De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Assetmanagement: Mens en implementatie. Tijd Maturiteit Assetmanagement groei via zes fases 2 Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Assetmanagement: Mens en implementatie. Tijd Maturiteit Assetmanagement groei via zes fases 2 Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Assetmanagement: Mens en implementatie

2 Tijd Maturiteit Assetmanagement groei via zes fases 2 Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse belanghebbenden Interne / externe quick scan Review procesdocumenten Implementatieplan Procesarchitectuur: Asset Management proces tot en met documentatie werkprocessen en templates Verantwoordelijk- heden per document Prestatieafspraak AO/AM Competentiemodel Samenwerkings- overeenkomst (SOK) AM/aannemer SOK AM / operationele VM Basistraining (interne werking en train de trainer) Leeromgeving (draft procesoutputs) AsM procedures, werkinstructies, tools, hulpmiddelen Overdracht naar lijn PI-doelen voor procesprestaties Definitieve procesoutputs Formele AsM organisatie Volledig risicoregister Implementatie IT- ondersteuning: Documentsysteem Risicoregister Beleidsregister Planning Programma management Detailtraining medewerkers Interne audit, bijstellen Certificering (PAS55) Vervolgens (buiten project): Verbeterregister Beleidsevaluaties Productieplanning asset management Performance planning Lange termijn studies Omgevings- beïnvloeding 1.Bewust- wording 3. Ontwerpen van de organisatie 4. Leren werken in het model 5. Grootschalige uitrol 6. Voortdurende verbetering AsM missie en visie Risicobeleids- verklaring & besluitvormings- model (intern AM) Bedrijfsmodel (rolverdeling AO, AM, SP) Asset management beleidsverklaring 2. Het creëren van de rand- voorwaarden Het asset management ontwikkelingspad

3 Organisatie Assetmanagement Bedrijfsmodel: organisatorische rolverdeling. RolTaken Marktconform bouwen en onderhouden assets Toewijzen mensen en middelen Dataverzameling Projectmanagement Contracten opstellen met en managen van externe service providers Realisator Asset Manager Bouwen en onderhouden bedrijfsmiddelen Investeringsplanning Bepalen asset strategieën en standaarden Vaststellen risicoprofiel Programmamanagement Managen asset prestaties Asset Owner Risicobeheer, Beleids- en planvorming, Programmamgt. Beheren bedrijfs- en asset portfolio Vaststellen prestatiecriteria Analyseren specifieke aandachtspunten Contact houden met toezichthouder(s) Financiering verzorgen van assets Verantwoordelijkheid Visie Aannemer Service Provider

4 Het model 4

5 Hoofdproces assetmanagement

6 6 planning Werk- identificati e Prioriteren Assetmanagement o.b.v. projecten 7 Beheer wijzigingsverzoeken 1 Asset management strategie 2 Assetrisico- management 3 Ontwerp PMI/ PMO/IMP 4 Jaarplan PMI/ PMO/IMP 5a Opdracht- verlening 6a Voortgangs- bewaking uitvoering int. 5b Extern contracteren 6b Voortgangs- bewaking uitvoering ext. Prestatie- eisen AnalyseDatamanagement Meting inspectie werkvoorbereiding werkuitvoering Systeem prestaties Visie/missie Doelen Asset Owner Asset Manager Service Provider IPM-team

7 Van netwerken naar gebieden trajectbenadering vaarwegen wegen Netwerkbeheer Vast onderhoud Variabel onderhoud Openbaarvervoer Objectbeheer

8 Samenwerkingsvariant 7 Beheer wijzigingsverzoeken 5b Extern contracteren Prestatie- eisen AnalyseDatamanagement Meting inspectie werkvoorbereiding werkuitvoering Systeem prestaties Werk- identificati e planning 3 ontwerp PMO PMI IMP 4 jaarplan PMO PMI IMP Visie/missie Doelen Asset Owner Asset Manager Service Provider IPM-team Gedeelde processen OG-er ON-er 5a Opdracht- verlening 6b Voortgangs- bewaking uitvoering ext. 6a Voortgangs- bewaking uitvoering int. Prioriteren 1 Asset management strategie 2 Asset risico management

9 Invloed in samenwerkingsmodel INVLOED 20162026 2021 T - 5 Beheerder (BSP) Gebiedsaannemer Synchroniseren: BSP Beleid VM Kernregie BG

10 10 Organisatie per gebied Ondersteuning en advisering Assetrisicodossiers Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Technische advies Verkeerskundig advies Asset Owner gebiedsbeheerder Projectmanager (IPM team) Contractpartner Laag Tactisch Strategisch Operationeel Hoog Tactisch Assetmanager Assetowner Service provider Meerjarenplanning Budget/Bedrijfswaarden Contractbeheersing Assetmanagement over gebieden heen

