De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNP Factsheets Inrichtingsplan Oost Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNP Factsheets Inrichtingsplan Oost Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 KNP Factsheets Inrichtingsplan Oost Brabant 08-11-2011
Deze factsheets geven de huidige tussenstand in het ontwerp van onze regio (‘dagkoersen’). Niet breed verspreidbaar, en alleen met mondelinge toelichting. Denk ook aan (bestuurlijk) afbreukrisico. Het is een top-down proces met strakke landelijke kaders, en waar mogelijk brede deelname in regionale ontwerpteam. Daar waar ruimte zit, willen we die gebruiken. Geef ons ook feedback, dit helpt bij de uitwerking. Aan de gang met inrichting betekent ‘confrontatie’ met de verandering en dat doet iets met mensen, jezelf. (h)erken verleden en eventueel gevoel van ‘verlies’ en ga erover in gesprek. Denk na over wat het straks gaat betekenen in de transitiefase.

2 Waarom Nationale Politie?
Eenduidige aansturing en eenduidige organisatie We hebben 1 Korpschef! Nationale Politie, maar lokaal verankerd! Snellere op- en afschaling Flexibele capaciteit Robuuste basisteams met robuuste VVC capaciteit Slagkracht vergroten Terug naar de operatie met minder bureaucratie Realtime Intelligence 24/7 Dus minder GEDOE! Leidinggevenden hebben een grote rol in het realiseren van de cultuur en gedragsveranderingen. Zij zijn de wegbereiders en zichtbare rolmodellen voor de rest van de organisatie. Dit geldt voor leidinggevenden op alle niveaus en binnen alle onderdelen van het Korps. Gaan staan voor de Nationale Politie. Daar wordt het veiliger van en daarmee neemt het vertrouwen toe. Uitstralen dat je er in gelooft. De ambitie laten zien om, naast de wijzigingen in structuur, ook echt één politieorganisatie te zijn, in denken en in handelen. Uitoefenen van het vakmanschap centraal stellen, van jezelf en van de collega’s. Resultaten blijven boeken. Hangt samen met het vakmanschap Verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken als dat kan, adel verplicht….. Als leidinggevenden de rust bewaren, stress en onzekerheid in essentie niet verticaal maar met projectbureau delen. Betekent niet dat er geen emotie getoond mag worden Echt luisteren, om te leren, en communiceren, ook als je iets niet weet. In verbinding komen en blijven met de mensen om je heen. Zorgvuldigheid hoog in het vaandel dragen. Ruimte biedend, als in dat er in de voorbereiding op het door te voeren van veranderingen ruimte is voor inspraak, voor het luisteren naar signalen vanuit de werkvloer en dus ook van chefs. Heldere communicatie, procescommunicatie van groot belang voor bewustwording. Deze bijeenkomst als voorbeeld. We weten nog lang niet alles, maar nemen jullie wel zoveel mogelijk mee. We moeten iedereen meenemen in het hoe en waarom van de vorming van de Nationale Politie en wat de betekenis daarvan is voor het werk. Voorbeeldgedrag, vb. Operationele betrokkenheid, zorgzaam. Leidinggevenden in de politieorganisatie treden op als treden als rolmodel voor de gewenste cultuur van de politie. Kijk naar mogelijkheden als het gaat om de veranderingen. “eigenbelang” ondergeschikt aan het algemeen belang Stimuleren van een sterkere samenwerkingscultuur Participatie: tijdens de realisatiefase van het Programma Vorming Nationale Politie worden medewerkers uit alle lagen van de organisatie actief betrokken bij het daadwerkelijk vormgeven van de nieuwe politieorganisatie. Waar nodig zal training en opleiding geboden worden In navolging van 27 september zal er op 8 december voor alle (operationele, tactische en strategisch) leidinggevenden een dag zijn waarin de veranderingen in de organisatie en de effecten daarvan op medewerkers en jezelf centraal staan. Dat is ook tevens de volgende fase van warme communicatie met de medewerkers.

3 Opgelegde kaders Grotere Slagkracht Basisteams van minimaal 100 fte
Districten van 500 – 900 fte De basisteams overschrijden de grens vd Veiligheidsregio niet Operationele sterkte van de basisteams blijft minimaal gelijk Niet-operationele sterkte 70 fte Uitgangspunt van de kwartiermaker Frans Heeres: De mens achter de fte is belangrijk De huidige teams niet uit elkaar halen Operationele sterkte = alle executieve taken, alle uitvoerende taken dus ook intake werkvoorbereiding PAS/MATA is niet-operationeel Veel ondersteuningscapaciteit komt straks wel terug naar de eenheid, maar valt niet binnen de formatie. Bijvoorbeeld: communicatie medewerker: is straks in dienst van het land en wordt bij ons gedeconcentreerd of gedecentraliseerd geplaatst. Dat geldt ook voor P&O, huismeester. Een zedenrechercheurs, informatiecoördinator horen bij de formatie van de recherche en de RIO organisatie, maar werken voor de basisteams/districten

