De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 VAPH Zorgzwaarte-instrument Sofie Heymans november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 VAPH Zorgzwaarte-instrument Sofie Heymans november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 VAPH Zorgzwaarte-instrument Sofie Heymans november 2015

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2 Zorgzwaarte?

3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3 ”De mate waarin een persoon ondersteuning nodig heeft om zo adequaat mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven” volgens gangbare normen en gebruiken binnen de sociaal-maatschappelijke context PmH rekening houdend met eigen mogelijkheden, wensen en beperkingen.

4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4 Opmerking: Zorgzwaarte is onafhankelijk van de personen of instanties die de ondersteuning zullen aanbieden.

5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5 ZorgzwaarteBegeleiding (B) Permanentie (P) Nacht- permanentie (N) 3 bepalende factoren

6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6 Hoe wordt zorgzwaarte gemeten?

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7 Doel? 1 2 3 4 5 6

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8 Doel? geen zorgvraagverduidelijking geen indicatiestelling

9 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9 Middel: het zorgzwaarte-instrument interview door inschaler MDT minstens twee informanten − Persoon met handicap − Professional − Naaste (familie, vertrouwensfiguur,…) duurt gemiddeld 2u30

10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10 vragen over – zelfredzaamheid, – medische ondersteuningsnoden, – gedragsmatige ondersteuningsnoden, – sociaal-emotionele ondersteuningsnoden, – vrije tijd, maatschappelijke participatie,…

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11 Het zorgzwaarte-instrument Wat meet het? – Zorgzwaarte, uitgedrukt in B-, P- en N- waarden. Waaruit bestaat het? – Een set van schalen en beslissingsregels. – Twee protocollen en vier reeksen beslissingsregels.

12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12 Een set van schalen IndicatorMeetinstrument Basis zelfredzaamheidVragenlijst Zelfredzaamheid Algemene ondersteuningsnoden Supports Intensity Scale (SIS)* Medische ondersteuningsnoden Schaal Vanermen Gedragsmatige ondersteuningsnoden Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (SGZ) Sociaal emotioneel functioneren Screeninglijst sociaal- emotioneel functioneren

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13 3.1 Vragenlijst Zelfredzaamheid Barthel-index –Indicatie basiszelfredzaamheid –Twee deelaspecten − Zelfzorg (acht items) − Mobiliteit (vijf items) –Som = Barthel-index − Hoe lager hoe meer afhankelijk

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14 Elida-schaal –Indicatie algemene zelfredzaamheid –10 domeinen –Hoe hoger hoe meer afhankelijk Vragenlijst zelfredzaamheid –11 schalen –Scores Barthel en ELIDA berekenbaar 3.1 Vragenlijst Zelfredzaamheid

15 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15 3.2 Supports Intensity Scale welke ondersteuning heeft iemand nodig om net als elke andere burger deel te nemen aan de maatschappij? Type ondersteuning? Frequentie? Dagelijkse ondersteuningstijd?

16 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16 3.2 Supports Intensity Scale Activiteiten in huis Activiteiten in de samenleving Arbeidsmatige activiteiten Gezondheid en veiligheid Sociale activiteiten Belangenbehartiging Medische ondersteuning Gedragsmatige ondersteuning

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17 3.3 Schaal Vanermen Ontwikkeld binnen VZW Stijn Peilt naar ondersteuning op vlak van (para-)medisch-verzorgende handelingen – Opgesteld op basis van tijdsmeting – Bestaat uit 15 items – Twee soorten antwoordmogelijkheden: − Al dan niet ondersteuning nodig − Extra ondersteuning nodig (verzwaring) – Score = zorggroep, ingedeeld in zorgminuten

18 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18 3.4 Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen Referentiekader: gedrag tijdens laatste 3 maanden 32 items Per item vijf antwoordmogelijkheden (op basis van frequentie van observatie van gedragsproblemen) Gestandaardiseerde scores, variërend van 2 tot 9

