De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een andere aanpak vanaf 2016 voor Weidevogelbescherming  1. Hoe is de weidevogelbescherming nu gestructureerd?  2. Conclusies na ruim 30 jaar weidevogelbescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een andere aanpak vanaf 2016 voor Weidevogelbescherming  1. Hoe is de weidevogelbescherming nu gestructureerd?  2. Conclusies na ruim 30 jaar weidevogelbescherming."— Transcript van de presentatie:

1 Een andere aanpak vanaf 2016 voor Weidevogelbescherming  1. Hoe is de weidevogelbescherming nu gestructureerd?  2. Conclusies na ruim 30 jaar weidevogelbescherming  3. Wat verandert er? Wanneer?  4. In de provincie Zuid-Holland (PZH):  5. Voor de Krimpenerwaard:  6. Relatie tot natuurgebieden in de Krimpenerwaard  7. Resultaat: meer weidevogels?  8. Wie spelen er een rol bij die veranderde aanpak?  9. Hoe verandert de rol van de weidevogelbeschermer?  10. Hoe ondersteunt de provincie vrijwilligers hierin?  11. Hoe ondersteunt het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) vrijwilligers hierin?  12. En hoe ondersteunt de NVWK u hierin?  13. Rol Groene Motor  14. Hoe nu verder?

2 Hoe is Weidevogelbescherming nu gestructureerd?  Financiering vanuit de EG, Brussel.  Het Ministerie van Economische Zaken (Landbouw en Natuur) verdeelt de financiering voor Nederland.  Ontvangende partij en de partij die financiering in het gebied verdeelt: Agrarische Natuurvereniging (ANV)  Voor de Krimpenerwaard: ANV Weidehof Krimpenerwaard.  ANV Weidehof sluit overeenkomsten af met afzonderlijke veehouders, kan zelf controles uitvoeren en handelt vergoeding zelf af.

3 Conclusies na ruim 30 jaar weidevogelbescherming  Niet of nauwelijks verband tussen resultaat (vliegvlugge jongen) van beheermaatregelen en beloning.  Afgesproken maatregelen worden niet altijd voor 100% uitgevoerd (o.a. probleem loonwerk).  Gegevens vrijwilligers hebben geen invloed op vergoeding.  Geen controle door overheidsinstelling (RVO) op resultaat (vliegvlugge jongen) en op uitvoering beheercontracten (geen handhaving), wel op administratie en afhandeling van de ANV’s (klopt).  Dalende trend weidevogelstand zet door; vogels op agrarisch gebied in Nederland sterven uit.

4 Wat verandert er? Wanneer?  Wanneer: vanaf begin nieuwe seizoen 2016!! Laatste kans komende zes jaar, daarna stopt EU geld  Decentralisatie: Economische Zaken, i.c. Landbouw en Natuur, gaat er v.w.b. de regie tussenuit.  Provincie Zuid-Holland maakt nu beleid en regelt financiering.  Natuurbeheerplan 2016 vastgesteld. PZH vraagt samenwerking in gebieden voor invulling, geen strakke kaders.  Initiatief ligt bij zg. collectieven.  Invloed NVWK: - zienswijzen op Natuurbeheerplan ingediend - samenwerking met collectief aangaan

5 In provincie Zuid-Holland  Belangrijke onderdelen uit dat Natuurbeheerplan: - Nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016-2021 -Soortenbescherming, dus bescherming van dier- en plantensoorten, waaronder weidevogels en hun leefgebied -Sturen op resultaat door de juiste voorwaarden te scheppen -Samenwerking in het gebied

6 Vervolg Zuid-Holland  Bescherming weidevogels gericht op ‘Leefgebieden Open Grasland’ (tot voorheen ‘Weidevogelkerngebieden’), alleen hierbinnen contracten. Eis PZH: max. 80% nestbescherming, min. 20% zwaar beheer. Voorbeelden zwaar beheer: uitgesteld maaien, (greppel)plasdras, kruidenrijk grasland.  Elk collectief dient Gebiedsaanvraag in: Op basis van voorintekening door agrariërs Totaal van contractlanden vormen mozaïeken Verantwoording van deze ‘begroting’ aan PZH  Gebiedsaanvragen zijn recent gehonoreerd, voorwaarden PZH: -zoek samenwerking en -ga aan de slag met adviezen uit gebied.

7 Voor de Krimpenerwaard  Invloed NVWK: -heeft goed contact opgebouwd met ACK -heeft kritisch advies uitgebracht op Gebiedsaanvraag ACK. -zoekt samen met ACK naar invulling en oplossingen  Samenwerking tussen alle gebiedspartners nodig voor resultaat: Agrarisch Collectief Krimpenerwaard ACK, NVWK (vrijwilligers), ZHL (beheer natuurterreinen afstemmen op aangrenzend agrarisch natuurbeheer), waterschap HHSK (meewerken aan minder drooglegging en meer maatwerk), Gemeente Krimpenerwaard (promotie natuurbelang van het gebied en ondersteuning) verder Natuurcoöperatie, LTO-Noord, DWLK, KNNV’s, IVN, loonwerkers enz.

