De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuze in verordeningen. 2 Inhoudsopgave 1.Toegang 2.Keuzes Wmo en Jeugd 3.Keuzes Wmo 4.Keuzes Participatiewet voor Werk en Inkomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuze in verordeningen. 2 Inhoudsopgave 1.Toegang 2.Keuzes Wmo en Jeugd 3.Keuzes Wmo 4.Keuzes Participatiewet voor Werk en Inkomen."— Transcript van de presentatie:

1 Keuze in verordeningen

2 2 Inhoudsopgave 1.Toegang 2.Keuzes Wmo en Jeugd 3.Keuzes Wmo 4.Keuzes Participatiewet voor Werk en Inkomen

3 3 Toegang in 1 verordening

4 4 1 toegang voor het gehele Sociale Domein Cliënt ondersteuning Voor- Onderzoek Gesprek Verslag Aanvraag Beschikking Melding Client ondersteuning VooronderzoekGesprekVerslagAanvraagBeschikking

5 5 Jeugd en Wmo

6 6 Overeenkomsten Wmo en Jeugdwet Voorzieningwet Eigen kracht en sociaal netwerk voorop 5 min. wachttijd chauffeur Herstel autonomie gezinsleven Beleidsplan en verordening Burgerparticipatie burgers PGB Hulpmiddelen Woningaanpassing Clientondersteuning respijtzorg Deskundige beslissing toekenning voorziening Uitkering Sociaal deelfonds Gemeente is bestuurslaag Gericht op participatie

7 7 Verschillen Wmo en Jeugdwet 1 toegang – meerdere toegangen maatwerkvoorziening - individuele voorziening Eigen bijdrage – geen eigen bijdrage Geen lijfsgebonden zorg - alle vormen van jeugdhulp Meerderjarig – minderjarig 28 mei 2016 7

8 8 Keuzes Wmo en Jeugd 28 mei 2016 8 1. Differentiatie PGB Variant A: Differentiatie in tarieven voor professionele zorg en gebruikelijke zorg Variant B: Eén tarief voor professionele zorg en gebruikelijke zorg 2. Keuze hoogte van persoonsgebonden budget Variant A: Maatwerk op basis van inhoud zorg en kostprijs ZiN Variant B: Op basis van standaardisering tarieven

9 9 Prijs-kwaliteitverhouding Inventarisatie aard en omvang taken Overhead 5 min. wachttijd chauffeur CAO loonBijscholingMarge Uitvoering binnen de kosten Norm KTO Nonproductiviteit

10 10 Wmo

11 11 Wijzigingen Wmo 2015 28 mei 2016 11 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht Geen compensatiedomeinen meer Versterking positie cliënt in de toegangsprocedure Onderscheid tussen melding en aanvraag Verplicht informatie verstrekken over de mogelijkheid om cliëntondersteuning in te zetten en zelf met ondersteuningsplan te komen

12 12 Keuzes Wmo 28 mei 2016 12 Voorzienbaarheid Variant A: De gemeente kan aanvraag voor maatwerkvoorziening afwijzen als noodzaak tot ondersteuning door cliënt voorzienbaar is. Variant B: Er wordt geen rekening gehouden met voorzienbaarheid Keuze voor algemene of maatwerkvoorzieningen m.b.t. Hulp bij het Huishouden Variant A: Maatwerkvoorziening Variant B: Algemene voorziening

13 13 Wmo De gemeente kan een eigen bijdrage heffen afhankelijk van inkomen en vermogen. Uitvoering en berekening eigen bijdrage gaat via het CAK. 1.Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen 2. Eigen bijdrage algemene voorzieningen 3. Eigen bijdrage jeugdige 28 mei 2016 13 Keuze overall: Variant A: Een bijdrage heffen Variant B: geen bijdrage heffen

14 14 Keuzes Wmo 28 mei 2016 14 Mantelzorgcompliment Variant A: Mantelzorgdag. Variant B: Mantelzorgcompliment Financiële tegemoetkoming Variant A: Ziektekostenverzekering uitbreiden Variant B: Meerkostenregeling in verordening

15 15 Participatiewet inclusief Wet Maatregelen WWB

16 16 Doelen kabinet met Participatiewet Meer mensen – ook mensen met arbeidsbeperking – aan de slag krijgen Bij voorkeur via betaald werk. Als dat (nog) niet mogelijk is door mensen op andere manieren te laten meedoen. Onderdeel Wet Maatregelen WWB: Mensen met een uitkering meer activeren Verduidelijken uitvoeringsregels 28 mei 2016 16

17 17 Hoofdlijnen veranderingen & nieuwe taken Meer samenwerken in de arbeidsmarktregio: o.a. via Werkbedrijf Afbouw Wet sociale werkvoorziening: mensen houden hun lopende contract Nieuwe instroom van (jong)gehandicapten met arbeidsvermogen Versobering van de uitkeringen Meer individuele inkomensondersteuning Meer verplichtingen + strengere basisregels 28 mei 2016 17

