De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomsten Model-Kwaliteitsstatuut GGZ 18 en 22 april 2016 Welkom Voorstellen Doel bijeenkomst Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomsten Model-Kwaliteitsstatuut GGZ 18 en 22 april 2016 Welkom Voorstellen Doel bijeenkomst Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomsten Model-Kwaliteitsstatuut GGZ 18 en 22 april 2016 Welkom Voorstellen Doel bijeenkomst Vragen

2 Programma Geschiedenis kwestie hoofdbehandelaarschap Proces totstandkoming model-Kwaliteitsstatuut ggz Inhoud model-Kwaliteitsstatuut, aspecten juridisch en zorginkoop Format PAUZE Gezamenlijk bespreken format Kwaliteitsstatuut 2

3 De start: Europsyche Europsyche: aanbieder tweedelijns ggz via makelaarsfunctie; verbindt patienten met over heel NL verspreide ggz- aanbieders Constructie: psychiater op papier (t.b.v.declaratie); lager opgeleide zorgverleners in praktijk en/of zorg buiten basispakket Verzekeraars schorten betalingen op vanwege onrechtmatigheid Europsyche verliest rechtszaak tegen CZ; faillissement Europsyche 3

4 De kwestie: hoofdbehandelaarschap Casus Europsyche leidt tot Kamervragen en focus op hoofdbehandelaarschap in de ggz Gaat over functioneren stelsel i.r.t. kwaliteit en aanspraak/bekostiging: -voorwaarden rond toelating instelling -regels voor hoofdbehandelaarschap -declaratieregels -controlemogelijkheden voor zorgverzekeraars op geleverde zorg 4

5 Oplossing 1: IGZ-veldnorm IGZ wordt gevraagd veldnorm op te stellen voor hoofdbehandelaarschap ggz Begin 2013: concept veldnorm –In sggz alleen psychiater en kp HBH –In gb-ggz ook psychotherapeuten, gz-psychologen, kl-neuropsychologen, vp-specialisten HBH Veel verzet bij partijen, ook GGZ N, o.a. vanwege onuitvoerbaarheid in relatie tot bedrijfsvoering (alleen ps en kp HBH) en arbeidsmarkt Instemming van NVvP en ZN 5

6 Ondertussen: Bestuurlijk akkoord ggz 2012 Afspraken patienten, beroepsgroepen, aanbieders en zorgverzekeraars met minister VWS over o.a.: -Vaststellen criteria voor taakherschikking en taakdelegatie -Criteria voor rol HBH 6

7 Oplossing 2: ggz-veldnorm Ggz-partijen nemen handschoen op om zelf voorstel te ontwikkelen; als dat niet lukt: IGZ veldnorm Tijdelijke veldnorm met 11 beroepen (dus uitgebreider dan IGZ- veldnorm) begin zomer 2013 overgenomen door de minister (‘Schipperslijst’) Verzekeraars eigen plan: restrictieve invulling HBH. Onderlinge verschillen. Zorgverzekeraars zien hoogopgeleide HBH als garantie voor kwaliteit en drempel voor nieuwe aanbieders 7

8 Generalistische basis-ggz Generalistische Basis GGZ HoofdbehandelaarschapAchmeaVGZCZMenzisDSWMultizorg Psychiater ja neeja Klinisch psycholoog ja neeja Klinisch neuropsycholoog nee Psychotherapeut ja Specialist ouderengeneeskunde neeja 3 nee Verslavingsarts in profiel KNMG nee Klinisch Geriater nee Verpleegkundig specialist ja 1 ja 3 ja 1 GZ Psycholoog ja ja 2 K&J psycholoog NIP ja neeja Orthopedagoog Generalist ja neejaneeja 1 Alleen voor het product chronisch 2 Niet bij product chronisch 3 In setting wel hoofdbehandelaar, maar niet individueel te contracteren. Verhouding TijdbestedingAchmeaVGZCZMenzisDSWMultizorg Hoofdbehandelaar 50%70%-80%- Medebehandelaar 50%30%-20%- 8

