De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2012 Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2012 Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2012 Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013

2  Belangrijkste wijzigingen AWBZ Inkoop 2013  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ Beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

3 Randvoorwaarden AWBZ Inkoop 2013 2013  Uitvoering AWBZ door Zorgkantoren, niet Verzekeraars  Vervoer: bezuiniging en afschaffing nacalculatie  Extramuraliseren ZZP’s 1 t/m 3  Inkoop Begeleiding per 2013 blijft bij Zorgkantoren  Overheveling Geriatrische Revalidatie naar ZVW  Betaalfunctie bij CAK Concept Beleidskader VWS 2013 (programmabrief langdurige zorg juni)  Tariefsverlaging ZZP’s voor GZ/GGZ door afschaffing intensiveringsmiddelen  Bezuiniging op vervoer (€91 miljoen) Groeiruimte 2013:  Zeer beperkte groeiruimte (helft van vorig jaar)  Kasjaar-effecten nieuwe capaciteit uit groeiruimte Financieel Kader 2013  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

4 Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  Eén centrale beleidsvisie langdurige zorg  Vertaling van visie naar specifieke beleidsterreinen  Inkoopsystematiek over procedure AWBZ inkoop 2013  Regionale invulling van centraal beleid Samenhang Inkoopdocumenten Uitvoeringsdocumenten Beleidsdocumenten Visie Regionaal Inkoopplan Centraal Inkoopbeleid  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen Inkoopsystematiek Beleidsdocumenten Visie Regionaal Inkoopplan

5 VGZ beleidsvisie langdurige zorg Centrale Visie Visie  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

6 Visie Beleid  Beleid wijknetwerken: Samenwerking met gemeenten om zorg en welzijnsnetwerken beter op elkaar aan te sluiten  Beleid langdurige GGZ: Afbouw GGZ bedden AWBZ naar zorg in de wijk dichtbij de klant  Beleid Dementie: Continuering beleid Dementie van afgelopen jaren Ketenzorg dementie met oog voor vroegsignalering  Beleid Autisme: Samenhang in de zorg voor mensen met ASS Kader ASS waarop wij ASS zorg inkopen wordt gegeven  ZZP beleid: Het centrale VGZ beleid rondom zorgzwaartepakketten (inclusief wijziging in palliatief terminale zorg) VGZ beleidsvisie langdurige zorg Beleidsdocumenten  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

7 Visie Beleid www.uvitzorgkantoren.nl/ Regio plan Vertaling van visie …. naar beleidsdocumenten …. …. naar regionale inkoopplannen VGZ beleidsvisie langdurige zorg Website  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

8 Inkoopsystematiek 2013 Uitvoering Visie  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoop- systematiek2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

9 Inkoopsystematiek 2013 Uitvoering  Twee opties tot afhandeling inkoop: 1. Afhandeling inkoopproces via inkoopgesprek: Wanneer uw offerte aanleiding geeft tot een inkoopgesprek zal een afspraak met u worden ingepland. De afspraken die uit dit inkoopgesprek voortvloeien kunnen uw standaard productieafspraak (zie stap 3) beïnvloeden. De definitieve aanbieding (of afwijzing) die u ontvangt is een uitkomst van dit overleg. 2. Afhandeling inkoopproces zonder inkoopgesprek: Wanneer uw offerte geen aanleiding geeft tot een inkoopgesprek, zal geen gesprek met u worden gevoerd in de inkoopperiode 2013. Op basis van de ingediende offerte en bovenstaande systematiek zullen wij u een aanbieding doen of tot een afwijzing komen.  Scores op basale kwaliteit, klant, AZR en leveranciersmanagement- eisen leveren een gestandaardiseerd tarief op.  Tarief is gemaximaliseerd (extramuraal maximaal het tarief 2012, intramuraal maximaal 99% van het NZa tarief)  1 offerteformat, waarvoor de bestuurder tekent  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoop- systematiek2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

10 Regionale Inkoopplannen Regio plan Inkoopdoelstellingen Wijknetwerken Continuering van de bestaande vier projecten en evalueren van de projecten. Komen tot een nauwere samenwerking met de betreffende gemeenten en sluiten van convenanten. Inkoopdoelstellingen Dementie Continueren beleid dementie inclusief casemanagement en de projecten dementie (meer dan wonen en thuis team dementie).  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

