De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TASK FORCE JEUGD Zeeland Centra voor Jeugd en Gezin: Afspraken binnen Zeeland en beleidsruimte gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TASK FORCE JEUGD Zeeland Centra voor Jeugd en Gezin: Afspraken binnen Zeeland en beleidsruimte gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 TASK FORCE JEUGD Zeeland Centra voor Jeugd en Gezin: Afspraken binnen Zeeland en beleidsruimte gemeenten

2 Opbouw presentatie 1. Task Force Jeugd: ontstaan en opdracht 2. Wat door Task Force neergezet rond CJG’s en wat hebben gemeenten/provincie onderschreven 3. Belang gezamenlijke benadering CJG in Zeeland 4. Waar staan we nu met de CJG-vorming 5. Beleidsruimte gemeenten t.a.v. CJG-vorming

3 Ontstaan Task Force - mei 2006 op conferentie ‘De jeugd op de agenda; hoe?’ - uitgangspunten en doelstellingen preventief jeugdbeleid vastgesteld + knelpunten - Task Force: 3 wethouders en gedeputeerde; ondersteuning door Scoop - opdracht: Voorstellen aan gemeenten, provincie en organisaties ontwikkelen voor nieuwe op zet preventief jeugdbeleid

4 Missie Task Force “Het zodanig inrichten van het jeugdbeleid en het scheppen van een structuur, dat: - in de ondersteuning aan ouders en jeugdigen kan worden voorzien - sprake is van een effectief en efficiënt jeugdbeleid - sprake is van: bundeling van taken, een vereenvoudigde aansturing, op elkaar afgestemde instrumenten, op elkaar afgestemde verantwoordelijkheden en optimale besteding van financiële middelen”

5 Door Task Force neergezet a. Zeeuws model preventief jeugdbeleid b. Spoorboekje voor invoering Zeeuws model c. 3 pilots voor uitwerking/concretisering Zeeuws model

6 Zeeuws model preventief jeugdbeleid - bestaat uit Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en Zorgadviesteams in het onderwijs (ZAT’s) + relatie daartussen - vraag jeugdige/ouders is uitgangspunt - instellingen komen, op basis van die vraag, tot niet-vrijblijvende samenwerking rond de cliënt

7 Spoorboekje ‘Zeeuws model’ 1. Medio 2009 Er ligt een, op basis van de pilots, uitgetest Zeeuws model preventief jeugdbeleid, waarvan minimaal 90% van de uit te werken items operationeel is ingevuld 2. Tweede helft 2009 Bekrachtiging gemeenten invoering uitgeteste model 3. In de loop van 2010 In alle Zeeuwse gemeenten zijn CJG’s en ZAT’s ingericht 4. Eind 2010 Afsluitende bijeenkomst implementatie-traject

8 3 pilots - Schouwen-Duiveland - Middelburg - Terneuzen/Hulst

9 Belang gezamenlijke benadering CJG a. Herkenbaar voor cliënt en vergelijkbaar product b. Voor de organisaties vergelijkbare processen in de CJG’s c. Efficiëncy-winst door samenwerking provincie/gemeenten en organisaties: niet 13 x het wiel uitvinden d. Meerwaarde samenwerking gemeenten/provincie: - afstemming CJG en schakel naar Bureau Jeugdzorg - stimuleringsgelden provincie voor CJG-vorming

10 Handboek Zeeuws CJG - Uitwerkingen in de pilots worden verzameld, bij elkaar gezet en gebundeld - In handboek beschrijving ‘romp’ Zeeuws CJG, op basis van door Task Force uitgezette zaken en pilot-uitkomsten. Ook de afwijkingen van die ‘romp’ per pilot - Resultaat pilots: niet 3 verschillende modellen, maar 1 Zeeuws model, met ruimte voor afwijking op basis van lokaal maatwerk - Richtsnoer voor handboek: groslijst van 40 rond het CJG te regelen onderwerpen

11 Hoofdrubrieken groslijst - visie op CJG - proces om tot CJG te komen - inhoudelijke invulling CJG (taken, front-office/back-office) - situering/huisvesting/openingstijden - organisatievorm CJG (werkprocessen, coördinatie van zorg) - input instellingen in CJG (inbreng functies/personeel, e.d) - relaties naar andere organisaties/sectoren (ZAT’s, Bureau Jeugdzorg, politie, huisarts, peuterspeelzalen/kinderopvang) - inbouw functies in CJG (VTO, VET, Opvallend Tussenin) - financieel plaatje CJG - communicatie m.b.t. het CJG - lijn tussen gemeente en CJG, o.a. regie-voering

12 Contouren CJG liggen vast m.b.t. - visie op CJG - proces om tot CJG te komen - inhoudelijke invulling CJG - organisatievorm binnen CJG - input in CJG vanuit de samenwerkende instellingen - relaties naar andere organisaties/sectoren - inbouw in CJG van VTO, VET en Opvallend Tussenin

13 Beleidsruimte gemeenten m.b.t. CJG - situering/huisvesting CJG (jgz, brede school, wmo-loket) - openingstijden - koppeling extra zaken aan CJG (zoals leerplichtambtenaar, welzijnswerk, gemeentelijke diensten werk en inkomen) - invulling CJG naar financiën en personeelsomvang - communicatietraject rond CJG binnen de gemeente - de lijn tussen de gemeente en het CJG


Download ppt "TASK FORCE JEUGD Zeeland Centra voor Jeugd en Gezin: Afspraken binnen Zeeland en beleidsruimte gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google