De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startconferentie 12 juni 2014. Programma donderdag 12 juni 10.15Hoe werkt het netwerk en wat zijn de ambities? (Theo Weterings) 11.00 Thema’s voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startconferentie 12 juni 2014. Programma donderdag 12 juni 10.15Hoe werkt het netwerk en wat zijn de ambities? (Theo Weterings) 11.00 Thema’s voor de."— Transcript van de presentatie:

1 Startconferentie 12 juni 2014

2 Programma donderdag 12 juni 10.15Hoe werkt het netwerk en wat zijn de ambities? (Theo Weterings) 11.00 Thema’s voor de komende periode korte pauze 12.30 Uitdagingen voor de steden in de nieuwe bestuursperiode (Paul Schnabel) 13.30 Lunch 14.30 Workshops in 3 rondes 18.00 Fotomoment en borrel 19.00 Diner

3 Programma vrijdag 13 juni 9.00 Pijlerbijeenkomsten Sociaal Fysiek Economie en Werk 12.00 Plenaire sessie met korte terugblik 12.45 Lunch

4 Startconferentie 12 juni 2014

5 Oorsprong G32 De G32 nu, netwerk en functioneren G32 vanaf 2014 Aandacht voor ‘de stad’ (en regio) Inhoudelijke en bestuurlijke opgaven voor de komende periode Vraagstukken in de ontwikkeling van het netwerk de komende periode Inhoud presentatie

6 Oorsprong en ontwikkeling Stedelijke problematiek en arrangementen rijk middelgrote steden vanuit jaren tachtig Het Grotestedenbeleid Van G15 naar G21, G25, G27, G32 Inhoudelijk verbonden met GSB geldstromen en pijlers: Sociaal, Fysiek (ISV) en Economie Ook organisatorisch verweven maar sinds 2008 doorontwikkeld als netwerk steden, los van geldstromen en rijksarrangementen

7 De G32 nu 35 steden, 4.5 miljoen inwoners Sinds 2010: Delft, Gouda, Oss Netwerk voor belangenbehartiging en kennisdeling Gerespecteerd gesprekspartner Onderscheidend in ontwikkeling denken en praktijk, agenda-settend M.n. bij 3D’s afgelopen periode enorme inspanning Lidmaatschap is niet zoals vroeger toegang tot GSB- middelen Rijk, maar is toch bijzonder ’gewild’

8 De G32 nu Bestuurlijk en ambtelijk Netwerkorganisatie Drie pijlers: Economie, Fysiek en Sociaal, 6x/jaar BO Dagelijks Bestuur (8x) en Algemeen Bestuur (3 x) Dossiers in de pijlers

9 De G32 nu Algemene werkgroepen: Europa, Financiën, Duurzaamheid Pijlerdoorsnijdende thema’s als Onderwijs/arbeidsmarkt, Wonen/Zorg (nu nog vanuit pijlers) Budget circa 1 miljoen voor onder meer ondersteuning Platform31, beperkte ambtelijke ondersteuning, activiteiten

10 De G32 vanaf 2014 De komende periode toegroeien naar: Vier keer per jaar G32-netwerkdag met clustering: Met themawerkgroepen, pijleroverleggen en afsluitende netwerkbijeenkomst In wisselende G32 stad Themawerkgroepen met dossiertrekkers Brengen capaciteit mee: beleidscapaciteit, lobby en financieel Samenwerking met ambtelijke netwerken versterken (m.n. 100.000+) om slagkracht verder te vergroten

11 Ontwikkelingen en opgaven Tijdens de Startconferentie: Doorlopende onderwerpen: de pitches vandaag en morgen in de pijlers Discussie en keuze thema’s voor themawerkgroepen Wat zijn thema’s vanuit collegeprogramma’s die u ook in G32 wilt delen, bijv. voor lobby? Nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen!

