De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wat kunnen we voor u betekenen?. 2 HoReCa Vlaanderen “Workshops arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit” Gerben Vermeulen ADMB juridische dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wat kunnen we voor u betekenen?. 2 HoReCa Vlaanderen “Workshops arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit” Gerben Vermeulen ADMB juridische dienst."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wat kunnen we voor u betekenen?

2 2 HoReCa Vlaanderen “Workshops arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit” Gerben Vermeulen ADMB juridische dienst

3 3 Overzicht Probleemstelling Mogelijke oplossingen – optimalisatie loonbeleid – arbeidstijdorganisatie

4 4 Probleemstelling Het “Blackbox-project” – tijdslijn 1/1/13 – 30/4/13 – Indien verplicht gebruik geregistreerde kassa, registreren bij de FOD Financiën. 1/7/13 – geregistreerde kassa's in gebruik - door omvang in fases – aanpak van fraude – tijdsregistratie? bv. DGV voltijdse werknemers

5 5 Probleemstelling Het “Blackbox-project” – uitstel? registratie: 1/7/13 invoering: 1/1/14 zie www.horecablackbox.bewww.horecablackbox.be

6 6 Probleemstelling Peter Goossens, Hof van Cleve (DS 19/11/12) ‘De regering moet ons helpen.' ‘Er bestaat inderdaad een groot gevaar dat Bel- gische topkeukens verdwijnen. De lasten die wij moeten betalen, liggen zó hoog‘ ‘En voor ons is het zo moeilijk omdat wij met mensen werken. We kunnen geen machines inzetten. Het gaat om die twee handjes. Maar met de lasten die we hebben, is dat niet altijd evident.'

7 7 Probleemstelling Angelo Rosseel, La Durée (DS 19/11/12) 'Loonkost, fiscaliteit en crisis groot probleem'

8 8 Probleemstelling Arbeidsintensieve sector – Een horeca-onderneming is arbeidsintensief Arbeid is niet vervangbaar – niet delocaliseerbaar – niet automatiseerbaar Arbeid is zeer duur – DUS: hét probleem bij professionalisering is de loonkost

9 9 Probleemstelling Voorbeeld 84/16 Bron: presentatie Horeca Vlaanderen

10 10 Probleemstelling Tewerkstelling in Ho.Re.Ca.

11 11 DEEL I Optimalisatie loonbeleid 1.Optimalisatie 2.Loonnorm 3.Loonbescherming 4.Alternatieve verloning

12 12 1. Optimalisatie Welk loon is optimaliseerbaar?

13 13 1. Optimalisatie Loonbegrip RSZ – art. 2 Loonbeschermingswet 12 april 1965 – definitie “ het loon in geld/in geld waardeerbaar waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever ” – uitbreidingen en beperkingen

14 14 1. Optimalisatie Welk loon is optimaliseerbaar? – alle vrij onderhandelbaar en niet-eisbaar loon kan men aan de werknemer doen toekomen in een sociaal/fiscaal geoptimaliseerde vorm

15 15 1. Optimalisatie Loonoptimalisatie Samenstellen “menu”: uitzonderingen (4) Bedrijfseigen loon dat nog moet komen (3) Bedrijfseigen loon dat “eisbaar” is (2) Loon volgens cao/wet (1)

16 16 1. Optimalisatie a)Loon volgens cao/wet – optimaliseren is taboe – eventueel wel in relatie WN-WG na einde AO – dading NIET lopende de overeenkomst ! IPA – mogelijkheid tot optimaliseren

17 17 1. Optimalisatie b)Bedrijfseigen loon - eisbaar – eisbaar prestatie is geleverd referteperiode voor premie is voorbij – optimaliseren is taboe tenzij optimaliseringsmogelijkheid “ van meet af aan voorzien was ” – b.v. bepaald budget voorzien aandacht bij opmaak policies, bonusplannen

18 18 1. Optimalisatie c)Bedrijfseigen loon - toekomst – niets opeisbaar door werknemer – steeds vrije keuze voor minst belaste weg mogelijke optimalisering

19 19 1. Optimalisatie d)Samenstellen loonpakket – men mag steeds voor de toekomst loonpakket optimaliseren dus “ loon ” vervangen door “ iets anders ” mits – inventariseren – verworven recht en wat niet – principiële stellingname » doordrukken/palaver/sociaal overleg – art. 23 cao-wet

20 20 1. Optimalisatie d)Samenstellen loonpakket – maar uitzonderingen MC ’ s, ecocheques, sport- en cultuurcheques – uitz. MC ’ s  ecocheques niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel innovatiepremie – Let op verzwakking onderbouw onkostenvergoeding keep it simple – adm. beheersbaarheid quid vennootschapsbelasting en BTW?

21 21 2. Loonnorm

22 22 2. Loonnorm 2011-2012 – ontwerp IPA dinsdag, 18 januari 2011 geldigheidsduur 2011-2012 – overname door regering KB 28 maart 2011 (B.S. 1/4/11).

