De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIO Decentralisaties 1 april 2014. Programma Introductiefilmpje VNG Presentatie Jeugdzorg (Ben Kraal) Presentatie AWBZ / Wmo (Marjan v.d. Hoek) Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIO Decentralisaties 1 april 2014. Programma Introductiefilmpje VNG Presentatie Jeugdzorg (Ben Kraal) Presentatie AWBZ / Wmo (Marjan v.d. Hoek) Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 BIO Decentralisaties 1 april 2014

2 Programma Introductiefilmpje VNG Presentatie Jeugdzorg (Ben Kraal) Presentatie AWBZ / Wmo (Marjan v.d. Hoek) Presentatie Participatiewet (Gerard van Andel)

3 Doel en vervolg Introductie en bijpraten decentralisaties Vragen ter verduidelijking stellen BIO 13 mei: ruimte voor inhoudelijke discussie Oproep aan raadsleden: welke thema’s willen jullie 13 mei aan de orde hebben?

4 Introductiefilmpje VNG

5 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl

6 Agenda Terugblik proces en inhoudelijk ontwerp Functioneel ontwerp Vooruitblik

7

8 Terugblik op proces Juli 2013: beleidsbrief aan gemeenteraden met daarin: Visie Sturingskaders Inhoudelijk ontwerp november: Beleidsplan in stuurgroep ZHZ december: behandeling in 17 colleges van B&W januari/februari: besluitvorming in 17 gemeenteraden

9 Terugblik op inhoud (1) Kern van de visie: “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” We willen de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen versterken We willen een integrale aanpak We willen dat er maatwerk wordt geboden Uitgangspunten: We willen zoveel mogelijk lokaal organiseren wat lokaal kan en pas opschalen als het echt nodig is; we willen goed toegeruste professionals; we willen als gemeente niet op de stoel van de professional gaan zitten; we willen wel de gemeentelijke regievoering houden, ondanks de handelingsvrijheid voor de professionals; we willen sturen op prestaties in plaats van op productie; we willen zoveel mogelijk leren van incidenten; we beseffen dat er zonder beleidsvrijheid geen decentralisatie is.

10 Terugblik op inhoud (2) Sturingskader We willen de professional laten bepalen wie zorg krijgt We willen zoveel mogelijk regie bij cliënt, maar de budgetverantwoordelijkheid ligt bij het jeugdteam We willen als 17 gemeenten gezamenlijk dure zorg voor jeugdigen inkopen; de financiële solidariteit willen we per subregio organiseren We willen dat de professional het op- en afschalen van zorg bepaalt We willen dat het beslissen, bepalen en betalen in 1 hand (jeugdteam) komt We willen nieuwe aanbieders de mogelijkheid geven om toe te treden We willen zorg voor jeugdigen ontschot inkopen, als een totaalopgave We willen tegenkracht laten organiseren door zowel organisaties, cliënten als gemeenten

11

12 Functioneel Ontwerp Advies DOEteams

13 REGIONAAL LOKAAL SUB Regionale zorgmarkt  Specialistische interventies  Gedwongen hulpverlening  24/7 Crisisdienst Sub-Regionale zorgmarkt  GGZ psychologen Lokale Zorgmarkt  Educatie  Preventie  Lichte interventie Jeugdteam  Bieden van Basis GGZ, LVB, Jeugdzorg (alles wat basisvoorzieningen niet kunnen)  Werkt systeem (gezins) gericht  (De-)Escaleert  Budgetverantwoordelijk Sociale opvoedomgeving Jonger- enwerk Politie Verenig- ingen Kinder- opvang Scholen Huisarts CJG Functies Gebiedsgebonden basisvoorzieningen 1 gezin, 1 plan Diagnostiek Advies Netwerk (DAN)  Consultatie en advies  Specialistische diagnose Professionele discussie uitvoerings- organisatie

14 Daling aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau jeugdzorg De 32 aanmeldingen leidden tot 116 indicatie besluiten. Voor Alblasserdam waren er in 2012 33 aanmeldingen. 2008200920102011Daling t.o.v. 2008 Alblasserdam82 6332- 71 % Dordrecht586653504393- 35 % Ambacht1001228748- 52 % Papendrecht971168763- 35 % Sliedrecht761216942- 45 % Zwijndrecht138207166134- 5 %

15 Vooruitblik

16 Proces Tweede/derde kwartaal 2014: Gemeenteraad stelt beleidsrijk transitiearrangement, inrichtingsplan serviceorganisatie en verordening vast Vierde kwartaal 2014: College van B&W stelt uitvoeringsprogramma 2015 vast parallel: voorbereidingen implementatie lopen!

