De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve raadsvergadering gemeente Aalburg 3 decentralisaties en een nieuw regeerakkoord 19 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve raadsvergadering gemeente Aalburg 3 decentralisaties en een nieuw regeerakkoord 19 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve raadsvergadering gemeente Aalburg 3 decentralisaties en een nieuw regeerakkoord 19 maart 2013

2 Inhoud presentatie Algemeen Vragen Participatiewet incl. regeerakkoord Vragen Jeugdzorg incl. regeerakkoord Vragen AWBZ/Wmo incl. regeerakkoord Vragen Afsluiting Vragen en discussie

3 Waar gaat het over? (Algemeen) Participatiewet Transformatie jeugdzorg Transitie AWBZ naar Wmo Regeerakkoord extra maatregelen

4 Wat weten we er al van? (Algemeen) Notitie “wat betekenen de decentralisaties voor Aalburg?” december 2011 Presentatie gezamenlijk gemeenteraden op 20 maart 2012 in Woudrichem Diverse raadsinformatiebrieven over de afzonderlijke transities Publicaties over de veranderingen naar aanleiding van het regeerakkoord

5 Actueel (Algemeen) Brief coördinerend minister Plasterk (febr.13) Brief eind maart staatssecretaris Van Rijn Efficiencykorting op alle onderdelen Cumulatie van kortingen Onderzoek VNG/CPB 18 februari feiten en cijfers

6 Risico’s en onzekerheden (Algemeen) Besluitvormingfase nog niet afgerond Nieuwe wetgeving nog niet gereed Invloed van ontwikkeling 100.000+ samenwerking Bezuinigingen wel ingeboekt maar haalbaarheid zeer ongewis, cumulatie van kortingen Gegevens huidig zorggebruik onvoldoende bekend Gemeentelijk vangnet is open einde

7 Samenwerking en schaalgrootte (Algemeen) Samenwerking en schaalgrootte: Dongemond (6 gemeenten) Dongemond plus (9 gemeenten) a. Lokaal, waar het kan voor toegang en maatwerk (uitvoerend) b.Dongemond (plus) voor ontwikkeling/slagkracht/expertise (strategisch/tactisch) c. Opschalen naar West Brabant, provinciaal of landelijk.

8 Financiën (Algemeen) Gemeentefonds (nu ruim 18 miljard) + 16 miljard voor 3 decentralisaties) Ter vergelijk: Aalburg nu begroting totaal 19.6 miljoen, waarvan 9.9 miljoen vanuit uitkering gemeentefonds. Van de begroting is toe te rekenen aan het brede sociale/welzijnsdomein 6,3 miljoen(=32%). Toegevoegd wordt voor het sociale domein naar verwachting voor Aalburg 8 miljoen. Dat betekent dat het sociale domein ruim 52 % van de begroting gaat uitmaken.

9 Gemeenteraad van Aalburg Projectleider Participatie Dongemond Plus, 9 gem. Jeugdzorg Bestuurscommissie ZWO West Brabant Portefeuillehouders participatie College Portefeuillehouder decentralisaties Dongemond participatie Coördinerend projectmanagement Sect. hoofd/ Afd. hoofd Dongemond AWBZ Projectleider Jeugdzorg en pass.onderw. Projectleider AWBZ/Wmo Projectorganisatie Aalburg

10 Toegang (Algemeen) Voor alle ondersteuningsvragen Aalburgloket (Wmo/sociale zaken/CJG) voor integrale behandeling van vragen en maatwerk dicht bij de burger. (keukentafelgesprek, Kanteling,piramide van verantwoordelijkheid)

11 Vragen (Algemeen) Vragen over dit algemene gedeelte?

12 Participatiewet Wet Werk en Bijstand Wsw (Wet sociale werkvoorziening) Deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen.

13 Regeerakkoord (Participatiewet) Quotumregeling: Bedrijven > 25 werknemer = 5% werknemers met beperking in zes jaar Loondispensatie Afbouw beschut werk naar 30.000 plaatsen

14 Wsw (Participatiewet) Werkzaam tot 1-1-2014, geen verandering Vanaf 1-1-2014, geen nieuwe indicaties Gemeentelijke vrijheid voor beschut werken

15 Wajong (Participatiewet) Wajongers tot 1-1-2014, geen verandering Vanaf 1-1-2014, uitsluitend voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten (1/3) De overige Wajongers naar Participatiewet (2/3)

16 Cijfers (1 maart 2013) (Participatiewet) Wwb59 huishoudens* Wsw44 personen Wajong80 personen * 1 oktober 2012 aantal 51 huishoudens Wwb, dit is een procentueel sterke toename!

17 Participatiewet (Participatiewet) Wanneer : 1 januari 2014 Met wie : Dongemond Wat moeten we doen: regionaal(en lokaal) a. Beleidsmatig voorbereiden b. Toekomst WAVA/!GO c. Re-integratie maatwerk organiseren d. Aandacht voor eigen uitvoeringsorganisatie

18 Financiën (Participatiewet) Inkomensdeel Bezuinigingen uitkeringstoets en strengere naleving al ingeboekt Participatiebudget Korting van 600 miljoen Toekomst: 23 % van de gemeentebegroting wordt besteed aan de participatiewet

19 Vragen (Participatiewet) Vragen over participatiewet

20 Alle jeugdzorg (Transformatie jeugdzorg) Provinciale (geïndiceerde ) jeugdzorg Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) De geestelijk gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) De zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb) En zie volgende blad

21 Alle jeugdzorg (Transformatie jeugdzorg) Jeugdbescherming en jeugdreclassering Incl. delen zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) Incl. delen AWBZ (jeugd -lvb)

22 De cijfers* (Transformatie jeugdzorg) Aantal jongeren 0-23 jaar 4011 (jan 2013) 1 e kwartaal 2011 20 jeugdigen bij jeugdzorgaanbieder 9 aanmeldingen Bureau Jeugdzorg 6 wachtlijst voor hulp waarvan 4 langer dan 9 weken * Deze cijfers zijn veel te summier, nieuwe, actuele betrouwbaardere en uitgebreidere cijfers verwachten we elk moment.