23 23 2. Loonnorm 2011-2012 – indexering behoud automatische loonindexatie – loonsverhoging maximaal 0,30% – verantwoordelijkheidszin – (eind) 2012 - alternatieve invulling? sancties!? – cao’s gecontroleerd door FOD WASO

24 24 2. Loonnorm 2013-2014 – indexering behoud automatische loonindexatie – loonsverhoging bevriezen lonen sancties!? – begrotingsonderhandelingen lastenverlagingen overuren  200 uren? 309% niet op verworpen BTW-briefje

25 25 3. Loonbescherming

26 26 3. Loonbescherming Loonbeschermingswet 12 april 1965 – doel – loonbegrip – betaling van het loon – meting van het loon – inhoudingen op het loon

27 27 3. Loonbescherming Loon in natura – schriftelijk + raming – maximum 1/5 van totale brutoloon 2/5: huis of appartement 1/2: huisvesting en voeding – huispersoneel – huisbewaarders – leerling - stagiairs

28 28 3. Loonbescherming Frequentie – arbeiders  bedienden voorschot afrekening – 4de werkdag – overwerk inhaalrust: gewoon loon prestatie: overloontoeslag – variabel deeltijds

29 29 3. Loonbescherming Inhoudingen op het loon – principieel verbod – toegelaten inhoudingen limitatieve lijst verzuim (RSZ  BV) grenzen – max. 1/5 van het nettoloon – loonbeslag en –overdracht – !praktijk bedrijfswagen – gsm -…

30 30 4. Alternatieve verloning

31 31 Inleiding Meest voorkomende 1.GSM-toestel 2.bedrijfswagen 3.deeltijds werken 4.forfaitaire onkostenvergoeding 5.attentie geboorte 6.maaltijdcheques 7.aanvullend pensioen 8.hospitalisatieverzekering 9.attentie voor pensioen 10. nieuwjaarsreceptie

32 32 Inleiding Tendens – verzekeringen hospitalisatieverzekering overlijdensverzekering – gadgets iPhone, iPad, blackberry's e-reader, e-book “ BYOD ” – volgende generatie – baaldagen

33 33 Inleiding Tendens – New age-benefits strijk- en wasdienst kinderopvang fitnessruimtes

34 34 Inleiding Vaststellingen (Studie ESS - DS 25/11/2010) – 1/3 WG onbekende totale kost benefits – 1/3 WN kent economische waarde niet  Nood aan transparantie!

35 35 Alternatieve verloning Algemeen

36 36 Alternatieve verloning OPGELET – toepassingsmodaliteiten alternatief? – randvoorwaarden en flexibiliteit? steeds afpunten i.f.v. gevolgen – arbeidsrecht – sociale zekerheid – fiscaliteit

37 37 Alternatieve verloning Studie OESO – 2011 (release 11/5/11)

38 38 Alternatieve verloning Studie OESO – 2011 (release 11/5/11)

39 39 Alternatieve verloning Verschillende vormen

40 40 Indeling Zichtbaarheid Cheques Wagen Onkosten GSM PC Verwarming Verzekering Aandelen Warranten beschikbaarheid Wagen Onkosten Cheques Loonbonus Verzekering Aandelen Warranten termijn Cheques Onkosten Wagen Loonbonus Verzekering Aandelen Warrenten

41 41 Indeling

42 42 Indeling

43 43 Indeling Cheques en premies Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (= loonbonus) Kosten eigen aan werkgever Voordelen in natura – elektriciteit en verwarming – GSM – PC en internet

44 44 Indeling Vervoer – fietsvergoeding – bedrijfswagen – tankkaart Aanvullende verzekeringen Aandelenopties, warranten en winstbewijzen

45 45 Geschenkencheques

46 46 Geschenkencheques Verschillende aangelegenheden Subtiele verschillen RSZ  Fiscus In speciën of cheques – Let op: indien cheques – noch teruggave – noch inruilen

47 47 Geschenkencheques Algemeen: – normaal: loon  RSZ én BV – vrijstelling onder cumulatieve voorwaarden – overschrijding bedrag: bedrag = loon Toepassing – geschenken-,cultuur-, filmcheques Meer informatie – www.sodexo.be / www.edenred.be www.sodexo.bewww.edenred.be

48 48 Overzicht GelegenheidMax. bedragRSZBelastingAftrekbare beroepskost Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar € 35/j/wn en € 35/j/kind t.l. //ja Eervolle onderscheiding € 105/j/wn//ja Pensionering€ 35/volledig dienstj Min. € 105 Max. € 875 (RSZ) //ja Huwelijk of wet. samenwonen € 200/wn//ja

49 49 Overzicht GelegenheidMax. bedragRSZBelastingAftrekbare beroepskost Geboortepremie€ 50//nee Sport- en cultuurcheques € 100/j/wn//nee Anciënniteitspremie1 of 2 brutomaandloon of gemiddeld maandloon //nee

50 50 Ecocheques

51 51 Situering Bron – IPA 2009-2010 – inwerkingtreding 1/3/09 cao nr. 98 van 20/2/09 KB 14 april 2009 tot invoeging van art. 19quater in KB 28/11/69 (B.S. 20/5/09) – wijzigingen 1/1/11 advies NAR nr. 1.758 van 21/12/10 cao nr. 98bis van 21/12/10 tot wijziging cao nr. 98 van 20/2/09 betreffende ecocheques op ecocheques afgegeven vanaf 1/1/11