11 Regionale Inkoopplannen Regio plan Inkoopdoelstellingen Langdurige GGZ - Continuïteit van zorg; - Afbouw van intramurale bedden om op of onder het landelijk gemiddelde te komen, in combinatie met: Opbouw van FACT teams, zorg dichtbij, waar nodig, teneinde burgerschap, participatie en eigen verantwoordelijkheid te bevorderen, aanhaking met wijknetwerken; - Doelmatige inzet in de langdurige GGZ intramurale zorg; - Doelmatige inzet in de langdurige GGZ voor wat betreft extramurale zorg, noodzakelijke zorg daadwerkelijk inzetten, maar ook duidelijke inzet van voorliggende voorzieningen, en aanspraak op eigen steunsysteem; - Op basis van onderbouwing bescheiden groei (maximaal 12-18 plaatsen) voor speciale doelgroepen.  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

12 Regionale Inkoopplannen Regio plan Inkoopdoelstellingen Autisme (ASS) - Continuïteit van zorg; - Op basis van de huidige regionale capaciteit en de wachtlijst zijn we zeer terughoudend ten aanzien van uitbreiding van intramurale capaciteit; - Initiatieven om cliënten meer begeleid zelfstandig of volledig zelfstandig te laten wonen hebben voorkeur boven intramurale vormen; - Instellingen die cliënten gericht begeleiden van intramurale zorg naar ambulante zorg zullen worden gehonoreerd; - Instellingen die een concrete rol (gaan) spelen in de zorgketen ASS, en in de offerte SMART aangeven hoe dit is afgestemd met partijen in het kader van de uitwerking van het convenant autisme; - In het kader van afspraken binnen het convenant autisme wordt een groei van circa 8 ZZP’s verwacht in 2013.  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

13 Regionale Inkoopplannen Regio plan Inkoopdoelstellingen Verpleging en Verzorging - Continuïteit van zorg; - Contracteren van CVA–zorg conform laatste CBO-richtlijn in samenwerking met de Cure; - Verkorten van de intramurale wachtlijst Actief Wachtenden middels extramurale initiatieven die zelfstandig (geclusterd) wonen stimuleren en VPT.  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

14 Regionale Inkoopplannen Regio plan  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen Inkoopdoelstellingen Gehandicaptenzorg - Continuïteit van zorg; - Initiatieven ten behoeve van de LVG-cliënten worden beoordeeld op hun bijdrage aan een betere samenwerking en organisatie van de zorg voor LVG-cliënten en van zorg die meer aansluit bij de behoeften en wensen van deze groep; - Initiatieven voor NAH-cliënten die een bijdrage leveren aan een doelmatig en afgestemd zorgaanbod gericht op terugkeer in de maatschappij; - Het zorgkantoor koopt alleen initiatieven in die voldoen aan de specifieke zorgvragen van cliënten en waar nog geen passend aanbod voor is in de regio. De verwachting is dat dit kan gebeuren binnen de huidige capaciteit van aanbieders;

15 Regionale Inkoopplannen Regio plan  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen Inkoopdoelstellingen Gehandicaptenzorg (vervolg) - De huidige capaciteit moet de diversiteit van de doelgroep weerspiegelen, dat heet ‘normaal waar het kan' (bijvoorbeeld wonen in de wijk) en specifieke woningen voor specifieke doelgroepen indien dit nodig is; - Het zorgkantoor wenst een benadering van de extramurale zorg en dagbesteding zoals beschreven in bij het thema “wijknetwerken”; Eventuele nieuwe dagbestedingsinitiatieven moeten binnen de huidige financiële kaders vallen.

16 Tijdspad Inkoop 2013 8-6-2012: UVIT zorgkantoren publiceren AWBZ Inkoopbeleid 2013 2011 JunJulAugSeptOktNovDec 1-11-2012 Het zorgkantoor dient contractafspraken in bij NZa Sept – Okt 2012 Aanbieding of Inkoopgesprek 3-8-2012 17:00u Deadline indienen offertes Vóór 22-8-2012: Controle op volledigheid offertes + terugkoppeling 1-1-2013 Contract gaat in  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2012  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

17 Vragen  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

18 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 18


Download ppt "Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2012 Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google