De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Colloquium 05/2011 Grimbergen. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Structuur ALIA 18:10 Communicatie 18:20 Branddetectie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Colloquium 05/2011 Grimbergen. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Structuur ALIA 18:10 Communicatie 18:20 Branddetectie."— Transcript van de presentatie:

1 Colloquium 05/2011 Grimbergen

2 Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Structuur ALIA 18:10 Communicatie 18:20 Branddetectie Camerabewaking 18:45Vragen/antwoorden 19:00Aperitief 19:30Walking dinner 17:30 Accueil 18:00 Structures ALIA 18:10 Communication 18:20 Incendie Caméras 18:45Questions/réponses 19:00Apéritif 19:30Walking dinner

3 Connecting Security Interests De nieuwe structuur van ALIA Security en het Actieplan 2011-2012 Yves Ryckaert

4 Connecting Security Interests Reorganisatie  Waarom een reorganisatie? ◦ Vereenvoudigen van de structuur ◦ Verbeteren van de communicatie ◦ Opstarten van een nieuwe ploeg ◦ Garantie bieden voor een transparante werking ◦ Verhogen van de efficiëntie

5 Connecting Security Interests  De statutaire bestuursorganen ◦ Algemene vergadering  AFIDIS  ANPEB/LVMEB  FEDELEC  NELECTRA  VORMELEC Opleiding  TECNOLECTechnologische innovatie De structuur Vertegenwoordigers van de sector

6 Connecting Security Interests ◦ Raad van bestuur (RvB)  Samenstelling:  1 afgevaardigde per federatie  1 handelende per federatie  President: Yves Ryckaert (Via AFIDIS)  Vicepresident: Roger De Grave (Via ANPEB/LVMEB)  Competenties:  Vastleggen van de algemene politiek van ALIA  Strategische beslissingen nemen  Instrueren van de andere interne bestuursorganen  Toewijzen en beëindigen van mandaten De structuur

7 Connecting Security Interests ◦ Administratie  Samenstelling:  1 afgevaardigde per federatie  Competenties:  Dagelijks beheer en boekhouding  Voorbereiden van de dossiers voor de raad van bestuur De structuur

8 Connecting Security Interests  Interne bestuursorganen ◦ Comité voor communicatie en marketing (CCM)  Samenstelling:  2 afgevaardigden per federatie  President: Victor Lekanne (Vicepresident via NELECTRA)  Competenties:  De communicatie van ALIA verzekeren  Opvolging van de website  Het organiseren van evenementen De structuur

9 Connecting Security Interests ◦ Competentie Comité (CC) (maandelijkse vergadering)  Samenstelling:  3 afgevaardigden per federatie  1 afgevaardigde van TECNOLEC (secretariaat)  President: Yves Ryckaert  Competenties:  Adviseren van de RvB betreft politieke en strategische keuzes  Uitvoeren van de beslissingen van de RvB en uitwerken van conclusies  Aan de RvB gemandateerde lobbyisten voorstellen De structuur

10 Connecting Security Interests ◦ Installateurs comité (CI) (tweemaandelijkse vergadering)  Samenstelling:  Open structuur: iedereen is welkom  Volgende vergadering bij ANPEB/LVMEB 14 sept. om 16u  President: Thierry Gypens (Vicepresident via FEDELEC)  Competenties:  Het verdedigen van de belangen van de installateurs en deze voorleggen aan de RvB De structuur

11 Connecting Security Interests ◦ Product comité (CP) (maandelijkse vergadering)  Samenstelling:  De leden van AFIDIS  President: Jacques Timperman  Competenties:  Het verdedigen van de belangen van de fabrikanten, invoerders en distributeurs en deze voorleggen aan de RvB De structuur

12 Connecting Security Interests  ALIA-Security vertegenwoordigen in alle organisaties verbonden aan onze sector (MIBZ, INCERT, CEB, EURALARM, …)  Een herziening van de externe mandatarissen en is voorzien in de loop van juni 2011 – Gelieve U kandidaat te stellen Actieplan 2011-2012

13 Connecting Security Interests  Concrete objectieven: ◦ Verbeteren van de communicatie (Cfr. opstarten CCM) ◦ Herziening van de INCERT certificatie ◦ Opvolging van de nationale en Europese wetgeving ◦ Deelname aan de uitbreiding van het preventie platvorm Actieplan 2011-2012