8 Relatie tot natuurgebieden in de Krimpenerwaard  Noordrand Krimpenerwaard was deel voormalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur). De ‘uitgeklede vorm’ wordt nu ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, het NNN. Voorheen Veenweidepactgebied. Eigendom deels ZHL, deels agrarisch. Aanzienlijk deel wordt weidevogelgebied: extra impuls voor natuur buiten de gebieden waarvoor het ACK contracten kan afsluiten.  Op aantal andere ZHL-gebieden wordt ook ingezet op weidevogelbeheer. Migratie tussen agrarisch beheerd gebied en natuurgebied is belangrijke factor voor overleving jonge vogels.

9 Resultaat: meer weidevogels?  Wij geloven dat het ook hier kan!! In eigen land: -‘natuurinclusief’ boeren leidt tot goede bedrijfsresultaten -en tot lokaal stijgende weidevogelpopulatie.  Resultaatbeoordeling veel beter gestructureerd: -professionele controles door ACK en PZH -inbreng vrijwilligers heel belangrijk voor vergoeding en bijsturen.  Vergoeding: afhankelijk van resultaat en inzet.  Bijsturing: van gebieden per jaar en van beheervormen per dag! Denk aan: verleggen grenzen, omleggen contracten, last- minute beheer enz.  Laatste kans voor komende contractperiode van zes jaar.

10 Wie spelen er een rol bij die veranderde aanpak?  De Provincie Zuid Holland (PZH: voorwaarden, controle, beoordelen jaarlijkse gebiedsaanvragen, adviezen)  Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK): zelfstandige coöperatie, gecertificeerd door PZH) bestaand uit veehouders, meestal ook lid van Weidehof. ACK heeft vijfkoppig bestuur, contactpersonen tot nu: Marinus Rooken en Ina van Vliet.  Alle partners die willen samenwerken, tot nu ZHL en belangstelling bij gemeente Krimpenerwaard. NVWK blijft proberen, vooreerst HHSK.  De NVWK en haar vrijwilligers: U dus !

11 Hoe verandert de rol van de weidevogelbeschermer?  Langer doorgaan in seizoen: tot pullen vliegvlug.  Meer noteren: pullen volgen, bewerkingen, kwaliteit gras  Gelijk invoeren: boer/collectief/veldwerker zien actuele situatie  Meer monitoren: minder zoeken, minder verstoring  Nog steeds 80% nestbescherming, last-minute beheer in overleg met boer/veldwerker  Regelmatig overleg met de agrariër: -u bent de belangenbehartiger van de weidevogels -u heeft begrip voor boerenbelang -met gerichte vragen en voorstellen vaak compromis mogelijk.  U heeft contractinformatie en kent de beheerafspraken.  Uw informatie is belangrijk bij aanpassen van het beheer én resultaatbeoordeling. Openheid en vertrouwen groeien door betrekken en interesse in bedrijfsvoering.  U helpt de boer!

12 Hoe ondersteunt de provincie vrijwilligers hierin? Letterlijke tekst in alle beschikkingen (goedgekeurde Gebiedsaanvragen van acht collectieven in Zuid-Holland):  Op basis van het advies van de maatschappelijke partijen (NVWK) op de gebiedsaanvragen geven wij u de volgende aandachtspunten mee.  Het succes van het beheer ligt besloten in de uitwerking van de gebiedsaanvraag in de uitvoering. Dat speelt met name bij het opstellen van de jaarplannen en krijgt een zwaartepunt bij het werk in het veld tijdens het beheerseizoen. Wij vragen u om bij die werkzaamheden de samenwerking met relevante maatschappelijke partijen binnen uw werkgebied te zoeken en het beheer in samenspraak met hen in te vullen.  Bovenstaande komt terug bij het jaarlijkse evaluatiegesprek van uw Collectief met de Provincie Zuid-Holland. De centrale thema’s van het evaluatiegesprek zijn het ecologisch resultaat van het beheer in dat jaar (in vergelijking met voorgaande jaren) en de samenwerking met de maatschappelijke partijen. De bevindingen worden jaarlijks gerapporteerd aan het provinciaal bestuur.

13 En hoe ondersteunt het ACK de vrijwilligers hierin? In begeleidende brief van Gedeputeerde Han Weber bij de beschikkingen PZH aan de collectieven staat o.a.:  Het is de basis om in de komende jaren de samenwerking in de gebieden tussen alle partijen verder uit te bouwen. Daarbij ligt het zwaartepunt bij uitvoering in het veld. Los van alle regels wordt daar in de houding, de keuzes en de samenwerking van alle dag bepaald wat alle genoemde inspanningen opleveren voor de biodiversiteit.  De Krimpenerwaard is een sprekend voorbeeld van een gebied waar de bestuurders van het collectief en mensen van de maatschappelijke partijen onder druk van de omstandigheden tot een beter contact, wisselwerking en samenwerking zijn gekomen. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de sfeer van het samen optrekken, maar ook in de inhoudelijke kwaliteit van de voorstellen. De NVWK heeft er dan ook vertrouwen dat het ACK uw inzet op waarde schat. Samen rekenen wij op uw inbreng! Zonder u wordt het niks.