9 Gespecialiseerde ggz Gespecialiseerde GGZ HoofdbehandelaarschapAchmeaVGZCZMenzisDSWMultizorg Psychiater ja Klinisch psycholoog ja Klinisch neuropsycholoog nee Psychotherapeut ja ja 4 ja Specialist ouderengeneeskunde neeja 6 nee nee 5 Verslavingsarts in profiel KNMG ja 4 ja 7 ja 8 ja 4 neenee 5 Klinisch Geriater neeja 6 nee Verpleegkundig specialist nee GZ Psycholoog ja 4 neeja 8 nee 4 nee K&J psycholoog NIP nee Orthopedagoog Generalist nee 4 onder formele leiding van een psychiater, klinisch psycholoog / MDO constructie 5 alleen in specifieke gevallen (?) 6 Alleen voor het deelgebied psychocheriatische stoornissen 7 Alleen voor het deelgebied verslavingszorg 8 zie beleid vervolg DBC, voor vervolg DBC's waarvan de voorgaande DBC gestart in 2013 de hoofdbehandelaar die in 2013 ook gerechtig was om de DBC te open Oranje = wel in inkoopdocument, niet in overeenkomst Behandelmix tijdsbestedingAchmeaVGZCZMenzisDSWMultizorg Hoofdbehandelaar --10% 50% (ambulant) 20% (klinisch) -- Medebehandelaar --90% 50% (ambulant) 80% (klinisch) -- 9

10 Oplossing 3: commissie-Meurs Kwestie HBH sleept al sinds 2008; zowel aan landelijke tafels als in contractering Aan bestuurlijk akkoord-tafel wordt zowel urgentie van het probleem onderkend als de (uiteenlopende) belangen daarbij Voorstel: stel een commissie van Wijzen in Juni 2014: opdracht aan commissie-Meurs 10

11 Oplossing 4: Kwaliteitsstatuut ggz Advies commissie Meurs: –Kwestie HBH draait om belangen zorgverzekeraar en aanbieder en om de centrale plaats van de HBH in de bekostiging (openen DBC’s) –Onderliggend probleem is gebrekkig inzicht in kwaliteit van zorg voor zowel patienten als zorgverzekeraars –HBH verouderd begrip; vanwege toename multidisciplinar werken; term en rol RBH meer passend –Oplossing 1) Introductie RBH i.p.v HBH; onderscheid inhoudelijke verantwoordelijkheid vs. organisatorische verantwoordelijkheid 2) Kwaliteitsstatuut waarin aanbieder transparant maakt hoe hij voldoet aan minimum-eisen kwaliteit van zorg 11

12 Totstandkoming model-Kwaliteitsstatuut ggz Belang om zelf initiatief en invloed te houden GGZ Nederland trekker, alle bestuurlijk akkoord-partijen doen mee: LPGGZ, NVvP, LVVP, NIP, P3NL, V&VN, Ineen, Meer ggz, ZN. 1 juli 2015: aftrap via startbijeenkomst. Intensief zoekproces. Consultatieronde november 2015. VWS, ZN en cie Meurs: concept onvoldoende normerend Doorbraak door creeren secties vrijgevestigden en instellingen 15 februari aangeboden aan minister van VWS 12

13 Maart/april 2016 Model-Kwaliteitsstatuut ggz als kwaliteitstandaard aangeboden aan ZINL. Daarmee verplichte veldnorm voor aanbieders én verzekeraars; basis voor het mogen leveren en declareren van zorg in Zvw; instrument voor patiënt om zorgaanbieder aan te spreken op transparantie en kwaliteit Bezwaren bij ZINL van orthopedagoog-generalisten, psychotherapeuten, verslavingsartsen en klinisch geriaters Oplossing via aanpassing tabel, toelichting en tekst experimenteerruimte 13

14 Traject april - december 2016 Aanbieders maken en implementeren eigen kwaliteitsstatuut GGZ Nederland biedt aanbieders ondersteuning (o.a. format, bijeenkomsten, Q&A) Zorgverzekeraars verwerken kwaliteitsstatuut in inkoopvoorwaarden (later: bijeenkomsten voor inkopers/controllers zorgverzekeraars en verkopers instellingen) Nza past beleidsregels aan Bestuurlijk akkoord-partijen en ZINL richten aanleverroute voor kwaliteitsstatuut in via TTP (toetsing en bewijsvoering) (instelling -> TTP -> ZINL) 14

15 Na 1 januari 2017 Eerste aanpassing van het model-Kwaliteitsstatuut voorzien in 2017 Evaluatie op basis van o.a. praktijkervaringen, ervaringen met gecontroleerde experimenteerruimte, effecten arbeidsmarkt en instroom opleidingen; samenhang en mogelijke overlap met zorgstandaarden NKO Maar wat staat er nu eigenlijk in? 15

16 Inhoud Kwaliteitsstatuut Afspraken tussen alle veldpartijen over inzichtelijk en toetsbaar maken van transparantie, kwaliteit en doelmatigheid van zorg, waarin regie patient en principe van shared decision making centraal staan Resultaat op landelijk niveau, nu volgt vertaalslag naar niveau van de aanbieder; stap daarna: welke rol gaat inhoud Kwaliteitsstatuut spelen in contractering Intentie: in belangrijke mate herordening van al bestaande documenten, normen, afspraken etc. Drie secties I algemeen deel II vrijgevestigden, III instellingen 16

