De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven Significant B.V. 13 januari 2012 Patrick Tazelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven Significant B.V. 13 januari 2012 Patrick Tazelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven Significant B.V. 13 januari 2012 Patrick Tazelaar

2 2 | 42 Agenda Even voorstellen… Lessons learned uit de transitie hulp bij het huishouden Stappenplan opdrachtgeverschap Enkele thema’s uit de eerste drie stappen Tot slot

3 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 3 | 42 Lessons learned uit de transitie hulp bij het huishouden

4 4 | 42 Lessen uit 2007 en 2008 Bij de introductie van de Wmo in 2007 was niet iedereen er klaar voor Her en der ontstond ‘gedoe’: Onder tijdsdruk zorgen voor aanbesteding en nieuwe overeenkomsten Sterk rigide aanbesteding en contractering; veel invloed van traditionele inkoper Gemeente en aanbieder tegenover elkaar in plaats van met elkaar Afwenteling van gevolgen op personeel Belangrijk is om hiervan te leren en deze valkuilen te voorkomen! Lessons learned uit de transitie hulp bij het huishouden

5 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 5 | 42 Het stappenplan voor opdrachtgeverschap

6 6 | 42 Stapsgewijze invulling opdrachtgeverschap Lessons learned uit de transitie hulp bij het huishouden Het stappenplan voor opdrachtgeverschap Stap 2: rol en activiteiten aanbieder Stap 3: rol en activiteiten aanbieder Stap 4: rol en activiteiten aanbieder Stap 5: rol en activiteiten aanbieder Stap 1: Analyse en segmentatie Stap 2: Invulling beleidskeuzes begeleiding Stap 3: Uitwerking naar tactisch opdrachtgeverschap Stap 4: Uitwerking naar operationeel opdrachtgeverschap Stap 5: Monitoring, toezicht/ admin., control UitzoekenDenkenDoenImplementeren Ontwikkelen en bijsturen Verschillende aspecten komen terug in deze presentatie

7 7 | 42 Bent u al begonnen? 2 scenario’s, gekoppeld aan voorgestelde overgangsstappen: Per 1 januari 2013: volledige implementatie gereed Per 1 januari 2014: volledige implementatie gereed Het stappenplan voor opdrachtgeverschap Voorbereiding Inkoop- of subsidieproces Implementatie Voorbereiding Inkoop- of subsidieproces Implementatie Voorbereiding Inkoop- of subsidieproces Implementatie 1 april 2012 1 september 2012 1 januari 2013 1 april 2013 1 september 2013 Beleidsregels en verordening 2013 Beleidsregels en verordening 2014 Beleidsregels en verordening 1 januari 2014

8 8 | 42 Dialoog tussen gemeente en aanbieder van groot belang Dialoog op verschillende momenten prima toepasbaar: Tijdens beleidsvoorbereiding: informatie en ideeën uitwisselen Tijdens beleidskeuzes ten aanzien van opdrachtgeverschap: uitdenken en toetsen beoogd opdrachtgevermodel voor begeleiding Tijdens contractering- subsidieproces: beantwoorden vragen/gezamenlijke invulling van voorwaarden (afhankelijk van keuze model) Tijdens implementatie: uitwerking van afspraken en zorgvuldige overdracht cliënten Tijdens uitvoering: continu vinger aan de pols houden om te zien of de afspraken werken Aanbieder: wees proactief richting gemeenten! Grootste beïnvloeding zit in het begin van het proces Het stappenplan voor opdrachtgeverschap

9 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 9 | 42 Stap 1 analyse en segmentatie

10 10 | 42 Creëren van inzicht analyse en segmentatie Zicht krijgen op ontwikkelingen Zicht krijgen op cliënten Zicht krijgen op (toekomstig) aanbod Stap 1 analyse en segmentatie

