De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie HAVO en VWO, 2017 Jeroen Hinloopen Utrecht, 24-09-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie HAVO en VWO, 2017 Jeroen Hinloopen Utrecht, 24-09-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie HAVO en VWO, 2017 Jeroen Hinloopen Utrecht, 24-09-2015

2 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Programma 1.Stand van zaken examenprogramma economie bovenbouw havo en vwo 2.Vernieuwde syllabus economie a)havo b)vwo 3.Plenaire discussie 4.Praktische Economie – 6 e editie a)uitgangspunten b)markeerpunten (havo) c)uit de wetenschap d)in context e)voor de liefhebber

3 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Stand van zaken examenprogramma economie bovenbouw havo en vwo Maart 2015: verschijning nieuwe syllabus economie CE havo en vwo Aangepaste syllabi gelden voor het CE 2017 September 2015 havo 4: nieuw examenprogramma (CE in 2017) havo 5: oude programma (CE in 2016) vwo 4: nieuw examenprogramma (CE in 2018) vwo 5: nieuw examenprogramma (CE in 2017) vwo 6: oude examenprogramma (CE in 2016)

4 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - havo Verdwenen: E3 Ondernemingen ruilen over de tijd De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 3.1 een elementaire balans en een elementaire resultatenrekening (winst- en verliesrekening) als manieren waarop de financiële gegevens van een onderneming worden geordend; 3.2 voorraadgrootheden die onderdeel uitmaken van de balans en stroomgroot- heden die onderdeel uitmaken van de resultatenrekening.

5 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nader gespecificeerd: H1 Welvaart De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 1.1 de relatie tussen het BBP en de toegevoegde waarde; 1.2 de omvang van het BBP als zijnde een beperkte welvaartsmaatstaf; 1.4 het systeem van de nationale rekeningen en daarbij het onderscheid tussen sectoren gezinnen, ondernemingen, overheid en buitenland; 1.6 de lorenzcurve als weergave van de verdeling van het primaire inkomen en het secundaire inkomen; I3 Conjunctuurbeleid De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 3.2 ingebouwde stabilisatoren en de wijze waarop deze een dempende invloed kunnen hebben op de schommelingen in de conjunctuur; Vernieuwde syllabus economie - havo

6 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw: H2 Groei De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 2.6 De motieven voor het al dan niet aangaan van internationale samenwerkings- vormen in relatie tot welvaart en economische groei; - vrijhandel - protectie (zoals invoerrechten, contingentering, dumping, infant industry) I3 Conjunctuurbeleid De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 3.3 De Europese Centrale Bank (ECB) of Centrale Banken van landen die niet onder de ECB vallen: - toezichthouder op de infrastructuur van financiële markten en betalings- instrumenten - beheerder van eigen externe reserves - uitgever van bankbiljetten - toezichthouder Vernieuwde syllabus economie - havo

7 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - havo De aanpassingen (havo): Betreffen vooral de ‘latere’ concepten, en zijn daarom nog goed in te voeren vanaf De verdwijning van elementair boekhouden is een gemis, ook voor het begrip van macroeconomie, en creëert inconsistenties: G4 Risico in bedrijf De kandidaat kan in contexten herkennen en toepassen: 4.1 de keuze omtrent het aantrekken van eigen en vreemd vermogen van een onderneming; 4.2 onderpand en waarom onderpand het risico voor de kredietgever kan verminderen; De toevoeging van de beginselen van internationale economische politiek (H2.6) en monetair beleid (I3.3) zijn een verrijking.