12 Aandacht voor ‘de stad’ G32: Krachtige steden en stedelijke regio’s (2012) RLI e.d.: ‘Toekomst van de stad’ ‘Brussel’: o.a. Raad voor Europa en CvdR Rijk: Agenda Stad vanuit BZK, I&M, EZ VNG: Governance rapport

13 Opgaven voor de stad en het netwerk Inhoudelijk Bestuurlijk Het netwerk

14 Inhoudelijke opgaven Basisvoorzieningen en zorg voor oud en jong Werk en Inkomen en de Participatiewet Woningmarkt en stedelijke vernieuwing Omgevingswet Stedelijke Economie Financiën Smart Cities

15 Inhoudelijke opgaven Duurzaamheid/lokale energie Vitale (binnen)steden Sterke keten leren/werken/ondernemen Sociale en veilige wijken Kracht van de Stad (en de Regio) Sluitend aanbod wonen, zorg, welzijn Naar een Europese Agenda voor de Stad E(igentijds) bestuur

16 Bestuurlijke opgaven Positie decentrale overheden t.o.v. provincies, rijk en Europa: interbestuurlijke relaties De stad in de regio: intergemeentelijke samenwerking en –voeging, WGR+, centrumgemeenten Metropoolvorming en stedelijke regio’s

17 Bestuurlijke opgaven Verschillen tussen steden: omgaan met groei en krimp e.d. De financiële vertaling van ‘’Gemeenten als Eerste Overheid’ Samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven (triple helix)

18 Vraagstukken van het netwerk Groei? Wat betekent dat voor karakter? Hoe slagkracht netwerk verder vergroten? Inhoudelijke agenda in de toekomst nóg verder verbreden? Relatie tot VNG en visie op ontwikkeling van VNG Relatie met kennisinfrastructuur/Platform31 Relatie met brancheorganisaties Relatie tot rijk?

19 Doel Startconferentie Pijlervoorzitters en dossiertrekkers aan de slag Afstemming met VNG voor VNG-commissies e.d Themagroepen gevormd 18 september: eerste G32-dag in nieuwe opzet

20 Hoe ontwikkelt en positioneert het netwerk van middelgrote steden zich de komende jaren? Welke inhoudelijke onderwerpen wilt u gezamenlijk oppakken/uitwerken? Belangrijkste vraagstukken

21 Startconferentie 12 juni 2014

22 Woningmarkt en corporaties Bestuurlijke 2-daagse G32 12 juni 2014 Jop Fackeldey Wethouder Lelystad

23 Belangrijkste opgaven komende jaren: 1.Bereikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen 2. Vitale steden 3. Diversificatie en synergie

24 1.Bereikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen belangrijkste partner: corporaties belangrijkste instrument: herziening woningwet/novelle

25 2. Vitale steden aandacht voor de bestaande stad rijksfinancieringsbron (ISV) is op, het moet anders: stedelijke vernieuwing op uitnodiging

26 3.Diversificatie en synergie diversificatie op de woningmarkt vraaggericht werken ruimte bieden aan particulier initiatief verbinden van thema’s als wonen, werken, zorg en duurzaamheid

27 Startconferentie 12 juni 2014

28 Basisvoorzieningen en zorg voor oud en jong Afgelopen periode: -twee decentralisaties: Jeugdwet en nieuwe WMO -daarnaast aandacht voor integrale basisvoorziening voor 0 tot 12-jarigen (concreet: Integrale Kindcentra) De meeste energie is gaan zitten in de wetgevingstrajecten, met als inzet werkbare wetten, die ruimte bieden aan gemeentelijk beleid, op maat van de individuele bewoners en geënt op de eigen specifieke sociale infrastructuur

29 De nieuwe WMO: waar gaat het over? bredere taken voor burgers die ondersteuning nodig hebben, met een forse financiële reductie De komende jaren gaat het er om: - mensen te benaderen vanuit hun mogelijkheden (inclusief hun netwerk), in plaats van vanuit hun beperkingen - slimme manieren te vinden om verschillende vormen van ondersteuning te combineren - vitale en zelfredzame bewoners te betrekken bij wat nodig is in de wijk,de buurt, of de stad als geheel - inkomensondersteuning te verbinden aan ondersteuning op grond van de WMO (tegenprestatie) Regionale functie van veel G32 steden op beschermd wonen

