De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw aanvullend pensioenplan voor ING België Versie e1.2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw aanvullend pensioenplan voor ING België Versie e1.2."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw aanvullend pensioenplan voor ING België Versie e1.2

2 ING Bank Belgium 2 INHOUD  De 3 pensioenpijlers in België  Twee stromingen in het aanvullend pensioen Het « Einddoelplan » (of « Vaste Prestatieplan ») Het « Vaste bijdragenplan » Einddoel <> Vaste bijdragen  Huidig pensioenplan ING België  Waarom huidig plan veranderen?  Het nieuwe pensioenplan  De individuele simulatiefiche  Het communicatieplan  Conclusies & Vragen

3 ING Bank Belgium 3 De 3 pensioenpijlers in België

4 ING Bank Belgium 4 De 3 pensioenpijlers 1 ste pijler Wettelijk pensioen 2 de pijler Bedrijfspensioen 3 de pijler Individueel pensioen Solidariteitssysteem Geplafonneerde uitkering Bijdragen niet beperkt Aanvullend pensioen Overlijdensdekking Ziekte/invaliditeitsdekking Fiscale stimuli ~ Starfund

5 ING Bank Belgium 5 De 3 pensioenpijlers  Wat ons hier interesseert : Het bedrijfspensioen Twee mogelijkheden : – Groepsverzekering – Pensioenfonds Voorbeeld : de « KAP » (v.z.w. Kas voor Aanvullende Pensioenen) Motivatie: fiscale redenen – premies aftrekbaar in hoofde van de werkgever, – voordelige fiscaliteit van de bijdragen voor de aangeslotene

6 ING Bank Belgium 6 Twee stromingen in de tweede pensioenpijler 1. Einddoelplan = te bereiken doel of vaste prestatie of « defined benefit » 2. Vaste Bijdragenplan = « defined contribution »

7 ING Bank Belgium 7 Einddoelplan Aanvullend pensioen berekend op basis van – “eindsalaris” – anciënniteit Financiering : door regelmatige bijdragen Vb: Belofte op lange termijn vb. Rente = 75% van eindsalaris (wettelijk pensioen inbegrepen, in geval van volledige loopbaan) … % van salaris

8 ING Bank Belgium 8 Vaste Bijdragenplan Financiering : door regelmatige bijdragen vastgesteld volgens het reglement vb. waar S1 = Salaris beperkt tot plafond « wettelijk pensioen » S2 = Salaris boven plafond « wettelijk pensioen » Pensioenplafond = ~ 44.200 EUR op 01/01/2007 Aanvullend pensioen = resultaat van beleggingen in geïndividualiseerde rekening ten gunste van werknemer. Wetgever voorziet minimaal gegarandeerd rendement (vandaag 3,25 % per jaar, gemiddeld op jaarbasis over gans de loopbaan) X % x S1 + Y % x S2

9 ING Bank Belgium 9 Einddoelplan versus Vaste Bijdragen plan +Eindresultaat is gekend => vb. 75 % van eindsalaris (volledige loopbaan) +Biedt bescherming tegen inflatie +“Herwaardering van verleden” bij salarisstijging +Voordelig voor mensen die op pensioen vertrekken na lange carrière bij dezelfde werkgever -Nadelig voor mensen die werkgever vóór pensionering “verlaten” -Complex systeem, moeilijk te begrijpen -Evolutie van “individuele pensioenreserves” bijna onmogelijk op te volgen door werknemers

10 ING Bank Belgium 10 Einddoelplan versus Vaste Bijdragen plan + Gemakkelijk te verstaan en op te volgen +Individuele rekening, vlot overdraagbaar naar nieuwe werkgever +Snellere opbouw van aanvullend pensioen +Rendementsgarantie (vandaag 3,25 % per jaar) -Eindresultaat van aanvullend pensioen niet vooraf gekend -Rendements- en inflatierisico’s ten laste van werknemer