8 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo Verdwenen: D1: Vraag en Aanbod 1.20 De bepaling van de break-even-afzet bij een gelijkheid van totale kosten en totale opbrengsten. E2: Registratie intertemporele ruil 2.2 De elementaire balans en resultatenrekening van bedrijfshuishoudingen met daarbij: - activa, eigen en vreemd vermogen als onderdelen van de elementaire balans (voorraadgrootheden) - kosten, opbrengsten en resultaat als onderdelen van de elementaire resultatenrekening (stroomgrootheden) - afschrijvingen als waardeverlies van investeringen in vaste activa

9 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo Verdwenen (vervolg): G2: Asymmetrische informatie 2.1 Onvolledige informatie leidt in een ruilsituatie tot transactiekosten G3: Asymmetrische informatie in bedrijf 3.2 De keuze die een ondernemer maakt voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV en de risico’s die daarmee samenhangen op het gebied van aansprakelijkheid. 3.5 De rol van toezichthouders op financiële en op andere markten. G5: Beleggen 5.3 Waardeverandering van beleggingen als gevolg van (verwachtingen ten aanzien van) renteverandering en inflatie. H3: Groei 3.2 het bestaan van productiviteitsverschillen tussen landen. 3.3 convergentie en divergentie van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen aan de hand van de ontwikkeling van en determinanten voor het BBP.

10 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo Verdwenen (vervolg): I.1 Conjuncturele verschijnselen 1.6 dat een economie met geld als ruilmiddel kan vervallen tot een ruileconomie als hyperinflatie optreedt

11 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nader gespecificeerd: H2: Welvaart 2.1 de relatie tussen het BBP en de toegevoegde waarde; 2.2 de omvang van het BBP als een beperkte welvaartsmaatstaf; eng en ruim welvaartsbegrip 2.4 het systeem van de nationale rekeningen en daarbij het onderscheid tussen de sectoren gezinnen, ondernemingen/bedrijven, overheid en buitenland onderscheiden; 2.6 de Lorenzcurve als weergave van de verdeling van het primaire inkomen en het secundaire inkomen H3: Groei 3.4 de verschillende inkomenscategorieën classificeren en ontwikkelingen in de categoriale inkomensverdeling verklaren. Vernieuwde syllabus economie - vwo

12 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nader gespecificeerd (vervolg): I.1 Conjuncturele verschijnselen 1.1 aan de hand van de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod de rela- tie tussen de hoeveelheid goederen en diensten en het nationale prijsniveau I.3 Conjunctuurbeleid 3.3 de wijze waarop een Centrale Bank monetair beleid kan inzetten om de inflatie te beteugelen en andere effecten van dit beleid op de conjunctuur. 3.4 uitleggen dat de geloofwaardigheid en zelfbinding van een Centrale Bank van belang zijn bij de keuze tussen vaste wisselkoersen, beperkt zwevende wissel- koersen en flexibele wisselkoersen. Vernieuwde syllabus economie - vwo

13 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw: H2: Het meten en verdelen van de welvaart 2.4 De omvang van het BBP en NBP als een beperkte welvaartsmaatstaf, rekening houdend met; - nominaal en reëel - eng versus ruim welvaartsbegrip - welvaartsbegrip per capita - de rol en omvang van de informele sector - Human Development Index en groen BBP (inclusief externe effecten) 2.6 De betalingsbalans (boekhoudkundig) als overzicht van de handel en betalingen tussen landen; - lopende rekening (inclusief saldi) - kapitaalrekening (inclusief saldi) Vernieuwde syllabus economie - vwo

14 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw (vervolg): H2: Het meten en verdelen van de welvaart 2.11 De arbeidsinkomensquote (=AIQ) als het deel (of het percentage) van het nationaal inkomen dat dient als beloning voor de verschaffing van de productiefactor arbeid. 2.13 verschillende tariefstructuren binnen belastingstelsels zoals - boxenstelsel - progressief tarief - proportioneel tarief (vlaktaks) - degressief tarief Vernieuwde syllabus economie - vwo

15 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw (vervolg): H3: Groei 3.2 Indicatoren die de kwaliteit van de productiefactor arbeid en/of arbeidspro- ductiviteit bepalen, zoals: - scholing - know-how / ervaring - gezondheid - specialisatie 3.3 Indicatoren die de kwantiteit van de productiefactor arbeid bepalen, zoals: - arbeidstijd en deeltijdwerk - personen en arbeidsjaren en/of arbeidsuren - arbeidsparticipatie - vergrijzing - wig - (potentiële) beroepsbevolking - leerplicht en pensioengerechtigde leeftijd - loonkosten per eenheid product Vernieuwde syllabus economie - vwo