52 52 Situering Kenmerk – alternatieve verloningsvorm – doel verhogen koopkracht werknemers verhogen werkgelegenheid versterken milieubewustzijn – aankoop ecologische producten en diensten cf. lijst cao nr. 98

53 53 Modaliteiten Voorwaarden vrijstelling RSZ en BV 1)schriftelijk 2)waarde per cheque max. 10 euro 3)op naam van werknemer 4)beperkte geldigheidsduur (24 maanden) en beperkt gebruik (lijst!) 5)geen omruiling in geld 6)maximumbedrag 250 euro (sinds 2010)

54 54 Modaliteiten Informatieverstrekking – bij eerste toekenning – informeren over inhoud lijst – met alle dienstige middelen – praktijk overhandigen lijst

55 55 Praktisch Voorbeeld Toekenning ecocheque van € 250 € 250,00 Werkgeversbijdrage € 250,00 Bedrijfsbelasting (impact van de verworpen uitgave) aan 33,99% € 84,98 Verwante kosten (kostprijs ecocheque) ? Kosten werkgever € 334,98 Kosten werkgever € 334,98 Sociale lasten Werkgeversbijdrage ( 35%) (Bruto salaris-verhoging € 248,13) € -86,85 Werkgeversbijdrage (35%) € 0,00 Werknemersbijdrage (13,07%) € -32,43 Werknemersbijdrage (13,07%) € 0,00 Personenbelasting (geschat op 40%) € -86,28 Personenbelasting (geschat op 40%) € 0,00 Ontvangen netto WN € 129,42 Ontvangen netto WN € 250,00

56 56 Besluit Beperkt succes – lange tijd twijfel – behouden met aanpassingen – sectorale akkoorden mogelijkheden tot alternatieve invulling zelfs omschakelen naar MC’s – b.v. ANPCB 218 – omzetting naar maaltijdcheques (en vice versa) KB 20 januari 2012 (B.S. 10/2/12)

57 57 PC 302 2011 - 2012 – ecocheques 250 – all in, excl. administratieve kosten – alternatief mogelijk 2013 - 2014 – bestendiging voordeel – overleg sociale partners over vorm

58 58 Maaltijdcheques

59 59 Maaltijdcheques Voorwaarden papieren/elektronische – schriftelijk – aantal cheques = effectief gewerkte dagen – op naam van werknemer – beperkte geldigheidsduur en beperkt gebruik – maximale WG-tussenkomst: 5,91 euro/dag – minimale WN-tussenkomst: 1,09 euro/dag

60 60 Maaltijdcheques Voorwaarden elektronische cheques – loonfiche – raadpleging – erkende uitgever – kosten (o.a. diefstal/verlies) – keuze

61 61 Maaltijdcheques 4 erkende uitgevers Sodexo Pass Belgium SA (www.sodexocard.be)www.sodexocard.be – erkend vanaf 26/7/11 - MB 2/9/11 (B.S. 15/9/11) Edenred Belgium SA (www.edenred.be)www.edenred.be – erkend vanaf 7/7/11 - MB 2/9/11 (B.S. 15/9/11) BVBA SCAN ID (www.scanid.be) (www.E-ve.be)www.scanid.bewww.E-ve.be – erkend vanaf 5/8/11 - MB 9/9/11 (B.S. 16/9/11) Monizze SA (www.monizze.be)www.monizze.be – erkend vanaf 27/6/11 - MB 2/9/11 (B.S. 15/9/11)

62 62 Maaltijdcheques Voorbeeld Toekenning 20 MC van € 7€ 140,00 Werkgeversbijdrage ( € 5,91 /cheque) € 118,20 Bedrijfsbelasting (impact verworpen uitgave) (20x5,91-1) aan 33,99% € 33,38 Verwante kosten (kostprijs MC) € 12,20 Kosten werkgever€ 163,78Kosten werkgever€ 163,78 Werknemersbijdrage€ 0,00Werknemersbijdrage€ -21,80 Sociale lasten Werkgeversbijdrage ( 35%) (Bruto loonsverhoging € 121,32) € -42,46Werkgeversbijdrage (35%) € 0,00 Werknemers bijdrage (13,07%) € -15,86Werknemers bijdrage (13,07%) € 0,00 Personenbelasting (geschat op 40%) € -42,18Personenbelasting (geschat op 40%) € 0,00 Ontvangen netto WN€ 63,28Ontvangen netto WN€ 118,20

63 63 Maaltijdcheques Vergelijking EcochequesMaaltijdcheques Overeenkomsten Aanvulling op loon, zonder RSZ en BV Gebruik Ecologische producten uit lijstBereide maaltijden en voedingsmiddelen Geldigheid 24 maanden3 maanden Persoonlijke bijdrage WN NihilMin. € 1,09/cheque Toekenningsregels Niet afh. van aantal gewerkte dagen Afh. van aantal gewerkte dagen

64 64 Maaltijdcheques Cumulatie maaltijdvergoeding

65 65 Maaltijdcheques Bron – KB 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het KB 28/11/69, B.S. 23/11/10 Inwerkingtreding – 1/1/2011