14 Connecting Security Interests COMMUNICATIE-PLAN ALIA Victor Lekanne

15 Connecting Security Interests Communictieplan ALIA Communicatie naar de leden Via de website www.ALIAsecurity.bewww.ALIAsecurity.be Presentatie site Inhoud ◦ Agenda vergaderingen ◦ Verslagen vergaderingen (details enkel via login) ◦ Actuele thema’s

16 Connecting Security Interests Communictieplan ALIA Communicatie naar de leden  E-mail (info@aliasecurity.be )info@aliasecurity.be ◦ Nieuwsflashes met links naar de site  Leden vergaderingen ◦ 2x per jaar

17 Connecting Security Interests Communicatie ALIA Externe communicatie  Via overleg met FOD binn. zaken, AFT, Incert  Project “Preventie”

18 Connecting Security Interests Opening op de branddetectie Thierry Gypens

19 Connecting Security Interests  Zoals de politiehervorming, voorbereiding op de brandweerhervorming.  Privatisering ?  De FOD Binnenlandse Zaken wenst de gebruikte inbraak schema's te willen hergebruiken voor de interventie van de brandalarm signalen. Verificatie.  Deze taak toevertrouwen aan privé partners : de meldkamers (met een statuut van bewakingsbedrijf).

20 Connecting Security Interests Methode  In het jaar 2009, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een wijziging voorbereid van de wet van 10 april 1990 die de openstelling van zijn toepassingsgebied tot de branddetectie voorziet.  Dit zal weer gebeuren zonder enig overleg, ondanks de beloftes die werden gemaakt.  Het doel van de FOD BZ was om die wet in te dienen in december 2009 als wetvoorstel « varia » (vuilnisbak wet).

21 Connecting Security Interests Actie van Alia Security  Dit wetsvoorstel bepaalt dat een KB voor het vaststelling van de modaliteiten nog opgesteld moet worden.  Het lobbywerk van Alia Security heeft de stemming in december 2009 doen voorkomen geen « blanco cheque » te ondertekenen.  De stemming van dit wetsvoorstel werd uitgesteld tot april 2010 en wij krijgen volgende garantie : een ministerieel besluit, dat de aanvaarding van de inhoud van het KB regelt, zal noodzakelijk zijn om de wet toe te passen.

22 Connecting Security Interests Inrichting van de werkgroepen van FOD BZ  In september 2010, nodigt de FOD BZ ons uit om aan 3 werkgroepen deel te nemen zodoende de modaliteiten van het KB vast te stellen : ◦ WG alarm signalering ◦ WG erkenning ◦ WG opleiding  Deze termijn laat Alia toe om zich beter te structureren en om aan deze werkgroepen te kunnen deelnemen. Deze werkgroepen hebben sinds eind 2010 plaatsgevonden.

23 Connecting Security Interests Alia Security neemt de leadership  De CC van Alia Security heeft 7 vergaderingen gehouden (dwz 21uren werk) om 2 conclusiedocumenten te kunnen uitgeven die als basis zullen dienen voor de onderhandelingen.  Een positieve samenwerking wordt opgebouwd met AFT om te vermijden dat de industrie zich verdeeld toont tegenover de overheid.  Het is een succes voor Alia Security aangezien de documenten door AFT bijna in hun geheel bekrachtigd werden.

24 Connecting Security Interests WG signalisering Inhoud van de voorstellen van Alia Security  Regels die gerespecteerd moeten worden om een brandinstallatie op 112 aan te sluiten ◦ De installatie is uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften. ◦ De installatie moeten worden goedgekeurd door een « BELAC » erkende keuringsorganisatie. ◦ De klant moet een onderhoudscontract ondertekenen dat een jaarlijkse bezoek ter plaatse voorziet.

