De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsvoorstellen Passend Onderwijs Aleid Schipper en Lia van Meegen 8 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsvoorstellen Passend Onderwijs Aleid Schipper en Lia van Meegen 8 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsvoorstellen Passend Onderwijs Aleid Schipper en Lia van Meegen 8 februari 2011

2 Het gaat om 2 zaken: 1.Stelselwijziging i.v.m. Passend Onderwijs 2.Taakstelling voor bezuinigingen van 300 miljoen

3 Aanleiding en achtergrond Beleidsvoorstellen sluiten grotendeels aan bij juni 2009 Geconstateerde knelpunten: -Groei aantal ‘zorg’leerlingen -Bureaucratie bij de indicatiestelling -Ambulante begeleiding geeft onvoldoende resultaat -Bestuurlijke drukte regionale netwerken -Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs niet in orde -Thuiszitters -Onduidelijkheid besteding geld -En en en

4 10 % zorglln PO20 % zorglln VO

5 Groei…. Cluster 4 Cluster 3 Cluster 2 

6 Probleem: Stijging van het aantal zorgleerlingen in het regulier onderwijs (rugzakjes) + Stijging van het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs Vanaf 2002 een groei van 65 % van geïndiceerde kinderen…

7 Daarom: nieuw stelsel: Verdergaande decentralisatie Minder en eenvoudiger procedures Meer expertise in regulier onderwijs Betere verbindingen tussen regulier en speciaal onderwijs + partners Geen kind tussen wal en schip

8 Wat verdwijnt in de wetten? De regionale expertise centra (REC’s) De huidige samenwerkingsverbanden WSNS De PCL van het swv WSNS De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)

9 Hoofdlijnen beleid: Zorgplicht (voor besturen) Regionale samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Zorgbudget voor het regionale samenwerkingsverband Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) Onderwijszorgprofiel (iedere school) Medezeggenschap (instemming) Landelijke geschillenregeling (bindend) Landelijk referentiekader (richting) Verevening (Cluster 3 en 4) Gemeenten krijgen regie over Jeugdzorg

10 Passend Onderwijs = zorgplicht Zorgplicht voor besturen Samenwerkingsverband zorgt voor dekkend netwerk van onderwijsarrangementen Onderwijszorgprofiel voor elke school Ouders melden schriftelijk aan (de aanmelding kan centraal worden geregeld) Ontwikkelingsprofiel voor leerling met ondersteuningsbehoefte en afstemming hierover met gemeente en/of jeugdzorg

11 (Nieuwe) samenwerkingsverbanden ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs’ Samenwerkingsverband PO + aansluiting SO scholen Samenwerkingsverband VO + aansluiting VSOscholen Rechtspersoon waaraan alle besturen deelnemen Ongeveer 20.000 leerlingen Indeling wordt bepaald door OCW op basis van een aantal criteria 2 criteria: omvang en postcode Brinnummers VO+VSO scholen= VO bekostigingsentiteit Brinnummers PO+SO scholen = PO bekostigingsentiteit

12 SWV Passend onderwijs Aansluiting verplicht Zorgplan Handelingsgerichte toewijzing van onderwijszorg Afstemming met externe partners : jeugdzorg e.d. Overleg met gemeenten Afspraken over de verdeling van de zorgmiddelen Verantwoording afleggen (inspectie)

13 Samenwerkingsverbanden – juridische vormgeving vereniging of stichting (financiële relatie met DUO) schoolbestuur Schoolbestuur (V)SO

14 (Vernieuwd) Zorgplan Zorgcontinuum en onderwijszorgprofielen Afspraken over de verdeling en besteding van de zorgmiddelen in regulier bao en vo Toewijzing van de zorgmiddelen (procedure en criteria) Procedure voor plaatsing in sbo, so en vso Nevenvestigingen Horizontale verantwoording Ouders informeren over inrichting zorgstructuur

15 Zorgbudget van swv PO-po Normatief zorgbudget bestaat uit: Zorgbudget lichte zorg: zorgmiddelen samenwerkingsverbanden WSNS Zorgbudget zware zorg: aantal leerlingen bao en sbo x landelijk vastgesteld percentage x normprijs

16 Zorgbudget swv PO - vo Normatief zorgbudget bestaat uit: Zorgbudget lichte zorg: - regionaal zorgbudget en rebound middelen Zorgbudget zware zorg: aantal leerlingen vo/lwoo/pro x landelijk vastgesteld percentage leerlingen vo x normprijs Lwoo en pro bekostiging rechtstreeks naar scholen, wel gebudgetteerd Miv 2012 ook nog gelden Op de Rails en Herstart

17 Zorgbekostiging So en vso scholen ontvangen basisbekostiging rechtstreeks voor alle leerlingen Van zorgbudget zware zorg worden eerst so en vso leerlingen betaald, daarna overheveling budget naar swv (t-1 systematiek) Samenwerkingsverband regelt toewijzing plaatsen in SO en VSO én Swv bepaalt zorgbedrag voor leerling, ‘prijscategorie’: licht, middel, hoog