66 66 Maaltijdcheques Verbod – cumulatie MC - onkostenvergoeding voor zelfde maaltijd voor dezelfde dag – verboden sinds 1 januari 2011 Toegestaan – combinatie indien twee verschillende maaltijden RSZ - duur werkdag – bewijslast bij werkgever – aftrek werkgeversbijdrage in maaltijdcheque van totale bedrag van de terugbetaling van kosten

67 67 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

68 68 Voordeel Bedrag – per jaar, per werknemer – grootte inkomstenjaar 2013: € 2.488 inkomstenjaar 2012: € 2.430 inkomstenjaar 2011: € 2.358 inkomstenjaar 2010: € 2.299 inkomstenjaar 2009: € 2.314 inkomstenjaar 2008: € 2.200

69 69 Voordeel Werknemer – geen RSZ-bijdragen of BV/belastingen – overschrijdend gedeelte RSZ en BV (exceptionele BV) Werkgever – bijzondere RSZ-bijdrage van 33 % aan te geven in kwartaal van betaling – aftrekbare beroepskost

70 70 Voordeel Voorbeeld – loonbonus van € 2.430 in 2012 – netto werknemer € 2.430 – kostprijs werkgever € 2.430 + € 801,90 (RSZ) = € 3.231,90 aftrekbare beroepskost

71 71 Definitie en doelstellingen Dubbel collectief karakter – collectieve toekenning gehele onderneming, groep ondernemingen welomschreven groep van werknemers – collectieve doelstellingen “Duidelijk aflijnbaar, transparant, definieerbaar/meetbaar en verifieerbaar” – “Kennelijk onzeker” Niet: doelstellingen waarvan realisatie kennelijk zeker is op moment van invoering

72 72 Definitie en doelstellingen Soorten – financiële objectieven bepaalde omzet halen verhoging verkoopcijfers … – andere dan financiële objectieven – niet: doelstellingen verbonden aan aandelenkoers

73 73 Definitie en doelstellingen Soorten – vermindering aantal arbeidsongevallen nakomen verplichtingen inzake globaal preventieplan en jaarlijks actieplan – vermindering aantal afwezigheidsdagen nakomen verplichtingen inzake globaal preventieplan en jaarlijks actieplan én voldoen aan bepalingen NAR-CAO nr. 72 betreffende aanpak stressrisico’s

74 74 Definitie en doelstellingen Referteperiode – periode realisatie doelstellingen – minimum: 3 maanden / maximum: - – terugwerkende kracht maximaal 1/3 referteperiode vanaf datum neerlegging cao/toetredingakte voorbeeld – referteperiode van 1/1/12 tot 31/12/12 – neerlegging cao of akte uiterlijk op 30/4/12 ! akte moet in het bezit zijn van griffie !

75 75 Procedure Initiatief werkgever Sector – mogelijkheid tot kader-cao’s Werkgever – cao of toetredingsakte Verplichte modellen – Zie http://www.werk.belgie.be/home.aspxhttp://www.werk.belgie.be/home.aspx

76 76 Vergelijking (bedrag 2012) Brutokost WG Bruto WN Netto WN gewone bonus € 3.280,50 € 2.430 € 1.154,21 loonbonus € 3.231,90 € 2.430 € 2.430,00 bonus groepsverz. € 2.752,22 € 2.430 € 1.887,14 Uitgangspunt: bediende / maandloon: € 4.000 / aanslagvoet: 42% / gemeentebelasting: 8%

77 77 Kosten eigen aan werkgever

78 78 Kosten eigen aan werkgever Definitie – terugbetaling kosten eigen aan WG = kosten die werknemer heeft gemaakt om zijn opdracht te kunnen uitvoeren – werkelijk besteed – geen RSZ, geen belasting

79 79 Kosten eigen aan werkgever Voorwaarden – effectief betaald n.a.v. uitvoering AO – ten laste van werkgever – vergoeding ~ werkelijke kosten – doel geen verrijking WN voorkomen verarming WN

80 80 Kosten eigen aan werkgever Basis voor terugbetaling – werkelijke kosten – forfaitaire kosten* forfaitair met ernstige normen forfaitair zonder ernstige normen *onderverdeling van fiscale aard

81 81 Kosten eigen aan werkgever Waarschuwing – RSZ en fiscus zéér argwanend t.o.v. forfaits – indien niet aanvaard terugbetaling = loon – verjaring RSZ: 3 jaar (sinds 1/1/2009) fiscus: 3 jaar

82 82 Kosten eigen aan werkgever Sociaal – geen RSZ-bijdrage WG + WN Fiscaal – niet belastbaar bij WN – kost aftrekbaar voor WG

83 83 Kosten eigen aan werkgever Enkele tips – opgelet met sedentaire wn’s – beperk bedragen voor gewone functies – bij hogere vergoedingen  fiscale ruling  vooralsnog geen sociale ruling mogelijk – gedetailleerde bijlage bij AO – vraag bewijzen bij te houden – ARAB-vergoeding

84 84 Kosten eigen aan werkgever Fiscale fiche 281.10 (AJ 2012) – Vak 24, b – verplichte vermelding – sanctie bijzondere aanslag geheime commissielonen (309%)

