De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 29 maart 2016 Als u naar huis gaat weet u welke stappen er met elkaar ondernomen gaan worden om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 29 maart 2016 Als u naar huis gaat weet u welke stappen er met elkaar ondernomen gaan worden om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 29 maart 2016 Als u naar huis gaat weet u welke stappen er met elkaar ondernomen gaan worden om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen

2 Het schoolverlaterstraject: De weg naar het voortgezet onderwijs

3 Het programma van vanavond: -CITO Entreetoets -NIO -Onderwijsvormen -Advies -Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)/ praktijkonderwijs/ Extra Ondersteuning -Eindtoets -Contacten met u

4 Cito Entreetoets Door Stefanie Marrevee

5 CITO Entreetoets: -Toets voor groep 7 -Laat zien hoe uw kind er voor staat op het gebied van taal en rekenen, en waar we nog samen met de leerlingen aan moeten werken -Basistoets: taalverzorging, lezen en rekenen -Verbreding: woordenschat, schrijven en luisteren. -Eind 7 toetsen van CITO worden ook afgenomen

6 CITO Entreetoets: -Afname duurt vijf dagdelen in een week -De Vlinder kiest voor de week van 23 mei 2016 -Oefenen vooraf op school -Meerkeuzevragen op papier -Aangepaste versies voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld voor dyslectische kinderen

7

8 CITO Entreetoets:

9

10

11

12 -Antwoordbladen worden opgestuurd naar CITO -Na ongeveer drie/ vier weken de uitslag -Uitslag in percentielen en in I t/m V -10 minuten-gesprek met leerkracht groep 7 en nieuwe leerkracht in de week van 20 juni CITO Entreetoets:

13 NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Door Sylvia Zandbergen

14 Het verschil tussen een intelligentietest en een schoolvorderingentoets? - een schoolvorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) - een intelligentietest meet de capaciteit van de kinderen (de mogelijke schoolprestaties)

15 Bij wie wordt de NIO afgenomen? De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, en leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Op de Vlinder wordt de NIO in groep 8 in september afgenomen.

16 Door wie mag de NIO worden afgenomen? De NIO mag uitsluitend worden afgenomen door: - psychologen, - orthopedagogen - gekwalificeerde testassistenten

17 Waarom wordt de NIO afgenomen? - We gebruiken de NIO in het bepalen van het schooladvies, uiteraard maken we gebruik van veel meer gegevens dan alleen de NIO. - Met de uitslag van de NIO is het mogelijk na te gaan of uw kind binnen het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan extra hulp.

18 Onderdelen van de NIO De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van - taal (3 onderdelen), - rekenen (2 onderdelen) Ruimtelijk inzicht (1 onderdeel). De onderdelen van de NIO – met uitzondering van het ruimtelijk-inzicht onderdeel, dat 8 opgaven kent – bestaan uit 20 tot 30 meerkeuzevragen.

19 Uitleg onderdelen: Synoniemen Voorbeeld: dapper 1. licht 2. koud 3. vrees 4. moedig 5. nieuw Analogieën Voorbeeld: huizen - stad | bomen - 1. takken 2. gras 3. bos 4. weg 5. stam

20 Uitleg onderdelen: Categorieën Voorbeeld: regen - nat 1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel Getallen Voorbeeld: Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen? 2 4 6 8 10 12.... [10 11 12 13 14]

21 Uitleg onderdelen: Rekenen Voorbeeld: 8.. 2 = 10 [ x : + - ] Uitslagen Voorbeeld :

22 Waaruit bestaat de uitslag van de NIO? - De uitslag wordt geanalyseerd door een deskundige (meestal een psycholoog of orthopedagoog). - Deze uitslag wordt besproken met de leerkracht en intern begeleider; de leerkracht bespreekt de uitslag met de ouders bij het voorlopig adviesgesprek.

23 Voorbeeld uitslag:

24 Wat doet de school met de uitslag van de NIO? -De Vlinder gebruikt de NIO als hulpmiddel bij het bepalen van het schooladvies -De schoolprestaties staan altijd op de eerste plaats. -Als echter blijkt dat uw kind (veel) meer kan dan de huidige schoolprestaties laten zien of als blijkt dat uw kind te veel op zijn / haar tenen moet lopen, kan een hoger of lager advies gegeven dan de huidige schoolprestaties lijken te rechtvaardigen.

25 Dyslexie? Onderzoek (NIO & Dyslexie) heeft aangetoond dat dyslectische leerlingen de NIO gemiddeld niet slechter maken dan vergelijkbare niet-dyslectische leerlingen. Voor dyslectische leerlingen is er een vergrote versie van de opgavenboekjes en het antwoordformulier beschikbaar. Dyslectische leerlingen krijgen bij de 3 taalonderdelen maximaal 1,5 keer de tijd.

