De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elk kind op de juiste plek advies schoolkeuzeonderzoek vormen van voortgezet onderwijs keuze het onderzoek de uitslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elk kind op de juiste plek advies schoolkeuzeonderzoek vormen van voortgezet onderwijs keuze het onderzoek de uitslag."— Transcript van de presentatie:

1

2 Elk kind op de juiste plek advies schoolkeuzeonderzoek vormen van voortgezet onderwijs keuze het onderzoek de uitslag

3 Verschil PO en VO PO – alle kinderen ongeacht niveau bij elkaar VO – differentieert naar niveau (PRO tot VWO)

4 Schooladvies Het schooladvies wordt gegeven door de basisschool Vóór 1 maart Is leidend bij plaatsing op het VO

5 Advies gebaseerd op: Prestaties (gegevens uit het LVS) Werkhouding, inzet, motivatie (info leerkracht en eigen gedragsvragenlijst) Aanleg (IQ-test)

6 Richtlijnen O.b.v. uitslag Leerlingvolgsysteem past ruwweg bij I-scores > advies HAVO - VWO II/III-scores > advies VMBO KBL/GTL (MAVO)/ HAVO IV-scores > VMBO BBL/KBL V-scores > advies BBL – PRO

7 Centrale eindtoets april Te gebruiken als: Second opinion Opbrengstmeting BaO kiest: b.v. Eindtoets van CITO, IEP of ROUTE-VO

8 Uitslag centrale eindtoets Is het niveau van de eindtoets hoger dan schooladvies, dan heroverweging schooladvies (advies kán aangepast worden) lager, dan blijft het schooladvies staan

9 Is een juiste keuze garantie voor schoolsucces? Succes is mede afhankelijk van: Hoe ervaart het kind - Overstap naar VO - Puberteit - Overige omstandigheden

10 Vormen VO

11 Extra ondersteuning Voor leerlingen waar iets extra’s voor nodig is bestaat er extra zorg binnen het VO: Basisondersteuning (in de klas) Breedteondersteuning (bespreking in OT) of Diepteondersteuning (externe hulp) voor leer- en gedragsproblematiek

12 Overzicht vervolgonderwijs na VO

13 Wie bepaalt keuze? Basisschool geeft schooladvies Op basis van schoolvorderingen èn ervaring van leerkrachten IQ-uitslag ter onderbouwing Kind èn ouders kiezen de school

14 Rol OBD Noordwest bij Schoolkeuzeonderzoek Testafname groep 8 september/oktober Bespreking resultaten met school

15 Waarom schoolkeuzeonderzoek? Onderzoek naar aanleg/intelligentie om een zo verantwoord mogelijk advies te geven Dient als ’hulp’ bij schoolkeuze, voor: −Ouders en kind (wensen, (on)mogelijkheden - ideeën - ervaringen) –Leerkracht – school (ideeën – ervaringen) –Ter bevestiging

16 Wat is intelligentie? Het vermogen om tot leerresultaten te komen ofwel het verstandelijke vermogen Binnen dit vermogen zijn sterke en zwakke kanten

17 Inhoud schoolkeuzeonderzoek Intelligentietest –NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Sociaal-emotioneel functioneren: –NPV-J-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – Junior (2 e versie) – indien gewenst –ZAT Zinnen Aanvul Test

18 Werkwijze Testafname groepsgewijs op één ochtend (NIO, NPV-J-2 en ZAT) op eigen school School informeert ouders over toetsdag De kinderen moeten uitgeslapen zijn

19

20 Testafname Toetsopstelling Duur: minimaal twee uur Tussendoor is er een pauze

21 Uitleg Voor elk onderdeel worden altijd enkele oefenopgaven gemaakt Er wordt gecontroleerd of alle kinderen de opdracht hebben begrepen

22

23 Kinderen met dyslexie krijgen - op verzoek van de school - : NIO - Aangepaste opgavenboekjes en antwoordformulieren (140%) De kinderen krijgen geen extra tijd; ze hoeven geen teksten te lezen, alleen losse woorden - Zichtvenster Vragenlijsten (NPV-J-2 en ZAT) - Eventueel iets vergroot

24 Het testen zelf Hoe zien de tests er uit? Opbouw en voorbeelden van de tests

25 NIO bestaat uit zes subtests Taalkundig inzicht: −Synoniemen (1), Analogieën (3) en Categorieën (6). Rekenkundig/ruimtelijk inzicht: −Getallen (2), Rekenen (4) en Uitslagen (5) * Cijfers tussen haakjes staan voor de volgorde van afname

26 Antwoordformulier Alle opgaven in één boekje Antwoord op een apart antwoordformulier Keuze uit 4,5 of 6 alternatieven De kinderen zetten een streepje onder hun keuze

27 Synoniemen Onderzoekt de kennis en betekenis van woorden Voorbeeld: dapper Keuze uit: 1. licht 2. koud 3. vrees 4. moedig 5. nieuw score: het aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten

28 Analogieën Onderzoekt het ontdekken van relaties tussen door woorden aangeduide concrete zaken, of abstracties, en het kunnen toepassen van die gevonden relaties in nieuwe situaties. (a : b = c : ?) Voorbeeld: huizen - stad | bomen - …… Keuze uit: 1. takken 2. gras 3. bos 4. weg 5. stam score: het aantal goed gemaakte items (25) in 5 minuten