30 De jeugdwet: waar gaat het over Groei van beroep op jeugdhulp beperken De-medicaliseren, de-stigmatiseren, ontkokeren tussen zorgvormen (Jeugd-GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg) Integrale benadering van gezinsproblematiek: één gezin, één plan, één regisseur Aantal kinderen onder toezicht, en vooral uithuisplaatsen, verminderen Uit huis geplaatste kinderen zoveel mogelijk in gezinsverband opvangen Cliënten zoveel mogelijk in de regie, ruimte voor de professionals EN OOK: Aandacht voor goede aansluiting op goede basisvoorzieningen, o.a. Integraal Kind Centrum (integrale voorziening voor spelen, leren en opvang

31 Werkwijze: Een groep bestuurders neemt het op zich om rond een thema (WMO, jeugd) het voortouw te nemen, kennis te organiseren ten behoeve van het netwerk (rapporten, bijeenkomsten) en standpunten voor te bereiden. Standpunten worden ter vergadering of via mail aan het netwerk voorgelegd en bij instemming naar buiten gebracht, in overleg en afstemming met G4 en VNG Rond spannende momenten wordt met parlementariërs gesproken

32 Ondersteuning van de bestuurders Ambtelijke ondersteuning is onontbeerlijk om bestuurders op juiste momenten en juiste plaatsen in positie te brengen goede afstemming en samenspel met VNG, G4, ministeries ook voorbereiden bestuurlijke contacten met andere stakeholders Agenda’s vertalen naar notities voor lobby Kennisinput verzorgen (kennisinstellingen, universiteiten, HBO’s) en kennisdelen organiseren, onderzoeksvragen en programma’s mede formuleren

33 Toegevoegde waarde…. Steden leggen direct relatie tussen landelijke voorstellen en de praktijk: wat kan werken, wat niet Netwerk organiseert input dmv snelle peilingen onder bestuurders op meningsvorming namens gemeenten Landelijke politiek wil horen van concrete gemeenten hoe zaken uitwerken Kennis delen vanuit praktijk en vanuit regionaal samenspel wordt komende tijd zwaartepunt

34 Startconferentie 12 juni 2014

35 Werk en Inkomen Opgaven? - Implementatie nieuw beleid; o.a. optuigen werkpleinen en werkbedrijven - Samenhang borgen met WMO, Jeugd, Armoededossier en Onderwijs - Pijleroverstijgend: sociaal én economisch domein

36 Agendapunten? - Invulling samenwerking met UWV - Werkpleinen, Werkbedrijven - Financien: verdeelmodellen, risico’s - Vinger aan de pols onderwerpen: * effecten rijksbeleid op uitvoeringspraktijk * realisatie, bezetting garantiebanen * toekomst sociale werkvoorzieningen Werk en Inkomen

37 het netwerkje Werk en Inkomen G32 Sociale Pijler dossier W&I VNG Cie Werk en Inkomen de Werkkamer Kwartaaloverleg G32 – G4 - VNG

38 Startconferentie 12 juni 2014

39 Stedelijke economie Motor van de economie Van belang voor het herstel Rol gemeenten is veelzijdig Altijd raakvlakken met andere domeinen

40 Doelen Bevorderen vestigingsklimaat: werkgevers en werknemers Stimuleren innovatief vermogen Ruimte voor ondernemers Versterken concurrentiekracht van de regio Verbindingen leggen

41 Onderwerpen Groene groei -> duurzaamheid Vitaliteit van (binnen)steden Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Dienstverlening en regeldruk Digitale Stedenagenda

42

43 2014-2018 Economisch domein leent zich zeer goed voor thematische en integrale aanpak Actief verbindingen leggen Elkaars kracht benutten

44 Startconferentie 12 juni 2014

45 Verankering van het onderwerp omgevingswet in het werkprogramma van de G32. Bestuurlijke tweedaagse G32

46 Omgevingswet – werkprogramma G32 Omgevingswet: Grootste Transitie in het fysieke domein! heldere, op elkaar afgestemde wetten en regels vergroten van inspraak aan de voorkant beperken van beroepsmogelijkheden aan de achterkant Met als belangrijk doel: een eenduidig en helder beeld voor de aanvrager.