23 De problematiek (Transformatie jeugdzorg) Kindproblemen Opstandig, impulsief, introvert, hechting, angst etc. Gezinsproblemen Opvoeden, scheiding, psychiatrisch, verzorging etc. Opvoedvragen Gezondheid, gedrag, ontwikkeling etc.

24 Transformatie jeugdzorg (Transformatie jeugdzorg) Wanneer : 1 januari 2015 Met wie : Dongemond, Breda, Baarle Nassau, Alphen Chaam. Wat moeten we doen: regionaal (en lokaal) - 2013 inrichten van het zorgsysteem, - toegang is Centrum voor Jeugd en Gezin (Aalburgloket) - Veiligheidshuis, Steunpunt huiselijk geweld

25 Financiën (Transformatie jeugdzorg) Jeugdzorg korting 450 miljoen =15%

26 Vragen? (Transformatie jeugdzorg) Vragen over de transformatie jeugdzorg

27 Transitie AWBZ/Wmo AWBZ/Wmo Alle extramurale begeleiding, persoonlijke en huishoudelijke verzorging bij mensen met matige en ernstige verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen valt dan onder de Wmo (geen recht maar compensatie) Alle behandeling en verpleging valt onder de zorgverzekeringswet Er resteert een kern AWBZ

28 De problematiek AWBZ/Wmo Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging Sociale zelfredzaamheid Bewegen en verplaatsen Psychisch functioneren Geheugen en oriëntatie Probleemgedrag

29 De cijfers AWBZ/Wmo Begeleiding circa 110 Persoonlijke verzorging circa 210 Huishoudelijke verzorging circa 250 waarvan circa 180 met een laag inkomen (nu al in Wmo)

30 Transitie AWBZ/Wmo AWBZ/Wmo Wanneer : 1 januari 2015 Met wie : Dongemond Wat moeten we doen: regionaal en lokaal Uitvoering procesplan (6 gemeenten) Uitbouw Wmo-loket=Aalburgloket (maatwerk, Kanteling,piramide van verantwoordelijkheid)

31 Financiën AWBZ/Wmo Huishoudelijke verzorging korting -75% Begeleiding en persoonlijke verzorging korting - 25% Afschaffen diverse regelingen korting - 50% a. Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten), b. CER (compensatie eigen risico zorgverzekeringswet) c. Regeling specifieke zorgkosten d. Wtcg korting, (naar gemeenten voor maatwerk € 760 miljoen)

32 Extra uit regeerakkoord AWBZ/Wmo Groepsbegeleiding niet gefinancierd in 2014 Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 uit AWBZ Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? Een zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg die past bij een zorgbehoefte ofwel de zorgzwaarte. Dat wil zeggen: hoeveel beperkingen er zijn en hoe zwaar die beperkingen zijn. Bij een lichte zorgzwaarte kan men veel zelf, maar is wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte kan men zelf weinig: bij veel activiteiten in het dagelijks leven is veel hulp nodig. Bij lichte beperkingen past dus een licht zorgzwaartepakket; bij zware beperkingen een zwaar pakket met veel zorg per week.

33 Extra uit regeerakkoord(2) AWBZ/Wmo 2013: ZZP 1 en 2 vervalt 2014: ZZP 3 vervalt voor ouderen 2015: ZZP 3 vervalt voor overige groepen 2016: ZZP 4 vervalt extra Dit betekent een extra beroep op de compensatie vanuit de Wmo

34 Vragen? AWBZ/Wmo Vragen over de transitie AWBZ naar Wmo of de extra maatregelen regeerakkoord?

35 Afsluiting: naar de toekomst Geïntegreerde behandeling van aanvragen Kanteling, eigen kracht wordt gemobiliseerd Piramide van verantwoordelijkheid Niet overnemen, maar ondersteunen Zoeken naar passie en kwaliteiten Maatwerk bij alle ondersteuning Eigen financiën spelen een (grote) rol Let op de mantelzorgers

36 Piramide van getrapte verantwoordelijkheid (Afsluiting)

37 Wanneer wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd? (Afsluiting) Kadernota 2014: 2 juli 2013 Visie participatiewet : juni 2013 Ontwikkeling WAVA!GO: oktober 2013 AWBZ/Wmo uitgangspunten begeleiding : sept. 2013 Transitie jeugd : nov/dec 2013 Verordening Wmo: december 2013 3 decentralisaties: december 2013 Verordeningen participatiewet: 2013 e.v. Wet jeugd en verordeningen: 2014

38 Vragen en discussie (afsluiting) Extra aandacht nodig voor kwetsbaren in onze samenleving.


Download ppt "Informatieve raadsvergadering gemeente Aalburg 3 decentralisaties en een nieuw regeerakkoord 19 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google