De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming langdurige zorg Wimke Schuurmans 18 juni Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming langdurige zorg Wimke Schuurmans 18 juni Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming langdurige zorg Wimke Schuurmans 18 juni Utrecht

2 Ondersteuning en zorg gaat over mensen 2

3 Waarom herziening langdurige zorg? 1.Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2.Meer voor elkaar zorgen 3.Financiële houdbaarheid langdurige zorg op orde Wijzigen 3 wetten (Wmo, Zvw en Wlz) 3

4 Timeline HLZ 5 nov 2012: Start Kabinet Rutte II 24 april 2013: Zorgakkoord 2013 25 april 2013: Eerste HLZ brief aan de kamer 6 november 2013: Tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging) 10 Januari:Wmo en besluit zorgverzekeringen aan TK 24 maart: Brief positionering/bekostiging GGZ naar TK 17 april 2014: Zorgakkoord 2014 24 april 2014: TK gaat akkoord met Wmo 2015 25 april 2014: Indiening wetsvoorstel Wlz 19 mei 2014: Brief bekostiging wijkverpleegkundige naar TK 30 mei 2014:Meicirculaire, budgetten 2015 6/7 juli: Eerste Kamer behandeling Wmo 2015 Begin juli: Tweede Kamer behandeling Wlz verwacht 4

5 5

6 Wet langdurige zorg Regelt: Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zoals kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis. De cliënt heeft de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis (PGB en VPT) Indicatie op vergelijkbare wijze, incl dagbesteding en vervoer Stand van zaken: Parlementaire behandeling loopt Financieel kader eerste week juni via aanwijzing aan NZa Overgangsrecht: Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op verblijf in een instelling. Geen her-indicaties Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen: Hoog ZZP toegang tot Wlz Laag ZZP, in 2015 kiezen: thuis blijven wonen (Wmo en Zvw) Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz) Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd 6

7 Wet maatschappelijke ondersteuning Regelt: Maatschappelijke ondersteuning voor mensen in de thuissituatie Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningvraag precies is en wat nodig is Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door clientondersteuner Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB Stand van zaken: Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt Overgangsrecht: Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage. Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31-12-2015, voor beschermd wonen GGZ geldt een maximum van 5 jaar. Geldt voor Zin en PGB Geen recht op zelfde aanbieder 7

8 Zorgverzekeringswet Regelt: Recht op zorg van Verpleging en verzorging (aanspraak wijkverpleging) Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar Behandeling Zintuiglijk gehandicapten De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer) Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk Stand van zaken: Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader) Overgangsrecht: Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder. Geldt voor Zin en PGB Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven. 8

9 9

10 10

11 Amendementen Wmo 2015 33 amendementen en 6 moties aangenomen door TK. Te vinden op www.invoeringwmo.nl. Belangrijkste in relatie tot de transitie: www.invoeringwmo.nl 158: Introduceert het ‘right to challenge’, wat betekent dat burgers de gemeente mogen ‘uitdagen’ als ze denken dat ze bepaalde zorg beter kunnen uitvoeren dan de gemeente. 63: Geeft gemeenten de mogelijkheid om het vaststellen van rechten en plichten te mandateren aan een aanbieder. 61: Verplicht gemeenten om een jaarlijkse rapportagecyclus in te stellen gebaseerd op resultaatmeting en in het beleidsplan te beschrijven hoe ze dat doen. Voettekst 11

12 Amendementen Wmo 2015 82: In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet. 83: Het amendement schrapt de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Tevens bepaalt de gemeente voor welke voorzieningen regelingen voor zeggenschap en klachtrecht aangewezen zijn, maar is het opstellen van die regelingen de verantwoordelijkheid van de aanbieders. Voettekst 12

13 Amendementen Wmo 2015 86: De plicht tot samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wordt wettelijk vastgelegd. 160: Betreft inspanningsverplichting voor overname betrokken personeel met behoud van sociale en cao-rechten. Voettekst 13

14 Landelijke werkafspraken met coalitiepartijen

15 Regionale transitie vraagstukken Continuïteit ondersteuning en zorg Herstructurering vastgoed Beperking fricties op de arbeidsmarkt Informatievoorziening Administratieve lasten Zorgvernieuwing 15

16 Facilitering Per regio; vertegenwoordiger van gemeenten en van verzekeraars Secretaris voor de regio Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg Vindplaats voor alle ‘kaderinformatie’ www.hervorminglangdurigezorg.nl TransitieBureau Wmo en Jeugd, www.invoeringwmo.nl 16

17 Focuspunten invoering Wmo Beleidsplan en verordening voor 1 november Organisatie kwalitatief en kwantitatief klaar voor nieuwe taken Communicatie informeren van burgers en professionals Inkoop voor 1 okt ingekocht, passend en dekkend Toegang voor 1 november gereed voor uitvoeren onderzoek 17

18 Inkoop Passend voor waarborgen van het overgangsrecht; Dekkend voor de nieuwe cliënten vanaf januari; Financiële kaders bieden ruimte voor geleidelijke overgang;; Volgen van voortgang bij gemeenten via Transitievolgsysteem Ondersteuningsaanbod (OTD, Invoorzorg, Transitiebureau); 18

19 Inkoop, handreikingen 19

20 Inkoop, informatiekaarten 20

21 Inkoop, overige producten 21 Sturen op uitkomsten

22 Vragen? 22

23 Wmo 2015: Kwaliteit (1) Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. (2.1.1) De aanbieder van een voorziening draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is (3.1 lid 1) Wetsvoorstel stelt basisnorm voor kwaliteit (3.1) 23

24 Wmo 2015: Kwaliteit (2) 24

25 Basisnorm art 3.1 Wmo 2015 25 Een voorziening wordt in elk geval: a.veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt; b.afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt c.verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard d.verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

26 Landelijke kwaliteitsstandaarden a. Die betrekking hebben op de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd; b. Op het vlak van veiligheid en bejegening c. De wijze van (klantgerichte) dienstverlening; d. Doorvertalen in concrete eisen aan e. De in te zetten beroepskrachten 26

27 Eisen in verordening 2.3.1. a.Eisen aan de kwaliteit van voorzieningen b.Eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van aanbieders c.Eisen m.b.t. klachtafhandeling en medezeggenschap 27


Download ppt "Hervorming langdurige zorg Wimke Schuurmans 18 juni Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google