De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Armenzorg was vroeger vooral een taak voor familieleden en kerkelijke en particuliere “instellingen van weldadigheid”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Armenzorg was vroeger vooral een taak voor familieleden en kerkelijke en particuliere “instellingen van weldadigheid”."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentearchief Barneveld

2 Vraag 1 Armenzorg was vroeger vooral een taak voor familieleden en kerkelijke en particuliere “instellingen van weldadigheid”. In het begin van de 20 e eeuw ging ook de overheid zich met deze hulpverlening bezighouden. Waarom? A.Familie en liefdadige instellingen konden de hulp niet meer aan B.Men vreesde, dat door de armoede de misdaad tegenover de meer welgestelden zou toenemen C.Armoede werd niet langer enkel toegeschreven aan persoonlijk falen D.De overheid ging zich meer verantwoordelijk voelen voor de basisbehoeften van de burgers

3 Vraag 2 In de Renaissance was het idee van een bolvormige Aarde onder geografen algemeen aanvaard. Maar niet iedereen was ervan overtuigd dat je de oceaan kon oversteken. Christoffel Columbus wel. De vooruitziende blik van Columbus is een inspiratiebron geweest voor een nieuw te bouwen kantorencomplex op de Harselaar, waar de namen van de gebouwen verwijzen naar de schepen van Columbus. Hoe heetten de drie schepen waarmee Columbus zijn eerste tocht naar de West maakte? A.Pinta, Niña, Santa Maria B.Pino, Nino, Christina C.Niña, Isabella, Ferdinand D.Aragon, Castilla, Genua

4 Vraag 3 In 1848 veranderde koning Willem II zogezegd “in één nacht van conservatief in liberaal”. Geschrokken van de revoluties in andere Europese landen, gaf hij Thorbecke de opdracht een nieuwe grondwet te schrijven. Wat stond er NIET in de Grondwet van 1848? A.Niet de koning, maar de ministers zelf zijn verantwoordelijk voor hun beleid B.De Tweede Kamer en Provinciale Staten worden direct gekozen door de burgers C.Alle mannen en vrouwen boven de 18 jaar mogen stemmen en zich verkiesbaar stellen D.De burgers hebben vrijheid van onderwijs, drukpers en vereniging Willem II Thorbecke

5 Vraag 4 Het woord klaploper stamt uit de Middeleeuwen. Wie of wat waren klaplopers? A.Pestlijders B.Profiteurs C.Leprozen D.Bedelaars

6 Vraag 5 In ons land werd vorig jaar het 200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand herdacht. In 1811 werden de Nederlanders ook verplicht een geslachtsnaam aan te nemen, in plaats van zich telkens naar hun vader te vernoemen (Jan Klaassen, Klaas Jansen, enz.). Sommigen namen het betreffende decreet van keizer Napoleon niet serieus en kozen een naam die hun nabestaanden nog lang in verlegenheid bracht. Anderen gaven geen gehoor aan de oproep. Zij kregen in 1826 een herkansing. Welke achternaam werd in de gemeente Barneveld het meest gekozen? A.Van Essen (10) B.(Van den) Brink (27) C.(Van de) Kamp (13) D.(Van de) Beek (9)

7 Vraag 6 Vanaf het einde van de jaren ’50 van de vorige eeuw was in de Nederlandse politiek de Boerenpartij actief. Deze stond onder leiding van de uit Hollandscheveld afkomstige Hendrik Koekoek, die later in Bennekom woonde. Tot 1981 was de partij vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ook in de Barneveldse gemeenteraad bezetten partijleden zetels. De laatste was Hendrik Geurts. Hij ging in 1978 over naar een andere partij. Welke was dat? A.SGP B.Gemeentebelangen C.CDA D.RPF

8 De oudst bekende vermelding van de nu Nederlands Hervormde Kerk in Barneveld, ook wel Oude Kerk genoemd, dateert uit de 12 e of 13 e eeuw. Toen was iedereen nog katholiek. Aan welke heilige was de parochiekerk van Barneveld tot aan de Reformatie gewijd? Vraag 7 A.Sint Odulphus (bekeerde de Friezen rond het jaar 850) B.Sinte Anna (er was een altaar voor haar in de Oude Kerk) C.Sint Bonifatius (probeerde ook de Friezen te bekeren, maar werd in 754 bij Dokkum vermoord) D.Sinte Catharina (de huidige katholieke kerk in Barneveld is gewijd aan haar) Sint Odulphus

