De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING Think 29 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING Think 29 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING Think 29 september 2009

2 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR) Doel Een nieuwe stap naar een dynamischer, moderner en kwaliteitsvoller personeelsbeleid binnen de lokale besturen. Met aandacht voor moderne personeelsinstrumenten en competentiegericht personeelsmanagement.

3 NRPR Doel Personeelsbeleid op maat (meer ruimte voor de keuze lokale besturen) Verschil tussen vast en contractueel neemt verder af (loopbaan, verlof, … niet qua soc. zekerheid, pensioen, ontslag)

4 RPR OCMW Hasselt Verloven en afwezigheden Werving & selectie Loopbaan (evaluatie, vorming, anciënniteit, bevordering) Verloning en vergoedingen

5 NRPR VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN

6 Verloven en afwezigheden JAARLIJKSE VAKANTIEDAGEN statutair + contractueel –30 betaalde vakantiedagen –4 dagen verlof wegens overmacht inbegrepen –Bijkomende vakantiedagen: 1 werkdag in het jaar dat men 45 wordt 2 werkdagen in het jaar dat men 50 wordt 3 werkdagen in het jaar dat men 60 wordt 4 werkdagen in het jaar dat men 61 wordt 5 werkdagen in het jaar dat men 62 wordt pro rato van: –prestatieregeling, –periodes van onbetaald verlof;

7 Verloven en afwezigheden Feestdagen (statutair en contractueel totaal 14 dagen) Verplichte feestdagen: 1 januari Paasmaandag 1 mei Hemelvaartsdag Pinkstermaandag 11 juli 21 juli 15 augustus 1 november 11 november 25 december Feestdagen toegekend door het bestuur: 2 november 15 november 26 december

8 Verloven en afwezigheden Verlof voor deeltijdse prestaties (VDP) Naast deeltijdse loopbaanvermindering (Herstelwet van januari 1985) VDP wordt niet bezoldigd Voor statutaire personeelsleden Regime: VDP is 50% of 20% van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een FT Termijn: VDP wordt toegestaan voor max. 1 jaar en is verlengbaar Maximumduur tot de leeftijd van 50 jaar VDP wordt 3 maanden op voorhand aangevraagd Ziekteverlof maakt geen einde aan VDP Kan vroegtijdig beëindigd worden

9 Verloven en afwezigheden Omstandigheidsverlof (klein verlet) Wijziging t.o.v. vroegere regeling : Statutaire personeelsleden: bevalling van de echtgenote of samenwonende partner of ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van de werknemer = 10 werkdagen – uitz. contractuelen overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid of de samenwonende partner

10 Verloven en afwezigheden Onbetaald verlof twee contingenten –20 werkdagen per kalenderjaar –2 jaar gedurende de loopbaan (minimumperiode 1 maand – non-activiteit) Raad bepaalt: –voor wie recht / voor wie gunst Twee verloven cumuleerbaar Personeelsleden op proef komen niet in aanmerking voor onbetaalde verlof

11 Verloven en afwezigheden Ziekteverlof vast aangesteld statutair personeelslid –stelsel van ziektekrediet –doorbetaling salaris voor ziektekredietdagen –eventueel disponibiliteit statutair personeelslid op proef en contractueel personeelslid –periode van gewaarborgd loon –uitkering in kader van ziekteverzekering statutair en contractueel: onderworpen aan ziektecontrole

12 Ziekte en vakantie statutair personeelslid –Ziek vóór aanvang vakantie: opschorting vakantie ziekteverlof –Ziek tijdens de vakantie: de raad beslist of de vakantie wordt opgeschort –Ziekenhuisopname tijdens de vakantie: vakantie wordt opgeschort vanaf de eerste dag van opname contractueel personeelslid –geen enkele dag arbeidsongeschiktheid mag aangerekend als jaarlijkse vakantiedag Verloven en afwezigheden

13 Ziektekrediet 21 werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit Na de proeftijd startpakket van 63 werkdagen; vanaf 4de jaar normale opbouw per jaar Berekening: –Deeltijdse arbeidsregimes pro rato berekening –Periodes van non-activiteit die geen recht geven op ziektekrediet: Volledige LO uitz. themaverloven Afwezigheid wegens verlof voor opdracht Eventuele overdracht vorige werkgever Vakantiedagen kunnen toegevoegd worden aan het ziektekrediet

14 Verloven en afwezigheden Disponibiliteit Wegens ambtsopheffing; –Bij schrapping van een betrekking –Is geen ontslag Wegens ziekte of invaliditeit;