11 ING Bank Belgium 11 Het huidige pensioenplan van ING België

12 ING Bank Belgium 12 Huidig pensioenplan “Te bereiken doel” plan Pensioenrente betaalbaar vanaf leeftijd van 65 jaar (incl. wettelijk pensioen) van rente betaalbaar in het begin van elke maand kan worden omgezet in kapitaal mogelijkheid tot gunstig vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) 75% van gemiddeld jaarsalaris (5 laatste jaren) x dienstjaren 45

13 ING Bank Belgium 13 Huidig pensioenplan Collectieve financiering Gemiddelde maandelijkse bijdrage voor “pensioen” door werkgever gestort in gemeenschappelijk plan : Persoonlijke bijdrage van 0,5% voor salarissen > € 3.000 Opmerking : bovendien nog 2,60% van basissalaris door werkgever gestort voor dekking van risico op overlijden, ziekte en invaliditeit. 8,70% x basissalaris

14 ING Bank Belgium 14 Huidig pensioenplan Het kapitaal overlijden Huidige situatie : Overlijden vóór het pensioen : Kapitaal « overlijden in dienst » (€ 27 000) + overlevingsrente voor de wettelijke partner Overlijden na pensioen : Overlevingsrente voor de wettelijke partner (behalve indien de aangeslotene voor omzetting van de volledige rente in kapitaal gekozen heeft)

15 ING Bank Belgium 15 Waarom van plan veranderen ?

16 ING Bank Belgium 16 Waarom plan veranderen? Motivatie werkgever Nieuwe internationale regels voor ING-boekhouding (IAS 19) Pluspunt bij aanwerving van jonge werknemers Motivatie werknemer Nieuw plan is modern en aangepast aan behoeften jonge werknemers Eenvoudig & transparant Bevordert mobiliteit, ook binnen ING-Groep Alle nieuwe pensioenplannen zijn “vaste bijdrage plannen”

17 ING Bank Belgium 17 Het nieuwe pensioenplan

18 ING Bank Belgium 18 Het nieuwe plan: het aanvullend pensioen Datum waarop het invoege treedt => 01/01/2007 Doelstelling : een competitief aanvullend pensioen aanbieden in vergelijking met « de markt » Wijziging van – het voordeel « pensioen » – de risicodekking « in geval van overlijden vóór pensionering » De overige voordelen (ziekte, invaliditeit, ….) blijven ongewijzigd

19 ING Bank Belgium 19 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen Nieuw plan « vaste bijdragen » voor alle nieuw aangeworvenen vanaf 01/01/2007 Niveau van bijdragen (volledig ten laste van de werkgever) waar S1 = “Basis” maandsalaris beperkt tot € 3 550* (= 42 600/12) S2 = “Basis” maandsalaris boven € 3 550* ( = 42 600/12) “Basis” maandsalaris = Barema + “op afrekening”  dezelfde basis als in het huidige pensioenplan PS : Het basissalaris omvat eveneens “verdienste” en “geïncorporeerde” premie * Bedrag aangepast aan de evolutie van de index waaraan de salarissen gekoppeld zijn 3,75% S1 + 14% S2

20 ING Bank Belgium 20 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen  De aangeslotenen bij het huidige plan kunnen, indien ze dit wensen, voor de toekomst overstappen naar het nieuwe pensioenplan => in dit geval : “dynamisch beheer ” van de rechten uit het verleden. Dit betekent dat voor het “oude” plan : – de loopbaan fictief beëindigd wordt op 01/01/2007 – maar salaris en wettelijk pensioen verder evolueren  Er is dus geen enkele verplichting om van pensioenplan te veranderen

21 ING Bank Belgium 21 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen Evolutie van het aanvullend pensioen... zonder wijziging van het plan... met wijziging van het plan

22 ING Bank Belgium 22 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen Het pensioenkapitaal is functie van – de gestorte netto bijdragen – het verwezenlijkte rendement (van een ING-SICAV) Netto bijdragen = Bijdrage - 4% voor kosten en taxen ! Kosten van de vzw = 0,50% ! Taxen = … 3,50% (o.a. op het kapitaal) Netto bijdragen worden gestort in speciaal compartiment van Sicav ING (L) Dynamic