9 Vraag 8 Begin 19 e eeuw werd 5 juni uitgeroepen tot Nationale Pannenkoekendag. Waarom? A.Graanimport uit de VS hielp de honger van de arme bevolking bestrijden. Om hierbij stil te staan, aten de rijkeren op deze dag enkel pannenkoeken B.Op het keerpunt van oude voorraden die bijna op zijn en nieuwe oogst die de voorraadschuren weer gaat vullen, at men pannenkoeken C.Lodewijk Napoleon was op 5 juni 1806 gekroond en zijn lievelingseten was pannenkoek D.Er werd begin 19 e eeuw te veel graan geproduceerd, dus was het goed om 1 dag in het jaar enkel pannenkoeken te eten Lodewijk Napoleon

10 Vraag 9 Wat betekent volgens het Barnevelds Woordenboek D’n aaremoej op ’t lief kriegen ? A.De schrik op ‘t lijf gejaagd krijgen B.Tot armoede vervallen C.Ruzie krijgen D.Het op de zenuwen krijgen

11 Vraag 10 ‘Arm en Rijk’ in Barneveld: in deze gemeente staan en stonden toch heel wat rijke huizen. Welk gebouw hoort NIET in dit rijtje thuis: A.Holzenbosch (boerderij) B.Schaffelaar (landhuis) C.Briellaerd (landhuis) D.Glindhorst (landhuis) De Glindhorst

12 In het kader van het erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland maakte het Gemeentearchief deze zomer een foto- expositie in Barneveldse winkeletalages. Onderwerp van de expositie was de Eerste Wereldoorlog. Aan het begin van de oorlog stonden twee groepen landen tegenover elkaar, de Triple Entente en de Triple Alliantie of Centrale Mogendheden. Welke landen behoorden tot de Triple Entente? Vraag 11 A.Frankrijk, Duitsland, Rusland B.Oostenrijk-Hongarije, Groot Brittannië, Frankrijk C.Duitsland, Italië, Oostenrijk-Hongarije D.Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk

13 Vraag 12 In Londen vonden dit jaar de 30 e Olympische Spelen plaats. Oorspronkelijk mochten alleen niet-professionele spelers, amateurs, deelnemen aan de Spelen. In de praktijk bleek het moeilijk om de grens te trekken tussen beroepsporters en amateurs. Sinds wanneer mogen nationale sportfederaties zelf bepalen of er namens het betreffende land ook professionals kunnen meedoen? A.Begin 1960 B.Begin 1970 C.Begin 1980 D.Begin 1990

14 Tussen 1924 en 1941 moesten de meeste fietsen in ons land zijn voorzien van een metalen plaatje om aan te tonen dat de jaarlijkse rijwielbelasting was betaald. Ook werklozen moesten zo’n plaatje op de fiets hebben, al hoefden zij dat niet te betalen. Op welke wijze werd duidelijk gemaakt, dat het hier om een werkloze ging? Vraag 13 A.Er werd een ster in het midden van het plaatje geponst (dit was bij diplomaten het geval) B.In het plaatje werd het woord Steun gegraveerd C.Er werd een gat in het midden van het plaatje geponst D.Werklozen kregen een plaatje van een andere kleur

15 Vraag 14 Aan de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn lag eens de halte, later het station, Stroe. In welk jaar werd dit station gesloten? A.1969 (afschaffing militaire treinen) B.1958 C.1949 D.1938 (voor het normale reizigersverkeer) Militairen op station Stroe (1959)

16 Vraag 15 De Jan van Schaffelaarstraat heet sinds 1893 Jan van Schaffelaarstraat. Vóór die tijd werden voor deze straat ook andere namen gebruikt. Welke NIET? A.Catharinastraat B.Schaapssteeg C.Schoolstraat D.Kerkstraat

17 Vraag 16 De verkiezingen zijn net achter de rug, we wachten in spanning op wie er minister worden. Grote vraag altijd weer: hoeveel vrouwen komen er dit keer in het kabinet? Er was een tijd, dat vrouwen helemaal niet in beeld waren bij kabinetsformaties. Wie was de eerste vrouwelijke minister in Nederland? A.Aletta Jacobs B.Marga Klompé (Minister van Maatschappelijk Werk in 1956) C.Wilhelmina Drukker D.Annelien Kappeyne van de Coppello