47 Omgevingswet – werkprogramma G32 Omgevingswet: Waarom zo belangrijk voor de G32 ? Ons instrumentarium gaat ingrijpend veranderen. We moeten anders gaan sturen Gemeenten blijven eerste overheid in het fysieke domein We gaan procedures verbeteren en uitvoering versnellen.

48 Omgevingswet – werkprogramma G32 Position paper G32 Uitgaan van eigen kracht en goed inzicht Vasthouden en doorpakken Kritisch over de uitwerking, o.a. bevoegdheidsverdeling diverse overheden Adagium ‘participatie aan de voorkant, als het er toe doet’ Beïnvloeding en lobby in samenwerking met VNG, G4 actief deelnemen in werkgroepen en pilots (ontslakken, eenvoudig beter etc) Zorg over de implementatie en de kosten voor de gemeenten

49 Bestuurlijke inbedding De G32 bepalen de keuze voor het thema Thema wordt ondergebracht bij de fysieke pijler Brede rekrutering voor koplopers groep (ook niet RO wethouders) Voorzitter en vice voorzitter tevens lid van de VNG cie Omgevingswet – werkprogramma G32

50 Thema Omgevingswet – werkprogramma G32 Koplopersgroep ca. 6 bestuurders Niet alleen RO portefeuilles gemeenten die aan de weg timmeren (actief in pilots e.d.) Inzet uren en expertise uit eigen gemeente Overleg via berichtcontact Terugkoppeling aan G32

51 Omgevingswet – werkprogramma G32 Slagingsfactoren ambtelijke inzet en expertise ook door de niet- kopgroep gemeenten adequate informatie uitwisseling in samenwerking met VNG gebruikmaken van pilots en uitdieping door en in samenwerking met IenM en P31 voldoende budget voor plan van aanpak

52 Startconferentie 12 juni 2014

53 Bestuurlijke Werkgroep Financiën stedennetwerk G32 Juni 2014

54 Doel Werkgroep Financiën Het doel van deze werkgroep is de zelfstandige denkkracht van het stedennetwerk G32-gemeenten met betrekking tot financiële vraagstukken te vergroten. De werkgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep De werkgroep kijkt met name naar financiële vertalingen van beleidsvoornemens binnen de pijlers van het stedennetwerk. Daar ligt de focus en de toegevoegde waarde van de werkgroep. Start in september 2012

55 Wat is bereikt tot heden? De voorbereidingen voor het financieel akkoord van januari 2013 waarbij gunstigere voorwaarden voor gemeenten zijn bedongen bij het rijk rondom het BTW compensatiefonds, schatkistbankieren en de wet HOF. Het had nog steeds beter gekund, maar toch mooi resultaat. Aangenomen motie Gerard Schouw (D’66) 19 maart 2013 wat voor belangrijk deel op conto financiële werkgroep kan worden geschreven : ‘Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële risico's van de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren met het overdragen van taken aan gemeenten.’

56 Wat is bereikt tot heden? Rondje langs kamerleden bestuur in februari 2013 waarbij onder andere de wet HOF/EMU saldo aan de orde is gesteld. Heeft geleid tot een betere positie in de wetgeving voor gemeenten. Rondje langs kamerleden bestuur in november 2013 waarbij o.a. aandacht is gevraagd voor de financiën rond de decentralisaties en uitbreiding lokaal belastinggebied voor gemeenten. Voorbereidingen rondom het groot onderhoud gemeentefonds per 2015.