11 11 | 42 Waar hebben we het over: beleids- en stelsel perspectief (1) Stap 1 analyse en segmentatie Invoering per 2015 en verder Provinciaal gefinancierde jeugdzorg Gesloten jeugdzorg, jeugdreclass, GGZ, LVG Invoering per 2015 en verder Provinciaal gefinancierde jeugdzorg Gesloten jeugdzorg, jeugdreclass, GGZ, LVG Nieuwe/herindicaties per 2013 Alle cliënten per 2014 Jeugd naar jeugdzorg per 2015 Nieuwe/herindicaties per 2013 Alle cliënten per 2014 Jeugd naar jeugdzorg per 2015 Eerst representatiemodel (2013) Vervolgens eigen verzekerden Lange termijn: verzekerbare zorg voor de care Eerst representatiemodel (2013) Vervolgens eigen verzekerden Lange termijn: verzekerbare zorg voor de care Begeleiding over naar gemeenten Overheveling jeugdzorg Overige relevante maatregelen: Normatieve huisvestingscomponent Scheiding wonen en zorg Investeringen langdurige zorg IQ-maatregel Invoering per 2013 Meer gericht op uitstroom Minder regelingen Invoering per 2013 Meer gericht op uitstroom Minder regelingen Wet werken naar vermogen Zorgverzekeraar - zorg - Zorgverzekeraar - zorg - Gemeente - participatie - - zelfredzaamheid - - preventie - Gemeente - participatie - - zelfredzaamheid - - preventie - Overblijvende regisseurs: Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraar

12 12 | 42 Waar hebben we het over: beleids- en stelsel perspectief (2) Stap 1 analyse en segmentatie Maar, let op tegengestelde belangen Omgekeerd: gemeenschappelijk belang Maar, let op tegengestelde belangen Omgekeerd: gemeenschappelijk belang Zorgverzekeraar - zorg - Zorgverzekeraar - zorg - Gemeente - participatie - - zelfredzaamheid - - preventie - Gemeente - participatie - - zelfredzaamheid - - preventie -

13 13 | 42 Waar hebben we het over: cliëntperspectief (1) Dialoog cruciaal voor soepele transitie Let op: deel gaat per 2015 weer over naar jeugdzorg stelsel! Groot verschil tussen groot en klein!

14 14 | 42 Waar hebben we het over: cliëntperspectief (2) Dialoog cruciaal voor soepele transitie Let op: deel gaat per 2015 weer over naar jeugdzorg stelsel! Maar let op: Grote verschillen tussen de verschillende groepen in behoefte Stuk complexer dan hulp bij het huishouden (cliënt zelf veel meer bepalend) Ouderen: vaak (langzaam) progressief, lichamelijk en cognitief Psychiatrisch: sterk verschillende omvang van begeleiding Jongeren: LVG, enkelvoudig of meervoudige problematiek Etc. Combinaties van ondersteuningsvormen (dagbesteding en individuele hulp) Samenhang met zorg kan groot zijn (AWBZ, Zvw, Jeugdzorg) Samenhang met Wet werken naar vermogen Er wordt nog nagedacht over specifieke regelingen voor enkele groepen Soms is verandering in ondersteuning mogelijk, maar soms ook niet Maar let op: Grote verschillen tussen de verschillende groepen in behoefte Stuk complexer dan hulp bij het huishouden (cliënt zelf veel meer bepalend) Ouderen: vaak (langzaam) progressief, lichamelijk en cognitief Psychiatrisch: sterk verschillende omvang van begeleiding Jongeren: LVG, enkelvoudig of meervoudige problematiek Etc. Combinaties van ondersteuningsvormen (dagbesteding en individuele hulp) Samenhang met zorg kan groot zijn (AWBZ, Zvw, Jeugdzorg) Samenhang met Wet werken naar vermogen Er wordt nog nagedacht over specifieke regelingen voor enkele groepen Soms is verandering in ondersteuning mogelijk, maar soms ook niet

15 15 | 42 Waar hebben we het over: aanbodperspectief (1) Stap 1 analyse en segmentatie AWBZ Zorg Individueel gericht Sterk gereguleerd (Nza) Productgericht Klein en groot (regionaal) Zorg AWBZ Zorg Individueel gericht Sterk gereguleerd (Nza) Productgericht Klein en groot (regionaal) Zorg Welzijn Groepsgewijs/collectief Nauwelijks gereguleerd Participatie Lokaal of regionaal Welzijn Groepsgewijs/collectief Nauwelijks gereguleerd Participatie Lokaal of regionaal Hulp bij het huishouden Sturing via contract Nieuwe spelers Spelers vertrokken Klein en groot Schoonmaak en/of participatie Hulp bij het huishouden Sturing via contract Nieuwe spelers Spelers vertrokken Klein en groot Schoonmaak en/of participatie Jeugdzorg Veel sturing via BJZ Regionaal georganiseerd Jeugdzorg Veel sturing via BJZ Regionaal georganiseerd Aanbiedersmarkt Achtergrond en subsector aanbieder sterk bepalend voor zijn beeld en gedrag Achtergrond en subsector aanbieder sterk bepalend voor zijn beeld en gedrag

