De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Hoger dan de engelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Hoger dan de engelen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Hoger dan de engelen

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de zending Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan. 10.00 uur bevestiging ambtsdragers 17.00 uur belijdenisdienst

4 Liturgie zondag 8 mei Mededelingen LvK. 234 * Stil gebed * Votum en groet LvK. 444 Gebed Schriftlezing: Hebreeën 1 Ps. 2: 3, 4 NB Kindernevendienst Preek Ps. 110: 1, 2, 3 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 289 *Geloofsbelijdenis * Ps. 103: 10, 11 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 LvK. 234

7 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

8 LvK. 234 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 LvK. 444

11 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

12 LvK. 444 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

13 LvK. 444 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

14 Gebed

15 Schriftlezing: Hebreeën 1

16 Ps. 2: 3, 4 NB

17 Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijz'len door uw grote kracht“. Ps. 2: 3 NB

18 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugd u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. Ps. 2: 4 NB

19 Aanvang kindernevendienst

20 Preek

21 Schriftlezing: Hebr. 1 Tekst: Hebr.1: 4 Hoger dan de engelen Zingen na de preek Ps. 110: 1, 2, 3

22 Ps. 110: 1, 2, 3 NB

23 De Here God heeft tot mijn heer gesproken; "Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht. Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken als voetbank aan uw voeten nederligt“. Ps. 110: 1 NB

24 Hij reikt u zelf de scepter van de zege. Van Sion uit bedwingt uw heerschapij des vijands trots. Uw volk trekt allerwege vrijwillig op, staat in de slag u bij. Ps. 110: 2 NB

25 Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen brengt u de bloem van heel het volk zijn groet in heil'ge feestdos, ja 't zal om u dauwen van levenslust en jeugdig' overmoed. Ps. 110: 3 NB

26 Einde kindernevendienst

27 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

28 Dankgebed

29 Opw. 289

30 U hebt de overwinning behaald, triomfeerde over zond' en dood. En wij, uw kerk, verkondigen uw naam op aard. Elke macht die troont in de hel, beeft bij 't horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam, niets is gelijk aan de almacht van uw naam U bent Jezus! U bent Heer! U bent God! Opw. 289

31 Geloofsbelijdenis * Staande

32 Ps. 103: 10, 11

33 De HEER heeft zich, als d' allerhoogste Koning, Een troon gevest in Zijne hemelwoning; Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. Looft, looft den HEER, gij Zijne legermachten, Gij eng'len, die Hem dient met heldenkrachten, En vaardig past op 't woord van Zijnen mond. Ps. 103: 10 * Staande

34 Looft, looft den HEER, gij Zijne legerscharen, Wier lust het is op Zijnen wenk te staren. Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal, Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren, Nu Zijnen naam en grote deugden eren; En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. Ps. 103: 11 * Staande

35 Zegen * Staande

36 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes Thema: Hoger dan de engelen."

Verwante presentaties


Ads door Google