De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen kind buiten spel Stelselwijziging zorg voor jeugd Bijeenkomst BOJOZ 27 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen kind buiten spel Stelselwijziging zorg voor jeugd Bijeenkomst BOJOZ 27 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Geen kind buiten spel Stelselwijziging zorg voor jeugd Bijeenkomst BOJOZ 27 januari 2012

2 2 Een op de twaalf jongeren krijgt jeugdzorg 3,5 mln jeugdigen in NL 290.000 in jeugdzorg (provinciaal, lvg, j-ggz, pgb) 75% krijgt enkelvoudige zorg 25% krijgt meervoudige zorg 15% stabiele zorgcombineerders 10% schakelaars Bron: Combinaties van zorg bij jeugdigen, B&A 2009 Eén op de tien jongeren in het VO krijgt speciale ondersteuning (‘passend onderwijs’) Beroep op Wajong: op naar één op de twaalf.

3 Gemeenten (WMO & Wet PG) -Opvoed- en opgroei- ondersteuning -Jeugdgezondheidszorg -Licht ambulant Rijk (Wet op de jeugdzorg) -Gesloten jeugdzorg (tot 2013) (3.225) Zorgverzekeraars (Zvw) - Jeugd-GGZ (147.000) Provincies (Wet op de jeugdzorg) -Ambulante zorg (44.276) -Open residentiële zorg (11.805) -Pleegzorg (20.144) -Dagbehandeling (9.816) -Spoedeisende zorg (9.132) -Gesloten jeugdzorg (vanaf 2013) (3.225) -Jeugdbescherming en jeugdreclassering (48.703) Zorgkantoren (AWBZ) -Jeugd-LVG (12.970) -PGB o.b.v. jeugd-GGZ of jeugd-LVG (33.600) Huidige stelsel

4 4 Verschillende financieringsstromen belemmeren integrale aanpak.

5 Gesignaleerde knelpunten en adviezen 5 Normaliseren Binnen sociale context kind/gezin Aansluiten bij kracht kind/gezin Integrale aanpak Aansluiten onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn Normaliseren Binnen sociale context kind/gezin Aansluiten bij kracht kind/gezin Integrale aanpak Aansluiten onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn Toenemend beroep op gespecialiseerde zorg: -Medicalisering - Gebrek effectieve preventieve interventies en laagdrempelige hulp -Preventie loont niet -Scheiding 1 e en 2 e lijn - indicatiestelling Toenemend beroep op gespecialiseerde zorg: -Medicalisering - Gebrek effectieve preventieve interventies en laagdrempelige hulp -Preventie loont niet -Scheiding 1 e en 2 e lijn - indicatiestelling

6 Opgave toekomst zorg voor jeugd Doorontwikkeling CJG Betere samenwerking lokale organisaties (o.a. cjg, welzijn, sport) en onderwijs Kwalitatief goede zorg, hulp in eigen context Samenwerken; 1 gezin 1 plan Inzet middelen en deskundigheid Vergroten 80% groep ouders en kinderen waar het goed mee gaat 6

7 Wat gaan we hiervoor doen? Systeemverandering:  Bestuurlijke verantwoordelijkheid over naar gemeenten (op onderdelen bovenlokale uitvoering)  Bundeling financieringsstromen > ontkokering, ook lokaal!  CJG wordt frontoffice voor Jeugdzorg: laagdrempelige en integrale zorg  Nieuwe wetgeving

8 Wat is hiervoor vooral ook nodig? Zorgvernieuwing / transformatie:  Zorg aansluiten op eigen kracht: meer preventie, vroeghulp, normalisering opvoedvragen, geen etiketten meer, zorg in eigen sociale context  Meer ruimte voor professionals; minder regels, minder bureaucratie : “alsof het je eigen kind is”  Niet probleemgericht maar oplossingsgericht  Vraaggericht, met client in plaats van over client 8