57 Wat is het programma vanaf juni 2014? Wat komt er op ons af? Het financiële meerjarenperspectief voor gemeenten blijft enorm in ontwikkeling. De financiën van de 3-d’s zijn nog lang niet uitgekristaliseerd en dit moeten we blijven volgen. Hier liggen risico’s voor de gemeenten dat schrijnende gevallen niet binnen de budgetten geholpen kunnen worden. De ontwikkelingen rond het sociaal deelfonds dat in de periode 2015-2017 gemonitord moet worden. Het groot onderhoud gemeentefonds gaat de tweede fase in, want drie clusters zijn uitgesteld waaronder werk en inkomen tot 2016. Goede invoering nieuwe verdeelmodel WWB

58 Wat is het programma vanaf juni 2014? Wat komt er op ons af? BTW compensatiefonds moeten we blijven volgen. Er is een plafond. Bovendien speelt nog de btw voor samenwerkingsverbanden waar we aanvullend nog gecompenseerd zouden worden. Invoering VPB voor overheidsbedrijven is een belangrijke ontwikkeling die in ieder geval veel rompslomp voor gemeenten met zich mee brengt. Vernieuwing van de verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten (commissie Depla).

59 Startconferentie 12 juni 2014

60 60 Erik de Ridder wethouder Tilburg, Voorzitter a.i. DSA Mercè de Miguel i Capdevila Directeur DSA Pitch: S M A R T C I T I E S – D S A Digitale Steden Agenda Vernieuwingskracht voor de hele stad

61 Convenant Smarter Cities gaat door: 1nov 2014 – 1nov 2019 In maart 2013 hebben we samen met Minister Kamp (EZ) namens het Rijk, het convenant Smarter Cities ondertekend. In september 2014 krijgt dit convenant een vervolg. DSA voert dit programma uit.

62 ‘Why’ van de DSA: Wat willen we bereiken en waarom? We willen de kansen van ICT voor maatschappelijke vraagstukken verwezenlijken in onze steden Golden circle van Simon Sinek

63 63 ‘How’ van de DSA: Hoe doen we dat? We sluiten coalities, we verkennen samen nieuwe mogelijkheden PR van goede praktijkvoorbeelden Onze werkwijze: – Co-creatie – Innovatie – Opschalen – Samenwerken met zes O’s – Meer doen met minder – Rolling agenda

64 64 ‘What’ van de DSA Thema’s en projecten Eindhoven / Helmond Den Haag DeventerEnschede DeventerAmersfoort / Utrecht TilburgZoetermeer

65 65 Bestuurlijke trekkers: YVONNE VAN MIERLO STAF DEPLA JURGEN VAN HOUDT ROBIN HARTOGH HEYS PIM VAN DEN BERG JEROEN KREIJKAMP MARC ROSSIER RABIN BALDEWSINGH ERIK DE RIDDER

66 EUROPA G32 + DSA Aanvraag “call for commitment” EU in juni ingediend 6nations-EU: Smart-Cities-Forum DSA participeert in 6nations-EU: Smart-Cities-Forum (Engeland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zweden, Nederland)

67 67 Uitdagingen: 2014: - 1ste fase DSA boekt succes binnen de thema’s - Begin samenwerking met andere partijen/stakeholders - DSA innovatieve samenwerking: WERKT - 11 steden DSA actief, 20 steden volgen We worden gevraagd onze impact te vergroten. 2020: - Meerdere thema-successen zijn in heel NL geïmplementeerd - Nieuwe succesvolle businesscases ontwikkeld - ALLE G32 en G4 steden actief ! En ook: Ministerie EZ, BZK, VWS, provincies, gemeenten, bedrijfsleven, instellingen, hogescholen, onderzoek, dienstenleveranciers, burgers. Doe je ook mee?

68 Elk resultaat van een DSA-Thema draagt bij aan de intelligente ontwikkeling van onze stedelijke gebieden. Zo maken we S M A R T C I T I E S Samen ! Volg ons op Twitter: #dsaNL @digitalesteden Bezoek de DSA-website: www.digitalestedenagenda.nl www.digitalestedenagenda.nl Mail naar: info@digitalestedenagenda.nl

69 Startconferentie 12 juni 2014


Download ppt "Startconferentie 12 juni 2014. Programma donderdag 12 juni 10.15Hoe werkt het netwerk en wat zijn de ambities? (Theo Weterings) 11.00 Thema’s voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google