De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie gaat over mensen! Decentralisatie gaat over wetten en regels, maar moet gericht zijn op mensen. Dat vraagt om betrokkenheid en inzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie gaat over mensen! Decentralisatie gaat over wetten en regels, maar moet gericht zijn op mensen. Dat vraagt om betrokkenheid en inzet."— Transcript van de presentatie:

1

2 Decentralisatie gaat over mensen! Decentralisatie gaat over wetten en regels, maar moet gericht zijn op mensen. Dat vraagt om betrokkenheid en inzet. Het vraagt om verstandige - en ook nieuwe en ingrijpende keuzes. Wat kan wel en wat kan niet?

3 3 Decentralisaties. Het Regeer akkoord geeft gemeenten de opdracht om het sociaal domein beter en (veel) goedkoper te gaan organiseren. (1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener/regisseur). Wettelijke taken overhevelen naar gemeenten: –Maatschappelijke Ondersteuning (Zorg) (ondersteuning en begeleiding, persoonlijke verzorging, (veel) minder hulp bij het huishouden. –Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicapten (Lvg) jeugd, jeugd binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gedwongen kader (Reclassering). –Participatiewet (Wet Werk en Bijstand (WWB), Sociale Werkvoorziening (SW) en Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten ( Wajong). Zorg = “core business” (> 65% gemeentelijk budget!).

4 Voorwaarden Decentralisatie. Eigen regie. Maatwerk en ondersteuning op basis van het compensatiebeginsel (dus geen compensatieplicht). Mogelijkheid PGB. Transparante indicatiestelling. Integrale aanpak. (samen, simpel, slim) Ontwikkeling(en) in relatie tot versnelde opbouw inclusieve samenleving.

5 Wat gaat er gebeuren? Visie Kabinet: zorg en ondersteuning dichtbij mensen organiseren door de gemeenten. –Extramurale begeleiding, ondersteuning en verzorging inclusief vervoer gaat van AWBZ naar Wmo (2015). –Ingaande 2014 vervalt aanspraak op dagbesteding. –Bestaande AWBZ rechten niet overhevelen. –Nieuwe verantwoordelijkheid creëren binnen de Wmo. –Invoering Participatiewet (welke de toegang tot de Wsw afsluit). –Verantwoordelijkheid Jeugdzorg volledig naar gemeenten (2015). –Aanpassing Wetten, met (meer) beleidsvrijheid voor gemeenten. Structurele korting: –AWBZ 1,7 miljard, –Participatiewet 1,8 miljard, –Jeugdzorg 150 miljoen bovenop de eerdere 32 miljoen.

6 Hoe kunnen we het doen? De gemeente is verantwoordelijk: –Balans in: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Leefdomeinen in samenhang: –het privédomein, het domein werk, sociale zekerheid en zorg en het domein van het sociale en politieke leven. Uitgangspunten en doelen zijn: –Eigen kracht, –Preventie, –1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, –Verschillende vormen van sturing en bekostiging (gezonde prikkels).

7 Wat maakt het lastig? Cultuuromslag: –Van recht op, naar wederkerigheid (burgers, instellingen, gemeenten, instellingen). –Focus ligt nadrukkelijk op zelfredzaamheid. –Integratie van verschillende budgetten, regelingen en voorzieningen. (samengaan en samenhang). Veranderingen volgen elkaar op in hoog tempo: –Nieuwe doelgroepen en domeinen. –Realisatie in 2014, 2015. Enorme Bezuinigingen: –Bij de overgang van de taken. –Die gemeenten al treffen, los van de decentralisaties.

8 Wat maakt het kansrijk? Kracht van de gemeenten: –Democratische legitimatie. –Dichtbij de burger. –Ervaring (traject Wmo/HH, CJG). –Integraal. –Kennis (lokaal, regionaal). –Resultaatgericht.

9 Transformatie. Van: Zorg Formeel Zorgen voor Systeemwereld Voorzieningengericht Beheersing Sturen Domein-denken Professional Naar: Welzijn Informeel Zorgen dat Leefwereld Resultaatgericht Ondernemerschap Regisseren Integraal Burger

10 Wmo:stand van zaken. Landelijke politiek is (nog) onduidelijk, de Wet is niet klaar. –Ondersteuning, Begeleiding en Verzorging (inclusief vervoer) gaan naar de Wmo. –Budget voor Huishoudelijk Hulp wordt (mogelijk) met 75% gekort. Doelgroepen hebben informatiebehoefte. Ontwikkelen en stimuleren van burgerinitiatieven.

11 Reikwijdte. Veelvoud aan groeps- en individuele activiteiten. Alle leeftijden. Mensen met: –verstandelijke beperking, –lichamelijke beperking, –psychiatrische aandoening, –zintuigelijke beperking, –dementie (psychogeriatrisch), –somatische problematiek. Woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding, zorgboerderijen, etc.

12 Inkomen en koopkracht. Specifieke compensatieregelingen verdwijnen. –Belastingaftrek, –Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG). –Compensatie Eigen Risico (CER). –Tegemoetkoming Ouders Gehandicapte (TOG) Er komt één gemeentelijke maatwerkregeling voor terug. –Kan in de vorm van: Wmo Bijzondere Bijstand Binnen nieuw wettelijke kader Mensen in instellingen gaan naar een niveau van zak- en kleedgeld. Huishoudelijk hulp wordt een minimumregeling.

13

14 Participatiewet Wetsvoorstel bij Raad van State Precieze inhoud geheim WWB, WSW en Wajong met arbeidsmogelijkheid)

15 Participatiewet per 1-1-14 Wajong ( blijft voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken) Wsw (geen nieuwe instroom) Loondispensatie Quotumregeling (per 1-1-15) Beschutte werkplekken

16 Financiering: Participatiewet Bezuinigingen op Wsw budget in 6 jaar Aparte voorziening “beschut werken” Hervorming betekent een bezuiniging sw van 1,8 miljard landelijk WSW-ers en Wajong worden niet herkeurd Re-integratiebudget gaat op aan WSW


Download ppt "Decentralisatie gaat over mensen! Decentralisatie gaat over wetten en regels, maar moet gericht zijn op mensen. Dat vraagt om betrokkenheid en inzet."

Verwante presentaties


Ads door Google