De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimulansz Wetsvoorstel Jeugd De Jeugdwet Juli 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimulansz Wetsvoorstel Jeugd De Jeugdwet Juli 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Stimulansz Wetsvoorstel Jeugd De Jeugdwet Juli 2013

2 Stimulansz Zorgplicht gemeenten De ‘Jeugdhulpplicht’: gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief goede jeugdzorg. Uitzonderingen: –Zorg die onder AWBZ/ Zvw valt –Andere voorziening (niet zijnde Wmo) –Ernstige verstandelijke beperkingen Jeugdwet is voorliggend op Wmo Meerdere aanspraken? Jeugdwet voor andere regelingen Bij strafrechtelijke beslissing hulp altijd verplicht aanbieden

3 Stimulansz Overige voorwaarden Start maatregel voor 18 jaar, doorlopend tot uiterlijk 23 jaar –Uitzondering: jeugdreclassering Woonplaats van de ouder(s) bepaalt verantwoordelijke gemeente In Nederland verblijven Vreemdeling: zorg bij rechtmatig verblijf. Beperking mogelijk door AMvB

4 Stimulansz Preventie Vastgelegd in wet –Vroegsignalering –Integrale aanpak –Pedagogische civil society –Wijkgerichte aanpak

5 Stimulansz Beleidsplan Duur max 4 jaar Een of meer plannen Preventie, jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen –Visie en doelstellingen –Samenhang AMHK (=Wmo) –Gewenste resultaten en meetbaarheid –Waarborgen eisen verantwoordelijkheidstoedeling jeugdhulpaanbieder –Kleine doelgroepen Afstemming met onderwijs moet plaatsvinden

6 Stimulansz Voorzieningen Resultaatsverplichting, geen keuzelijst voorzieningen College verantwoordelijk voor toeleiding, advisering, bepalen van en inzetten voorzieningen

7 Stimulansz Te behalen resultaten Gezond en veilig opgroeien Groeien naar zelfstandigheid Dagelijkse levensverrichtingen uitvoeren, persoonlijke leven structureren en regie voeren

8 Stimulansz Gemeente houdt rekening met Behoeften en persoonskenmerken aanvrager (verschil met Wmo: geen rekening met eigen capaciteit!) Godsdienst, levensovertuiging en culturele achtergrond Keuzevrijheid voor jeugdige en ouders VOOR ZOVER REDELIJKERWIJS MOGELIJK

9 Stimulansz Kinderbescherming / jeugdrec. Gemeente verzoekt Raad v. kinderbescherming onderzoek Gemeente verantwoordelijk bij strafrechtelijke inzet kinderbescherming, jeugdhulp en jeugdreclassering –Toereikend aanbod gecertificeerde instellingen –Benodigde hulp moet worden ingezet (geen sturing mogelijk)

10 Stimulansz Verantwoordelijkheid gemeente Voldoende aanbod (kwalitatief en kwantitatief toereikend) Laagdrempelig, herkenbaar, bereikbaar en beschikbaar Helpdeskfunctie voor professionals Kindertelefoon Vertrouwenspersoon (onafhankelijk, werkend bij rechtspersoon) Geen wachtlijsten

11 Stimulansz Samenwerking Bij inzet voorziening overleg met school Indien nodig: bovenlokaal samenwerken AMvB mogelijk voor verplichte samenwerking

12 Stimulansz Verordeningsplicht Mbt individuele voorziening –Voorwaarden voor toekenning –Wijze van beoordeling –Afwegingsfactoren Afstemming met andere voorzieningen ogv zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen

13 Stimulansz Ouderbijdrage Bij verblijf buiten gezin of in gesloten jeugdzorg Gemeente hoeft niet zelf te innen

14 Stimulansz Rechtspositie Klachtrecht (afkomstig uit Wkcz) Apart klachtrecht bij vrijheidsbeperking Medezeggenschap (afkomstig uit Wmcz)

15 Stimulansz En verder.. Regels voor Raad v. Kinderbescherming / jeugdreclassering + certificering Eisen aan instellingen Pleegzorg Gesloten hulp Gegevensverwerking / privacy (verwijsindex) Toezicht en handhaving Overgangsrecht


Download ppt "Stimulansz Wetsvoorstel Jeugd De Jeugdwet Juli 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google