25 Connecting Security Interests  Controle ◦ Weinig realistisch op economische vlakte ◦ Weinig realistisch op technische vlakte ◦ Verhoogd de interventie tijd van de brandweer  Informatie voor de brandweer ◦ Wat er in de NBN S21-100 norm is voorzien lijkt voldoende.  Technische interventie op afstand alleen voorbehouden voor de meldkamers ◦ Onrealistisch ◦ Een droom voor de bewakingsbedrijven…

26 Connecting Security Interests  Eén of twee erkenningsnummers? ◦ « Twee aparte nummers » is de optie voorgesteld door de industrie  Administratief dossier « Brand » identiek aan het dossier « Inbraak » ◦ Geen extra kosten  Aansprakelijkheidsverzekering attest en operationele aansprakelijkheid ◦ risico: Mensenleven WG Accreditatie Inhoud van de voorstellen van Alia Security

27 Connecting Security Interests  Opleiding: branddetectie is een andere job ! ◦ Zie WG opleiding  Herziening TO 15-1 ◦ Verbetering op controle processen WG accreditatie Inhoud van de voorstellen van Alia Security

28 Connecting Security Interests  Specifieke opleiding voor brand aan de hand van een gemeenschappelijke cursus: ◦ Module Leidinggevend ◦ Module Ontwerp ◦ Module Installatie  Principe dat de opleiding nieuwe kennis voorziet in een realistische tijdschema ◦ Module Leidinggevend 8u ◦ Module Ontwerp 14u ◦ Module Installatie 24u WG opleiding Inhoud van de voorstellen van Alia Security

29 Connecting Security Interests  Inhoud van de cursussen ◦ Voorbereiding door de industrie (in samenwerking met Alia Security en AFT)  Bijscholing: om de vijf jaar met een basis cursus voor de drie modules ◦ Module Leidinggevend 3u ◦ Module Ontwerp 6u ◦ Module Installatie 6u WG opleiding Inhoud van de voorstellen Alia Security

30 Connecting Security Interests  Verplichte opleiding voor iedereen met één uitzondering ◦ Vrijstelling (niet voor de bijscholing) voor de houders van een attest FOD BZ (brandweer) en voor het personeel van een BOSEC erkende firma (op datum van de publicatie van het KB).  Vrijstelling van examen tot 31 december 2013 WG opleiding Inhoud van de voorstellen van Alia Security

31 Connecting Security Interests Conclusies Conclusies  Geen waarborg dat deze voorstellen zullen gevolgd worden door FOD BZ  Reële raadpleging of schijnvertoning ? Wij zijn sceptisch ! Een simpel voorbeeld betreffende de WG signalering : ◦ Alle andere leden van de werkgroep sluiten zich aan bij het voorstel van de industrie ◦ Dit voldoet duidelijk niet aan de voorwaarden van de FOD BZ die dan ook geen verslag maakt ◦ Na verschillende rappels zullen we uiteindelijk de notulen ontvangen en zullen we dan ook ons rapport doorsturen  Met nieuwsgierigheid wachten we op verdere verloop van dit KB.

32 Connecting Security Interests  Toepassingsgebied  Definities  Verplichtingen  Vergelijking met CAO nr. 68 Wet bewakingscamera's

33 Connecting Security Interests Toepassingsgebied  Niet van toepassing op bewakingscamera’s op de werkplaats met het oog op de bescherming van de goederen van de onderneming of de veiligheid en de gezondheid  Niet van toepassing op bewakingscamera’s geregeld krachtens een bijzondere wetgeving (privé-detectives) Wet bewakingscamera's - Toepassingsgebied

34 Connecting Security Interests Overzicht definities  Plaatsen  Bewakingscamera’s  Arbeidsplaats  Verantwoordelijke verwerking Wet bewakingscamera's - Definities

35 Connecting Security Interests Plaatsen  Niet besloten plaatsen: Marktpleinen, winkelstraten, parkeerterreinen, parken, provinciaal domein  Voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen: Shoppingcentra, stations, metrostations, lokettenzaal administratie, supermarkten  Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (ongeacht de aanwezigheid van een omsluiting): Terreinen en gebouwen van ondernemingen (uitgezonderd arbeidsplaats) en privé personen, appartementsgebouwen Wet bewakingscamera's - Definities

36 Connecting Security Interests Bewakingscamera’s  Vast of mobiel  Observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart  Met het oog op bewaking en toezicht  En het doel ◦ Misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van gemeentewet voorkomen, vaststellen, opsporen ◦ Orde handhaven Wet bewakingscamera's - Definities

