De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 1 O.T.M. Duurzame Logistiek van theorie naar praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 1 O.T.M. Duurzame Logistiek van theorie naar praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 1 O.T.M. Duurzame Logistiek van theorie naar praktijk

2 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 2 Voorstelling O.T.M. Opgericht in 1979 als T.M.V. Traffic Managers Vereniging Later O.T.M. Organisatie Traffic Managers Belgische Multimodale Verladers organisatie - VZW (Stat.1989) Gezien onze Europese betrokkenheid (ESC) omgevormd naar: “Belgian Shippers’ Council” Fungeert als logistiek competentiecentrum voor haar leden Dient als gesprekspartner voor andere logistieke organisaties/pers Verdedigt de belangen van de verladende industrie bij nationale en internationale overheden.

3 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 3 Duurzame Logistiek Wat ziet O.T.M 1.België wil topregio worden waarbij op intelligente wijze aan logistiek wordt gedaan. Hiervoor worden veel initiatieven genomen door diverse overheden, die samenwerken met diverse ‘logistieke’ sectoren’ waarbij echter de ‘verladers’ te weinig betrokken worden! 2.Verladers realiseren zich onvoldoende dat de overheden en de ‘sector’ hun eigen logistiek toekomst bepalen!

4 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 4 Duurzame Logistiek Wat wil O.T.M. Meewerken aan het realiseren van intelligente logistiek door: Actief meewerken aan multimodale projecten. ‘cfr.pt.1 vorige dia’ Mobilisatie en sensibilisatie van de verladers ‘cfr.pt.2 vorige dia’ Samenwerken met ALLE actoren zonder daarbij de eigenheid van iedere partij te verwaarlozen Kennisvergroting door kennisuitwisseling en opleiding Optimale belangenbehartiging

5 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 5 Duurzame Logistiek WAT WILLEN WE BEREIKEN MET ONS PROJECT: Directiekamers bewust maken en aansturen op een nieuwe aanpak van hun logistieke aflopen – ANDERS, EFFICIENTER en BETER De bedrijven MOETEN en KUNNEN de volgende jaren de “Supply Chain” keten efficiënter en duurzamer maken (kostenbeperkend). KUNNEN: omdat onze bedrijven de deskundigheid/kennis hebben MOETEN: omdat de nadelen van het transporteren van goederen steeds meer gaan knellen in het verkeer, milieu en kosten. Moet een economisch nut hebben Moet duurzaam zijn Moet haalbaar zijn Moet een win – win situatie zijn voor alle betrokkenen (daling logistieke kost).

6 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 6 Duurzame Logistiek DOELSTELLINGEN: O.T.M. wil als vertegenwoordiger van de verladende industrie een hulpmiddel aanbieden om het hoofd te midden aan: 1.De steeds toenemende mobiliteitscongestie: door betere benutting van bestaande en nieuwe infrastructuren. (Verruiming van de venstertijden, meer ruimte voor LZV, aanmoedigen van vrije cabotage, stadsdistributie, alternatieve vervoersmodi, enz.) 2.De sterk toenemende milieuproblematiek Beperking van CO2 uitstoot.

7 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 7 Duurzame Logistiek 3.Sterk toenemende kostendruk in het transportgebeuren Het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verladers zullen binnen 2 jaar geconfronteerd worden met grote kostenstijgingen! Deze worden geraamd tussen de 6% en 11% (bron: Universität Wenen) Kostenfactoren De klassieke ‘indexaanpassingen’. Kosten bij het invoeren van veiligheidsmaatregelen voor zee- en luchtvrachten. Congestiekosten voor files op de wegen en wachttijden in de havens. Allerlei tolgelden: ‘Maut’ in Duitsland, Oostenrijk en vergelijkbare tolgelden in andere landen. Sterk gestegen dieselprijzen waar de verrekening van dalende en stijgende koersen niet in verhouding verrekend wordt.

8 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 8 Duurzame Logistiek 4.Zorgwekkende toekomstevolutie met te verwachte kosten: De vervuiler betaalt! De stijgende transportvooruitzichten waarbij men zich toespitst op het ‘internaliseren’ van de milieu- en congestiekosten d.m.v. een aangepaste prijszetting voor de verschillende vervoersmiddelen! Hogere looneisen van chauffeurs! Door het chauffeurstekort wordt verwacht dat de chauffeurs hogere looneisen zullen stellen. Kilometerheffing! De op komst zijnde kilometerheffing verzwaart de lasten maar biedt geen oplossing voor het congestieprobleem. Kostenstijgingen als gevolg van regelingen op rij- en rusttijden! Mobiliteit problematiek en milieutaksen!