85 85 Vervoer 1.kosten woon-verkeer 2.bedrijfswagen 3.tankkaart

86 86 1. Woon-werkverkeer

87 87 Beroepsverplaatsingen Verplaatsingen met eigen wagen – kosten eigen aan werkgever – cf. ambtenaren – bedrag 0,3352 euro/km (sinds 1/7/2011) index op 1 juli maximum – indien meer: bewijs overschrijding

88 88 Woon-werkverkeer Algemeen – cao 19octies NAR (20/2/09) vervangt cao 19ter openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) niet voor vervoer met eigen wagen – sectorale cao ’ s (PC 302: 18/1/12) – ondernemingsakkoorden – individuele overeenkomsten

89 89 Woon-werkverkeer Sociaal – geen RSZ-bijdrage Fiscaal – wettelijk forfaitaire beroepskosten geen BV en vrijgesteld (370 euro/jaar – AJ 2013) – werkelijke beroepskosten in principe BV en geen vrijstelling van 370 euro Extra verloning – cf. personeel Staat – 0,3456 euro/km

90 90 Woon-werkverkeer Voorbeeld – afstand woon-werk: 20 km/enkel – arbeidsdagen in september: 20 – verplaatsingsvergoeding september cao – privévervoer (PC 302) –€ 52,50  € 0,066/km kilometervergoeding –€ 276,48  (20 km x 2) x 20 d. x € 0,3456/km

91 91 2. Bedrijfswagen

92 92 Bedrijfswagen Algemeen – gratis ter beschikking stellen bedrijfswagen – beroepsverplaatsingen én privégebruik Privégebruik – woon-werkverkeer indien “vaste” plaats tewerkstelling handelsvertegenwoordiger – privéverplaatsingen bv. vakantie, familiebezoek,…

93 93 Bedrijfswagen Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht Fiscaal recht

94 94 Arbeidsrecht Voordeel in natura Verworven recht – loonbestanddeel – wijzigen model? – opzeggingsvergoeding Terugroepen wagen – periodes loonwaarborg – belang carpolicy! Aansprakelijkheid Vermelding loonbrief – fiscale fiche

95 95 RSZ Sinds 1/1/05 – forfaitaire heffing (CO 2 -bijdrage) i.p.v. 33%-bijdrage  neutraal voor RSZ eigen bijdrage WN

96 96 RSZ Ander gebruik dan louter beroepsmatig Ongeacht financiële tussenkomst WN Toepassingsgebied – personenwagens (categorie M1 - max. 9 p.) én – lichte vrachtwagens (Categorie N1 - max. 3,5 ton) Enkel voor werknemers (niet voor zelfst.) Per maand terbeschikkingstelling Geen pro-rataberekening  Fiscus

97 97 RSZ Tot 1 juli 2005: bewijslast bij RSZ Vanaf 1 juli 2005: bewijslast bij WG – weerlegbaar vermoeden Sancties – x 3!!! – sinds 6 mei 2011 vermindering/vrijstelling boete uitzonderlijke omstandigheden

98 98 Fiscaal Nieuwe autofiscaliteit “2012” – BIV – voordeel alle aard werknemer – verworpen uitgaven werkgever – BTW

99 99 Fiscaal - WN Voordeel alle aard – werknemer/bedrijfsleider voordeel in natura reëel voordeel belast bij WN/bedrijfsleider forfaitaire raming

100 100 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – formule cataloguswaarde (x degressiviteit) x CO 2 -percentage x 6/7

101 101 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – cataloguswaarde – reparatiewet alle wagens (nieuw en tweedehands) – “catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno” + invoeren leeftijdsdegressiviteit

102 102 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – cataloguswaarde – reparatiewet leeftijdsdegressiviteit (BV - vanaf 1/5/2012) Periode verstreken sinds eerste inschrijving voertuig (begonnen maand = volledige maand) percentage cataloguswaarde bij berekening voordeel Van 0 tot 12 maanden100 % Van 13 tot 24 maanden94 % Van 25 tot 36 maanden88 % Van 37 tot 48 maanden82 % Van 49 tot 60 maanden76 % Vanaf 61 maanden70 %

103 103 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – cataloguswaarde – reparatiewet leeftijdsdegressiviteit (BV - vanaf 1/5/2012) – voorbeeld » eerste inschrijving 21/6/11 » periode 1/1/12 – 31/5/12 : 100% » periode 1/6/12 – 31/12/12 : 94% ! abstractie bij verdere voorbeelden in slides…

104 104 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – CO 2 -percentage CO 2 -basispercentage - 5,5% – ~ referentie-CO 2 -uitstoot – jaarlijks te herzien bij KB – benzine-, LPG- of aardgasmotor: 115 g/km – dieselmotor: 95 g/km correctie aan effectieve CO 2 -uitstoot – + 0,1 % per CO 2 -gram > referentie-uitstoot – - 0,1 % per CO 2 -gram < referentie-uitstoot – maximaal 18% - minimaal 4%

105 105 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – CO 2 -percentage Voorbeeld: diesel – 132 g CO 2 /km – 5,5 % + [(132 – 95) x 0,1%] – 5,5 % + [37 x 0,1%] – 5,5 % + 3,7 % – 9,2 % minimum – 4% - 0 gram CO 2 /km – elektrische voertuigen