37 Connecting Security Interests Werkplaats  Ruime draagwijdte, nl.  Elke geografische plaats waar arbeid wordt verricht (niet gebonden aan een welafgebakend terrein),  Ongeacht of deze zich binnen (op het bedrijfsterrein van een exploitatiezetel van een bedrijf) of buiten (bijvoorbeeld op de openbare weg) een inrichting bevindt en  Ongeacht of deze zich in een besloten (een werklokaal, een bureau) of open (open lucht) ruimte bevindt. Is dus geen werkplaats voor de toepassing van de wet bewakingscamera’s: Elke geografische plaats op het bedrijfsterrein van een exploitatiezetel van een bedrijf waar normaal geen arbeid wordt verricht Conclusie: nagenoeg elke vaste camera binnen een onderneming filmt beelden van een werkplaats en valt bijgevolg niet onder de wet bewakingscamera’s. Wet bewakingscamera's - Definities

38 Connecting Security Interests Verantwoordelijke verwerking (Verantw. Verwerk.)  Natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging of het openbaar bestuur  die alleen of samen met anderen  het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt Wet bewakingscamera's - Definities

39 Connecting Security Interests Overzicht verplichtingen  Beslissing door  Advies door  Melding aan  Verwittiging door  Verboden plaatsing  Richting camera  Bekijken real time door  Voorwaarden opname beelden  Bekijken opgenomen beelden  Opslagduur  Afscherming data  Geen privacy beelden  Controle door gefilmden Wet bewakingscamera's - Verplichtingen

40 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Beslissing door: Verantwoordelijke verwerking

41 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Advies door: Gemeenteraad, Korpschef (respect privacy wet) XX

42 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Melding aan: Privacy CommissiePrivacy Commissie + Korpschef Behalve wanneer door een natuurlijke persoon aangewend voor persoonlijk of huislijk gebruik

43 Connecting Security Interests Wet bewakingcamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Verwittiging door Pictogram (model)

44 Connecting Security Interests Wet bewakingcamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Model Kleuren

45 Connecting Security Interests Wet bewakingcamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Verantwoorde lijke Verantw. Verwerk.

46 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Waar Bij alle toegangen of Steeds zichtbaar voor personen aanwezig Bij alle toegangen Met zekerheid zichtbaar: Dus eventueel meerdere pictogrammen bij brede toegang

47 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Materiaal en grootte Aluminium 1,5 mm 0,60 op 0,40 m (Model 1) Model 1 Ofwel Aluminium 1,5 mm 0,30 op 0,20 m (Model 2) Ofwel Geplastificeerde sticker 0,30 op 0,20 m (Model 3) Model 1, 2 of 3 Ofwel Aluminium 1,5 mm 0,15 op 0,10 m Ofwel Geplastificeerde sticker 0,15 op 0,10 m

48 Connecting Security Interests Wet bewakingcamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Verplichte Vermelding - “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007” - Naam Verantw. Verwerk. (kan bedrijf zijn) - Naam persoon die toegang tot de beelden geeft (als verschillend). - Postadres en e-mail adres om toegang tot de beelden te vragen

49 Connecting Security Interests Wet bewakingcamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Pictogram Toegelaten Vermelding - Vermeldingen in tweede taal mogen op afzonderlijke drager. - De individuele vermeldingen van iedere gebruiker mogen met een geplastficeerde sticker aangebracht worden op de aluminium ondergrond. Dit laat toe de aluminium pictogrammen in serie aan te maken. - De beveiligingsonderneming mag er haar naam en logo op aanbrengen, zonder dat er verwarring ontstaat met de wettelijk verplichte gegevens.

50 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Verboden plaatsing Heimelijke beelden (= geen pictogram)

51 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Richting camera Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet de verantwoordelijke is, tenzij OK betrokken verantwoordelijke Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet de verantwoordelijke is. Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet de verantwoordelijke is. tenzij ingang: dan beperking beelden andere plaatsen.

