De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema-avond 3D A2-gemeenteraden Deel 1 19.00 – 19.45 uur WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema-avond 3D A2-gemeenteraden Deel 1 19.00 – 19.45 uur WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 Thema-avond 3D A2-gemeenteraden Deel 1 19.00 – 19.45 uur WELKOM

2 Openingswoord door Hetty Tindemans

3

4

5

6 Filmpjes VNG over de 3 D’s; Louis Teunissen – organisatie 3D’s Voorstellen Wmo-raden; Ruimte voor vragen.

7 7 Filmpjes VNG Wmo 2015: http://bit.ly/1n28dzu Jeugdwet 2015: http://bit.ly/1lFI4Cz Participatiewet 2015: http://bit.ly/1k7bH38 3D’s en Financiën: http://bit.ly/1jFsXNy

8 Thema-avond 3D A2-gemeenteraden deel 2 19.45 - 21.30 uur Korte presentatie per decentralisatie; Wiel Janssen – Jeugdzorg ; Piet Schrijver – Wmo; Fred Donk – Participatiewet; Louis Teunissen – organisatie 3D’s + Hulp bij het Huishouden (HbH). Ruimte voor vragen en discussie.

9 A2-gemeenteraden 21 mei 2014 Op weg naar een andere jeugdzorg’ Wiel Janssen Dichtbij, In samenhang Effectief

10 Gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk Gemeentelijk jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Gemeentelijk jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Provinciale jeugdzorg Inclusief taken BJZ Provinciale jeugdzorg Inclusief taken BJZ Jeugd GGZ Jeugd LVB Integrale zorg rondom Jeugdigen en Gezinnen In samenhang met uitvoering Wmo, Part. wet en Onderwijs Integrale zorg rondom Jeugdigen en Gezinnen In samenhang met uitvoering Wmo, Part. wet en Onderwijs

11 11 Regie en verantwoordelijkheid gemeente Versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, buurten, scholen en kinderopvang; Zorgvuldig omgaan met zorgen over een kind en (doen)ingrijpen als dat nodig is; via AMHK en de Raad vd Kinderbescherming zonodig een OTS aanvragen; Voorzien in een goed bereikbaar aanbod jeugdhulp, voldoende specialistische zorg ter beschikking stellen (nu: jeugd GGZ, jeugd LVB, jeugdzorg provincie) ; Artsen en jeugdbescherming blijven bevoegd tot doorverwijzen naar alle vormen van jeugdhulp

12 Clientproces

13 Consultatierondes organisatiemodel jeugd 31 maart: A2 kernteams CJG 15 april: Uitvoerend medewerkers 8 mei: Middenmanagement 12 mei:A2 Wmo-raden 13 mei:BJZ, De Combinatie 21 mei:Thema-avond A2-raden Ntb:Informatie inwoners Ntb: Onderwijs IB-ers en KO-ers Ntb:(Huis)artsen

14 Belangrijkste uitkomsten consultatierondes Accent op preventie Vroegtijdige sigalering /oordeelsvorming voorkant Snel kunnen opschalen indien nodig Ook tijdig kunnen ‘afschalen’, niet te lang doorgaan Dit vereist: nazorg / vinger aan de pols houden Gezamenlijke werkwijze vanuit dezelfde visie op de verhouding tussen hulpvrager en hulpverlener Met ouders/jeugd praten ipv ‘praten over’ Minder bureaucratie Zorgen voor flexibiliteit bij inzet zware zorg

15 Wat moet op 1 januari minimaal geregeld zijn? Inkoop van specialistische (dure) zorg en mandaat om daarheen te kunnen doorverwijzen. Een uitgebouwd en versterkt CJG+: bepaling van omvang en disciplines, organisatiestructuur, sturing op kwaliteit en risico’s (veiligheid kinderen). Een vastgesteld meerjarenbeleidsplan en verordening jeugdhulp, inclusief financieel kader. Goede (nieuwe) afspraken en werkrelaties met netwerkpartners rondom jeugd en gezin.

