De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkosten Regeling. Programma Vergoedingen en verstrekkingen “oude regeling” De Werkkostenregeling Ontwikkelingen in de Werkkostenregeling Rekenvoorbeelden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkosten Regeling. Programma Vergoedingen en verstrekkingen “oude regeling” De Werkkostenregeling Ontwikkelingen in de Werkkostenregeling Rekenvoorbeelden."— Transcript van de presentatie:

1 Werkkosten Regeling

2 Programma Vergoedingen en verstrekkingen “oude regeling” De Werkkostenregeling Ontwikkelingen in de Werkkostenregeling Rekenvoorbeelden Werkkostenregeling Overgangsrecht Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie

3 Vergoeding en verstrekking “Oude regeling” Wet op de Loonbelasting1964 Loon is al hetgeen uit ….. Tot het loon behoort niet ….. (art.11) Vrije vergoedingen zijn…, mits (art.15a) Vrije vergoedingen zijn niet …, tenzij (art.15b) Eindheffing (art 31)

4 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Fiets Personeelsreizen/feesten Telefoon/internet Opleidingen Kerstpakket Onkosten en reiskosten Vakliteratuur Eindheffing (!)

5 Aanleiding Werkkostenregeling EIM rapport 29 kostensoorten ‘Zwak loon’ 10 miljard ‘vergoedingen/verstrekkingen’ Zeer gevarieerd beeld - kostensoort en sector Toppers 2008 - consumpties, personeelsfeest, reizen, studie, werkkleding en maaltijden

6 Werkkostenregeling Algemene regeling - vervangt 20 kostensoorten - 1,5% fiscaal loon (werkgeversniveau) - eindheffing (80%) bij overschrijding - (gerichte) vrijstellingen - nihilwaardering - uitgesloten voor WKR (belastbaar loon)

7 Draagvlak (en toekomstige trechter?) In stand gehouden vergoedingen en verstrekkingen -Vrijstellingen -Nihilwaardering 1,5 procent vrije ruimte tot 2013 80% eindheffing (lumpsum) Overgangsregeling tot 2015

8 Voordelen Werkkostenregeling Minder administreren per werknemer Minder voorwaarden en beperkingen Vast % van de loonsom aanhouden Waardering loon in natura ‘enkelvoudig’

9 Nadelen Werkkostenregeling Niet elke branche is gelijk Bestaande afspraken Lage individuele salarissen

10 Uitvoering/Proces WKR Is de vergoeding of verstrekking loon? Zo ja, is het een: - gerichte vrijstelling, of - nihilwaardering? Nee, kiezen voor: - loon werknemer, of - vrije ruimte

11 Belangrijke definities Vergoeden Verstrekken Ter beschikking stellen

12 Gerichte vrijstellingen Enkele voorbeelden: Reiskosten (tot € 0,19 p/km) en OV Outplacement Zakelijke maaltijden en tijdelijke verblijfkosten Studiekosten, cursussen ed. Extraterritoriale kosten Verhuiskosten

13 Waarderingen van verstrekkingen Loon in natura Factuurwaarde bepalend - economische waarde Nihilwaarde Forfait blijft bestaan (bijtelling auto) ‘Besparingswaarde’ niet meer aan de orde

14 Nihilwaardering Telefoon Werkkleding Arbovoorzieningen Consumpties werktijd OV-kaart (voordeeluren) Parkeergelden ed. (lease-auto) Renteloze personeelsleningen

15 Intermediaire kosten Definitie - kosten die samenhangen met bedrijfsvoering - geen relatie met functioneren Voorbeelden - aankopen door werknemer namens werkgever - kosten ‘auto van de zaak’ - halen van kantoorartikelen

16 Niet in WKR (Belastbaar loon) Regulier loon Boetes Dienstwoning Auto van de zaak Criminele activiteiten Deel boven de gebruikelijkheidstoets

17 Gebruikelijkheidstoets Niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30% uitkomt is, loon van de werknemer. Wat is gebruikelijk?

18 Ex medewerkers Loon uit vroeger dienstbetrekking Producten uit eigen bedrijf Kerstpakket of andere geschenken In fiscaal loon berekening vrije ruimte voor maximaal 10% ‘groen’ toegestaan

19 Ontwikkelingen WKR Verschoven verplichting van 2014 naar 2015 Nu al sprake van verschuiving naar 2016 Gebruikelijkheidstoets wordt waarschijnlijk Noodzakelijkheidstoets Bonussen en dergelijke nu wel of niet onder de vrije ruimte?