106 106 Voordeel alle aard Bedrijfswagen – 2012 – minimumvoordeel 820 euro/jaar (niet geïndexeerd) 2012: 1200 euro/jaar – eigen bijdrage in mindering brengen

107 107 Voordeel alle aard Voordeel vanaf 1/1/12 VAA = cataloguswaarde x CO 2 -% x 6/7 (minimaal 1.200 euro) Cataloguswaardecatalogusprijs bij verkoop aan particulier, incl. werkelijk betaalde BTW & opties, excl. kortingen x ouderdomspercentage CO 2 -% Diesel5,50% + 0,1% per g CO 2 - uitstoot > 95 - 0,1% per g CO 2 - uitstoot < 95 Benzine5,50% + 0,1% per g CO 2 - uitstoot > 115 - 0,1% per g CO 2 - uitstoot < 115 Minimum4% Maximum18%

108 108 Voordeel alle aard Veel vragen – reactie FOD Financiën: 3 versies FAQ http://minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm onderwerpen – meerdere wagens per wn/bedrijfsleider (vraag 2) – proratisering (vraag 4, 5 en 6) » gedeelte van jaar ter beschikking » op basis van aantal kalenderdagen » kleine periodes (herstel, onderhoud)

109 109 Voordeel alle aard Veel vragen – reactie FOD Financiën: 3 versies FAQ onderwerpen – aanloopwagen (vraag 7) – lichte vracht (vraag 9) – kortingen – promotionele acties (vraag 27-28) – fiscale vrijstelling woon-werkverkeer WN (vraag 36) » 370 euro (AJ 2013 – IJ 2012) – opties betaald door WN (vraag 46-48 + 52-55) – benzinekosten (vraag 49-50)

110 110 Fiscaal - WG Formule cataloguswaarde (x degressiviteit) x CO 2 -percentage x 6/7 X 17%

111 111 Voorbeeld 1 Gegevens (2012) – dieselwagen – 150 g CO 2 /km – cataloguswaarde 40.000 euro (incl. BTW)

112 112 Voorbeeld 1 Werkgever – RSZ-bijdrage ((150 x € 9) – 600) : 12 x 1,1641 = € 813,12 /jaar of € 72,76 /maand – verworven uitgave € 40.000 x (5,5% + [0,1% x (150 – 95)] ) x 6/7 x 17% = € 641,14 /jaar Werknemer – Voordeel alle aard € 40.000 x (5,5% + [0,1% x (150 – 95)] ) x 6/7 = € 3.771,43 /jaar

113 113 Voorbeeld 2 Bron: SBM Opleidingen Brutobedrag € 2500 Leasebedrag (audi A3) € 500 Brutoloonsverhoging € 500 Werknemer ontvangt € 1.649€ 1.572€ 1.875 Werkgever betaalt € 3.375€ 3.925€ 4.050

114 114 3. Tankkaart

115 115 Tankkaart Voordeel tankkaart – vermoeden privégebruik (weerlegbaar) – RSZ en BV werkelijke waarde – onderscheid eigen wagen bedrijfswagen

116 116 Tankkaart Eigen wagen – RSZ beroepsverplaatsingen: vrijgesteld woon-werkverplaatsingen: vrijgesteld zuivere privéverplaatsingen: RSZ – Fiscus beroepsverplaatsingen: vrijgesteld privé-verplaatsingen: belastbaar

117 117 Tankkaart Bedrijfswagen – RSZ inbegrepen in CO 2 -bijdrage – Fiscus inbegrepen in fiscaal geraamd voordeel

118 118 Terbeschikkingstelling GSM & andere

119 119 GSM & andere Vermoeden privégebruik (weerlegbaar) RSZ en BV Voordeel bij privégebruik – GSM € 12,50/maand (!fiscus: werkelijke waarde) – internet € 60/jaar – PC € 180/jaar

120 120 PC-Privé-plan

121 121 PC-Priv é -plan nieuw PC-Priv é -plan – tussenkomst max. 550 EUR/jaar (810 EUR - AJ 2013) – bruto belastbare bezoldigingen max. 21.600 EUR (31.620 EUR – AJ 2013) – nieuwe onderdelen – vrijstelling 1 x per 3 jaar

122 122 Aanvullingen op socialezekerheidsuitkeringen

123 123 Aanvullingen op sociale uitkeringen Aanvullingen SZ-uitkeringen – kinderbijslag – uitkering ziekte/ongeval

124 124 Aanvullingen op sociale uitkeringen RSZ – uitgesloten uit loonbegrip – geen bijdragen Fiscus – voordeel alle aard – bedrijfsvoorheffing

125 125 Aanvullingen op sociale uitkeringen RSZ – voorwaarden – werknemer geniet SZ-uitkering – aanvulling niet groter dan sociaal voordeel ! discussie RSZ – kinderbijslag vonnis 6 sept. ’ 11 - Arb. Rb. Kortrijk – som niet groter dan nettoloon