9 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 9 Duurzame Logistiek CONCLUSIE: De dienstverleners zullen deze kostenstijgingen doorrekenen aan de verladers. De verladers kunnen deze in vele gevallen door o.a. langdurige contracten niet doorrekenen naar hun klanten. De verladers hebben een toename van de algemene bedrijfsonkosten.

10 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 10 Duurzame Logistiek AANPAK: Transportefficiëntie Beperking van het aantal voertuigkilometers door samenvoeging van voertuigencapaciteit en het bundelen van goederen Transportpreventie Handelingen die geen toegevoegde waarde hebben beperken door samenvoegen van goederenstromen (leegritten vermijden, bundeling in het netwerk, transportbesparingen) Creëren van consolidatie- of verzamelpunten Concentreren van goederenstromen EN diensten

11 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 11 Duurzame Logistiek Fase 1 - 6 tot 8 maanden Bedrijfsdirectie overtuigen van het nut en het economisch voordeel van duurzame logistiek. Productanalyse. Verzamelen en analyseren van de transportgegevens (feiten & cijfers) a.h.v. de praktische O.T.M. vragenlijst. Externe materiaal flow in kaart brengen: Bestemmingsland, ontvangstplaatsen, aantal leveringen, service graad, transportfrequentie, aard van het transport (volle ladingen, deelzendingen, groupage) gewichtsklasse, kosten / jaar, enz. rekening houdend met de bestaande Incoterms. Doelstellingen formuleren. Opstellen van een projectplan biedt economisch voordeel. Motiveren / adviseren / begeleiding / ondersteuning (O.T.M. = neutraliteit).

12 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 12 Duurzame Logistiek 1/02/2008 VERTROUWELIJK Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden door OTM om de doelstellingen van het project te bereiken. KMO Zone: Firmanaam: Contactpersoon: Tel. / Mail adres Vragenlijst duurzame logistiek TRANSPORTKENMERKEN A / Regiefuncties Toelichting: ° Eigen regie over de goederenstroom heeft grote invloed op de transportorganisatie en optimalisatie. Dit geldt in het algemeen voor productie en handelsbedrijven (verlader Verladers (opdrachtgevers) hebben daardoor invloed op het volledig transportgebeuren. ° Men kan ook de transportorganisatie aan derde toevertrouwen. Men spreekt dan van 'outsourcing' De opdrachtgever beperkt zich dan tot het doorgeven van de transportplanning. ° Een combinatie van beide is ook mogelijk ° Wanneer men vanaf het ontwerpen van een nieuw product betrokken of geïnformeerd wordt kan dit een invloed hebben bij het bepalen van de meest efficiënte productverpakking om het product veilig en economisch te transporteren. JaNeenOpmerkingen 1/ Transportorganisatie onder eigen regie 2/ 'Outsourcing' van de transportorganisatie 3/ Combinatie van beide 4/ Wordt de logistieke afdeling betrokken bij het bepalen van de productverpakking B-1 / Transportkenmerken ALGEMEEN Toelichting: ° 'incoterms' op het transportgebeuren. Het bepalen van de incoterms heeft grote invloed op de transportorganisatie. Wanneer men zelf de incoterms kan vastleggen bv: bij export 'DDU' is de verlader zelf verantwoordelijk voor het transport tot bij de klant. Wanneer we bij importen 'EX WORKS' of 'FREE CARRIER' gebruiken heeft men ook het transportgebeuren onder eigen regie. Bij gebruik van deze incoterms kan men een volledig overzicht van de prijs, toeslagen, en verantwoordelijkheid hebben. Wanneer de incoterms geen deel uitmaken van de commerciële overeenkomst verliest men een groot deel van de mogelijkheden. JaNeenOpmerkingen 5/ Vaste incoterms bij export 5a Vaste incoterms bij import 6/ Incoterms maken deel uit van de commerciële overeenkomst