15 Verloven en afwezigheden Dienstvrijstellingen –voor het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes, maximaal één dag per maand. –voor borstvoeding op het werk à rato van de benodigde tijd en voor prenatale onderzoeken tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap –voor de duur van medische onderzoeken die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden –voor deelneming aan een examen door het eigen bestuur ingericht voor personeelsleden

16 Verloven en afwezigheden Verlof voor opdracht Voor vast aangestelde statutaire personeelsleden Onbetaald en in principe niet gelijkgesteld met dienstactiviteit. De Raad bepaald eventuele uitzonderingen Opsomming in RPR voorzien Is geen recht, wel een gunst Raad bepaald of dit verlof gelijkgesteld is met dienstactiviteit Voor contractueel aangesteld personeelsleden mogelijkheid tot schorsing van de arbeidsovereenkomst

17 NRPR WERVING EN SELECTIE

18 Werving & Selectie RMW bepaalt bij de vacantverklaring: Procedure voor invulling (aanwerving/bevordering/int. mobiliteit) Of er gedeeltelijke of volledige vrijstelling is van selectieproeven Of er ‘aanvullende’ voorwaarden voorzien worden Of er van de gestelde diplomavereisten wordt afgeweken (motivatie!)

19 Werving en selectie Aanwervingsprocedure Vrijstelling van selectieproeven (geheel of gedeeltelijk) –Voor niveau A en B: als de kandidaat ten hoogste 4 jaar eerder slaagde voor gelijkwaardige proeven –Voor niveau C, D en E: termijn onbeperkt

20 Werving en selectie Bevorderingsprocedure Contractuelen kunnen ook deelnemen aan bevorderingsprocedures. Ook bij bevordering is een proeftijd voorzien. Proeftijd voor functies in niveau E, D en C: 6 maanden Proeftijd voor functies in niveau B en A: 12 maanden

21 Werving en selectie Proeftijd Naast evaluatiegesprekken ook functioneringsgesprekken tijdens de proeftijd voorzien Proeftijd kan ingekort worden voor contractuelen indien ononderbroken in dienst voor de statutaire aanstelling Bij langdurige afwezigheid kan de Raad een einde maken aan de proeftijd

22 Werving en selectie Procedure interne mobiliteit Heraanstelling in een betrekking van dezelfde graad Statutaire en contractuele personeelsleden Mits gelijkwaardige selectieprocedure doorlopen werd

23 NRPR LOOPBAAN

24 Loopbaan Functionele loopbaan Vereisten voor doorstroming naar de volgende salarisschaal: –Minimum aantal jaren schaalanciënniteit –Gunstige evaluatie d.w.z. vormingsvereiste is weggevallen

25 Loopbaan Evaluatie Tijdens de proeftijd: indien > 6 maanden, tussentijdse evaluatie en de mogelijkheid tot ontslag Tijdens de loopbaan: huidige situatie behouden Resultaat: uitbreiden met positieve gevolgen en negatieve gevolgen (ontslag wegens beroepsongeschiktheid of herplaatsing in lagere functie)

26 Loopbaan Functioneringsgesprekken FG verplicht tijdens de loopbaan (zie ook evaluatiegesprekken) Ook tijdens de proefperiode (zie hiervoor)

27 NRPR VERLONING EN VERGOEDING

28 Salaris, toelagen en vergoedingen en andere voordelen Toelagen en vergoedingen Er kunnen geen andere toelagen en vergoedingen worden toegekend dan voorzien in RPB –Vakantiegeld –Haard- en standplaatstoelage –Eindejaarstoelage

29 Salaris, toelagen en vergoedingen en andere voordelen Salaris – geldelijke anciënniteit Relevante beroepservaring uit de privé kan meegeteld worden –Personeelslid levert zelf bewijsstukken van de diensten –Hoofd van het personeel beoordeelt de relevantie –Niet voor indienstzijnde personeel (vanaf 1.1.2009 Deeltijdse jaren worden voortaan als voltijds meegerekend (verplicht vanaf 1.1.2008)

30 Salaris, toelagen en vergoedingen en andere voordelen Salaris – schaalanciënniteit Schaalanciënniteit kan worden toegekend aan een personeelslid met beroepservaring bij een andere overheid of in de privésector. Het hoofd van het personeel beoordeelt de relevantie door vergelijking van de aanwervingsvoorwaarden, functieprofiel, … Bewijsstukken worden geleverd door het personeelslid.

31 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR) http://intranet\rechtspositieregeling\RPR art. 104 §1http://intranet\rechtspositieregeling\RPR art. 104 §1

32 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR) ?


Download ppt "DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING Think 29 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google