De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG PROVINCIALE WERKGROEP “HOE HOU IK EEN BIN LEVENDIG”

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG PROVINCIALE WERKGROEP “HOE HOU IK EEN BIN LEVENDIG”"— Transcript van de presentatie:

1 HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG PROVINCIALE WERKGROEP “HOE HOU IK EEN BIN LEVENDIG”

2 DOELSTELLINGEN BIN Verhogen van het veiligheidsgevoel Verhogen van de samenwerking tussen politie en burger op het vlak van informatie-uitwisseling Voorkomen criminaliteit door het benadrukken van preventie Versterken van de sociale cohesie

3 DOELSTELLINGEN BIN Verhogen van het veiligheidsgevoel De burgers optimaal betrekken in de veiligheidsproblematiek Doorgedreven informatie-uitwisseling

4 DOELSTELLINGEN BIN Verhogen van de samenwerking op vlak van informatie-uitwisseling Dringende informatie verspreiden via een vooraf bepaalde werkwijze, zoals ingesproken telefonisch bericht, sms, text to voice, … Niet-dringende informatie via andere kanalen, eveneens op voorhand vastgelegd zoals mail, nieuwsbrief, website, krantje, …

5 DOELSTELLINGEN BIN Voorkomen criminaliteit door benadrukken van preventie Uitwisseling van preventietips in het kader van een integrale benadering van veiligheid(inbraakpreventie, brandpreventie, CO-intoxicatie, valsmunterij, computercriminaliteit, …) Ter kennis brengen van bepaalde modus operandi en tips om hieraan iets te kunnen doen Verhogen van de aangifte- en meldingsbereidheid(gepleegde feiten, verdachte gedragingen, verdachte voertuigen en/of personen) Toepassen van de elementaire preventiemaatregelen

6 DOELSTELLINGEN BIN Versterken van de sociale cohesie Verhogen van de sociale controle Verhogen van de verbondenheid in een welbepaald gebied(wijk, enkele straten, buurt, …)

7 HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG -TOOLS OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN- Dringende berichtgeving Niet-dringende berichtgeving Organisatie van een ledenvergadering Versterken van de sociale cohesie Tweewegcommunicatie BIN-website

8 TOOLS Dringende berichtgeving Telefonische berichtgeving via eNOXUS-platform(in de provincie Antwerpen gesponsord door het provinciebestuur) Andere toepassingen(binfoon via Belgacom, text to voice, …) SMS(vooral in gebruik bij zelfstandigen en bedrijven)

9 TOOLS Niet-dringende berichtgeving Via nieuwsflash(feedback- en preventieberichtgeving) Via nieuwsbrief

10 TOOLS Niet-dringende berichtgeving NIEUWSFLASH Vooral te gebruiken bij korte niet-dringende berichten – verspreiding via mail(preventie- en feedbackberichten) Maak gebruik van herkenbare lay-out Bruikbaar bij waarschuwingen voor diefstallenplaag, bepaalde modus-operandi

11 TOOLS Niet-dringende berichtgeving NIEUWSFLASH Geven van preventietips(vakantietoezicht, donkere dagen, pickpockets, actie fietsmarkering,…) Te gebruiken bij feedbackberichten door politie naar aanleiding van dringende BIN- oproepen, meldingen door bewoners inzake verdachte gedragingen, info inzake het niet- opstarten van een BIN bij bepaalde feiten

12 TOOLS Niet-dringende berichtgeving NIEUWSBRIEF Betreft een uitbreiding van de nieuwsflashes – verspreiding via mail of BIN-krantje Gebruik maken van herkenbare lay-out Worden opgesteld naargelang de behoefte en de persoonlijke inbreng van het BIN Inhoud afhankelijk van actualiteit, mogelijkheid om niet-tijdsgebonden onderwerpen te bespreken, eigen BIN-werking in de verf zetten, mogelijkheid tot inbreng van de wijkinspecteur, ter kennis brengen van de jaarvergadering