52 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Bekijken real time door Personen in KB Onder toezicht bevoegde overheid en politiediensten: Voor tussenkomst politie bij misdrijven, overlast, ordeverstoring Verantw. Verwerk. of persoon onder zijn gezag Uitsluitend om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring Verantw. Verwerk. of persoon onder zijn gezag

53 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Voorwaarden opname beelden Voor bewijs misdrijf, overlast en voor opsporing & identificatie daders, ordeverstoorders, getuigen, slachtoffers X

54 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Bekijken opgenomen beelden XDoor Verantw. Verwerk. of persoon onder zijn gezag

55 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk OpslagduurOnbeperkt: mogelijke bijdrage bewijs gepleegd misdrijf, overlast of identiteit dader, orde verstoorder, getuige, slachtoffer 1 maand: rest

56 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Afscherming data Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden Discretieplicht. Bij misdrijf: Kan wel spontaan overmaken aan politie of gerecht; Moet op hun verzoek Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden Discretieplicht. Bij misdrijf: Kan wel spontaan overmaken aan politie of gerecht; Moet op hun verzoek en met voorlegging van gerechtelijk mandaat in kader van opsporings- of gerechtelijk onderzoek

57 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Geen privacy beelden: Intimiteit Filosofisch, religieus, politiek, syndicaal, etnisch, sociaal, seksueel, gezondheid

58 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Verplichtingen PlaatsNiet-beslotenBesloten Publiek Toegankelijk Besloten Niet publiek Toegankelijk Controle door gefilmden Via verantwoordelijke verwerking Volgens procedure Wet Bescherming Persoonlijke levenssfeer. (In tegenstelling tot de Wet Bescherming Persoonlijke levenssfeer, die niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die door een natuurlijk persoon in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht, is de verplichting om gefilmden recht op controle te geven wel van toepassing in de Wet Bewakingscamera’s bij bewakingscamera’s voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.)

59 Connecting Security Interests Aangifte privacy commissie  Aangift voor de indienststelling  Thématische aangifte via E-loket  Één aangifte per locatie  25 € per aangifte  Voldoet als aangifte aan de korpschef

60 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Vergelijking CAO 68 Wet bewakingscamera’s Uitsluiting arbeidsplaats =? CCT 68 Toepassing arbeidsplaats Bewakingscamera’s = Bewakingssysteem met camera('s) Op de werkplaats = Op de arbeidsplaats Met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer = Om bepaalde plaatsen of activiteiten te bewaken

61 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Vergelijking CAO 68 Wet bewakingscamera’s Uitsluiting arbeidsplaats =? CCT 68 Toepassing arbeidsplaats Ongeacht het statuut de personen die gefilmd worden op de arbeidsplaats ≠ Enkel van toepassing op werknemers op de arbeidsplaats

62 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Vergelijking CAO 68 Besluit:  Voor niet werknemers op de arbeidsplaats (leveranciers, bezoekers, …) is noch de CAO 68, noch de Wet bewakingscamera’s van toepassing.  Zij zijn beschermd door de Privacy Wet: - Verwittiging aanwezigheid camera - Toegang tot de beelden  Logische verklaring: een camera kan maar aan één reglementair regime onderworpen zijn. Op de arbeidsplaats geldt uitsluitend de CAO 68, die enkel de werknemers beschermt.  Behalve wanneer beide doelen, voor één zelfde camera systeem van toepassing zijn (bv. groot warenhuis)

63 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Vergelijking CAO 68 Wet bewakingscamera’s CAO 68 + Cass. 02-03-2005 Heimelijk gebruik verboden? Heimelijk gebruik in principe verboden (niet naleving verplichting info aan werknemers) tenzij: - Publiek toegankelijke plaats - Geen privacy gevoelige beelden (uitsluitend op kassa gericht) - Recht op eerlijk proces niet geschonden - Ernst van het misdrijf veruit de inbreuk op de informatieverplichting aan de werknemers overstijgt Omdat nietigheidssanctie niet in CAO staat en omdat het recht op bescherming van het privéleven niet is gecreëerd om misdrijven in te dekken

64 Connecting Security Interests Wet bewakingscamera's - Vergelijking CAO 68 Wet bewakingscamera’s CAO 68 Opslagduur Onbeperkt: Mogelijke bijdrage bewijs gepleegd misdrijf, overlast of identiteit dader, orde verstoorder, getuige, slachtoffer 1 maand: Rest Opslagduur Onbeperkt

65


Download ppt "Colloquium 05/2011 Grimbergen. Connecting Security Interests Programma Programme 17:30 Onthaal 18:00 Structuur ALIA 18:10 Communicatie 18:20 Branddetectie."

Verwante presentaties


Ads door Google