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19 3.5 Screeninglijst Sociaal-Emotioneel functioneren Bestaande schalen niet bruikbaar binnen ZZI Ontwikkeld door studiedienst in samenwerking met experten – Op basis van theorie van Došen – Verschil tussen ‘kunnen’ en ‘aankunnen’ – Bestaat uit 11 items – Twee antwoordmogelijkheden: ‘ja’ en ‘neen’

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20 vragenlijst 1 vragenlijst 2 vragenlijst 3 …………………… Resultaten = kwantitatieve input B en P- waarde output Schalen en beslissingsregels REKENREGELS B=0,5*F1+0,3*F2+1,9*F3+… P=1,1*G1+0,2*G2+0,5*G3+…

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21 2 protocollen PROTOCOL APROTOCOL B Verstandelijke handicap Enkel zintuiglijke en / of fysieke problematiek Cognitieve problematiek Gedragsproblemen ASS Psychische problematiek

22 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22 2 protocollen Zelfde vragenlijsten, maar andere itemselectie Andere gewichten in de beslissingsregels 4 beslissingsregels Protocol A: B-waarde P- waarde Protocol B: B-waarde P-waarde

23 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23 Doelgroep zorgzwaarte-instrument? Alle meerderjarige personen die een zorgvraag stellen aan het VAPH.  Niet voor minderjarigen  Niet voor toekenning materiële bijstand

24 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24 Resultaat inschaling met ZZI? Visuele voorstelling ondersteuningsnoden Drie waarden  B- waarde (B0 – B6)  P- waarde (P0 – P7)  N- waarde (N0 – N4) (voorlopig toegekend door MDT )

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25 Omschrijving Begeleidingsintensiteit B BOmschrijving B0Er is geen enkele vorm van ondersteuning nodig. B1Er wordt maximaal één keer per week ondersteuning geboden. B2Er wordt niet elke dag, maar wel meerdere keren per week ondersteuning geboden; er is hoofdzakelijk 'opvolging' nodig. B3Er wordt dagelijks ondersteuning geboden, de ondersteuning is beperkt in reikwijdte en intensiteit. B4Er wordt dagelijks en continu ondersteuning geboden; de ondersteuning is ruim in reikwijdte en intensiteit. B5Er wordt dagelijks continu en intensief ondersteuning geboden op alle levensdomeinen. B6Er wordt dagelijks zeer intensieve ondersteuning in functie van uitzonderlijke ondersteuningsbehoeften aangeboden.

26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26 Omschrijving permanentie (P) POmschrijving P0De persoon heeft geen enkele vorm van permanentie nodig. P1De persoon kan op elk moment iemand telefonisch bereiken om raad te vragen. P2De persoon kan iemand telefonisch bereiken die raad kan geven en indien nodig kan langskomen. P3De persoon kan iemand telefonisch bereiken of oproepen die onmiddellijk, rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd, fysiek kan aanwezig zijn om ondersteuning te bieden. P4Er moet gedurende grote delen van de dag iemand in de nabijheid van de persoon aanwezig zijn. Bij afwezigheid kan de persoon iemand telefonisch bereiken of oproepen die onmiddellijk, rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd, fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te bieden. P5Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn, maar die persoon hoeft niet voortdurend toezicht uit te oefenen. Indien nodig moet onmiddellijk iemand fysiek aanwezig kunnen zijn om ondersteuning te bieden. P6Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en toezicht uitgeoefend worden. Dit betekent dat er op elk ogenblik iemand in contact staat met de persoon, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks (via babyfoon, webcam of andere middelen). P7De persoon heeft nood aan voortdurend toezicht en dit binnen een beveiligende infrastructuur en omkadering; dit impliceert een gespecialiseerde setting!

27 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27 Omschrijving nachtpermanentie (N) NOmschrijving N0Gedurende de nacht wordt geen ondersteuning geboden. Er is geen personeel aanwezig noch stand-by. N1Tijdens de nacht is iemand stand-by, bij oproep kan maximum binnen het uur ondersteuning geboden worden; er wordt sporadisch (niet elke nacht) ondersteuning geboden. N2Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig, indien nodig kan onmiddellijke ondersteuning geboden worden. Er wordt geen toezicht uitgeoefend; er kan maximaal 1x/nacht ondersteuning geboden worden. N3Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig; er wordt toezicht uitgeoefend en er wordt meermaals per nacht feitelijke ondersteuning geboden. N4Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig; er wordt toezicht uitgeoefend en er wordt meermaals per nacht intensieve ondersteuning geboden in functie van gedrag en/of verzorging / verpleging.