126 126 Aanvullende verzekeringen Hospitalisatie Pensioen

127 127 Groepsverzekering Werkgever verzekeringstaks: 4,4% RVP (via RSZ): 8,86% aftrekbare beroepskost Werknemer geen RSZ-bijdragen WG-bijdragen – vrijgesteld van belastingen eigen bijdragen – fiscaal aftrekbaar (30-40%)

128 128 Groepsverzekering Bruto-uitkering – fiscaal: 10 % of 16,5% uitkering op 60 ste : 20% uitkering op 61 ste : 18% – RSZ RIZIV-bijdrage: 3,55% RVP-solidariteitsinhouding van max. 2%

129 129 Groepsverzekering Wijzigingen 2012 – Wyninckx-bijdrage (2012-2015) 2016… – Sigedis – Externalisering IPT

130 130 Groepsverzekering PC 302 – pensioen- en solidariteitstoezegging – geen opting out – bijdrage WG 1/1/13: 0,50% / 1/1/15: 1,00% brutolonen (via RSZ) – begunstigden min. 220 werkdagen per 12 maanden niet: gelegenheidsWN, uitzendkrachten, studenten,... vanaf kwartaal na 23 e verjaardag

131 131 Groepsverzekering LoonsverhogingGroepsverzekering Jaarlijkse investering door werkgever: € 2.500 RSZ WG (34,67%)- € 643,61Taks (4,4%) – RSZ (8,86%)- € 292,69 jaarlijkse bruto-verhoging€ 1856,39jaarlijkse brutopremie- € 2.207,31 RSZ WN (13,07%)- € 242,63Na 30 jaar aansluiting kapitaal leven winstdeling Totaal kap. leven € 101.507,53 + € 30.182,65 € 131.690,18 PB- € 782,68RIZIV (3,55%) + sol.bijdr (2%)- € 7.308,80 gem. opcentiemen 8%- € 62,61BV (16,5%)- € 15.819,19 gem. opcentiemen 8%- € 1.265,54 Beschikbaar jaarlijks netto€ 768,47€ 107.296,65

132 132 Aandelenopties, warranten en winstbewijzen

133 133 DEEL II Arbeidstijdsorganisatie

134 134 Arbeidsduur Beginselen – arbeidsduurgrenzen – overuren – uurroosters – formaliteiten

135 135 Arbeidsduur Weekgrens – 38 uren gemiddeld per week – alternatieven 40 uren - 12 inhaalrustdagen 39 uren - 6 inhaalrustdagen – arbeider: onbetaalde inhaalrust – bediende: betaalde inhaalrust – overloon boven effectieve weekgrens

136 136 Arbeidsduur Weekgrens – bestaande werkgever geen wijzigingsmogelijkheid meer vermindering naar 38 uur op 1/12/2002 – nieuwe werkgever 38 uren effectief

137 137 Arbeidsduur Weekgrens – gemiddelde berekenen op jaarbasis (artikel 26bis Arbeidswet) trimester, verlenging mogelijk tot één jaar – KB, CAO, arbeidsreglement t.e.m. 19/9/11 : kalenderjaar vanaf 20/9/11 : jaar – aantal gewerkte uren per jaar / aantal gewerkte weken in hetzelfde jaar – kalenderjaar  jaar geen VA : wijziging arbeidsreglement wel VA : mits formeel akkoord VA + wijziging AR

138 138 Arbeidsduur Weekgrens – max. 50 uren (artikel 23 Arbeidswet) opname uurrooster in arbeidsreglement – actie werkgever vereist !! overloon bij overschrijding weekgrens van 50 uren of lager cf. uurrooster

139 139 Arbeidsduur Daggrens – 8 uren – 9 uren indien per week een halve, een hele of meer dan één rustdag behalve zondag – 10 uren voor werknemer die meer dan 14 uren van huis is omwille van de grote afstand meerderheid werknemers  algemeen 10 uur

140 140 Arbeidsduur Daggrens – 11 uren (artikel 23 Arbeidswet) opname uurrooster in arbeidsreglement – actie werkgever vereist !! overloon bij overschrijding daggrens van 11 uren of lager cf. uurrooster

141 141 Arbeidsduur Dag- en weekgrens – afwijking PC 302 – indien tijd van te verrichten werk niet nauwkeurig te bepalen (artikel 24 §2 Arbeidswet) algemeen – + 6 uren/week voor wn’s betaald met fooien of bedieningsgeld – max. 11 uren/dag » voor zover waarborg van 1 rustdag per week – + 5 uren/week en max. 50 uren/kalenderjaar voor andere wn’s – max. 11 uren/dag

142 142 Arbeidsduur Dag- en weekgrens – afwijking PC 302 – indien tijd van te verrichten werk niet nauwkeurig te bepalen (artikel 24 §2 Arbeidswet) specifiek voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra – + 6 uren/week in juni en september – max. 10 uren/dag – + 12 uren/week in juli en augustus, paasvakantie, week voor en na Pinksteren, van 24/12 tot 1/1 – max. 11 uren/dag

143 143 Arbeidsduur Dag- en weekgrens – afwijking PC 302 – indien tijd van te verrichten werk niet nauwkeurig te bepalen (artikel 24 §2 Arbeidswet) uurrooster niet verplicht in arbeidsreglement algemene regel overloon – boven effectieve grens vermeld in uurrooster