18 Vraag 17 Zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland distributie, waarbij allerlei voedingsmiddelen en goederen "op de bon" waren. Op 11 oktober 1939 was suiker het eerste product dat weer op de bon ging. Ook ná de Tweede Wereldoorlog was nog een aantal jaren distributie nodig van schaarse artikelen. Pas in 1952 ging het laatste product van de bon. Wat was dat? A.Vlees B.Boter C.Petroleum D.Koffie

19 Vraag 18 Het drielandenpunt in Limburg was ooit een vierlandenpunt. Na de Napoleontische oorlogen werd bij het Congres van Wenen onder anderen een mini-staatje opgericht, dat grensde aan Limburg. Dit kwam met name omdat zowel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als Pruisen niet wilden dat de zinkmijn in dit gebied aan de ander toe zou komen. Na de Eerste Wereldoorlog werd bij de Vrede van Versailles dit staatje weer opgeheven en aan België toegewezen. De zinkmijn was overigens in 1885 reeds uitgeput. Hoe heette dit kleine landje? A.Moresnet B.Hoge Venen C.Eupen Malmédy D.Voerstreek

20 Vraag 19 U ziet hier station Barneveld- Voorthuizen, ook wel Kruispunt genoemd. Op maandag 1 december 1890 kwamen drommen mensen hier samen. Wat was er gebeurd? A.Er was een ongeluk gebeurd: een trein was van de brug gereden B.Dominee Van den Bergh was overleden in Montreux, zijn stoffelijk overschot zou vandaag met de trein aankomen C.De spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort was over een lengte van bijna 5 km overstroomd en met zand bedolven (dit was op 27 januari 1891) D.Koning Willem III was overleden, de trein met zijn stoffelijk overschot zou vandaag passeren

21 Vraag 20 In 1568 ontstond er in Frankrijk een spotlied op de mislukte belegering van Chartres door de hugenoten onder leiding van de prins van Condé., “O, la folle entreprise du Prince de Condé”. In deze tijd van godsdienstoorlogen uiteraard geschreven door de katholieken. In de Nederlanden werd de melodie juist door de protestanten geadopteerd en zong men er een andere tekst op. Dit lied zingen wij nu nog regelmatig, maar dan weer met een andere melodie…kunt u het nog volgen? Aan u uiteraard de vraag om welk lied het gaat. A.Hop Marjanneke B.In naam van Oranje C.Wilhelmus D.Zilvervloot Willem van Oranje

22 Vraag 21 Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren straatnamen die verwezen naar het koningshuis verboden. Zo ook de Beatrixlaan in Voorthuizen. Hoe heette deze laan in de oorlogsjaren? A.Kattensteeg B.Van Spriellaan C.Smidsweg D.Van den Berglaan

23 In de hal van het gemeentehuis was deze zomer een tentoonstelling over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de gemeente Barneveld te zien. We lieten Marie Hartog aan het woord over haar ervaringen tijdens “de groote oorlog”. Zij was namelijk door burgemeester Van Nagell gevraagd om te helpen bij de opvang van Belgische en later ook Franse vluchtelingen. Wat deed zij? Vraag 22 A.Ze gaf les aan de kinderen van de vluchtelingen B.Ze naaide kleren voor de vluchtelingen C.Ze bood vluchtelingen onderdak in haar Huize Dennebroek D.Ze zorgde voor de voedselvoorziening van de vluchtelingen Marie Hartog met Belgische vrouwen in het “kooklocaal”

24 Vraag 23 Amateurmotorcoureur Tonny Heineman uit Terschuur nam in 1948 deel aan de 125 cc-race van de TT van Assen. Tot verrassing van velen werd hij derde. Het volgende jaar was hij tegen de Italiaanse fabriekscoureurs kansloos. In 1950 werd hij nog wel Nederlands kampioen. Daarvoor werd hij in zijn woonplaats uitgebreid gehuldigd. Hij reed meestal op een motorfiets van Nederlands fabrikaat. Welk merk? A.Berini B.Eysink C.Sparta D.DMF

25 Vraag 24 Hier is geschied regtvaardig regt Hier ligt de meester bij den knegt Hier leijt de sotte bij de wijse De jonge bij den oude grijse Hier ligt de arme bij den rijke De vuile bij den suiverlijke Waar was tot in de 18 e eeuw deze tekst te vinden? A.Op de muur van het Tolhuis in Terschuur B.Naast de voordeur van herberg De Raven in Stroe C.Op de muur van het knekelhuis bij de Oude Kerk in Barneveld D.Op de hooiberg van boerderij De Schaffelaar in De Glind