20 Werking Werkkostenregeling 1Overgangsregeling of niet? (a) Zo nee: 2Keuze van de methode 1, 2, of 3 (b) 3Bepaling vrije ruimte op basis van fiscale loon administratie/inhoudingsplichtige (c) 4Alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde zaken beoordelen (d) 5Administreren en beoordeling bovenmatigheid 6Berekening eventuele eindheffing en naverrekening

21 AOvergangsregeling Eenmaal per kalenderjaar keuze Gedurende het jaar geen wijziging mogelijk Per administratie / inhoudingsplichtige Toepassen van de oude fiscale - en premierechtelijke wet- en regelgeving Oude afspraken met Belastingdienst gelden (nog) Tot 2015

22 BKeuze Methode toepassing 3 Mogelijkheden 1Volloopmethode* 2Annuiteitenmethode* 3Reele methode* Nieuwe inhoudingsplichtige heeft geen keuze: 3 * Redactionele benamingen (geen officiele namen van de methoden)

23 CBepaling fiscale loon en vrije ruimte Per inhoudingsplichtige / administratie (TOTAAL) (LH-02 nummers / subnummers) Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (indien loon uit vroegere dienstbetrekking minder dan 10 procent hiervan is, dan mag dit worden meegeteld, anders exclusief..) 1,5 procent

24 DBeoordeling wat tot het loon behoort Belast loon Gerichte vrijstellingen Waardering van verstrekkingen & Nihilwaarderingen Intermediaire kosten Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen !!!

25 Werkkostenregeling interessant (1) 1.Inventariseer qua kosten wat nu gegeven wordt aan vergoedingen en verstrekkingen. 2.Welke vallen in het nieuwe regime onder een wettelijke vrijstelling of nihilwaardering. 3.Bepaal wat daarna nog overblijft en breng dit eventueel onder de vrije ruimte. 4.Zo ja, dan de kosten uitrekenen

26 Werkkostenregeling interessant (2) 4. Zo nee, bepalen of vergoedingen of verstrekkingen onder het loon moeten vallen. (dit kan goedkoper zijn dan 80% eindheffing) 5. Na dit bepaald te hebben de kosten uitrekenen. 6.U kunt nu beoordelen of de werkkostenregeling interessant is voor de betreffende organisatie.

27 Rekenvoorbeeld: Casus I Werkgever met € 1.000.000 loonsom Gemiddelde werknemer verdient 35K Er wordt per maand een fiets netto verstrekt á € 1.000 Waarvan de laatste twee fietsen niet voldoen aan de voorwaarden van de fietsregeling

28 Rekenvoorbeeld oude regeling Fietsregeling van toepassing op 10 fietsen = € 10.000 Maximale vrijstelling 10 maal € 749 = € 7.490 Verschil € 2.510 komt tot het loon Plus twee fietsen komen volledig tot het loon: € 2.000 Oude eindheffingsregeling circa 72,4% loonheffing over € 4.510 = € 3.265 extra kosten

29 Rekenvoorbeeld WKR regeling Bepaling vrije ruimte 1,5% van € 1.000.000 = € 15.000 Geen regels betreffende fietsregeling Geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering 12 fietsen = € 12.000 Binnen de vrije ruimte (15.000-12.000) -/- € 3.000 Nog ruimte om zaken onder te brengen

30 Rekenvoorbeeld: Casus II Werkgever met € 1.000.000 loonsom 2013 Werkgever met € 900.000 loonsom 2014 Ernstig fluctuerende loonsom per maand Werkgever past WKR toe Er worden eens per 3 maanden 6 fietsen netto verstrekt á € 1.000 Welke methode is het voordeligste?

31 Uitwerking methode 1: Volloop

32 Uitwerking methode 2: annuïteit

33 Uitwerking methode 3: Reëel

34 Overgangsrecht Per 2015 verplicht Tot 2015 keuzemogelijkheid Overgangsmogelijkheid (tijdstip) Overgangsmogelijkheid (methode) Nieuwe werkgevers/inhoudingsplichtigen En jaar daarop

35 Gevolgen Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden - cafetariasysteem - bestaande afspraken - OR / PVT Belastingdienst - bestaande afspraken

36 Wijziging arbeidsvoorwaarden Wederzijdse instemming Wijzigingsbeding Goed werkgever/werknemerschap (art. 611 BW) Redelijkheid en billijkheid (art. 248 BW)

37 Financiële administratie Cumulatieve aansluiting met vrije ruimte Zuivere grootboekrekeningen Inclusief BTW Looncomponenten in aftrek van vrije ruimte Aanpassingen (loon)journaalposten (nummers) Periodieke toetsingen op overzichten

38 Verwachte problemen uitzendbranche Voorcalculatie versus nacalculatie: - onzekere uitkomst feitelijke loonkosten? - voorcalculatie te laag: verliescijfers - voorcalculatie te hoog: klantverlies aan concurrent

39


Download ppt "Werkkosten Regeling. Programma Vergoedingen en verstrekkingen “oude regeling” De Werkkostenregeling Ontwikkelingen in de Werkkostenregeling Rekenvoorbeelden."

Verwante presentaties


Ads door Google