23 ING Bank Belgium 23 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen SICAV = ING (L) Dynamic Mixed Pension fund

24 ING Bank Belgium 24 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen Het pensioenkapitaal is functie van – de gestorte netto bijdragen – het verwezenlijkte rendement (van een ING-SICAV) – Eindresultaat = kapitaal (dat naar keuze kan worden omgezet in rente) Netto bijdragen = Bijdrage - 4% voor kosten en taxen ! Kosten van de vzw = 0,50% ! Taxen = … 3,50% (o.a. op het kapitaal) Het pensioenkapitaal in het nieuwe plan geniet van een minimale rendementsgarantie over het geheel van de loopbaan van momenteel 3,25% per jaar.

25 ING Bank Belgium 25 Het nieuwe plan : het aanvullend pensioen

26 ING Bank Belgium 26 Het nieuwe plan : het overlijdenskapitaal Enkel de overlijdensdekking « vóór pensioen » wordt gewijzigd Situatie op de markt – Vereenvoudiging van de definitie van deze dekking – Het kapitaal overlijden vóór het pensioen wordt berekend als: … x Jaarsalaris – In het huidige plan van ING is het gemiddelde dekkingsniveau « overlijden vóór pensionering » : 1,41 x S (S =~ 12 x Maandsalaris)

27 ING Bank Belgium 27 Het nieuwe plan : het overlijdenskapitaal Nieuwe overlijdensdekking vóór het pensioen : Wijziging voor alle aangeslotenen zowel bij – « Huidig plan » als bij « nieuw plan » – Aangeworvenen vóór en na 01/01/2007 (en nog steeds in dienst) Niveau van de dekking : = 27 x basis maandsalaris S = basis maandsalaris x 12, aangepast in functie van arbeidspercentage 2,25 x S

28 ING Bank Belgium 28 Het nieuwe plan : het overlijdenskapitaal Voorziene minima 1.60 000 EUR (voltijds equivalent) 2.de spaarsom opgebouwd in het nieuwe pensioenplan « Vaste bijdragen » voor de nieuw aangeworvenen en de medewerkers die voor het « nieuwe plan » gekozen hebben 3.het « verzekerde » kapitaal op 31/12/2006 in het oude pensioenplan « Einddoel » voor alle aangeslotenen op 31/12/2006

29 ING Bank Belgium 29 Het nieuwe plan : het overlijdenskapitaal Er wordt een volgorde van de begunstigden inzake nalatenschap voorzien teneinde aan elke aangeslotene toe te laten een « persoon van zijn keuze » als begunstigde op te geven » (met inachtneming van bepaalde wettelijke beperkingen)

30 ING Bank Belgium 30 Individuele simulatiefiche

31 ING Bank Belgium 31 Individuele simulatie Elke ING-werknemer op 31/12/2006 aangesloten bij het pensioenfonds, ontvangt midden januari thuis: Een brief met een samenvatting van de wijzigingen Een verklarende nota i.v.m. deze wijzigingen Een vergelijking van zijn/haar situatie in het huidige en in het nieuwe pensioenplan op 31/12/2006 Een gedetailleerde technische uitleg van de vergelijking Twee gevoeligheidsanalyses van beide pensioenplannen voor een wijziging van de verwachte salarisontwikkeling; voor een wijziging van het verwachte financiële rendement.

32 ING Bank Belgium 32 Individuele simulatie  De cijfers weergegevens in de simulatie baseren zich op: de persoonlijke situatie van elke aangeslotene op 1/10/2006 voorzichtige veronderstellingen i.v.m. de gebruikte parameters: –toekomstige salarisgroei –te verwachten inflatie (van invloed voor de raming van het wettelijke pensioen) –mogelijke opbrengst op de financiële markten  De simulaties zijn louter indicatief en moeten u alleen helpen een weloverwogen keuze te maken  De veronderstellingen i.v.m. de gebruikte parameters houden geen enkele garantie in

33 ING Bank Belgium 33 Individuele simulatie De individuele simulaties geven alleen een raming en bieden geen zekerheid

34 ING Bank Belgium 34 Individuele simulatie  Een voorbeeld om “samen te overlopen” een Onderafdelingschef geboren in 1957 (zal zijn 50ste verjaardag in 2007 hebben) met een ancienniteit bij de bank van ± 30 jaar (basis 2007) ! Elke persoon is verschillend !

