De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Actualiteiten: 1. VISH 2. Beslagregister 3. Beslagvrije voet en pre-advies KBvG Wilbert van de Donk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Actualiteiten: 1. VISH 2. Beslagregister 3. Beslagvrije voet en pre-advies KBvG Wilbert van de Donk."— Transcript van de presentatie:

1 1 Actualiteiten: 1. VISH 2. Beslagregister 3. Beslagvrije voet en pre-advies KBvG Wilbert van de Donk

2 1. VISH Basis gelegd in 2006 in convenant NVVK-NVI-KBvG Vervolg ingezet in 2008 (ontwikkeling Register minnelijke schuldhulpverlening) Pilot Kredietbank Friesland 2010 KBvG en NVVK besluiten systeem verder te ontwikkelen Kritisch rapport Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam over KBR / reportage Vara’s Ombudsman (2010) SNG ontwikkelt samen met NVVK en KBR Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) 2012: ondertekening convenanten: VISH start in Rotterdam 2013: Klijnsma roept gemeenten op zich aan te sluiten

3 Stroomschema uitwisseling KBR-KBvG

4 1. VISH Sinds 2012 gebruiken we VISH Volledig geautomatiseerd Wordt landelijk gebruikt We bevragen VISH op 2 manieren: 1.Als extra info bij GBA-informatie 2.Rechtstreeks

5 │Schuldhulpverlening : J │ │SCHULDHULPVERLENING │------------------- │SHV-ID : 0001 │Naam : Kredietbank Rotterdam │Behandelaar : A. Harrad │Telefoon : (010) 49 84970 │E-mail adres : kbr-relatiegroep- 09MO@rotterdam.nl │e-Vervolgvraag : N Terugmelding bij GBA-informatie op BSN- nummer

6 09-07-2013 Informatie kredietbank(NVVK) aangevraagd [09:41 uur/FYE] 11-07-2013 Antwoord info kredietbank(NVVK) ontvangen. Wel bekend bij NVVK [10:51 uur/System] 15-07-2013 plaatje klopt. [11:12 uur/FYE] 15-07-2013 nr 4(FYE) E-mail verzonden door FYE naar kbr-relatiegroep- 09MO@rotterdam.nl [11:12 uur/Digitale image] Melding in dossierapplicatie

7 Dossier.......: 22xxxxxx Debiteur:.....: I.U. Nxxxxxx Datum ontvang.: 20-05-2014 Achternaam....: I.U. Nxxxxxx BSN...........: 0565xxxxx Geboortedatum.: 25-04-19xx Intake........: Ja Dossier SHV...: Naam SHV......: Kredietbank Rotterdam Behand. SHV...: A. Harrad Tel. SHV......: (010) 49 84970 Email SHV.....: kbr-relatiegroep09MO@rotterdam.nl Terugmelding bij losse informatie VISH via SNG

8 1. VISH- 1 e resultaten up to date informatie bij dossierbehandeling sterk verbeterde communicatie met KBR geen onnodige huisbezoeken meer minder gefrustreerde schuldeisers en schuldenaren minder onnodige kosten tevreden opdrachtgevers 1 op 16 bevragingen levert een hit op Berekening onnodige kosten: - Proceskosten en betekening bij vordering van €600 = + € 700 - 10.000 dagvaardingen, 1 op 16 = hit, 625 dagvaardingen niet betekend: -> 625 x € 700 = € 437.500 (alleen pilotkantoor)

9 Gemeente Amsterdam en verder uitrol Gemeente Amsterdam landelijk nu echt van start Gemeente Den Haag volgt op korte termijn Landelijk project van de NVVK Aanmeldingen

10 2. VISH OP NAAR EEN SUCCESVOLLE UITWISSELING!