29 Categorieën Onderzoekt het kunnen vinden van een meer of minder logische relatie tussen begrippen, t.w.: gelijk, tegengesteld, soort, deel, oorzaak en middel Voorbeeld: regen - nat ………… Keuze uit: 1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel score: het aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten

30 Getallen Onderzoekt het logisch kunnen toepassen van rekenregels en rekenoperatoren op een rij getallen. Voorbeeld: Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen? 24 6 8 10 12.... [10 11 12 13 14] score: het aantal goed gemaakte items (25) in 10 minuten

31 Rekenen Onderzoekt het kunnen ontdekken welke hoofdbewerkingen van toepassing zijn op de genoemde getallen Voorbeeld 1: 8.. 2 = 10 [ x : + - ] Voorbeeld 2: 1.. 3 = 8.. 2[ x : + - ] [ x : + - ] score: het aantal goed gemaakte items (20) in 15 minuten

32 Uitslagen Onderzoekt het vermogen zich driedimensionale figuren tweedimensionaal te kunnen voorstellen en omgekeerd. Met andere woorden, het in de voorstelling kunnen vouwen van een figuur in het platte vlak tot een object in de ruimte en omgekeerd Voorbeeld: score het aantal juist aangestreepte alternatieven (max 20) minus het aantal onjuiste alternatieven (40) in 10 min.

33 NIO- Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Verbale factor (verbaal*) * score per onderwijsniveau

34 NIO score- formulier

35 NPV-J-2 (persoonlijkheidsvragenlijst) Geeft een score op vijf dimensies Inadequatie Volharding Sociale inadequatie Recalcitrantie Dominantie

36 NPV-J-2: Hoe hoger de score, hoe meer... Inadequatie: gespannen, faalangstig, gevoel van onkunde VolhardingVolharding: positieve taakopvatting, doorzettingsvermogen Sociale inadequatie: verlegen, afzijdig, weinig contacten met anderen Recalcitrantie: zich afzetten, wantrouwend Dominantie: weinig beïnvloedbaar, bazig

37 NPV-J-2: Hoe lager de score, hoe minder Van de hiervoor genoemde kenmerken gevonden worden Maar ook: hoe minder volharding!

38 Voorbeelden van vragen bij de NPV-J-2: ………………..Ik werk graag snel ………………..ja ? Nee Als ik iets verkeerds heb gedaan, vind ik dat heel erg..........................ja ? Nee Ik ben meestal blij ………………..ja ? Nee Als mensen naar mij kijken, word ik verlegen…………………………….ja ? Nee Je moet altijd de waarheid spreken ……………………………....ja ? Nee

39 ZAT (zinnenaanvultest) De kinderen vullen onafgemaakte zinnen aan en geven daarmee een beeld van wat hen bezighoudt Voorbeeld: ’ik heb graag …….’ * Dit is geen genormeerde test

40 Rapportage schoolkeuzeadvies Uitslag NIO zie grafiek Resultaat NPV-J-2; zie grafiek Advies Vermoedelijk HAVO, - is afhankelijk van overige resultaten

41

42 Wie doet wat en wanneer? Ouders School OBD Noordwest

43 Ouders Eind groep 7: Ouders vullen het ouderformulier in en geven het mee naar school Daarmee geven ze toestemming voor het onderzoek

44 School Eind groep 7: Leerkracht vult de leerkrachtformulieren in en Stuurt de ouder- en leerkrachtformulieren samen met de gegevens uit het Leerling- volgsysteem en de uitslag van de CITO Entreetoets (i.v.t.) naar OBD Noordwest

45 OBD Noordwest Begin groep 8: Organiseert de testafname en verwerkt de resultaten vervolgens Bespreekt een onderwijsadviseur van OBD Noordwest de resultaten op school met de leerkracht van groep 8 (Vaak samen met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur)

46 Bespreking van het advies Advies wordt geformuleerd op basis van: NIO-uitslag Gegevens uit het leerlingvolgsysteem Informatie van de leerkracht (zoals de motivatie/leerhouding) Methodegebonden toetsen Resultaat persoonlijkheidsvragenlijst(en) Informatie van de ouders

47 Eindadvies-gesprek wordt gevoerd door leerkracht met ouder(s)

48 Inschrijving VO Toelatingsformulier inschrijving VO NIO-uitslag Rapportage OBD + schooladvies

49 Advies: Pro, of extra ondersteuning Afspraken over de aanvragen zijn per SWV geregeld: Voor de leerlingen met het advies Praktijkonderwijs moet een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) worden aangevraagd Voor extra onderwijsondersteuning en/of een zorgarrangement zijn de regels per SWV opgesteld

50 Dus Ouders en school vullen formulieren in OBD Noordwest neemt testen af en verwerkt de gegevens Kinderen uit groep 8 maken de testen Ouders ontvangen het schooladvies En uw kind gaat naar passend vervolgonderwijs

51 Nog vragen?

52

53


Download ppt "Elk kind op de juiste plek advies schoolkeuzeonderzoek vormen van voortgezet onderwijs keuze het onderzoek de uitslag."

Verwante presentaties


Ads door Google