De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken naar vermogen Maart 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken naar vermogen Maart 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere."— Transcript van de presentatie:

1 Werken naar vermogen Maart 2012 1

2 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2

3 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen 3

4 Hoofdlijnen WWNV (I) 1.Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2.Verantwoordelijkheid gemeenten 3.Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4.Wsw: aangewezen op beschutte arbeid 4

5 Hoofdlijnen WWNV (II) 5.Instrument loondispensatie 6.Eén gebundeld re-integratiebudget 7.Herstructureringsfaciliteit sw-sector (vanaf 2012) 8.(Regionale) werkgeversdienstverlening 5

6 Van huidig systeem naar nieuw systeem 6 Wajong Wsw WWB Wajong Wsw Wet werken naar Vermogen (gemeenten)

7 7 Kan werken bij een reguliere werkgever (evt. met ondersteuning)? Ja Wet Werken naar Vermogen Nee Kan beschut werken? Ja Wsw Nee Wajong (volledig en duurzaam AO) Nieuw systeem Werken naar Vermogen

8 Loondispensatie 8

9 Instrument loondispensatie Vrijstelling om minder dan gangbare loon betalen Werkgever betaalt alleen arbeidsproductiviteit Naast het loon ontvangt een persoon met recht op bijstand een aanvullende uitkering van de gemeente tot maximaal minimumloon.

10 Doelgroep loondispensatie WWNV-ers (ook nuggers); als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen; niet in staat 100% WML te verdienen doch ten minste 20% WML. 10

11 Uitvoering loondispensatie: 11 Toegangs- toets Loonwaarde- bepaling Werken met Loondispensatie Periodiek toetsen na maximaal 2 à 3 jaar

12 Toegangstoets: Doelgroepbepaling Functie onafhankelijk Onafhankelijke derde Loonwaardebepaling Beschreven methode Meten van de arbeidsprestatie op de werkplek In een specifieke functie op een specifieke werkplek Exacte loonwaarde (percentage) zorgt voor prikkelwerking en argumentatie voor betaling onder WML. 12 Toegangstoets en loonwaardebepaling

13 Aanvullende uitkering Uitgangspunten: werken lonend maken; productiever lonend maken; loon en loonaanvulling samen niet meer dan 100% van het netto minimumloon (bijstandsnorm voor gehuwden). Uiterlijk na zeven jaar werken met loondispensatie aanvulling tot minimumloon (cf huidige Wajongregeling. Na vijf jaar indien men naar vermogen werkt. Na maximaal negen jaar voor jongeren van 18-19 jaar. 13

14 Voorbeeld inkomen persoon 14

15 Wat doet SZW met de pilot loondispensatie? 1.Toegangstoets 2.Loonwaardemeting 3.Belangrijkste succes/slaagfactoren 4.Brief aan de Kamer 15

16 Instrumenten en voorzieningen voor werkgevers (8) (Bovenlokale) sluitende werkgeversdienstverlening: één loket één contactpersoon ontzorgen werkzoekendenbestand inzichtelijk Werkplekaanpassingen, jobcarving, (interne) jobcoach Proefplaatsing werkgever, detachering Loondispensatie, no-riskpolis, premiekorting 16

17 Wat betekent de WWNV voor gemeenten ? 17 1. Uitbreiding van de gemeentelijke doelgroep Verdeling instroom 2013 ‘doelgroep Wajong’

18 Wat betekent de WWNV voor gemeenten ? 18 2. Sw beperkt tot beschut werk, geleidelijke afname sw-populatie

19 Wat betekent de WWNV voor gemeenten ? 3. Geen taakstelling sw meer, maar verordeningsplicht (1 op 3) 4. Nieuw instrument: loondispensatie 5. Actieve werkgeversbenadering (lokaal en regionaal) 6. Integrale aanpak en inzet van middelen 19

20 Implementatie: wat kunnen gemeenten nu al doen? Herstructurering sociale werkvoorziening Werkgeversdienstverlening Oriënteren op inzet instrument loondispensatie Inzicht krijgen in effectiviteit re-integratie & keuzes maken Integrale benadering (jeugd) zorg, onderwijs, arbeidsmarkt 20

21 Implementatie: wat doet het Rijk? Transitiebureau Werken naar vermogen (VNG, Divosa en SZW) Informeren, bijeenkomsten, handreikingen, SZW-dagen etc. Samenhang met andere decentralisaties bewaken (begeleiding AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs) Afspraken met werkgevers: 5000 werkervaringsplaatsen Werktop 21

22 Planning behandeling Tweede Kamer 14 maart: rondetafelgesprek TK met belanghebbenden 23 maart: schriftelijke vragen van TK 6 april: antwoord regering 16 april: wetgevingsoverleg technische aspecten week 17-19 april: plenaire behandeling 24 april: stemmingen TK

23 Lagere regelgeving Wsw besluit: gewijzigde Wsw-indicatie Schattingsbesluit: gewijzigde Wajong-indicatie en herindeling Wajong Besluit WWNV: nadere regelgeving loondispensatie (toegangstoets en loonwaardebepaling) Besluit participatiebudget Planning: publicatie juli 2012 Besluit WWB/WWNV: verdeling I-deel Planning: publicatie september 2012 23

24 Vragen 24


Download ppt "Werken naar vermogen Maart 2012 1. Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere."

Verwante presentaties


Ads door Google