11 2. Digitaal Beslagregister (DBR) 

12 Groeibriljant

13

14

15

16

17

18

19

20 3. Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet”  Hoofdstuk 7: Op welke manier dient de regeling van de beslagvrije voet te worden herzien ?  1. korte termijn herziening WBvBRv -o.a. uitbreiding informatiebevoegdheid -aanpassingen binnen de huidige regeling van WBvBRv -eerlijker en inzichtelijker  2. lange termijn - een zestal aanbevelingen.

21 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv  De belangrijkste wijzigingen: 1. - Informatieverstrekking door de deurwaarder - Gegevensverkrijging uit Suwinet - Gebruik burgerservicenummer 2. - Redactionele vereenvoudiging - Onkostenvergoedingen - Privégebruik auto van de zaak - Inkomsten van echtgenoot - Kosten zorgverzekering en woonkosten bij echtgenoten - Wijziging met terugwerkende kracht 3. - Schuldenaren in het buitenland - Hardheidsclausule - Bevoegdheid kantonrechter - Samenlopende derdenbeslagen - Samenloop met beslag door het LBIO

22 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / gegevensverstrekking  Informatieverstrekking door de deurwaarder …Een deurwaarder die beslag heeft gelegd op een vordering waaraan een beslagvrije voet is verbonden, verschaft de schuldenaar informatie over:  Gegevensverkrijging uit Suwinet …De deurwaarder die beslag heeft gelegd op een vordering waaraan een beslagvrije voet is verbonden, is bevoegd ten behoeve van de vaststelling van de beslagvrije voet aan een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen bestuursorgaan dat belast is met de verwerking van gegevens met betrekking tot periodieke betalingen,te vragen om opgave van de volgende gegevens  Gebruik burgerservicenummer

23 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / wijzigingen in Rv  Privégebruik auto van de zaak nieuw: De beslagvrije voet wordt vermindert met het bedrag dat krachtens de wet wordt ingehouden op de vordering waarop beslag ligt, voor zover die inhouding betrekking heeft op privégebruik van aan de schuldenaar beschikbaar gestelde vervoermiddelen en de schuldenaar niets heeft nagelaten om die inhouding zo spoedig mogelijk te doen eindigen;  Inkomsten van echtgenoot 475d lid 4 : De beslagvrije voet wordt voor een gedeelte verminderd met het eigen, niet onder beslag liggende periodieke inkomen inclusief vakantie- aanspraak van degene die op grond van artikel 3 van de Wet werk en bijstand als echtgenoot van de schuldenaar kan worden aangemerkt. Dit gedeelte komt overeen met de verhouding tussen het inkomen van diegene en het totaal van beider inkomens, waarbij ontvangen zorg-, huur- of woonkostentoeslag niet als inkomen geldt.

24 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / inkomsten echtgenoot  man: € 1.600,00 vrouw € 350,00 totaal: € 1.950,00 nu (beslag man) € 1.200,00 af: inkomen partner € 350,00 € 850,00 beslag: max 50% € 850,00 € 750,00 nu (beslag vrouw) € 1.200,00 af: inkomen partner € 1.600,00 € -400,00 beslag: max 50% € 600,00 € - feitelijke BVV € 1.200,00 € 750,00 man: € 1.600,00 vrouw € 350,00 totaal: € 1.950,00 nu (beslag man) € 1.200,00 BVV na correctie partner € 215,38 € 984,62 beslag: € 615,38 nu (beslag vrouw) € 1.200,00 BVV na correctie partner € 984,62 € 215,38 beslag: € 134,62 feitelijke BVV € 1.200,00 € 750,00

25 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / wijzigingen in Rv  Kosten zorgverzekering en woonkosten bij echtgenoten wijziging: 475 d lid 3 a en b: … en met de krachtens die wet door de schuldenaar ontvangen zorgtoeslag waarop geen beslag ligt, Rb Den Bosch van 22 juli 2010 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BP9407). 475 d lid 3 b: woonkosten (…) voor zover de woonkosten na deze vermindering meer bedragen dan de basishuur, bedoeld in art. 16 van de Wet op de huurtoeslag, 475 d lid 3 c... voor de toepassing van de onderdelen a en b wordt met de schuldenaar gelijkgesteld degene die op grond van artikel 3 van de Wet werk en bijstand als echtgenoot van de schuldenaar kan worden aangemerkt.  LET OP: eerst verhoging ex 475d lid 3, dan pas effect inkomen echtgenoot lid 4.