18 18 Palet met vormen van dagbesteding en werk 28 mei 2016 18 ParticipatieinloopdagbestedingDag- besteding Uitkering + begeleiding € 16.000,-€18.000,- Toeleiding naar werk Vrijwil- ligerswerk Leerwerk- plek Re- integratie Uitkering + begeleiding € 15.000,-€ 18.000,-€ 21.000,- Betaald werk Beschut werk Betaald werk + jobcoach Betaald werk eigen kracht loon en/of begeleiding € 30.000,-€ 5.000,- tot € 9.000,- bemiddeling consulent

19 19 Keuze onderverdeling middelen voor toeleiden inwoners Doelgroepen voor toeleiding; Inwoners die makkelijk bemiddelbaar zijn naar werk Inwoners die meer ondersteuning nodig hebben voor toeleiding naar werk Inwoners met meervoudige problematiek 28 mei 2016 19

20 20 Extra taken bij het aan het werk helpen Nieuwe instroom jonggehandicapten met arbeidsvermogen Afbouw Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Echter: bestaande Wsw contracten blijven geldig Nieuwe doelgroep: keuze tussen breed of smaller vorm geven beschut werk 28 mei 2016 20

21 21 Keuze omvang beschut werk Volgens wetstekst bedoeld voor: ‘mensen met arbeidsvermogen die door hun lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en/of aanpassingen van de werkplek zo veel begeleiding nodig hebben, dat dit van een reguliere werkgevers niet mag worden verwacht’. Keuze tussen 16 A of 16 B: 16A: beperkte omvang voor beschut werk zoals het Rijk voorstelt, eventueel later meer plekken beschut werk bieden 16B: bredere omvang voor beschut werk Afweging inzet van middelen tussen doelgroep beschut werk en reguliere WWB klanten 28 mei 2016 21

22 22 Tegenprestatie naar vermogen Door landelijke politieke discussie zijn voorwaarden gesteld aan de tegenprestatie Beperkingen wetstekst aan tegenprestatie: Uitdrukkelijk niet bedoeld als re-integratie Mag geen belemmering zijn voor re-integreren en/of solliciteren Individu moet in staat zijn om de tegenprestatie uit te voeren Mag het aantal betaalde banen niet terugdringen Keuzes 14 en 15: 14: Hoeveel inzet op tegenprestatie? Juist veel of meer re-integratie? 15: Eventuele tijdelijke ontheffing tegenprestatie? 28 mei 2016 22

23 23 Verrekenen boete wanneer iemand 2 e keer fraudeert 18 A : eerste drie maanden geen rekening houden met beslagvrije voet 18 B: bestaand beleid dat aansluit bij situatie: dwz: - geen rekening houden met beslagvrije voet bij voldoende saldi op bank- en spaarrekeningen - bij onvoldoende saldi: gedurende een maand geen rekening houden met beslagvrije voet en maand 2 en 3 80% van de bijstandsnorm laten behouden - bij dringende redenen en/of dreigende huisuitzetting, dan rekening houden met beslagvrije voet

24 24 Keuze duur verlaging bij overtreden arbeidsverplichting Wetstekst benoemt expliciete arbeidsverplichtingen : Inzet voor werk aanvaarden en behouden Verplichte inschrijving arbeidsbureau Verplichte reistijd (max 1,5 deur tot deur OV), uiteindelijk verhuisplicht mogelijk Passende kleding, passend gedrag en een verzorgd uiterlijk Keuzes: 20A: een maandverdrag verlagen, verdeeld over drie maanden bij lichtere schendingen 20B: maandbedragen van een tot maximaal drie maanden verlagen, afhankelijk van zwaarte schending

25 25 Individuele studietoeslag Voor studerende jongeren met een arbeidsbeperking; - die mogelijk moeilijker een bijbaan vinden tijdens studie - die mogelijk moeilijker aan het werk komen na studie Afweging inzet studietoeslag bij ontoereikende Rijksmiddelen: 19A: terughoudend zijn in studietoeslag 19B: lagere studietoeslag van € 75,- voor 32 studenten Meer inzet op studietoeslag of op re-integratie?

26 26 Ernstig misdragen jegens een ambtenaar of de organisatie Variant A: We stellen de verlaging van de uitkering als gevolg van ernstig misdragen als volgt vast: a. 60% één maand bij verbaal geweld b. 100% één maand bij bedreiging en zaakgericht fysiek geweld c. 100% één maand bij mensgericht fysiek geweld Variant B: We stellen de verlaging van de uitkering als gevolg van ernstig misdragen als volgt vast: a. 10% één maand bij verbaal geweld b. 25% één maand bij bedreiging en intimidatie c. 50% één maand bij zaakgericht fysiek geweld d. 100% maand. bij mensgericht fysiek geweld en combinaties van bovenstaande agressievormen.

27 27 Vervolg besluitvormingsproces College is benieuwd naar: reacties op deze presentatie reacties bij Cie 3 juli op Keuzenotitie (T14.07808) Reacties Wmo raad en Cliëntenadviesraad WWB Bijstellen concept verordeningen College legt verordeningen ter inzage voor inwoners Oktober/november besluitvorming door u als Raad Begin 2015 beoordeling nieuwe doelgroepen volgens verordeningen


Download ppt "Keuze in verordeningen. 2 Inhoudsopgave 1.Toegang 2.Keuzes Wmo en Jeugd 3.Keuzes Wmo 4.Keuzes Participatiewet voor Werk en Inkomen."

Verwante presentaties


Ads door Google