De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[ Klant Naam ] - Titel van pres 1 » Voorkeur: Neem in elk domein een maatregel waarvan ieder van jullie zegt: dat zou interessant zijn om te verkennen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[ Klant Naam ] - Titel van pres 1 » Voorkeur: Neem in elk domein een maatregel waarvan ieder van jullie zegt: dat zou interessant zijn om te verkennen."— Transcript van de presentatie:

1 [ Klant Naam ] - Titel van pres 1 » Voorkeur: Neem in elk domein een maatregel waarvan ieder van jullie zegt: dat zou interessant zijn om te verkennen. » Alternatief: drie fictieve casussen los van de actualiteit

2 [ Klant Naam ] - Titel van pres 2 » Vorm een beeld bij het vraagstuk en de aard van de interventie » Vorm een beeld van de 0-optie » Benoem wie volgens jullie de investeerders in de aanpak moeten zijn » Breng de verwachte effecten in kaart, in de vorm van als-dan redeneringen (bijvoorbeeld: als we meer investeren in onderwijs, dan beperken we de schooluitval, dan hebben meer schoolverlaters een startkwalifictatie en dan zal het beroep op uitkeringen afnemen. » Incasseerders van deze effecten (wie hebben er baat bij, en wie hebben er last van).

3 [ Klant Naam ] - Titel van pres 3 Vraagstuk Een werkplein in de regio Noord wil de administratieve lasten voor burgers verlichten en besparen op de inzet van mensen in het rechtmatigheidproces, zodat deze voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Interventie Motto: Vertrouw de klant tenzij Risicoschatting invoeren bij rechtmatigheidvaststelling WWB. Laag risico: Aanvraag administratief afhandelen met minimale bewijsstukken Hoog risico: Aanvullende controles, gesprek, en dergelijke Kerngegevens op moment van onderzoek: Aantal aanvragen WWB:ca. 1200 per jaar Aantal toekenningen:ca. 75% Aantal bezwaarschriften:ca. 180, waarvan gegrond ca. 19% Terugvorderingen:ca. 25% FTE op rechtmatigheid:12 Gemiddelde behandeltijd:360 minuten

4 [ Klant Naam ] - Titel van pres 4 Vraagstuk Een gemeente in het Oosten van het land doet mee aan een pilot ‘volledig ontschotte gezinszorg’. De vooronderstelling is dat te veel kinderen onnodig zware zorg krijgen, terwijl een ander deel de zware zorg die ze nodig hebben niet krijgt. VWS schept de ruimte die nodig is voor dit experiment. Interventie De gemeente gaat werken op basis van het motto ‘Eén gezin, één plan, één budget, en één eerstelijnondersteuner’. Wijkcoaches krijgen vergaande handelingsbevoegdheden om als een soort ‘sociale huisartsen’ benodigde ondersteuning te bieden en andere instanties aan te sturen. Budgetten worden ontschot. Kerngegevens op het moment van onderzoek Geschat aantal probleemgezinnen 2500 Bekend aantal kinderen met zware zorg: 700, waarvan 150 chronisch Betrokken instanties: maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Mediant, verslavingszorg, MEE, RIBW (Beschermende woonvormen), Thuiszorg, gemeentelijke afdelingen Leerplicht en Werk&Bijstand

5 [ Klant Naam ] - Titel van pres 5 Vraagstuk Vijf gemeenten verwacht dat er voordelen te behalen zijn door de ICT-afdelingen samen te voegen. De kleinere gemeenten hopen zo hun kleine ICT-organisaties te professionaliseren en de kwaliteit van de ICT-dienstverlening te verbeteren. De grotere gemeenten verwachten kosten te besparen. Interventie De vijf gemeenten besluiten een intergemeentelijk shared service centrum in te richten. De vijf I&A-afdelingen worden samengevoegd tot één organisatie die ICT-diensten gaat verlenen aan de deelnemende partners. Het beleid blijft bij de afzonderlijke gemeenten. Kerngegevens ten tijde van het onderzoek Het betreft 2 gemeenten van ca. 55.000 inwoners, en 3 gemeenten van ca. 20.000 inwoners. Gemiddelde uitgaven aan I&A per inwoner bedragen 20 euro per jaar. Voor de kleine gemeenten iets minder, voor de grote iets meer. Totaal aantal FTE op I&A voor de 5 samen: 15

6 6 Probleemanalyse en doelstelling INVESTEERDERSINVESTEERDERS INTERVENTIE & NULALTERNATIEF EFFECTEN INCASSEERDERSINCASSEERDERS Activiteiten en resultaat Bedoeld Onbedoeld indirectindirect indirectindirect

7 » Fase 1: Effecten in beeld (kwalitatief) » Fase 2: Indicatieve MKBA (kwantitatief voor zover mogelijk) » Fase 3: Effectmeting en monitoring 7

8 » Doelstellingen doorrekenen » Effecten inschatten zowel in geld waardeerbare geld niet in geld waardeerbare effecten » Kijken naar omslagpunten: Hoe groot moet een effect zijn om van een positief maatschappelijk rendement te spreken? » Toekennen van gewicht aan effecten » Verdelingseffecten in kaart zowel van kosten als baten » Tijdshorizon waarop effecten plaats vinden » Afweging en keuze 8

9 Baten Huishou- dens Buurtbewo- ners CorporatiesGemeente Hulporgani- saties Politie/ justitie Kwaliteit van leven Betere schoolprestaties Meer participatie Minder incidenten Meer woongenot Minder klanten hulporganisaties Kosten Totaal [ Klant Naam ] - Titel van pres 9

10 1.Inleiding: Voortraject, intentie, Doel en opbouw bedrijfsplan, Besluitvorming, Bestuurlijke context 2. Strategische aspecten: Strategische doelen, Strategische positionering, Strategische randvoorwaarden 3. De opzet van het E-depot: Inleiding, missie, uitgangspunten dienstverlening en takenpakket, Organisatievorm en besturing, Personele consequenties, Eigenaarschap en opdrachtgeverschap, Risicoanalyse 4. Financiële aspecten: Inleiding, Twee deelbegrotingen: personele begroting en materiële begroting, Definiëring soorten kosten, Denkmodel berekening kosten en baten, Uitwerking personele begroting, Uitwerking materiële begroting, Terugverdientijd 5. De balans: Weging materiële en immateriële baten en lasten, Realisatiekans 10

11 11


Download ppt "[ Klant Naam ] - Titel van pres 1 » Voorkeur: Neem in elk domein een maatregel waarvan ieder van jullie zegt: dat zou interessant zijn om te verkennen."

Verwante presentaties


Ads door Google