16 16 | 42 Stap 1 analyse en segmentatie Waar hebben we het over: aanbodperspectief (2) Stap 1 analyse en segmentatie Individuele hulp Collectieve voorziening Informele hulpverlening Mensen redden zichzelf Beoogde ontwikkeling

17 17 | 42 Waar hebben we het over: aanbodperspectief (3) Stap 1 analyse en segmentatie AWBZ Zorg Individueel gericht Sterk gereguleerd (Nza) Klein en groot Zorg AWBZ Zorg Individueel gericht Sterk gereguleerd (Nza) Klein en groot Zorg Welzijn Groepsgewijs/collectief Nauwelijks gereguleerd Participatie Welzijn Groepsgewijs/collectief Nauwelijks gereguleerd Participatie Hulp bij het huishouden Sturing via contract Nieuwe spelers Spelers vertrokken Klein en groot Schoonmaak en/of participatie Hulp bij het huishouden Sturing via contract Nieuwe spelers Spelers vertrokken Klein en groot Schoonmaak en/of participatie Jeugdzorg Veel sturing via BJZ Regionaal georganiseerd Jeugdzorg Veel sturing via BJZ Regionaal georganiseerd Aanbiedersmarkt Mogelijke ontwikkelingen: Integratie/samenwerking van zorg- en welzijnaanbieders Nieuwkomers hulp bij het huishouden schuiven op naar begeleiding Generieke ‘eerste lijn’, specialismen achter in de keten Sterkere sturing op resultaat in plaats van input Afhankelijk van keuzes gemeente Mogelijke ontwikkelingen: Integratie/samenwerking van zorg- en welzijnaanbieders Nieuwkomers hulp bij het huishouden schuiven op naar begeleiding Generieke ‘eerste lijn’, specialismen achter in de keten Sterkere sturing op resultaat in plaats van input Afhankelijk van keuzes gemeente

18 18 | 42 Belangrijke acties in deze fase Samenhang ontwikkelingen goed overzien Uitwerken analyse cliënten en aanbod (zie voorbeeld gemeente A’dam) Zicht krijgen op lokale en regionale ontwikkelingen in behoefte en aanbod Zicht krijgen op afwegingen van aanbieders Stap 1 analyse en segmentatie

19 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 19 | 42 Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

20 20 | 42 Uitdenken organisatie en ordening opdrachtgeverschap Gemeente moet visie ontwikkelen op eigen rol in het proces: Zelf doen of op afstand staan Aanbieders zelf laten regisseren of een regisseur aanstellen Organisatieniveau: buurt, wijk, stad of regio Invulling van ‘lokale marktordening’ (incl. ZZP, PGB, etc.) Samenwerken met andere gemeenten of niet Toegang organiseren Direct veranderen of gezamenlijk ontwikkelen de komende jaren En typische opdrachtgevervraagstukken: Sturingsniveau en definiëring van de prestatie Inkoop- of subsidiemodel Bekostiging Monitoring/kwaliteitsborging We lopen enkele afwegingen langs Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

21 21 | 42 Rol van de gemeente en toegang cliënt (1) Zelf sturen of (grotendeels) overlaten aan regisseur? En wie bepaalt de toegang voor de cliënt? Gemeentelijk loket? Aanbieder? Onafhankelijke derde? Combinatie (eenvoudig: gemeente, complex: op advies aanbieder of derde)? Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap Gemeente Onafhankelijk Regisseur Onafhankelijk Regisseur Aanbieder Cliënt Gemeente Aanbieder Cliënt Gemeente Eén aanbieder Aanbieder Cliënt

22 22 | 42 Rol van de gemeente en toegang cliënt (2) Enkele andere aspecten bij het organisatiemodel: Samenhang met AWBZ-voorzieningen: Afspraken met zorgkantoor/zorgverzekeraar over samenloop Keuze aanbieders en afspraken met aanbieder belangrijk voor samenhang op cliëntniveau Het ‘hoe’ kan aanbieder zelf regelen (totaalpakket of traject voor cliënt, optimalisatie zelf regelen) Samenhang met andere gemeentelijke voorzieningen en beleid: Wmo: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen Wet werken naar vermogen voor cliënten die (enig) arbeidspotentieel hebben (m.n. voor jongeren) Informele zorg, met name mantelzorg erg belangrijk (o.a. respijtzorg) Multiprobleem voor allerlei andere regelingen (armoedebeleid, etc.) Consistentie in het gemeentelijk domein: Organisatiemodel huidige Wmo Organisatiemodel toekomstige jeugdzorg Organisatiemodel sociale zaken Organisatiefilosofie gemeentelijke organisatie Samenwerking in de regio Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