4 MISSIE, VISIE EN STRATEGISCHE THEMA’S
Waakzaam en dienstbaar Beschermen, begrenzen, bekrachtigen Visie: 6 identiteitskenmerken Wij zijn een politie die vertrouwen wekt door de wijze waarop wij resultaten bereiken en een bijdrage leveren aan veiligheid Wij zijn een politie die onder alle omstandigheden alert is en slagvaardig optreedt. Wij zijn een politie die betrokken en daadkrachtig de helpende hand biedt, de-escalerend werkt en zo nodig gebruik maakt van geweld. Wij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers en partners, vanuit betrokkenheid en wederkerigheid, en die informatie deelt. Wij zijn een politie die vertrouwt op haar professionals, leert en innoveert. Wij zijn één korps. Lokaal verankerd, nationaal en internationaal verbonden. 10 strategische thema’s 1. Robuuste Basisteams 2. Eén concept dienstverlening 3. Slagkracht in de opsporing vergroten 4. Allianties aangaan met partners 5. Collectieve aanpak van High Impact Crime en ondermijning 6. Op- en afschalen 7. Uitbouwen Heterdaadkracht 8. Briefing en debriefing 9. Versterken Interventiekracht op de fysieke en virtuele infrastructuur 10. Internationalisering De missie, visie en strategie van de Nationale Politie leidt tot een aantal keuzes en accenten voor de nieuwe organisatie. GOED TOELICHTEN!! TIJD AAN BESTEDEN Geef een korte uitleg per strategisch thema, deze staan in het ontwerpplan, pagina 15 – 20. Projectbureau Oost-Brabant – MA-JH 4

5 Regionale Eenheid Oost Brabant Organogram op regioniveau
Leiding Regionale Eenheid Staf Dienst Regionaal Operationeel Centrum Dienst Regionale Recherche Dienst Regionale Informatie Organisatie Dienst Regionale Operationele Samenwerking Dienst Regionale Bedrijfsvoering District Basisteam De regioleiding wordt gevormd door een hoofd (Politiechef), twee hoofden operatiën, waarvan één tevens plv hoofd regionale eenheid is, en een hoofd bedrijfsvoering. Per onderdeel wordt een toelichting gegeven, zie volgende dia’s. 5

6 Inrichting District en Basisteam Organogram District
Districtrecherche Flexteam Basisteam Basisteam: Voert zelfstandig toebedeelde taken uit Handhaving Wijkzorg Noodhulp Opsporing Intake Wijksecretariaat Districtsrecherche: Zelfstandig high impact Ondersteuning aan BT op VVC Flexteam: Probleemgericht & infogestuurd Ter ondersteuning BT Aansturing door plv DC Vaste kern Roulerende medewerkers Basisteam: Tactische leiding tot 120 fte’s 2, daarboven max. 3 Operationele leidinggevende 1:20 Basisteam bestaat uit wijkagenten, medewerkers BPZ, medewerkers Intake, coördinator opsporing, rechercheurs, medewerkers dierenpolitie. Geen andere functies wel taken en eventueel coördinatietaken (nader in te vullen op jeugd, milieu etc) In een basisteam: 25% van het uitvoerend personeel betreft hoofdmedewerkers (schaal 8); 75% van het uitvoerend personeel betreft (hoofd)agenten op niveau 3 en 4, van deze 75% is minstens 50% niveau 4; Voor de bepaling van het aantal wijkagenten geldt een gemiddelde norm van 1:5000 inwoners; Er zijn wijkagenten op schaal 7, 8 en 9. Districtsrecherche: high impact zelfstandig, ondersteuning aan BT op veelvoorkomende criminaliteit (flexcapaciteit en probleemgericht) Medewerkers districtsrecherche en basisteam rouleren naar flexteam Uitvoering: coördinatoren, algemeen rechercheurs, jeugdrechercheurs, administratief rechercheurs, recherchekundigen Flexteam: is flexibele capaciteit om excessieve verstoringen van de normale veiligheidssituatie slagvaardig te kunnen aanpakken. o.l.v. plv DC Vaste kern coördinatie en voorbereiding Variabel: roulerende medewerkers Minimaal 20 fte Ingezet voor: Evenementen, handhavingacties, megaonderzoeken (bijv. inbraakgolf), incidentele pieken, jeugd- en verkeerscontroles, bewaken/beveiligen, escalatie buurtproblemen, buurtonderzoeken. 6

7 WAT WANNEER opleveren? 1 December 2011 1 Maart 2012
Verdeling van de operationele sterkte Over alle onderdelen van de hark Gebiedsindeling districten en basisteams (aantallen) Daarvoor is nodig: Inzicht in de besturing Hoe gaat het werken Korte beschrijving van de inrichting 1 Maart 2012 De Hark: uitgewerkt tot op stoelniveau Conform LFNP Definitieve formatie Definitieve betaalbaarheid Regionale eenheid District Staf Basisteam DROC DRR DRIO DROS BV Op 1 december moeten we vooral aantallen aanleveren. Dat kan niet zonder dat we zelf beeld hebben bij wat het moet worden en hoe het gaat werken. De beschrijving maar ook toets van de inrichting moet plaatsvinden binnen en tussen de werkgroepen! De uitwerking/het detailniveau is op 1/12 anders dan op 1/3. Nu concentreren op 1/12 maar vooral blijven toewerken naar 1/3 om ook de knelpunten op tafel te krijgen: waar gaat het knellen, welke vragen moeten opnieuw gesteld worden, welke prioriteiten opnieuw bezien. Op maandag 14 november is er overleg tussen de kwartiermaker en de rapporteurs vanuit ieder deelproject. Dit overleg is de afgelopen weken in de vorm van een debriefing en briefing geweest. Op 14 november wordt het 2de concept inrichtingsplan opgeleverd naar het land. Op 16 november is er de bestuurlijke conferentie die kan leiden tot aanpassing van het voorstel. Daarna volgt het proces tot 1 maart Dan dient de harkt uitgewerkt te worden tot op stoelniveau. Geef duidelijk aan dat dit nog niets aangeeft voor personen. Dus dan is de betekenis voor individu nog NIET bekend. Dat volgt pas bij de personele reorganisatie, dit zit later in het proces. Het LFNP is nog (steeds) niet vastgesteld.


Download ppt "KNP Factsheets Inrichtingsplan Oost Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google