26 Kan ik met de NIO oefenen? Oefenen met de NIO is onverstandig en onnodig.

27 Onderwijsvormen Door: René Vis

28 Onderwijsvormen

29 VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) 4 leerwegen en 4 sectoren -De theoretische leerweg (TL) (6 algemene vakken af te sluiten op ‘mavo’ niveau) -De gemengde leerweg (GTL) (5 algemene vakken af te sluiten op ‘mavo’ niveau en 1 vak beroepsgericht of een gecombineerd programma)

30 Vervolg overzicht van de leerwegen - De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 4 algemene vakken af te sluiten op kader niveau en 2 vakken beroepsgericht of een gecombineerd programma -De basisberoepsgerichte leerweg(BBL) 4 algemene vakken en 2 vakken beroepsgericht of een gecombineerd programma af te sluiten op basisniveau

31 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)/ praktijkonderwijs/ extra Ondersteuning Door: Ida Blonk

32 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)/ praktijkonderwijs/ extra Ondersteuning De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor deze vormen van extra hulp in het voortgezet onderwijs krijgen in een gesprek met de leerkracht en de intern begeleider eind groep 7 en begin groep 8 meer informatie.

33 LWOO is GEEN niveau maar: Extra zorg voor de leerling om te komen tot een VMBO diploma door bijvoorbeeld: - Kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) - Minder docenten (kernteams) - Extra ondersteuning door trainingen Leerlingen kunnen in aanmerking komen als er sprake is van een grote leerachterstand op tenminste 2 vakken. Steunpunt Onderwijs kent leerwegondersteuning toe.

34 Extra Ondersteuning - Subsidie voor de VO-school om extra begeleiding te bieden aan leerlingen, bijv. op sociaal-emotioneel gebied. - Mogelijk op VMBO, HAVO, VWO - Steunpunt Onderwijs bepaalt of de Extra Ondersteuning toegekend wordt. Extra Ondersteuning wordt maar aan heel weinig leerlingen toegekend. Specifieke zorg

35 Praktijkonderwijs -Voor leerlingen die geen VMBO-diploma kunnen halen. -Beschikkingen worden afgegeven door Steunpunt onderwijs

36 Advies Door: Ralf van Iperenburg

37 Aspecten van het advies: Bij het vaststellen van het advies kijken we naar: -de huidige schoolprestaties -de wens van ouders en kind -de schoolvorderingen op langere termijn bezien -de uitslag op een intelligentietest -de persoonlijke eigenschappen van het kind

38 Voorlopig adviesformulier

39 Definitief adviesformulier

40 Eindtoets Door: Ralf van Iperenburg

41 Eindtoets -Verplicht in groep 8 -Er bestaan drie door de overheid goedgekeurde toetsen: CITO eindtoets, de IEP, route 8. -De wet geeft aan dat het definitieve schooladvies leidend is en niet de eindtoets. -Als de uitslag opvallend hoger is dan het definitieve advies, is de leerkracht verplicht dit advies te heroverwegen. Bijstellen van het advies is mogelijk als dit wenselijk blijkt voor de leerling. Naar beneden bijstellen is niet mogelijk.

42 IEP -De Vlinder heeft gekozen voor de IEP (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) -De IEP meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool -Waarom de IEP? Leerlingen werken in de boekjes IEP loopt op in moeilijkheidsgraad Aantrekkelijke vormgeving Duidelijke (niet-talige) vraagstelling op rekengebied.

43 Wanneer? -Dit schooljaar op 19 en 20 april 2016, 2 uur per dag Kennismakingstaken - Voorafgaand aan de eindtoets wordt in de klas geoefend met de vraagstelling. Op deze vragen geeft de eindtoets antwoord: - Welk type voortgezet onderwijs past het beste bij uw kind? - Welke onderdelen gaan goed en welke onderdelen behoeven extra aandacht?

44 Contacten met u Door: Rianne Tax

45 Contacten met u - Juni:uitslag entreetoets gesprek, indien nodig komt LWOO/ Praktijkonderwijs/ extra ondersteuning ter sprake. - September :gesprek over aanmelding bij Steunpunt Onderwijs, is niet voor alle leerlingen van toepassing. - November:oudergesprek voorlopig schooladvies (incl. NIO) - Februari:definitief schooladvies - Na eindtoets:mogelijk oudergesprek indien uitslag hiertoe aanleiding geeft Natuurlijk zijn er ook tussendoor contactmogelijkheden!

46 Informatie aan u Juni:uitslag entreetoets September:overzicht open dagen Sept/oktober:informatie over NIO Januari/Febr:Cito M8-toetsen Voor 1 maart :OKR aan alle ouders met aanmeldcode ouders melden aan bij VO Mei:uitslag eindtoets Juni :warme overdracht van De Vlinder naar VO Deze PowerPoint kunt u vanaf morgen vinden op onze website bij de groepen 7.

47 Vragen? Spannend….


Download ppt "Informatieavond 29 maart 2016 Als u naar huis gaat weet u welke stappen er met elkaar ondernomen gaan worden om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen."

Verwante presentaties


Ads door Google