35 ING Bank Belgium 35 Individuele simulatie

36 ING Bank Belgium 36 Individuele simulatie

37 ING Bank Belgium 37 Individuele simulatie

38 ING Bank Belgium 38 Individuele simulatie

39 ING Bank Belgium 39 Individuele simulatie

40 ING Bank Belgium 40 Individuele simulatie

41 ING Bank Belgium 41 Individuele simulatie

42 ING Bank Belgium 42 Individuele simulatie  Tevens werden twee gevoeligheidsanalyses toegevoegd (lay out idem als “Vergelijkende samenvatting”)  De gevoeligheidsanalyses hebben als doel aan te tonen dat 1.Het impact van een salarisstijging anders is dan verwacht 2.Het impact van de financiële rendementen anders is dan verwacht

43 ING Bank Belgium 43 Het communicatieplan

44 ING Bank Belgium 44 Communicatieplan Intranet site « HR Pension » Huidige site, uitgebreid met nieuw Pensioenplan - Context & details nieuw plan - Tekst CAO - Helpdesk - Frequently Asked Questions - Slideshow van infosessies (vanaf 1e infosessie) - Keuzemodaliteiten

45 ING Bank Belgium 45 Communicatieplan Helpdesk (vanaf 8 januari 2007) - exclusief voor vragen inzake nieuw pensioenplan - bereikbaar van 9h tot 11h30 en van 13h tot 15h30 - voor algemene vragen (1e lijn) of voor specifieke vragen en problemen (2e lijn) Publicatie in « Infomana » januari 2007

46 ING Bank Belgium 46 Communicatieplan Verplicht antwoord inzake keuze (vanaf midden januari 2007) Via HR Intranet zal u : 1.een keuze kunnen inbrengen inzake het nieuwe pensioenplan : - Ja, ik kies voor het nieuwe pensioenplan (+ dynamisch beheer) of - Nee, ik blijf bij het bestaande pensioenplan 2.kunnen ingeven of u een andere persoon ( naam, geboortedatum en adres van nieuwe begunstigde) wil opnemen bij de wettelijk voorziene begunstigden in geval van overlijden vóór pensionering. Op basis van deze inbreng ontvangt u eind februari – midden maart 2007 een bevestiging van de ingebrachte gegevens in 2 exemplaren (één om te ondertekenen en terug te sturen naar HR Services/Pensioenen en één kopie voor uzelf)

47 ING Bank Belgium 47 CONCLUSIES

48 ING Bank Belgium 48 Conclusies Een plan “vaste bijdragen” wordt geïntroduceerd vanaf 01/01/2007 (momenteel rendementsgarantie van 3,25%) Nieuwe plan is verplicht voor alle nieuw aangeworvenen vanaf 1/01/2007 De huidige aangeslotenen hebben een vrije keuze. Zij dienen wel te beslissen vóór 31/3/2007 De overlijdensdekking in “dienstactiviteit” wordt verbeterd voor alle aangeslotenen De dekking van de andere risico’s (ziekte, invaliditeit, …) blijft ongewijzigd Communicatieplan : individuele simulatie, HR Intranet, informatiesessies, Internet, Help Desk

49 ING Bank Belgium 49 Conclusies Complexe materie Individuele simulaties zijn gebaseerd op aantal hypotheses (geen garantie behalve huidige 3,25%) De belangrijkste parameters zijn : De verwachte salarisaangroei Het toekomstige rendement van de SICAV De evolutie van de inflatie De persoonlijke carrièreplanning (mobiliteit binnen of buiten de Groep) Te nemen beslissing: uit twee goede pensioenplannen voor u het beste kiezen

50 ING Bank Belgium 50 Vragen & Antwoorden


Download ppt "Nieuw aanvullend pensioenplan voor ING België Versie e1.2."

Verwante presentaties


Ads door Google