16 Wmo 2015 Piet Schrijver Projectleider decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

17 Nieuwe stelsel in grote lijnen Intramurale zorg = langdurige zorg (nu AWBZ) met hogere drempel Deel AWBZ naar gemeenten: - begeleiding met korting (tussen 15 en 20%) - korting 40% op hulp bij huishouden Deel naar zorgverzekering: - persoonlijke verzorging en verpleging - deel GGZ Grotere rol huisartsen en wijkverpleegkundigen

18 Stand van zaken wetgeving Wmo 2015 door Tweede Kamer vastgesteld Besluitvorming Eerste Kamer op 8 juli 2014 Voorafgaand: zorgakkoord (bezuiniging begeleiding deels teruggedraaid, drempel voor zorginstellingen (ZZP) verlaagd) Wat is er veranderd in kamerbehandeling: Positie mantelzorger en PGB versterkt Positie cliënt versterkt (persoonlijk plan, cliëntondersteuning) Zorgverzekeraars worden verplichting om samen te werken

19 Opzet nieuwe Wmo Veel beleidsvrijheid voor gemeenten Sterke nadruk op preventie / signalering Bevorderen inclusieve samenleving Versterken algemene en collectieve voorzieningen (of markt stimuleren) Kanteling: eigen kracht / samen kracht, dan pas inzet maatwerkvoorzieningen Maatwerkvoorziening alleen als het echt nodig is

20 Plan van aanpak AWBZ  Wmo Landelijk stappenplan wordt in grote lijnen gevolgd: Pilot ondersteuningsarrangementen is gestart Raadsvoorstel hulp bij huishouden (jun / jul 2014) Beleidsplan is in voorbereiding (sept. 2014) Verordening is in voorbereiding (sept. 2014) Aanbestedingstraject nieuwe taken is gestart Toegang via sociaal team

21 Sociaal team

22 Participatiewet Fred Donk Bijeenkomst gemeenteraden A2 21 mei 2014

23 Regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt Arbeidsmarkt is de maat Bezuinigen Participatiewet ” Zoveel mogelijk mensen doen volwaardig mee in de samenleving. Het liefst via eenreguliere baan. Als dat (nog) niet kan door op andere manieren te participeren ”

24

25

26 Hoe dit te bewerkstelligen? Werkgevers stellen zich garant voor banen Loonkostensubsidie Samenwerking in arbeidsmarktregio ’ s

27 Samenwerking in de arbeidsmarktregio Gemeenten, SW-organisaties, UWV, werkgevers, werknemers tav realisering Werkbedrijf ‘Ergon-gemeenten’ + Cranendonck en Ergon tav uitvoeringsorganisatie Participatiewet Eigen traject Midden-Limburg

28 Traject Midden Limburg Fusie-onderzoek Risse-Westrom Onderscheiden aanpak voor -Sw/beschut binnen -Overige doelgroepen Participatiewet

29 Groeimodel ‘Ergonregio’ Voorsorteren via projecten: Werkleerbedrijf – poortwachter (maart) Zittend Bestand – bestaande klanten (mei) Gezamenlijk publiek werkgeversteam – voorbereiding loopt Sturing via portefeuillehoudersoverleg

30 Tijdspad Ingangsdatum P-wet 1 januari 2015 Wetsvoorstel is 20 februari 2014 aangenomen in Tweede Kamer Vooronderzoek Eerste Kamer 13 mei Behandeling plenair in de 1 e kamer 24 juni

31 3D – update Louis Teunissen Samenwerking loopt (Stuur- en regiegroep) Afvaarding in diverse gremia namens A2 Eenduidig voorstel voor alle 3 gemeenten

32 3D - ontwikkelingen Logica leidt naar gezamenlijke uitvoering (met lokale inkleuring) –Bijv: gezamenlijke backoffice, loket per gemeente Zoektocht naar overkoepelend registratie-/communicatiesysteem (voor multiproblem) Indicatiesysteem (Zelfredzaamheidsmatrix

33 3D - basaal Niet alles is multiproblem (sterker nog: veruit het meeste is dat ni é t) Dus: basis = enkelvoudig oppakken wat enkelvoudig is Opschalen naar andere disciplines indien dit nodig blijkt

34 Voorstel Hulp bij Huishouden 40% minder budget – kaasschaven is niet mogelijk Rijk gaat uit van zelfredzaamheid > ZELF HbH1 regelen Opties: –“ Harde ” landing –“ Zachte ” landing –Prestatiegerichte financiering

35 Voorstel Hulp bij Huishouden HbH1 = schoonmaken van de woning met regie door de klant HbH2 = schoonmaken van de woning waarbij de hulp de regie voert “ Hard ” : afschaffen HbH1 als individuele voorziening – client moet het dan commercieel inkopen –Vangnet: financiele vangnetregeling “ Zacht ” : overgangsfase (bijv. mbv Wmo-reserve) “ Resultaatgericht ” : eis is schoon- en leefbaar huis – hoe regelt de zorgaanbieder.


Download ppt "Thema-avond 3D A2-gemeenteraden Deel 1 19.00 – 19.45 uur WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google