28 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28 Door wie mag ZZI worden afgenomen? alleen getrainde ZZI inschalers uitgebreide opleiding intervisiemomenten Handleiding, FAQ  Éénduidige interpretatie en scoring  Antwoorden worden vertaald in scores

29 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29 Wetenschappelijke onderbouw ZZI

30 Experimentele inschalingen 1840 inschalingen – 348 inschalingen ontwikkeling ZZI representatieve steekproeven obv zorgzwaarte, handicap en woonvorm Aparte steekproeven per protocol/parameter – 1492 inschalingen valideringsonderzoek Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30

31 Onderzoek validiteit en betrouwbaarheid ZZI VALIDITEIT = meet het wat het moet meten, de zorgzwaarte? – inhoudelijke validiteit – criteriumvaliditeit – constructvaliditeit – crossvalidering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Onderzoek validiteit en betrouwbaarheid ZZI BETROUWBAARHEID = meet het de zorgzwaarte op een goede manier? – betrouwbaarheid over inschalers heen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 VALIDITEIT = meet ZZI zorgzwaarte? Inhoudelijke validiteit – bevraging cl., insch. & voorz.: iets vergeten? resultaat: geen bijkomende indicatoren – waarom wel/niet akkoord? resultaat: geen andere redenen dan reeds bevraagd Constructvaliditeit Onderliggende factoren die B- en P-waarde bepalen sluiten aan bij intuïtief aanvoelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33

34 VALIDITEIT = meet ZZI zorgzwaarte? Criteriumvaliditeit Aftoetsing resultaat ZZI – klinisch oordeel Criterium: min. 80% binnen marge +/- 1 waarde Resultaat: Protocol A: B-waarde: 98% P-waarde: 89% Protocol B: B-waarde: 94% P-waarde: 88% Spearman correlatiecoëff. tussen 0,77 en 0,90 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34

35 VALIDITEIT = meet ZZI zorgzwaarte? Criteriumvaliditeit bij specifieke doelgroepen – Onderzochte doelgroepen protocol A: − enkelvoudig ernstig of diep VH − autismespectrumstoornis (zonder VH) − autismespectrumstoornis en VH − personen met een niet aangeboren hersenletsel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35

36 VALIDITEIT = meet ZZI zorgzwaarte? Criteriumvaliditeit bij specifieke doelgroepen – Onderzochte doelgroepen protocol B: − visuele handicap − auditieve handicap − motorische handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Doelgroepenonderzoek ZZI 2012 Bezorgdheid: beslissingsregels mogelijks minder accuraat voor deze groepen dan beslissingsbomen? Resultaat: goede criteriumvaliditeit voor alle specifieke doelgroepen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37

38 VALIDITEIT = meet ZZI zorgzwaarte? Crossvalidering = ZZI uittesten op nieuwe, ONAFHANKELIJKE onderzoeksgroepen Enkel protocol A Resultaten bevestigen validiteit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38

39 BETROUWBAARHEID ZZI inschaling zelfde PmH met ZZI door verschillende inschalers  zelfde waarde? Oordeel inschalers inschatting zorgzwaarte zelfde PmH met ZZI door verschillende inschalers  zelfde waarde? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39

40 BETROUWBAARHEID ZZI 2012 Resultaat: – Inschaling zorgzwaarte met ZZI voldoet aan standaarden betrouwbaarheid – ZZI betrouwbaarder dan inschatting door inschalers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40

41 Meer weten? Heymans, S., & Molleman, C. (2013). Zorgzwaarte-instrument (ZZI). Een onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid. Beschikbaar op http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/486328- Diagnostiek+en+indicatiestelling.html http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/486328- Diagnostiek+en+indicatiestelling.html Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41

42 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 VAPH Zorgzwaarte-instrument Sofie Heymans november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google