18 Zorgbekostiging vervolg Leerlingen uit JJI en jeugdzorg plus behouden plaatsbekostiging DUO regelt het financiële verkeer op basis van BRON gegevens Bij tekort: aanpassing uit reguliere middelen van de aangesloten besturen in het swv Vanaf 2012 overgangsregeling ‘verevening’, periode van 6 jaar

19 Uitwerking Onderwijszorgprofiel van iedere school met beschrijving basisaanbod en gespecialiseerde ‘zorg’ Ontwikkelingsperspectief i.p.v. handelingsplan voor iedere zorgleerling

20 Handelingsgericht indiceren Het samenwerkingsverband bepaalt wat en hoe: Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd www.passendonderwijs.nl

21 Inspectie: Inspectie beoordeelt de samenwerkingsverbanden : Thuiszitters Opbrengsten, resultaat van onderwijs Spreiding en doorstroom Kwaliteitsprofielen scholen en leerlingenzorg bestuurskracht en verdeling middelen middelentoewijzing de speciale vakbekwaamheid van de leraren (ook op de reguliere scholen) signalen Verder wordt ‘geboden zorg’ meegenomen in weging

22 Passend Onderwijs - tijdpad Eind januari brief minister met de kaders Wettelijke regelingen Passend Onderwijs Internetraadpleging in februari + bespreking TK Advies Raad van State Wetsvoorstel naar TK (voor einde zomerreces) Wetsvoorstel naar Eerste Kamer Publicatie in staatsblad uiterlijk juni 2012 Wet treedt in werking op 1 augustus 2012…. Referentiekader (invulling door de ‘Raden’) = geen wet  geen verplichting

23 Tijdpad invoering April/mei 2011 Voorstel indeling regio’s - gelegenheid om te reageren September 2011 Vaststelling regio’s Oktober/november 2011: Gesprekken met partners in regio’s Januari/februari 2012: Afspraken maken Maart/april 2012: naar de notaris Mei/juni 2012: voorbereidingen schooljaar 2012-2013 Augustus 2012: invoering Zie verder implementatieplan (bijlage) – meerjarige overgangsregeling

24 Financiën 3,7 miljard euro Waarvan 1,2 miljard basisbekostiging (opgenomen in lumpsum PO en VO)

25 Financiën 300 miljoen bezuinigingen  bekostigingsniveau 2006 (teldatum 1 oktober 2005)

26 Bezuinigingen – 300 miljoen Vergroting groepsgrootte SO/VSO (85 miljoen) Korting op ambulante begeleiding (90 miljoen) = - 55% Diversen: (125 miljoen) - nog uitwerken Betekent dat er geld is (volgens ‘oude’ systematiek) voor 70.000 zorgleerlingen i.p.v. 110.000

27 Bezuiningen op een rijtje: Minder uitgaven ambulante begeleiding €90,8 miljoen Grotere klassen speciaal (voortgezet) onderwijs €84,5 miljoen Afschaffen regionaal expertisecentrum €12,1 miljoen Afschaffen bekostiging steunpunten autisme €3,1 miljoen Niet verlengen awbz-compensatie €10 miljoen Inzet enveloppemiddelen €13,9 miljoen Afschaffen cumiregeling wec €25,2 miljoen Afschaffen expertisebekostiging €14,8 miljoen Afschaffen preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding €29,9 miljoen Afschaffen dubbele rugzak zeer moeilijk lerende kinderen €6,5 miljoen Stopzetten subsidie Hoenderloo Glenn Mills €1,1 miljoen Minder geld naar op de rails €8,1 miljoenHoenderloo Glenn Mills

28 ‘Extra’ geld deskundigheidsbevordering Nog niet de helft van leraren regulier onderwijs in staat voldoende in te spelen op verschillen onderwijsbehoeften van leerlingen Afspraken opleidingen over kennisbasis en landelijke toetsing Professionalisering docenten en schoolleiders Uit de ‘pot’ Aktieplan leerkracht: 100 miljoen euro Vanaf 2013 structureel 150 miljoen

29 Landelijk ondersteuningspunt Berekeningen financiële ‘scenario’s’ (Infinite) Factsheet met gegevens voor ieder ‘nieuw’ samenwerkingsverband Voorbeelden bestuurlijke inrichting Voorbeeldstatuten e.d. Voorbeelden voor indicatiestelling (Sardes/CED/PI 7) Overzicht ‘te nemen’ beslissingen + tijdpad Daarnaast ook referentiekader van de Raden

30 Gaat dit over mij …?

31 Meer informatie: www.passendonderwijs.nl www.kpcgroep.nl/passendonderwijs a.schipper@kpcgroep.nl l.vanmeegen@kpcgroep.nl


Download ppt "Beleidsvoorstellen Passend Onderwijs Aleid Schipper en Lia van Meegen 8 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google