144 144 Arbeidsduur Voorbeeld – wekelijkse arbeidsduur 46 uren artikel 23 Arbeidswet uurrooster in arbeidsreglement overloon bij overschrijding 46 uren per week – paasvakantie – Knokke – 4 extra uren artikel 24 §2 Arbeidswet geen 12 extra uren, want 50 uren/week maximum uurrooster niet in arbeidsreglement overloon bij overschrijding 46 uren per week – bemerking 4 extra uren kon ook via artikel 23 Arbeidswet

145 145 Arbeidsduur Inhaalrust – respecteren gemiddelde wekelijkse arbeidsduur – toekennen binnen jaar – interne grens van 65 uren respecteren per jaar

146 146 Arbeidsduur Overuren – vrijstelling doorstorting BV (130 uren  200?) – overzicht Verdeling lastenverlaging overuren Voordeel WN belastingvermindering Voordeel WG Niet door te storten BV 50% (min. overloontoeslag) 57,75%41,25% 100% (zondag, feestdag) 57,75%41,25%

147 147 Arbeidsduur Overuren – voorbeeld WN - bruto-uurloon van € 10 - presteert 20 overuren besparing WG – per overuur: € 4,125 (€ 10 x 41,25 %) van BV niet doorstorten – totaal besparing: € 82,50 besparing WN – per overuur: € 5,775 (€ 10 x 57,75 %) belastingvoordeel – totaal besparing: € 115,50 » bij onveranderd basisuurloon

148 148 Arbeidsduur Overwerk – toeslag overwerk kan omgezet worden in bijkomende inhaalrust toeslag 50 %: ½ uur bijkomende betaalde inhaalrust toeslag 100%: 1 uur bijkomende betaalde inhaalrust in overleg tussen wg en wn

149 149 Arbeidsduur 3-urenregel – algemeen iedere prestatie minstens 3 uren – afwijking PC 302 iedere prestatie minstens 2 uren – ook voor onderbroken diensten

150 150 Deeltijdse arbeid grenzen deeltijdse arbeid – algemeen 1/3 van VT arbeidsduur per week – afwijking PC 302 10 uren per week (aanbeveling 13 uren per week) onder 10 uren per week – dagprestatie minstens 4 uren » vast uurrooster in AO en AR » bijkomende prestaties uitgesloten, behalve wanneer rechtstreeks voorafgaand aan of volgend op uurrooster » prestaties verricht boven grenzen betaald aan 150%/200% » kopie arbeidsovereenkomst aan Inspectie Sociale Wetten

151 151 Deeltijdse arbeid Guidea – in kaart brengen deeltijdse contracten <1/3 voltijdse arbeidsduur – nagaan mogelijke problemen t.a.v. sociale zekerheidsrechten – www.guidea.be www.guidea.be

152 152 Deeltijdse arbeid Aanplakking variabel uurrooster – algemeen 5 werkdagen vooraf – afwijking PC 302 2 werkdagen vooraf = 48 uren vooraf – bericht 1 jaar bewaren – slechts bij individuele goedkeuring PC » goedkeuring max. 2 jaar geldig, hernieuwbaar » afwijking aanvragen bij Sociaal Fonds Horeca – afwezige werknemer » best telefoneren + e-mail

153 153 Kleine flexibiliteit Verhoogde grenzen – daggrens +2 of -2 uren, max. 9 uren – weekgrens +5 of -5 uren, max. 45 uren – gelijk loon voor ganse periode – opname uurroosters in arbeidsreglement

154 154 Kleine flexibiliteit Overurenkrediet – buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid – overschrijding aantal arbeidsuren die gepresteerd mogen worden met 65 per kalenderjaar, zonder inhaalrust, ook niet in volgend kwartaal – mits goedkeuring PC (max. 2 jaar, hernieuwbaar) tenzij voorzien in arbeidsreglement en goedgekeurd door ondernemingsraad

155 155 Arbeidsduur Overzicht - arbeidsduur daggrensweekgrensinterne grensuurrooster algemeen9 uur38 uurja kleine flexibiliteit9 uur43/44/45 uurneeja sectorale flex. (art. 23) 11 uur50 uurja artikel 2411 uur50 uurjanee

156 156 Rustperiode minimum rustperiode tussen beëindiging en hervatting werk : – 11 uren – 12 uren jeugdige werknemers < 18 jaar – 10 uren werknemers met opgesplitste werkperiodes

157 157 Rustperiode (nacht)receptionisten, nightauditors in bedrijven met continue dienstverlening en met ploegenarbeid – 8 uren rusttijd mogelijk bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen ondernemingsCAO 3 uren rusttijd die niet kunnen worden opgenomen, recupereren wanneer de tijd tussen 2 uurroosters dit toelaat

158 158 Rustperiode andere referentiefuncties in ploegenarbeid – 8 uren rusttijd akkoord PC – max. 2 jaar – hernieuwbaar of ondernemingsCAO

159 159

160 160 Welkom in onze kantoren!


Download ppt "1 Wat kunnen we voor u betekenen?. 2 HoReCa Vlaanderen “Workshops arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit” Gerben Vermeulen ADMB juridische dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google