16 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw (vervolg): 3.4 Indicatoren die de kwaliteit van de productiefactor kapitaal en/of productiviteit bepalen, zoals: - onderzoek en ontwikkeling - internationalisering - creatieve destructie en (duurzame) innovatie I.2 Conjuncturele verschijnselen 2.3 Phillipscurve en de korte-termijn afruil tussen inflatie en werkloosheid in relatie tot hoogconjunctuur en laagconjunctuur 2.4 de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik en toepassing van de Phillipscurve Vernieuwde syllabus economie - vwo

17 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Nieuw (vervolg): I.4 Beleid en de Centrale Bank 4.1 Monetair beleid als het beïnvloeden van de conjunctuur middels; - rentebeleid - wisselkoersbeleid - geldhoeveelheidsbeleid 4.2 De beperkingen die gesteld kunnen worden aan de effectiviteit van monetair beleid zoals de zero lower bound en de liquiditeitsval 4.3 De Europese Centrale Bank of de Centrale banken die niet onder de ECB vallen als - toezichthouder op de infrastructuur van financiële markten en betalingsinstrumenten - beheerder van eigen externe reserves - uitgever van bankbiljetten - toezichthouder op aanbieders van risicomijdende en risicozoekende beleggingen 4.4 De betekenis van de Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment voor het monetair beleid Vernieuwde syllabus economie - vwo

18 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo De aanpassingen (vwo): Een aantal fundamentele noties zijn gesneuveld: Elementair boekhouden Onvolledige informatie in relatie tot transactiekosten Risico en de gekozen rechtsvorm van een onderneming De rol van toezichthouders op financiële en op andere markten Macroeconomische convergentie

19 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Plenaire discussie - vwo Elementair boekhouden De rol van (financiële) toezichthouders De Philipscurve Macroeconomische convergentie Welvaart Innovatie Monetair beleid

20 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo De aanpassingen (vwo): Zonder elementair boekhouden toch: G3: Asymmetrische informatie in bedrijf 3.1 De keuze die een ondernemer maakt bij het verkrijgen van eigen en/of vreemd vermogen en de functie van onderpand bij het verkrijgen van krediet. H2: Het meten en verdelen van de welvaart 2.6 De betalingsbalans (boekhoudkundig) als overzicht van de handel en betalingen tussen landen; - lopende rekening (inclusief saldi) - kapitaalrekening (inclusief saldi)

21 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Vernieuwde syllabus economie - vwo De aanpassingen (vwo): De uitweiding over (het meten van) welvaart is disproportioneel (en subjectief) De keuze voor de Philipscurve is een grote stap terug in de tijd Innovatie in relatie tot economische groei is een verrijking De opname van monetair beleid is een verrijking

22 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Praktische Economie 6 e editie – uitgangspunten Nieuwe onderdelen integraal overgenomen Weggesneden onderdelen blijven behouden: Elementair boekhouden Break-even point Risico, ondernemingsvormen, en beleggingen Macroeconomische convergentie Onderscheid havo en vwo verder aangezet: In tekst (geheel onafhankelijke teksten) In tekstopbouw (tussenkopjes, markeerpunten) In context Uit de wetenschap Voor de liefhebber

23 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Praktische Economie 6 e editie – markeerpunten (havo)

24 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Praktische Economie 6 e editie – Uit de wetenschap

25 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Praktische Economie 6 e editie – in context

26 Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie Praktische Economie 6 e editie – voor de liefhebber


Download ppt "Verdiepingsbijeenkomst Examenprogramma Economie HAVO en VWO, 2017 Jeroen Hinloopen Utrecht, 24-09-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google