23 23 | 42 Gemeentelijke samenwerking kan voordelen bieden, maar.. Samenwerken biedt voor gemeenten voordelen: Kennisvoordelen Schaalvoordelen Capaciteitsvoordelen Op andere Wmo-terreinen werken gemeenten al veel samen; ook nu zijn er veel gemeenten met elkaar in gesprek Samenwerking kan ook voor aanbieders voordelen bieden: Niet voor iedere (kleine) gemeente een andere invulling Deel aanbieders werkt al regionaal Maar, voordelen niet altijd evident voor aanbieders: Wel samenwerken, maar toch verschillende voorwaarden (administratieve last) Alleen bij inkoop samenwerken, vervolgens in de uitvoering toch separaat Belangrijk thema voor het gesprek tussen aanbieder en gemeenten Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

24 24 | 42 Gemeente is bepalend voor lokale marktordening (1) Korte en lange termijn van marktordening: Eén aanbieder: wederzijdse afhankelijkheid, sturen op afstand Meerdere aanbieders: keuzevrijheid cliënt, concurrentieprikkel, grotere rol gemeente Organiseren vanuit perspectief (clustering van) cliëntsegmenten, gebaseerd op meest voorkomende cliëntprofielen Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap Collectieve voorziening Collectieve voorziening Individuele Voorziening PGB Voucher Individuele Voorziening PGB Voucher Individueel maatwerk Generieke begeleiding Kleine groep cliënten Grote groep cliënten Individuele Voorziening Individuele Voorziening 1: Ouderen van 65 jaar en ouder 2: Jongeren tot 23 3: Lichamelijke gehandicapten 4: Psychiatrisch 5: Verstandelijk gehandicapten 6: Overig Voorbeeld

25 25 | 42 Gemeente is bepalend voor lokale marktordening (2) En stad, wijk of buurtniveau Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap Organiseren op buurtniveau Organiseren op buurtniveau Beperkte verwevenheid met directe omgeving Nauwe verwevenheid met directe omgeving Nauwe verwevenheid met directe omgeving Kleine groep cliënten Grote groep cliënten Organiseren op gemeenteniveau Organiseren op wijkniveau Organiseren op wijkniveau Organiseren op buurtniveau of gemeenteniveau Organiseren op buurtniveau of gemeenteniveau

26 26 | 42 Maar, vergeet niet de afweging van een aanbieder! Afweging aanbieders: ‘stay or go’ en gevolgen voor ‘buyingpower’ van gemeente Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap Ontwikkel opdrachtgever Ontwikkel opdrachtgever Koester opdrachtgever Koester opdrachtgever Exploitatie opdrachtgever Exploitatie opdrachtgever Lastpak opdrachtgever Lastpak opdrachtgever - Invloed op het resultaat + - Aantrekkelijkheid van gemeente + Risico voor gemeente en aanbieder!

27 27 | 42 Beleidsarm of beleidsrijk invullen? Vanaf de start al volledig uitgewerkt? Of: eerst overheveling regelen, ervaring opdoen en dan doorontwikkelen? Maar, op termijn volgen zeker veranderingen: Demografie, bezuinigingen en budgetbeperking zorgen voor financiële druk Samenhang met andere beleidsterreinen levert voordeel op Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap Tijd Beleidsrijk Stap 1 Inrichting op orde Ondersteuning vergelijkbaar met AWBZ Stap 1 Inrichting op orde Ondersteuning vergelijkbaar met AWBZ Stap 2 Sturing op kwaliteit en toegang Nieuwe vormen van ondersteuning Stap 2 Sturing op kwaliteit en toegang Nieuwe vormen van ondersteuning Stap 3 Integratie sectoren, samenhang met WWB, Zvw, etc. Stap 3 Integratie sectoren, samenhang met WWB, Zvw, etc. Stap 4 Sturing op outcome Stap 4 Sturing op outcome Beleidsarm