17 Wmo 2015 - 2018 Sociale samenhang Zelfredzaamheid & participatie Opvang “Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk” Decentralisatie AWBZ

18 Mijlpalen Visie AWBZ/Wmo Innovatieagenda Wmo Sturingskader Wmo Plan van aanpak Extramuralisering Beleidsbrief Wmo 2015 Wmo conferentie Samenwerkingsmodel Afstemming- en overlegstructuur met zorgaanbieders, Wmo raden, cliëntenraden Convenant met zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ Afspraken dienstverlening CIZ en VGZ

19 Januari 2014 - Februari 2014 Beleidsbrief Wmo Voorstel serviceorganisatie Wmo April 2014 - Mei 2014 Beleidsplan Wmo (vanwege verlate, definitieve besluitvorming in Eerste en Tweede Kamer over de Wmo in februari 2014 en maart 2014, lokale besluitvorming in colleges en raden na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014) Mei 2014 - Juli 2014 Inrichtingsplan serviceorganisatie Wmo (incl. financieel kaderstelling) Verordening Wmo Sturingsmodel Drechtsteden Transformatieplan Wmo

20 Transitie Gericht op stabiele overdracht Continuïteit van zorg en ondersteuning Per 1 januari 2015 moet 'de winkel' open Inregelen uitvoering Wmo maatwerkvoorzieningen Ondersteuning door VGZ en CIZ Transformatie Programma aanpak: meerjarige veranderopgave WMO Geleidelijke aanpassing van systeem en product Ontwikkeling sterke lokale sociale infrastructuur Innovatieagenda Wmo

21 Wettekst Wmo 2015 Raad van State (augustus 2013) Begrotingsakkoord (oktober 2013) Persoonlijke Verzorging naar Zvw (november 2013) Onderhandelingsresultaat VNG/VWS (november 2013) Aanbieding nieuwe wet Tweede Kamer (januari 2014) Besluitvorming Eerste/Tweede Kamer: maart 2014 (?) Wetgevingstraject Wmo

22 De Wmo 2015 Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden huiselijk geweld Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische-, psychische- of psychosociale problemen, zoveel mogelijk inde eigen leefomgeving Bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven in de samenleving als gevolg van psychische of psychosociale aandoeningen of omdat zij -al dan niet gedwongen- de thuissituatie hebben verlaten Nieuwe taken vanaf 2015: Begeleiding Kortdurend verblijf volwassenen Middelen voor cliëntondersteuning MEE Inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Beschermde woonvoorzieningen (RIBW) voor mensen met psychische of psychosociale problemen via Centrumgemeente Dordrecht

23 Sturingsprincipes Wmo Drechtsteden 1.Ontwikkeling cliëntondersteuning, bevorderen bewoner- en cliëntparticipatie 2.Samenwerking met aanbieders 3.Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de toegang (bij aanvang) 4.Ontwikkeling resultaatsturing 5.Financiële solidariteit is uitgangspunt 6.Integrale aanpak alleen inzetten waar nodig 7.Versobering is noodzakelijk om de korting te realiseren 8.Schaalkeuze: algemene voorzieningen lokaal/maatwerkvoorzieningen Drechtsteden Sturingsprincipes in relatie tot financiën: innovatie efficiency (tariefkorting) pakketversobering budgetbeheersing

24 Ontwerp WMO Eigen kracht Denk hierbij aan: sociale netwerk rondom de inwoners kleine bewonersinitiatieven

25 Ontwerp WMO Algemene voorzieningen Denk hierbij aan: bestaande Wmo voorzieningen cliëntondersteuning gehele mantelzorgondersteuning private voorzieningen brede bewonersinitiatieven

26 Ontwerp WMO Maatwerkvoorzieningen Denk hierbij aan: thuisondersteuning logeervoorziening activering inkomenssteun opvang

27 GemeenteNieuw budget Huidig budgetTotaal GemeentenCentrumgem.Wmo /HV Alblasserdam3.080.00601.499.936 Papendrecht3.473.90102.172.128 Sliedrecht3.390.05902.234.453 Dordrecht16.755.86526.192.1929.436.804 HI Ambacht3.064.25801.471.956 Zwijndrecht6.670.57603.874.184 Totaal36.434.66626.192.19220.689.46183.316.320 Percentage43,73 %31,44 %24,83 %100 % Wmo 2015: indicatieve budgetten

28 Bestuur en uitvoering Wmo (I) Ontwerp Wmo 2015 Lokale sturing: Wmo algemene voorzieningen Regionale sturing: Wmo maatwerkvoorzieningen Delegatie van beleid en uitvoering Wmo maatwerkvoorzieningen Serviceorganisatie Wmo: Sociale Dienst Drechtsteden Lokale sturing: ontwikkeling lokale ondersteuningsstructuur, organiseren lokale netwerksamenwerking, stimuleren lokale inwoners initiatieven Regionale sturing: bieden van duurzame, kwalitatieve ondersteuning, kostenbeheersing, verbinding met lokale ondersteuningsstructuur Schaalvoordelen Een professionele uitvoeringsorganisatie voor zes gemeenten Bundelen van capaciteit en deskundigheid Inkoopmacht, sturing op Wmo systeem Een stevige administratieve organisatie Gemeenschappelijke ICT systemen Keuze voor uitvoering SDD