26 Vraag 25 Op 13 april 1598 vaardigde de Franse koning Hendrik IV een decreet uit waarmee de hugenoten recht kregen op uitoefening van hun geloof en garnizoensrecht in een aantal Zuid- Franse steden. Dit decreet was onderdeel van de politiek van de koning om een einde te maken aan de godsdienststrijd in Frankrijk. Hoe heet dit decreet? A.Edict van Nantes B.Edict van Tolerantie C.Edict van Saint Germain D.Eeuwig Edict

27 Vraag 26 In 1715 hebben de ambtsjonkers van het Ambt Barneveld deze instructies vastgelegd in de resoluties, te vergelijken met de besluiten van B&W anno nu. Leest u deze tekst aandachtig door en denkt u na over de vraag: hoe werden de mensen genoemd waarvoor deze instructies golden? A.BewakersC. Rakkers B.VeldwachtersD. Armjagers

28 Vraag 27 Arm en Rijk in de Republiek: eind 17 e eeuw waren er nog maar zo’n 100 edellieden in het gewest Holland. Hoe kwam dat? A.Tijdens de opstand was de koning van Spanje verdreven, waardoor er geen nieuwe adel werd benoemd B.Willem van Oranje had de adellijke titel van katholieke edelen nietig verklaard C.Tijdens de Opstand hadden veel edellieden de Republiek verlaten om in Frankrijk een beter bestaan op te bouwen D.Midden 17 e eeuw deden veel edelen afstand van hun adellijke titel. Als burger hadden zij meer kans op belangrijke functies

29 Vraag 28 In 1809 werd door een aantal vooraanstaande en over het algemeen welvarende Barnevelders het Departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. Een van de doelen was “voorts zodanige nuttige kundigheden te bevorderen en wetenschappen aan te kweken als voornamelijk voor de minvermogende burgerstand onontbeerlijk waren, ten einde daardoor deszelfs verstand te beschaven, het hart te vormen en zo veel mogelijk algemeen geluk te verspreiden”. Met dat doel kwam op initiatief van Het Nut een aantal voorzieningen tot stand. Welke NIET? A.Scholen B.Een spaarbank C.Sportterreinen D.Een bibliotheek Eerstesteenlegging van de Spaarbank

30 Vraag 29 “Daar veeg ik mijn gat mee af” Waarover zou PvdA-minister van Defensie Vredeling in het kabinet-Den Uyl deze uitspraak hebben gedaan? A.Over de weigering van Den Uyl om nieuwe F-16’s aan te schaffen B.Over het gezamenlijke progressieve verkiezingsprogramma Keerpunt ‘72 van PvdA, D’66 en PPR (toen Jan Pronk tijdens een kabinetsvergadering voor de zoveelste keer naar het verkiezingsprogramma verwees) C.Over het besluit om prins Bernhard te vrijwaren van strafvervolging na de Lockheed-affaire. D.Over een hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant waarin Vredeling verantwoordelijk werd gehouden voor wapenleveranties aan Israël

31 Vraag 30 De eerste helft van dit jaar bracht onze landgenoot André Kuipers door in het International Space Station (ISS). Het meeste verkeer van en naar het ISS verliep met Amerikaanse Space Shuttles. Eind juli 2011 is dit programma echter afgerond, zodat de Russische Sojoez nu het forensenverkeer voor zijn rekening neemt. Hoe heten de Space Shuttles die vanaf 1981 af en aan vlogen naar de ruimte? A.Enterprise, Galactica, Falcon, Voyager, Babylon (allen SF- schepen) B.Ariane, Titan, Saturnus, Ares, Atlas (allen raketten) C.Endeavour, Challenger, Atlantis, Discovery, Columbia D.Eagle, Intrepid, Aquarius, Antares, Challenger (allen maanlanders)

32 De Barneveldse Geschiedenisquiz 2012 werd samengesteld en georganiseerd door Gemeentearchief Barneveld


Download ppt "Gemeentearchief Barneveld. Vraag 1 Armenzorg was vroeger vooral een taak voor familieleden en kerkelijke en particuliere “instellingen van weldadigheid”."

Verwante presentaties


Ads door Google