28 28 | 42 Gemeentelijke samenwerking kan voordelen bieden, maar.. Samenwerken biedt voor gemeenten voordelen: Kennisvoordelen Schaalvoordelen Capaciteitsvoordelen Op andere Wmo-terreinen werken gemeenten al veel samen; ook nu zijn er veel gemeenten met elkaar in gesprek Maar, voordelen niet altijd evident (voor aanbieders): Wel samenwerken, maar toch verschillende voorwaarden (administratieve last)? Alleen bij inkoop samenwerken, vervolgens in de uitvoering toch separaat? Pooling van financiën? Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

29 29 | 42 Vele variaties invulling opdrachtgeverschap mogelijk Vele opdrachtgevermodellen moge lijk: Zeeuws model: bekend van de hulp bij het huishouden Bestuurlijk aanbesteden: met (meestal) bestaande aanbieders inhoud organiseren Dialoogmodel: vooral samen de afspraken vormgeven Catalogusmodel: bekend van de hulp bij het huishouden Eénop één contract: met één aanbieder alles regelen Afspraak per cliënt: bij beperkt aantal cliënten toepasbaar Klassieke subsidievormen Subsidietender Beleidsgestuurde contractfinanciering Afwegingen: Concurrentieprikkel Vrij keuze cliënt Nieuwe aanbieder(s) Gezamenlijk ontwikkelen Aantal aanbieders Regelgeving geeft veel ruimte: Neigt sterk naar privaatrechtelijke overeenkomst, maar subsidievorm is niet uitgesloten Is een zogenaamde 2B-dienst: slechts achteraf de gunning bekendmaken Gemeenten kunnen last hebben van het eigen inkoopbeleid; altijd vaststelling door gemeenteraad Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

30 30 | 42 Enkele modellen uitgelicht Zeeuws model: iedereen een contract vast tarief Dialoogmodel: in overleg met elkaar inhoud en voorwaarden samenstellen één of enkele aanbieders (al of niet concurrentie) Eén op één contract: met één aanbieder als regelen (lijkt op subsidievorm, maar dan in overeenkomst gevat) geen concurrentie Afspraak per cliënt: bij kleine aantallen cliënten pas per (groepje van) cliënt(en) afspraak maken met aanbieder Subsidievormen: is mogelijk, maar minder gericht op prestatie (activiteiten vastgelegd) lijkt logisch bij bijzondere aanbieders die bijdrage vragen Bestuurlijk aanbesteden: zie presentatie Tim Robbe Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

31 31 | 42 Fundamentele keuzes uitgedacht Rollen partijen uitgedacht Toegang en ondersteuningswijze Ontwikkel- en implementatieproces komende jaren uitgedacht Inkoopmodel op hoofdlijnen gekozen -> in stap 3 verder uitwerken Stap 2: invulling beleidskeuzes opdrachtgeverschap

32 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 32 | 42 Stap 3: uitwerken opdrachtgeverschap

33 33 | 42 Uitwerking en uitvoering: de thema's Na beleidskeuzes opdrachtgeverschap volgt uitwerking Prestaties definiëren Bekostiging Duur en inhoud van de overeenkomst Let op vastgoed Let op vervoer Stap 3: uitwerken opdrachtgeverschap

34 34 | 42 Uitwerken opdrachtgeverschap (1) Niveau prestatie en sturing bepalen: Bekostiging afhankelijk van organisatie, inkoopmodel en niveau prestatie: Lumpsum: past meer bij beschikbaarheidsfunctie van voorziening Budget per cliënt (traject): past meer bij individuele voorziening Tarief per product: lijkt op AWBZ (p-model) Tarief per uur: zie hulp bij het huishouden Combinaties ook mogelijk Stap 3: uitwerken opdrachtgeverschap INPUT THROUGHPUT OUTPUT OUTCOME Focus op resources en competenties: kwaliteitssystemen eisen aan personeel Focus op resources en competenties: kwaliteitssystemen eisen aan personeel Focus op proces en productie van dienst: geaccepteerde protocollen hanteren van richtlijnen Focus op proces en productie van dienst: geaccepteerde protocollen hanteren van richtlijnen Focus op functie of prestatie van dienst: cliënttevredenheid beste hulpverlening Focus op functie of prestatie van dienst: cliënttevredenheid beste hulpverlening Focus op waarde: zelfredzaamheid participatie Focus op waarde: zelfredzaamheid participatie