26 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / terugwerkende kracht  Wijziging met terugwerkende kracht Met wijziging van omstandigheden die de beslagvrije voet verhogen, moet de beslaglegger onverwijld rekening houden, zo nodig met terugwerkende kracht van ten hoogste één jaar vanaf het tijdstip dat de wijziging aan de beslaglegger, zijn advocaat, zijn gemachtigde of de deurwaarder is aangetoond of anderszins is gebleken. De beslaglegger is verplicht (….) Is bij de vaststelling van de beslagvrije voet uitgegaan van nadien onjuist gebleken gegevens, dan zijn de eerste en tweede zin van overeenkomstige toepassing.

27 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 1. korte termijn herziening WBvBRv / cumulatie  Samenlopende derdenbeslagen De inning geschiedt in afwijking van de eerste, onderscheidenlijk tweede zin, door een andere deurwaarder die ten laste van de geëxecuteerde onder de derde-beslagene beslag heeft gelegd, indien daarover tussen deze deurwaarder en de deurwaarder, bedoeld in de eerste, onderscheidenlijk tweede zin, overeenstemming bestaat. De deurwaarder die de inning overneemt, stelt de derde-beslagene en de geëxecuteerde daarvan onverwijld op de hoogte.  Samenloop met beslag door het LBIO Indien onder een derde beslag is gelegd zowel op de gewone wijze als op de wijze, bedoeld aan het slot van het eerste lid, eerste zin, is artikel 478 van overeenkomstige toepassing. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt voor de toepassing van artikel 478, tweede en derde lid, aangemerkt als deurwaarder

28 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 2. lange termijn  1. Vervang het huidige ingewikkelde systeem van aanknoping bij de veelheid aan toepasselijke bijstandsnormen door een progressief staffelsysteem  2. Vervang de opsomming van periodieke inkomsten waaraan een beslagvrije voet is of kan worden verbonden door een omschrijving, die in de plaats komt van artikel 475c en het voorgestelde artikel 475e lid 1  3. Heroverweeg artikel 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

29 Preadvies: “Naar een nieuwe beslagvrije voet” 2. lange termijn  4. Tref een regeling waardoor tot aan de beslagvrije voet geen verhaal kan worden genomen op een bankrekening waarop de schuldenaar zijn periodieke uitkeringen ontvangt.  5. Verbeter de samenhang tussen de algemene beslagregels en de bijzondere incassomogelijkheden van de overheid  6. Belast de gerechtsdeurwaarder die de leiding heeft bij de inning in geval van samenlopende beslagen (art. 478), ook met de vaststelling van de beslagvrije voet ten behoeve van de andere beslagleggers

30 Beslagregister en politiek Een beter beschermde beslagvrije voet (…) Het kabinet is van mening dat de beslagvrije voet gerespecteerd moet worden en neemt daarom ook maatregelen om de handhaving van de beslagvrije voet structureel te verbeteren. In onze brief van 12 december 2014 bent u geïnformeerd over de maatregelen die het kabinet daarvoor treft en waaraan het prioriteit geeft. Het kabinet zet in op een vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Hiervoor is een fundamentele herziening van regelgeving noodzakelijk. Het preadvies «Naar een nieuwe beslagvrije voet» van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is het vertrekpunt.


Download ppt "1 Actualiteiten: 1. VISH 2. Beslagregister 3. Beslagvrije voet en pre-advies KBvG Wilbert van de Donk."

Verwante presentaties


Ads door Google