29 Bestuur en uitvoering Wmo (II) Uitvoering taken door SDD Wmo uitvoering in 1 hand (oude en nieuwe taken) Benutten bestaande expertise (aangevuld met nieuwe expertise) Benutten bestaande organisatie en processen Bewezen professionele en kosten efficiënte organisatie Samenhang tussen 'werk en inkomen en 'zorg en ondersteuning Taken: toegang, inkoop, administratie, rapportage en verantwoording, bezwaar en beroep, kwaliteitsmonitoring, toezicht en handhaving Bestuurlijke randvoorwaarden Rol en betrokkenheid van gemeenteraden borgen Rol en betrokkenheid van lokale wethouders borgen Integrale verantwoordelijkheid voor inhoud en geld Volwaardige positie van het cluster zorg & ondersteuning binnen de SDD Aansluiting tussen lokale en regionale Wmo beleidsopgaven Lokale wethouders ondersteunen bij lokale Wmo vraagstukken

30 Vragen? Wmo 2015 – 2018 Drechtsteden

31 De Participatiewet Verwachte ingangsdatum 1 januari 2015

32 Raakvlakken met: Wet sociale werkvoorziening (WSW) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) Wet werk en bijstand (WWB)

33 WSW nu: Landelijk circa 100.000 mensen in dienst van SW bedrijven Eigen CAO (circa 120% Wettelijk Minimum Loon) Rijksvergoeding aan gemeente voor SW plaats nu nog circa € 25.000,-- per persoon.

34 WSW per 1-1-2015 Landelijk nog maximaal 30.000 plaatsen voor beschut binnen Aanpassing CAO Rijksvergoeding per plek € 15.000,-- plus € 7.000,-- begeleidingskosten. Huidige medewerkers SW bedrijven behouden hun rechten

35 Wajong nu: Regeling voor mensen met een arbeidsbeperking Maximale uitkering 75 % minimum loon Bij dienstverband, inpassing Wajong- uitkering op salariskosten.

36 Wajong per 1-1-2015 Alleen nog voor mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn Bij herkeuring van huidige Wajongers kan de uitkering verminderd worden naar 70% minimum loon. Geen algehele herkeuring. Uitvoeringsorganisatie blijft UWV

37 Gevolgen van de Participatiewet voor bestaande doelgroepen Van de toekomstige WSW populatie komt 70 % in de WWB Alle toekomstige Wajongers die niet volledig arbeidsongeschikt zijn komen in de WWB

38 Gevolgen Participatiewet voor WWB Instroom van doelgroepen die voorheen onder WSW of Wajong zouden vallen Grote diversiteit in de WWB populatie Indeling naar verdienvermogen: –Groep 1 verdiencapaciteit >80 tot 100 WML –Groep 2 verdiencapaciteit >20 tot 80 WML –Groep 3 verdiencapaciteit < 20 WML Groep 3 wordt gemeentelijke verantwoordelijkheid

39 Gevolgen voor de gemeente Groep 3 WWB (in beginsel 27 jaar of ouder): –“Granieten” bestand WWB –Mensen die voorheen een beroep konden doen op de WSW (de 70 % die niet meer onder de WSW gaat vallen) –Mensen die voorheen een beroep konden doen op de Wajong (de groep arbeidsongeschikten < 100 %) Schoolverlaters jonger dan 27 jaar komen vaak uit praktijkonderwijs en VSO. Geen werk, geen vervolgopleiding en te jong voor een WWB uitkering.

40 Gemeentelijke verantwoordelijkheid Groep 3 in brede zin

41 Hoe? Inzet van leerwerkbedrijven: Mogelijkheden tot bepaalde vormen van scholing en persoonlijke ontwikkeling Inzet voor maatschappelijk relevante taken Voorkoming van persoonlijk isolement Mag niet leiden tot verdringing van betaald werk Begeleidingsvergoeding vanuit Participatiebudget

42 Verknoping Participatiewet met overige decentralisaties Leerwerkbedrijven, bieden ook mogelijkheden voor arbeidsvolgende dagbesteding (deel transitie AWBZ/WMO) Kunnen leerplekken zijn voor “lastige pubers” (jeugdbeleid) Kan qua inzet een rol spelen in de woon en leefkwaliteit van de buurt (WMO)

43 Uitdaging! Het kan allemaal op lokaal niveau geregeld worden.


Download ppt "BIO Decentralisaties 1 april 2014. Programma Introductiefilmpje VNG Presentatie Jeugdzorg (Ben Kraal) Presentatie AWBZ / Wmo (Marjan v.d. Hoek) Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google