13 TOOLS Organisatie ledenvergadering Wordt opgelegd door de Ministeriële omzendbrief dd 10/12/2010 en zou jaarlijks moeten georganiseerd worden MOET openstaan voor alle BIN-leden en KAN eventueel worden opengesteld voor alle bewoners van het BIN-gebied(kwestie van ledenwerving) Organisatie gebeurt door het bestuur van het BIN, eventueel in samenwerking met politie en bestuurlijke overheid(gemeentebestuur) Kan mogelijk samen met aangrenzende BIN’s worden georganiseerd

14 TOOLS Organisatie ledenvergadering INHOUD(voorbeeld) Welkom en voorstelling bestuur Stand van zaken(ledenaantal, financiën, aantal dringende en niet-dringende berichten, …) Woordje uitleg door BIN-gemandateerde of wijkinspecteur inzake ontwikkelingen in het BIN-gebeuren binnen de politiezone Gastspreker(diefstal preventieadviseur, Childalert, Nationale bank, beveiligingsfirma, …) Vragenuurtje Bijpraten bij drankje en hapje

15 TOOLS Organisatie ledenvergadering LOCATIE EN UITNODIGING Liefst een plaats kiezen binnen de eigen BIN-omschrijving Gemakkelijk bereikbaar voor iedereen Uitnodiging via nieuwsflash, nieuwsbrief, website, publicatie gemeente, BIN-oproep

16 TOOLS Versterken sociale cohesie Werk als BIN-lid mee aan een verhoging van de sociale controle in uw leefomgeving Ga na welke elementen in uw omgeving bijdragen tot het onveiligheidsgevoel(verloedering, hangjongeren, donkere straten, druggebruik, …) en geef dit door aan de bestuurlijke overheid Organiseer gezamenlijke projecten(vb. zwerfvuilactie in samenwerking met jeugdbeweging) Heb oog voor de noden van uw buren(sociaal, praktisch, informatief )

17 TOOLS Versterken sociale cohesie Werk mee als bestuurlijke overheid aan het verhogen van de sociale controle en het versterken van de cohesie door : Het creëren van multifunctionele ruimtes(verhoogde sociale controle door de aanwezigheid van mensen) Zorg voor goed onderhouden fiets- en wandelwegen, groenzones, buitenmaterialen Zorg voor een meldpunt waar burgers terecht kunnen om schade en defecten aan te kaarten

18 TOOLS Versterken sociale cohesie Verhoog de verbondenheid in een wijk door : Door het organiseren, onafhankelijk van de BIN-werking, van sociale evenementen(buurtdrink, buurt-bbq, buurtfeesten, …)

19 TOOLS Versterken sociale cohesie VERBETER DE MOGELIJKHEID TOT COMMUNICATIE TUSSEN DE WIJKINSPECTEUR EN ZIJN WIJKBEWONERS

20 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie van BIN-leden naar de politie Informatie van de politie naar de BIN-leden

21 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie BIN-leden naar politie Verwachtingen van de politie Verhoogd meldingsgedrag van BIN-leden Rechtstreekse en onmiddellijke doorgave van meldingen Adequaat reageren op informatie die door de politie ter beschikking wordt gesteld

22 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie BIN-leden naar politie Verwachtingen politie Verhoogd meldingsgedrag Opmerken en onmiddellijk doorgeven van verdachte personen, zo mogelijk met beschrijving Opmerken en doorgeven van verdachte voertuigen, met vooral oog voor de nummerplaat Aangifte van gepleegde feiten

23 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie BIN-leden naar politie Verwachtingen politie Rechtstreekse en onmiddellijke doorgave van meldingen Meldingen rechtstreeks aan de politie en dus NIET via de coördinator De informatie dient ook onmiddellijk na het opmerken te worden doorgegeven

24 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie BIN-leden naar politie Verwachtingen politie Adequaat reageren op een BIN-oproep Op een wettelijke doch efficiënte wijze reageren op oproepen De voorgestelde maatregelen consequent naleven Onmiddellijk reageren bij eventuele calamiteiten