35 35 | 42 Uitwerken opdrachtgeverschap (2) De duur van de overeenkomst: Strategisch, partnership: langdurig (> 4 jaar) Omvangrijk (bijvoorbeeld investeringen), maar geen partnership: 3 tot 5 jaar Eenvoudige substitutie mogelijk: 1 tot 3 jaar (of jaarlijks verlengen) Let op: verlengingsopties bieden geen continuïteitszekerheid voor aanbieder Inhoud van de overeenkomst: Giet de overeenkomst niet ‘in beton’; maar maak een ‘ademende overeenkomst’ Benoem: Onderwerpen die mogelijk kunnen veranderen Tot op welk niveau een wijziging in de uitvoering mag worden doorgevoerd Wijzigingsprocedure Omgang met tariefs- of bekostigingsaanpassingen Werk ontwikkelvoorstellen uit: Omgang met bezuinigingen Omgang met transitie in de inhoud van de ondersteuning Samenwerking Eventuele aanpassingen in bedrijfsvoering van aanbieders Stap 3: uitwerken opdrachtgeverschap

36 36 | 42 Uitwerken opdrachtgeverschap (3) Een paar overige aandachtspunten: Vastgoed: sommige aanbieders ‘zitten’ met vastgoed: Eigendom op dit moment lastig, huurcontracten niet zomaar opzegbaar Rationalisatie, multigebruik of overname Afspraken maken over oplossingen voorkomen grote problemen instellingen Vervoer: cliëntenvervoer naar en van dagbesteding of hulpverlening Let op specifieke kenmerken cliënten: niet iedereen kan bij elkaar in de bus Regelen via aanbieder(s) Los van aanbieders regelen van systeem (combinatie met bestaand Wmo-vervoer) Afhankelijk van organisatievormen en kosten van één of andere regeling -> en dan het proces doorlopen om tot afspraken te komen -> en vergeet niet te blijven ontwikkelen! Stap 3: uitwerken opdrachtgeverschap

37 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 37 | 42 Tot slot

38 38 | 42 Samenvattend: 5 belangrijke agendapunten voor nu Dialoog, dialoog en dialoog… Denk aan de tijd: inzicht creëren en dan snel aan de slag met beleidskeuzes Zorg voor ruimte om gezamenlijk te ontwikkelen en pas afspraken aan als deze niet blijken te werken Bespreek complexiteit en mogelijke risicoverdeling met aanbieders Laat u niet beperken door (eigen) inkoop- of aanbestedingsregelgeving Tot slot

39 39 | 42 Niet vergeten... Let op www.invoeringwmo.nl voor informatie over de transitiewww.invoeringwmo.nl Er volgen diverse handreikingen vanuit het Transitiebureau met informatie, zoals: Opdrachtgeverschap Cliëntprofielen en nieuwe vormen van begeleiding Model verordening voor toekenning van individuele ondersteuning Model verantwoording voor begeleiding Informatie over kwaliteitsborging Informatie over mededinging Etc. Tot slot

40 Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven 40 | 42 Bijlagen

41 41 | 42 Bijlagen Van beleidsmatige keuze naar uitwerking Bijlagen Wet en regelgeving Sturingsarrangement Rijk - gemeente Andere stelsels (Wwb, jeugd, etc.) (relaties, samenloop, ontwikkeling) Tactisch opdrachtgeverschap Operationeel opdrachtgeverschap Verordeningproces Operationeel klantproces Administratie en control Aanpalende opdrachtgeverrelaties (relaties, samenloop, ontwikkeling) Opdrachtgeversmodel Wmo Significant ® Invulling beleidskeuzes begeleiding Toekenningbeleid Opdrachtgeverbeleid Vraaganalyse Aanbodanalyse (markt) Monitoring en toezicht Algemeen gemeentelijk Wmo-beleid en kaderstelling Uitgangspunten (politiek) Beschikbaar budget Alignement uitgangspunten

42 42 | 42 Significant b.v. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld 0342 40 52 40 www.significant.nl Patrick Tazelaar, 06 512 57 497 patrick.tazelaar@significant.nl Bijlagen


Download ppt "Opdrachtgeverschap bij transitie begeleiding - Stadsregio Eindhoven Significant B.V. 13 januari 2012 Patrick Tazelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google