De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Cultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Cultuur."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 Cultuur

2 Cultuur In Thailand geeft men tijdens een begroeting niet elkaar de hand zoals we dat in het westen gewend zijn. Bij het begroeten brengt men in Thailand de ‘wai’ (spreek uit: waai) uit. De wai is een Thaise traditionele manier van elkaar begroeten en het tonen van respect.

3 3.1 Wat is cultuur?

4 Definities Cultuur is dat complexe geheel van kennis, geloof, kunst, wetgeving, moraal, gewoonte plus andere vaardigheden en rituelen, dat mensen nodig hebben als lid van een samenlevingsverband (Tylor, 1871) Cultuur is de sociale erfenis van handelen en geloof, dat de inhoud van ons leven bepaalt (Sapir, 1921) Cultuur is "the way of life" van een groep mensen. De manier waarop zij zich gedragen is hun cultuur (Herskovits, 1948) Cultuur bestaat uit geordende en functionele onderling afhankelijke gewoontes, die specifiek zijn voor bepaalde sociale groepen (Gillin, 1948) Cultuur is het totaal aan gedeelde patronen van aangeleerd gedrag waarmee fundamentele biologische drijfveren omgezet worden in sociale behoeften en beloond worden door instituties, die tevens omschrijven wat is toegestaan en verboden (Gorer, 1949) Cultuur is het geheel van gewoontes, instituten, symbolen, voorstellingen en waarden van een groep (Kloos, 1976) Cultuur is in engere zin het bijzondere, tijd- en plaatsgebonden geheel van vorm- en zingeving, waarvan een bepaalde groep, volk of gemeenschap de drager en de voortbrenger is (Nieuwe kleine Winkler Prins, 1987)

5 Geert Hofstede ziet deze mentale programmering in drie niveaus.
Volgens het boek is cultuur een complex systeem van normen en waarden, dat gedurende honderden jaren is ontwikkeld en is doorgegeven van generatie op generatie. Het wordt als het ware dus in de mens geprogrammeerd, waardoor het een onderdeel wordt van het denken, doen en laten van de mens. (Internationaal ondernemen, R. Jethu-Ramsoedh, 2011 WN Groningen.) Geert Hofstede ziet deze mentale programmering in drie niveaus.

6 Cultuurlagen. Geert Hofstede geeft de cultuur weer als een ui
Cultuurlagen. Geert Hofstede geeft de cultuur weer als een ui. We zien de buitenste schil, maar met elke niet-zichtbare laag komen we dichter bij diepste waarden waarop de cultuur is gebouwd. Symbolen vormen de meest oppervlakkige kenmerken. (Woorden, gebaren, afbeeldingen die door de “leden” worden begrepen.) Helden zijn personen, levend of dood, echt of fictief, in hoog aanzien staan. Rituelen zijn symbolische handelingen die steeds, van generatie op generatie, op dezelfde wijze herhaald worden. Waarden is datgene waar wij in ons diepste wezen aan hechten, het zijn gevoelens met een richting.

7 Cultuurniveaus Op elke niveau van communiceren krijg je te maken met cultuur.
Nationale cultuur van een land of een streek. Zaken-/sectorcultuur waarbij er verschillen zijn in “gedragscodes” Bedrijfscultuur vind je binnen een organisatie met zijn eigen regels en methoden. Individueel gedrag dat niet alleen is bepaald door bovenliggende niveaus, maar ook door aangeleerd gedrag.

8 3.2 Elementen van cultuur Taal Religie Sociale structuren

9 Taal Andere spreektaal. Andere definitie voor het zelfde woord.
Ander geschrift. Bij een tussentaal gaat veel informatie verloren. Waarom Engels? Filmpje

10 Non-verbale communicatie.
Tijd Ruimte Materiële bezittingen Vriendschapspatronen Zakelijke overeenkomsten

11 Religie De grootste religies zijn Christendom, Islam Hindoeïsme en Boeddhisme. Inschatten welke producten op welke markten succesvol zijn.

12 Sociale structuren Mate van binding in een cultuur.
Sterke binding in bijvoorbeeld Afrikaanse landen, de kinderen zijn een soort oudedagsvoorziening. Lichte binding, zoals in het westen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen doen en laten. Sociale mobiliteit (Westen VS Kastenstelsel in India)

13 3.3 Indelen van culturele verschillen
Drie theorieën: De contextbenadering van Hall De vijf dimensies van Hofstede De zeven dimensies van Trompenaars

14 De contextbenadering van Hall
Kenmerken hoge context culturen: Er is weinig verbale communicatie Er is weinig op schrift gesteld Er is weinig uitleg nodig van wat meegedeeld is Er bestaan lange termijnrelaties Er bestaan sterke grenzen tussen insider en outsider De focus is op beslissingen face tot face, meestal door een centraal persoon met autoriteit vb: Arabische en Aziatische landen

15 De contextbenadering van Hall
Kenmerken lage context culturen: Mensen acteren op basis van regels Kennis is omschreven in codes, en is publiek toegankelijk en extern Relaties zijn van kortere duur Kennis is meer overdraagbaar De taak staat centraal, beslissingen zijn gericht op het dragen van verantwoordelijkheidsgevoel vb. Europese landen

16 De vijf dimensies van Hofstede
Machtsafstand Individualisme versus Collectivisme Masculiniteit versus Femininiteit Onzekerheidsvermijding Rol van tijdsbeleving

17 De zeven dimensies van Trompenaars
Universalisme versus Particularisme Individualisme versus Communitarisme Neutraal versus Affectief Specifiek versus Diffuus Prestatie versus Toeschrijving Sequentieel versus Synchronisch Interne versus Externe Sturing

18 Wat is ethiek? Ethiek kan worden gedefinieerd als de principes, standaarden, en normen voor individueel ondernemingsgedrag. Ethiek komt voor in: Werkrelaties Economische relaties Werknemers relaties Klantenrelaties Industriële relaties Politieke relaties

19 Managen van Ethiek Er zijn verschillende theorieën om ethiek te managen in een ander land. Ethisch relativisme, waarbij ieder land apart bekeken wordt en waarbij je in ogenschouw neemt wat ethisch is. Ethisch imperialisme, waarbij het land van herkomst wordt genomen als afspiegeling en deze ethiek ook wordt afgedwongen.

20 Thomas Donaldson Respect voor menselijke waardigheid en mensenrechten.
Respect voor lokale tradities. Respect voor instituten waarvan lokale bevolking afhankelijk is.

21 Respect Respect betekend letterlijk kijken vanuit het standpunt van de ander.

22 Corruptie Corruptie wordt gedefinieerd als het misbruiken van openbare macht om individuele voordelen te behalen. Corruptie verhindert eerlijke concurrentie, eerlijke prijzen en efficiency.

23 Gedragscode Naar aanleiding van recente schandalen zijn steeds meer bedrijven de afgelopen jaren gaan werken met een richtlijn voor het nemen van ethische beslissingen. In America hebben deze richtlijnen geleid tot fundamentele veranderingen in het leiden van ondernemingen.

24 Cultuurquiz


Download ppt "Hoofdstuk 3 Cultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google