De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteraad Landerd 8 december 2009. Wat is: ‘Samen één brandweer in 2011’ Waarom overdracht brandweerzorg Wat willen we bereiken De nieuwe organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteraad Landerd 8 december 2009. Wat is: ‘Samen één brandweer in 2011’ Waarom overdracht brandweerzorg Wat willen we bereiken De nieuwe organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteraad Landerd 8 december 2009

2 Wat is: ‘Samen één brandweer in 2011’ Waarom overdracht brandweerzorg Wat willen we bereiken De nieuwe organisatie Besluitvormingsproces Implementatie Communicatie Inhoud presentatie

3 Doel: Een brandweerorganisatie die is toegerust om aan de eisen die samenleving en overheid nu en in de toekomst stelt te kunnen voldoen Samen één brandweer in 2011

4 Hoe: Overdracht van de brandweerzorg in Brabant-Noord aan de Veiligheidsregio Samen één brandweer in 2011

5 Omgeving steeds ingewikkelder Hogere eisen brandweerzorg Hogere eisen brandweerman/vrouw Verwachtingen samenleving Betaalbaarheid Wet Veiligheidsregio Waarom regionaliseren

6 Overal een gelijkwaardige hulpverlening Voldoende kundige mensen en middelen Sneller en daadkrachtiger bij grotere inzetten Voldoende menskracht bij langdurig optreden Profiteren van elkaars kennis Betere afstemming met andere hulpdiensten en gemeenten (gelijkwaardige partner) Wat bereiken of behouden

7 Deskundige veiligheidspartner Minder kwetsbare organisatie Efficiënter en effectiever werken Dezelfde rechten en plichten voor beroepsmedewerkers met meer loopbaanmogelijkheden Dezelfde rechten en plichten voor vrijwilligers Wat bereiken of behouden

8 “Schoon door de deur” Desintegratiekosten rekening gemeente Ontwikkeling- en frictiekosten: convenant Doelmatigheidswinst: kwaliteitsverbetering Afstemming met gemeentelijke processen Verworvenheden bestaande initiatieven meenemen Eigen identiteit vrijwilligers wordt gewaarborgd Randvoorwaarden

9 Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) namens OR-en deelnemende gemeenten en regio Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) tussen werkgevers en vakbonden WOR-bestuurder: Projectleider Ad de Kroon Voorzitter BGO en vertegenwoordiger werkgevers: Leo Schoots (bgm Cuijk) Medezeggenschap

10 Visiedocument ‘Samen meer slagkracht’ Organisatieplan op hoofdlijnen De Financiële ontvlechting Vinden, binden en boeien van vrijwilligers Aangepaste gemeenschappelijke regeling Documenten

11 Missie, visie en ambitie Vrijwilligers- en beroepsorganisatie die gedreven is om tijdig en professioneel een substantiële bijdrage te leveren aan de (brand-) veiligheid van de inwoners van Brabant-Noord Hart voor operationele uitvoering Van en voor de gemeenten Toonaangevend, op langere termijn De nieuwe organisatie

12 Organisatiemodel De nieuwe organisatie Centraal District Lokaal Bestuur en aansturing Rampenbestrijding en crisisbeheersing Ondersteunende taken: PIOFACH Proactie Preventie Preparatie Nazorg Uitvoerende taken repressie Deel preparatie (oefenen) Deel nazorg Beleidsvoorbereidend Domein

13 Organisatiemodel Vijf districten onder integrale verantwoordelijkheid van de districtscommandant –Per district een beleidsdomein Per district drie teams: –Risicobeheersing –Repressie (de posten) –Operationele voorbereiding De nieuwe organisatie

14

15 Financiering Uitgangspunt zijn de huidige gemeentelijke begrotingen Deze vergelijkbaar maken Toetsen aan normen Normeren overhead De nieuwe organisatie

16 Financiering Budget-uitname € 27. 932.134 –waarvan overhead € 2.810.740 Besparingstaakstelling –2011 € 330.000; 2012 € 660.000; 2013 € 1.000.000 –Tegemoetkoming desintegratiekosten gemeenten –Geen nieuwe taakstelling voor brandweer tot 2013 –Mogelijkheid tot heroverweging bij verdere verslechtering financiën gemeenten De nieuwe organisatie

17 Besturing Gemeente is opdrachtgever Gemeente betrokken bij beleidsvoorstellen Regionaal Beleidsplan wordt vastgesteld door Algemeen Bestuur Bestuursmodel: Toezicht houden P & C – cyclus De nieuwe organisatie

18 Medewerkers Vrijwilligers zijn ruggengraat Menselijk kapitaal is belangrijk Integraal samenhangende HRM-beleid Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen Samen met (B)OR en (B)GO De nieuwe organisatie

19 Vakvereniging Brandweervrijwilligers Brief aan gemeenteraden dd 24 november met gedeeltelijke rectificatie dd 26 november Reactie DB op 30 november –Lokale identiteit blijft bestaan –Niet-bureaucratische organisatie –Formeel overlegorgaan blijft OR –Betrokkenheid vrijwilliger permanent aandachtspunt –Onjuiste cijfers over verloop vrijwilligers De nieuwe organisatie

20 Aangepaste gemeenschappelijke regeling Andere verhouding gemeente / brandweer Maar ook: –Meer kwaliteit –Meer continuïteit –Meer capaciteit Één brandweerkorps ten dienste van 21 gemeenten Consequenties

21 Gemeenteraden aan het woord Behandeling in colleges en raden Besluit vóór 31 december 2009 Convenant met Minister BZK Besluitvormingsproces

22 Stand van zaken raadsbehandelingen Aangenomen in Sint Oedenrode (26-11) Aangenomen in Sint-Michielsgestel (3-12) Behandeling op 10 december in: Boxmeer, Lith, Mill & St Hubert, Oss, Schijndel en Veghel Besluitvormingsproces

23 14 okt. 2009: start besluitvorming raden 31 dec. 2009: einde besluitvorming raden 2 jan. 2010: start procedure benoeming directeur / commandant nieuwe organisatie apr./mei 2010: Besluitvorming fijnstructuur AB 1 apr. 2010: start procedure benoeming sleutelfunctionarissen Sept. 2010: start plaatsing medewerkers 1 jan. 2011: start nieuwe organisatie Waar staan we in de planning

24 Deelproject Fijn Uitwerking organisatieplan op hoofdlijnen Vooruitlopend op besluiten gemeenten Meer betrokkenheid brandweerveld Klaar voorjaar 2010 Implementatie

25 Klankbordgroepen Één voor vrijwilligers Één voor beroeps Elke gemeente (en de regio) hebben één deelnemer per klankbordgroep Géén formeel inspraakorgaan Wel belangrijk toetsorgaan Implementatie

26 Blijf op de hoogte via: www.bbnsamen.nl Digitale nieuwsbrieven (via griffier) Voortgangsberichten Presentaties gemeenteraden Communicatie

27 VRAGEN ???


Download ppt "Gemeenteraad Landerd 8 december 2009. Wat is: ‘Samen één brandweer in 2011’ Waarom overdracht brandweerzorg Wat willen we bereiken De nieuwe organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google