25 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie politie naar BIN-leden Verwachtingen van de BIN-leden Bij calamiteiten in of in de omgeving van een BIN-gebied een dringend bericht vanwege de politie Ter beschikking stellen van niet-dringende berichtgeving Feedback

26 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie politie naar BIN-leden Verwachtingen BIN-leden Dringend bericht van de politie bij calamiteiten Bij vaststellingen op heterdaad of kort na de feiten wordt een dringende melding vanwege de politie verwacht Dit gebeurt door een bericht, ingegeven door de politie, en doorgegeven via de vooraf afgesproken werkwijze(telefonisch, sms, …)

27 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie politie naar BIN-leden Verwachtingen BIN-leden Ter beschikking stellen van niet-dringende berichten Preventieberichten(diefstalpreventie, vakantietoezicht, donkere dagen, …) Doorgave van specifieke modus operandi Verwittiging bij een sterke verhoging van bepaalde vormen van criminaliteit Deze berichten worden op een vooraf besproken werkwijze doorgegeven via de coördinator

28 TOOLS Tweewegcommunicatie Informatie politie naar BIN-leden Verwachtingen BIN-leden Feedback Feedback over de BIN-oproepen door de politie BIN-leden verwachten feedback over feiten dewelke zich voordoen binnen het BIN en die relevant kunnen zijn voor de BIN-werking Zo mogelijk feedback op de informatie dewelke door het BIN aan de politie wordt aangereikt Zo mogelijk feedback over het al dan niet opstarten van een BIN bij inbraken De politie waakt over de privacy en het beroepsgeheim

29 TOOLS Tweewegcommunicatie Besluit : Het belang van tweewegcommunicatie kan niet voldoende benadrukt worden. Het BIN en de politie hebben beiden hoge verwachtingen inzake deze communicatie. Indien één van de partners geen of onvoldoende informatie doorspeelt, dan komt de goede werking van het BIN in het gedrang.

30 HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG Vragen ? Opmerkingen ? Voorstellen ? info@buurtinfo.net

31 TOOLS Website

32

33 buurtinfo.net OPRICHTING NATIONAAL KENNISCENTRUM

34 DOELSTELLINGEN : -De BIN-werking kenbaar maken aan een zo ruim mogelijk publiek; -De preventiegedachte maximaal verspreiden; -Het verzamelen en verwerken van alle relevante informatie over de BIN-werking en deze doorgeven; -Zorgen voor een opleiding voor gemandateerden/coördinatoren; -Ondersteuning en bijstand bij het opstarten van nieuwe BIN’s; -Deelname en ondersteuning van begeleidingscomité, provinciale stuurgroepen, werkgroepen; -Beheer en voeding van de website buurtinfo.net; -Ontwikkelen van tools voor de opstart en het levendig houden van BIN’s; -Instaan voor de organisatie van BIN-events; -…

35 NATIONAAL NIVEAU HOME

36 NIEUWS DETAIL NATIONAAL NIVEAU

37 PROVINCIAAL NIVEAU

38 POLITIE NIVEAU

39 BIN NIVEAU

40 buurtinfo.net Enkele aandachtspunten : Onderschrijven code van goede praktijk Website voor iedereen toegankelijk, dus aandacht voor wat je online plaatst Website actueel houden

41 buurtinfo.net Opstart : Proefperiode 10 BIN’s provincie Antwerpen Na proefperiode openstelling voor alle BIN’s Tijdlijn : 15/11/2014 – 31/03/2015 proefperiode 01/04/2015 opstart alle BIN’s ----------------------------------------------------------------------------------- 

42 HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG Vragen ? Opmerkingen ? Voorstellen ? info@buurtinfo.net


Download ppt "HOE HOU IK MIJN BIN LEVENDIG PROVINCIALE WERKGROEP “HOE HOU IK EEN BIN LEVENDIG”"

Verwante presentaties


Ads door Google