11 11 Ondersteuning en advisering Assetrisicodossiers Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Objectbeheer Instandhoudingstrategi e Technische advies Verkeerskundig advies Organisatie per gebied Bedrijfswaarden/budget Beheerplan gebied Prioritering op basis van risico’s/ gebiedsprogrammering scenariokeuzes Accounthouder gebied Beheerplan gebied Prioritering op basis van risico’s/ gebiedsprogrammering scenariokeuzes Accounthouder gebied contractbeheer Aansturing serviceprovider/ sturen op SLA’s Omgevingsmanagement Toetsen van producten Betalingen en maandrapportages contractbeheer Aansturing serviceprovider/ sturen op SLA’s Omgevingsmanagement Toetsen van producten Betalingen en maandrapportages Planning en uitvoering werkzaamheden Verantwoording planning, kwaliteit/prestaties en kosten Inspecties areaal Opleveren data Planning en uitvoering werkzaamheden Verantwoording planning, kwaliteit/prestaties en kosten Inspecties areaal Opleveren data Laag Tactisch Strategisch Operationeel Hoog Tactisch Assetmanager Assetowner Service provider Meerjarenplanning Budget/Bedrijfswaarden Contractbeheersing AM beleid, AM strategie, life cycle visie, prioriteringskader, verkeersmanagement kaders en advies, totaal programmering, financieel management, bestuurlijke rapportage, benchmarking, wet en regelgeving

12 12 Ondersteuning en advisering Netwerkadviseur Objectbeheer IGI senior projectingenieur Verkeersmanager/ technisch verkeerskundige Rollen gepositioneerd Directeur B&U gebiedsbeheerder Contractpartner Laag Tactisch Strategisch Operationeel Hoog Tactisch Assetmanager Assetowner Service provider Meerjarenplanning Budget/Bedrijfswaarden Contractbeheersing Programmamanager team AM, Programmamanager B&O, strategisch beleidsadviseur VM,, Beleidsadviseur BSP Integraal projectmanager Contract manager Technisch manager Omgevingsmanager Integraal projectmanager Contract manager Technisch manager Omgevingsmanager

13 13 Gebieds- beheerder Belangrijkste vaardigheden Belangrijkste taken/activiteiten Beheerplan gebied Opdrachtgever voor realisator Risicodossier per gebied Prioriteringskeuzes/scenariokeuzes t.b.v. gebiedsprogrammering Accounthouder gebied kennis en kunde Belangrijkste processen 14. Omgevingsbewustzijn2 24. Oordeelsvorming2 32. Reflectief vermogen2 Organiserend vermogen3

14 14 IPM/Integraal Project- manager Belangrijkste vaardigheden Belangrijkste taken/activiteiten verantwoordelijk voor contractering. Zorgdragen toetsing op basis van SCB Faciliteren VTW’s en VTV’s Zorgdragen betalingen Zorgdragen goedkeuring rapportage SP verantwoordelijk voor communicatie naar SP verantwoordelijk voor juiste overdracht kennis en kunde Belangrijkste processen 1. Leiderschap3 24. Oordeelsvorming2 32. Reflectief vermogen3 Organiserend vermogen3

15 Service Provider Belangrijkste vaardigheden Belangrijkste taken/activiteiten Stelt risicodossier op Stelt PMO, jaarplan en werkplannen op Onderhoud assets en voert maatregelen uit conform contractafspraken Voert wettelijk verplichte inspecties uit Draagt zorg voor actuele data Toont aan dat aan prestatie-eisen wordt voldaan kennis en kunde Belangrijkste processen

16 Opleidingsplan BasisGevorderdExpert BasisGevorderdExpert BasisGevorderdExpert Asset risicomanagement Onderhoudsmanageme nt Levenscyclus - management Basis- kennis Asset- Management

17 17 Beste gebiedsaannemer, Via het servicepunt zijn deze maand al 5 storingen gemeld aan de VRI installatie op het kruispunt van de N302 en de Keern. Inmiddels is er een ongeluk gebeurd, waarbij een fietser is geschept door een vrachtwagen. Dit is onacceptabel. Groet de contractmanager Dialoog – Meldingen onveilige situatie

18 18 Dialoog – Meerjarenplan vs PMO\PMI Beste IPM-projectmanager, Ik heb het risicodossier en het onderhoudsconcept van de Opdrachtnemer ontvangen. Ik zie daarin toch een aantal risico’s die volgens mij door de Opdrachtnemer niet afdoende beheerst worden. Zo heeft hij het groot onderhoud aan de N243 pas voor 2022 gepland staan en daarmee verwacht ik dat hij de overeengekomen prestaties niet gaat halen. Daarnaast zie ik dat de werkzaamheden op de N508 gelijk gepland staan met de werkzaamheden aan de N9 wat zal leiden tot een verkeersinfarct rondom Alkmaar. Hoe zorgen we ervoor dat deze risico’s voldoende afgedekt zijn? Groet, de gebiedsbeheerder

19 19 Observaties eerdere simulaties GB neemt meer ruimte om regie te nemen dan de contract toelaat. IPM team toont meer affiniteit met de gebiedsaannemer dan PNH. IPM team probeert bestuurlijk gevoelige kwestie/ verkeersonveilige situatie binnen het contract te managen. Ontbreken van kennis van eigen organisatie en procedures.

20 Vragen/Discussie Bij PNH is gekozen voor een gecombineerde aanpak van ontwerpen en ontwikkelen. –Welke voor- en nadelen worden in beide aanpakken gezien? –Hoe pakken anderen het aan? Bij de PNH is gekozen voor zowel een top-down als een bottom-up aanpak –Welke voor- en nadelen worden in beide aanpakken gezien? –Hoe pakken anderen het aan? Lerende organisatie –PNH kiest voor samenwerkingsvariant in gebiedscontracten, met rolhouders verder ontwikkelen en toepassen van instrumenten. En er wordt aan de hand van simulaties geleerd. Hoe vullen anderen dit in?


Download ppt "Seminar Assetmanagement: Mens en implementatie. Tijd Maturiteit Assetmanagement groei via zes fases 2 Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse."

Verwante presentaties


Ads door Google