17 Sectie I Algemeen deel Beschrijving algemene voorwaarden voor kwaliteit Doelen, uitgangspunten Kwaliteitsstatuut Zorgaanbod inzichtelijk maken aan de hand van patients journey Beschrijven rol regiebehandelaar in zorgtraject (eisen aan opleiding, wezenlijk aandeel in zorg, keuze patient -> shared decision making) Bevorderen gepast gebruik als uitgangspunt voor vormgeving zorg Verantwoording, toetsing en controle -> wanneer is aanbieder vrijgevestigd (sectie II) of instelling (sectie III) 17

18 Sectie II Vrijgevestigden Behandelaar is automatisch RBH Afspraken met andere zorgverleners bij verschillende behandelovereenkomsten (interdisciplinaire afstemming) en inzake 24/7 en crisis Gb-ggz: gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog S-ggz: psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater 18

19 Sectie III GGZ-instellingen (1) Gb-ggz: gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist ggz, hoofddiagnose dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater, hoofddiagnose verslaving/gokken: verslavingsarts S-ggz: psychiater, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist ggz, psychotherapeut, gz-psycholoog in specifieke behandelsettings 19

20 Sectie III ggz-instellingen (2) S-ggz in instelling: aanwezigheid multidisciplinair team waarin psychiater of klinisch psycholoog Specifieke taken RBH binnen instellingssetting: intake, afschalen, mede-beoordelen, coordinatie besluitvorming in MDT Rol behandelaar vs. RBH; escalatieprocedure bij verschil van inzicht Overige aspecten organisatie kwaliteit van zorg geldend voor instelling Ruimte via formuleringen als : ‘in beginsel’, ‘kan’, ‘hierin maakt aanbieder eigen keuzes’ etc. 20

21 Bijlagen Kwaliteitsstatuut 1. Toelichting: intentie Kwaliteitsstatuut. O.a. ruimte voor vertaling behandelsettings in sectie III. Evaluatie kwaliteitsstatuut op ervaringen experimenteerruimte, effecten op arbeidsmarkt en instroom opleidingen, samenhang/overlap met zorgstandaarden, administratieve lasten. 2. Experimenteerruimte: voorwaarden voor inzet beroepen als RBH die nu niet opgenomen zijn in sectie II en III 3. 18-/18+: continuïteit behandeling bij overgang Jeugdwet naar Zvw 21

22 Juridische aspecten Juridische status document: veldnorm Reikwijdte Kwaliteitsstatuut in relatie met andere documenten zoals professioneel statuut en algemene leveringsvoorwaarden 22

23 Begrip hoofdbehandelaar en regiebehandelaar Voorheen hoofdbehandelaar: inhoudelijke verantwoordelijkheid Tuchtrechter: hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor het zorgproces (regisseur) – regiebehandelaar Is er sprake van eindverantwoordelijkheid? Uitgangspunt: eigen professionele verantwoordelijkheid in acht nemen 23

24 Zorgverkoop Kwaliteitsstatuut -Instrument voor sturing en toetsing op kwaliteit -Gemeenschappelijk opgestelde kwaliteitsnormen -Bijdragen aan vereenvoudiging en versobering van het contracteer- en verantwoordingsproces Geen ‘eigen lijstjes’ van verzekeraars voor deze kwaliteitsnormen in contracteerproces. 24

25 Inkoopbeleid c-ggz 2017 (tot nog toe) Zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop uiterlijk op 1 april bekend Beschikbaar, maar divers (AKD: ‘moetje’ en beleidsarm) Kwaliteitsstatuut onderdeel inkoopbeleid bij alle grotere verzekeraars Variërend van ‘voldoet aan verplichtingen van’ (ZK) tot uitgebreid inhoudelijk (Menzis) en als minimale norm voor 80% max. tarief Nza (VGZ) Aandacht voor specifieke vereisten zorgverzekeraars Deadline: 19 november moeten verzekeraars gecontracteerde zorgaanbieders publiceren 25

26 Controleonderzoeken Landelijk format controlepunten zelfonderzoek 2017 Vooraf ook in contracten afspraken maken over de wijze waarop declaraties gecontroleerd worden op basis van kwaliteitsstatuut Mede afhankelijk van verwerking in Nza regelgeving: uiterlijk 1 juli vastgesteld Vragen/opmerkingen/signalen? 26


Download ppt "Bijeenkomsten Model-Kwaliteitsstatuut GGZ 18 en 22 april 2016 Welkom Voorstellen Doel bijeenkomst Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google