De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AVS Leerling bij de Les!® 1 Leerling bij de Les!® Algemene Vereniging Schoolleiders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AVS Leerling bij de Les!® 1 Leerling bij de Les!® Algemene Vereniging Schoolleiders."— Transcript van de presentatie:

1 AVS Leerling bij de Les!® 1 Leerling bij de Les!® Algemene Vereniging Schoolleiders

2 AVS Leerling bij de Les!® 22 ¿¿ Noodzaak van zorg?? Spijbelen & schooluitval Agressie & vandalisme Alcohol & drugs Maatschappelijke - & puberteitsproblemen

3 AVS Leerling bij de Les!®

4 44 Doelstelling vanuit ‘Invoeringsplan Passend onderwijs’ Ruimte voor maatwerk en flexibiliteit in de zorgstructuren Vraag-gestuurd aanbod, vanuit behoefte van (zorg-)leerling Kansen en risico-inventarisatie bij realisatie van zorgplichten Raakvlakken met andere gebieden: –Kwaliteitszorg –Beleidsvoering –Belang van ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling

5 AVS Leerling bij de Les!® 55 Resultaatverplichting Passend Onderwijs (2011) Voor iedere leerling een passende plaats –Afhankelijk van mogelijkheden en beperkingen van de school –In relatie tot mogelijkheden en beperkingen van de leerling –In relatie tot wensen van de ouders Bezinningstraject en ontwikkelplan binnen de schoolorganisatie is op korte termijn noodzaak!

6 AVS Leerling bij de Les!® 66 Formulering van aanbod rond Passend onderwijs Schoolbesturen krijgen vrijheid in structurering onderwijsaanbod Bevoegd gezag legt inrichting speciale leerlingenzorg vast in Zorgstructuurplan Opstelling en uitvoering Zorgstructuurplan samen met andere besturen Inhoudelijke verankering: financiering van de zorgvoorzieningen Plan dient de horizontale verantwoording – ouderplatform Plan is verantwoordingsdocument voor inspectietoezicht

7 AVS Leerling bij de Les!®

8 Simulatietool en cursusdag Centraal staat:  Keuzes van integratie  Categoriseren van zorgvragen  In kaart brengen van belemmeringen  Randvoorwaarden  Professionalisering  Externe ondersteuning: Zorgadviesteams, Speciaal Onderwijs, Ambulante Begeleiding  Praktische maatregelen Individuele verkenning, diepte-discussie en schoolmogelijkheden zijn basis Wat kunnen we nu? Wat willen we kunnen? Hoe komen we daar?

9 AVS Leerling bij de Les!® 99 Schoolinterne ontwikkeling Bezinning op zorgcapaciteit Deskundigheidsbevordering docenten  Focus: mentor vakdocent Verbreding draag- en spankracht Ondersteuning van docent (binnen en buiten de school, ZAT’s) Externe expertise voor vergroting handelingsrepertoire docent Transparante argumenten zorgprofiel Communicatie naar ouders/ verankering in beleidsplannen  LBL biedt handvatten

10 AVS Leerling bij de Les!® 10 Resultaat Creëren van draagvlak voor Passend onderwijs en integratie (vanuit docententeams) In beeld hebben van randvoorwaarden en mogelijkheden Plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van zorgprofiel Profilering van passend onderwijsaanbod en verantwoording

11 AVS Leerling bij de Les!® 11 Bestuurlijke ontwikkeling Bezinning op zorgcapaciteit scholen Clustering waar mogelijk In kaart brengen van regionale samenwerking Dekkend aanbod in de regio Afstemming met gemeenten, jeugdzorg e.d. Intensieve begeleiding begintraject Interbestuurlijke ondersteuning Transparante argumenten zorgprofiel scholen Communicatie naar ouders/ verankering in beleidsplannen  LBL biedt handvatten

12 AVS Leerling bij de Les!® 12 Resultaat op a)onderdeelniveau en b) scholengemeenschap en/of swv-niveau Bestuursinformatie –In kaart is: totaalbeeld van mogelijkheden stromen/afdelingen/scholengemeenschappen –Resultaten op niveau van scholengemeenschap zijn input voor bestuurlijke/bestuursoverstijgende conclusies –Vormgeving van leerlingenzorg op niveaus van: stroom/afdeling/scholengemeenschap/bestuursoverstij gend/regionaal niveau –Uitgangspunt voor koersbepaling en meerjarenbeleid van scholengemeenschap op financiën, gebouw, personeel (scholing), middelen Signalering en toenadering strategische partners Uitbouwen en behouden van (zorg)netwerk Gericht inzetten van scholing en expertise

13 AVS Leerling bij de Les!® 13 Doelstelling Passend onderwijs Ruimte voor maatwerk en flexibiliteit in de zorgstructuren  LBL: bottom-up ontwikkeling Vraag-gestuurd aanbod, vanuit behoefte van (zorg-)leerling  Gerelateerd aan doelgroep van school/stroom Kansen en risico-inventarisatie bij realisatie van zorgplichten  LBL levert SWOT-analyse Raakvlakken met andere gebieden: –Kwaliteitszorg –Beleidsvoering –Belang van ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling

14 AVS Leerling bij de Les!® 14 Resultaatverplichting Passend Onderwijs vanuit ‘Invoeringsplan’ (2011) Voor iedere leerling een passende plaats –Afhankelijk van mogelijkheden en beperkingen van de school  LBL: inventariseert visie en handelingsbekwaamheid van docenten –In relatie tot mogelijkheden en beperkingen van de leerling  LBL: brengt randvoorwaarden in beeld –In relatie tot wensen van de ouders Bezinningstraject en ontwikkelplan binnen de schoolorganisatie is op korte termijn noodzaak!

15 AVS Leerling bij de Les!® 15 Formulering van aanbod rond Passend onderwijs Leerling bij de Les!® Schoolbesturen krijgen vrijheid in structurering onderwijsaanbod Bevoegd gezag legt inrichting speciale leerlingenzorg vast in Zorgstructuurplan Opstelling en uitvoering Zorgstructuurplan samen met andere besturen Inhoudelijke verankering: financiering van de zorgvoorzieningen Plan dient de horizontale verantwoording – ouderplatform Plan is verantwoordingsdocument voor inspectietoezicht LBL geeft een dekkend beeld van bestuursmogelijkheden LBL biedt optelsom – visie, competenties, mogelijkheden, randvoorwaarden Positionering – magneetfunctie LBL geeft handvatten voor beleidskaders LBL levert Plan van aanpak als basis van verantwoordingsdocument (horizontaal - verticaal)

16 AVS Leerling bij de Les!® Strategische overwegingen vooraf Profielambitie: –Scholengemeenschap –Schooltype –Onderbouw keuze vooraf –Marap 1; marap 2 –Profieldag schooltype Teamsamenstelling Selectie teams (VWO?) Inzet casuskaarten Benadering/bewustwording teams –Algemene presentatie vooraf (2 weken voor start) –Ambitie school zorgprofiel –Insteek studiedag –Intake: diepte interview

17 AVS Leerling bij de Les!® 17 Traject in fasen Strategische voorbereiding Intake team Management rapportage Studie sessie Intake teamleider Analyse/presentatie per school Draagvlak sessies teamleiders Analyse/presentatie per bestuur Naar regio Terugkoppeling naar basis Implementatie

18 AVS Leerling bij de Les!® 18 Leerling bij de Les!® is brug van bottom-up ontwikkeling en topdown - beleid


Download ppt "AVS Leerling bij de Les!® 1 Leerling bij de Les!® Algemene Vereniging Schoolleiders."

Verwante presentaties


Ads door Google