9 Wetgeving / Sturing Bestuurlijk Elke gemeente zelf bestuurlijk en financieel verantwoordelijk Wettelijke opdracht aan gemeenten: wat niet hoe Organisatorisch Meer hulpverlening vanuit het CJG + toegangspoort Positionering AMK / Jeugdbescherming/jeugdreclassering Kwaliteit / Toezicht Schaalgrootte/regionale samenwerking Kwaliteitseisen Certificering JB/JR Financieel Gemeentefonds / verdeelmodel / bezuiniging 9

10 Het transitieproces: mijlpalen 10 19 decemberOverleg met de TK over Beleidsbrief Geen kind buitenspel Eind 2011 Gezamenlijk transitieplan Rijk-VNG-IPO gereed April 2012Wetsvoorstel in consultatie April 2012Start ondersteuningsprogramma / transitiecommissie Medio 2012Wetsvoorstel naar Raad van State 2012Voorstel landsdekkende invulling bovenlokale uitvoering 2012 Kwaliteitscriteria overheveling JB/JR / certificering Eind 2012Indienen wetsvoorstel bij TK 2013 Start overdracht begeleiding Awb 1-1-2014Wet in Staatsblad 1-1-2015Nieuw wettelijk kader in werking: overheveling verantwoordelijkheid voor jeugdzorg/jeugd-GGZ/jeugd-LVG en JB/JR

11 Samenhang 3 decentralisaties + passend onderwijs Naast decentralisatie zorg voor jeugd:  Decentralisatie begeleiding (van Awbz naar gemeenten)  Passend onderwijs (zorg in het onderwijs)  Wet Werken naar vermogen 11

12 Zorg voor jeugd en zorg in het onderwijs: gedeelde uitgangspunten - Ontplooiing en participatie - Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen - Aansluiten op de eigen kracht van kinderen en hun opvoeders - Vraaggericht en keuzevrijheid - Zorg dichtbij, goed toegankelijk en zonder bureaucratie - Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet - In complexe situaties: 1 gezin, 1 plan - Goed toegeruste professionals 12 Alle kinderen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen naar vermogen mee.

13 Stelselwijziging zorg voor jeugd en passend onderwijs: dezelfde kenmerken -Gelijke zorginhoudelijke uitgangspunten -Verantwoordelijkheden in één hand: regionaal samenwerkende schoolbesturen, respectievelijk (samenwerkende) gemeenten krijgen een zorgplicht èn zijn op elkaar aangewezen. -Eenvoudiger financiële arrangementen (vermindering financieringsstromen) -Deregulering (afschaffing indicatiestelling). 13

14 Synergie passend onderwijs en zorg voor jeugd Wat er al is: -Samenwerking op scholen in de ZAT’s, CJG en BJZ deelnemer -CJG-activiteiten op scholen (voorlichting ouders, spreekuren) -Combinaties van speciaal onderwijs en jeugdzorg Wat er kan komen: -CJG’s in het onderwijs te brengen (voordat een ZAT in beeld is) -Integrale zorgtoewijzing te organiseren -Tot betere combinatie-arrangementen tussen zorg en onderwijs komen -Een soepele overgang van school naar werk bereiken 14

15 Wat kunt u van ons verwachten? Gezamenlijk ondersteuningsprogramma VWS-V&J-VNG -Informatievoorziening -Bijeenkomsten -Meedenken ter plekke -Wegnemen belemmeringen  Waar u behoefte aan heeft! Primair gericht op gemeenten, waar nodig ook professionals en aanbieders Waar nodig samen met de andere ondersteuningsprogramma’s o.a. voorlopersaanpak passend onderwijs-zorg voor jeugd 15

16 Naast kansen ook risico’s…. Bestuurlijke vraagstukken - bestuurskracht - verantwoordelijkheidsverdeling gemeenten en schoolbesturen - regio-indelingen (bestuurlijke drukte) - wetgeving loopt niet gelijk op Financiële kwesties - bezuinigingen (omvang en tempo verschilt) - stapeling en afwenteling Professionele zaken - visie op kerntaken en bereidheid tot samenwerking - toerusting leerkrachten en zorgprofessionals 16

17 Vragen ? 17


Download ppt "Geen kind buiten spel Stelselwijziging zorg voor jeugd Bijeenkomst BOJOZ 27 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google