13 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 13 Duurzame Logistiek B- 2 Transportkenmerken EXPORTENFTLVolle ladingen LTLDeelzendingen In de opmerkingen kunnen specificatie vermeld worden.GPEGroupage Hier zullen de incoterms terug een rol spelen. Moeten alleen ingevuld worden indien de opdrachtgever instaat voor het transport. Intracommunautair verkeer (EU landen) Bestemmingsland Bestemming Plaats Service graad frequentie Aard van het transport Gewichten (kg) Kost./Jaar Vaste plaatsMeerderenExpressNormaalKoerierDagelijksAndereFTLLTLGPE0-5051-100 > 100kg Euro A B C D E F G OPMERK: Internationaal verkeer Bestemmingsland Bestemming Plaats Service graad frequentie Aard van het transport Gewichten (kg) Kost./Jaar Vaste plaatsMeerderenLuchtZeeKoerierDagelijksAndereFTLLTLGPE0-5051-100 > 100kg Euro A B C D E F G OPMERK:

14 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 14 Duurzame Logistiek Fase 2 - 4 tot 6 maand Het logistieke netwerk optimaliseren door samenwerking van verladende bedrijven: Samenvoegen van voertuigencapaciteit. Bundeling van goederen. Bundeling in één consolidatiepunt met 24 uren service. Het consolidatiepunt wordt de plaats van het logistieke gebeuren. Deze centrale plaats beschikt over de nodige kennis van logistieke aflopen en wetgevingen voor het importeren en exporteren van goederen, de nodige certificaten, geldig voor alle aangesloten bedrijven! (AEO, KC, AC,….)

15 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 15 Duurzame Logistiek Fase 2 - 4 tot 6 maand Optimalisatie van prijzen en looptijden door samenvoegen van inkoop- en servicevereisten. Neutrale ‘tendering’ uitvoeren. Beloning aan die bedrijven die voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen. Motiveren / adviseren / begeleiding / ondersteuning. O.T.M. stelt zich neutraal op. Fase 3 Doorvoering Opvolging Evaluatie

16 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 16 Duurzame Logistiek In de praktijk Kan toegepast worden in bestaande of nieuwe industriegebieden, in bedrijven met verschillende vestigingen, in bedrijven met vergelijkbare producten. Bij nieuwbouw meer gebruik maken van alternatieve energie met aangepaste bouwstoffen. Mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve vervoersmodi (spoor, binnenvaart...). Gebruik stimuleren van milieuvriendelijke transportmiddelen. Vermijden van woonkernen bij het bepalen van nieuwe industriezones.

17 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 17 Duurzame Logistiek O.T.M. visie en strategie Zoeken een ‘PILOT’ zone met een groep bedrijven die dit willen uitproberen. POM! VOKA! (Tijd van studie is voorbij) De overheid draagt de kosten voor deze ‘testcase’ (cfr. VIA, POM…) De meewerkende bedrijven mogen geen kosten hebben. O.T.M. kan een dergelijk project begeleiden en opvolgen op basis van onze ervaring, kennis en neutrale houding.

18 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 18 Duurzame Logistiek DE REALITEIT – Onze ervaringen Een mentaliteitswijziging is nodig bij verladers en derden met meer samenwerking en openheid. Dit vraagt onderling vertrouwen. De overheid moet vooral zorgen voor de juiste omkadering en via flankerende en ondersteunende maatregelen het bundelen van goederenstromen ondersteunen. Duurzaamheid blijkt als concept steeds meer ingeburgerd bij de Raden van Bestuur, maar vaak is de stap naar daadwerkelijke implementatie nog niet voor morgen! Hoe wordt in uw bedrijf duurzaamheid gemeten en geëvalueerd?

19 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 19 Duurzame Logistiek Het is niet steeds evident een volledig zicht te bekomen op alle goederenstromen gerelateerd aan de eigen onderneming. Vaak ontbreken bedrijfsgegevens over de in- en uitgaande stromen en kosten, wat het bundelen sterk bemoeilijkt. Samenwerkingsverbanden en vertrouwelijkheid van informatie blijft een belangrijke mentale barrière. Argwaan om gevoelige informatie ter beschikking te stellen is groot. Transparantie is een cruciaal element voor het winnen en behouden van het vertrouwen van de verladers. ER IS NOG HEEL WAT WERK VOOR DE BOEG.

20 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 20 Duurzame Logistiek MIND TEASER 1 km transportbesparing = 1€ kostenbesparing

21 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 21 O rganisatie van T raffic M anagers Belgian Shippers’ Council www.otmbe.org Roger Van den Bossche |T 09 265 18 81 |E info@otmbe.org


Download ppt "O.T.M. Belgian Shippers’ Council Flanders Logistics 12 augustus 2010 1 O.T.M. Duurzame Logistiek van theorie naar praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google