14 Hoe ondersteunt het ACK u in de praktijk?  Er komt telefonische ‘noodlijn’ voor acute gevallen.  Het ACK neemt een veldwerker in dienst die u kunt raadplegen bij problemen en waaraan u zaken rechtstreeks kunt melden.  Het ACK maakt uw nieuwe, gelijkwaardige positie duidelijk aan de agrariër d.m.v. een protocol bij aangaan van de contracten.  Het ACK huurt het eerste jaar een professioneel bureau in om zowel quickscans als broedpaar- en alarmtellingen uit te voeren. U bent welkom om mee te lopen en hiermee ervaring op te doen!  Het ACK zal u om informatie vragen /die uit de systemen halen en die gebruiken voor bijstellen van beheer.  Het ACK heeft u nodig en waardeert uw inzet voor gezamenlijk doel: weidevogels redden voor de Krimpenerwaard!

15 En hoe ondersteunt de NVWK u hierin?  De NVWK is altijd aanspreekbaar voor u via de weidevogelcoördinator Klaas de Mik, via zijn assistent Joep Vermaat, via Arie Kooy en Joke Colijn, via Bente Tielkemeijer voor hulp bij digitaal invoeren.  De NVWK is constant in gesprek met het collectief.  Er komt een directe aanspreekroute naar het collectief voor spoedgevallen.  U ontvangt tijdig alle informatie over beheerafspraken (contracten) met ‘uw’ veehouders.  Terugkoppeling tijdens het seizoen tussen u en onze coördinatoren.  Werving nieuwe vrijwilligers via een breed media-offensief.  Ondersteunende workshops, presentaties, cursussen en opleidingen, al dan niet in samenwerking met de Groene Motor.  Ingaan op uw vragen en suggesties. Straks is er gelegenheid voor een vragenronde.

16 Rol Groene Motor 1 De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers in opdracht van de PZH. Op verzoek zijn een aantal tools ontwikkeld.  Over de nieuwe positie van de vrijwilliger en de relatie tot de agrariër: een presentatie/workshop ‘Boerenverstand’. Zonder boeren waren er geen weidevogels in de Krimpenerwaard, maar door het moderne ‘boeren’ sterven ze uit. Hoe gaat u om met deze spagaat? U krijgt inzichten en handvatten. Sleutelwoorden: wederzijds respect en (zelf)vertrouwen. Datum: do 10 december as. 20.00 uur, locatie n.t.b.

17 Rol Groene Motor 2  De Groene Motor helpt bij het werven van nieuwe vrijwilligers. In januari start een campagne. Er zijn veel mensen nodig: -Bestaande vrijwilligers zijn ontmoedigd of raken op leeftijd maar hebben kennis en ervaring -Onder nieuwe stelsel langer seizoen (eind juni) -Digitaal invoeren lukt niet iedereen -Twee soorten monitoring -ZHL vraagt ook om monitoring agrarisch beheerde natuurgebieden -Weidevogelbescherming is behalve nodig ook LEUK!  De GM heeft de ‘Kietelcursus’ ontwikkeld voor nieuwe vrijwilligers. Datum: februari 2016

18 Rol Groene Motor 3  Cursus digitaal invoeren van gegevens -Bestaande cursus van Landschapsbeheer Nederland wordt aangepast aan de nieuwe eisen. -Extra invoeren: waar jonge vogels lopen, bewerkingen, kwaliteit grasland, graslandgebruik (bv. extensief beweiden). -Snel invoeren is belangrijker dan ooit: kan al in het land met smartphone of tablet. -‘Brug’ tussen invoerprogramma’s collectief en vrijwilligers. -Ook boer heeft inzicht in actuele digitale gegevens nesten en kuikens: kan adequaat sturen op beheer. Datum: nog niet bekend Geen computer? Dan het vertrouwde ‘boekje’ en de telefoon.

19 Rol Groene Motor 4  Opnieuw workshops ‘Polderlezen’. Afgelopen voorjaar Arjan van Duijvenboden, methode ‘quickscan’. -Doel quickscan: goede indruk waar de vogels zitten. -Ervaren vrijwilligers kunnen hiermee snel een groot deel van een polder inventariseren. Bestaande vrijwilligers zijn al vertrouwd met gedrag vogels, leren hiermee snel tellen. -Quickscans zijn prima aanvulling op broedpaar- en alarmtellingen. Iedere ervaren vrijwilliger kan een quickscan uitvoeren! Datum: tweemaal praktijk, april en mei 2016.  Collectief huurt professional in: vrijwilligers kunnen meelopen.

20 Rol Groene Motor 5  Welke beschermers willen ook tellers worden? -Broedpaar- en alarmtellingen volgens de Sovon-methode geeft inzicht in aantallen. -Veel vrijwilligers ‘weten’ vanuit hun ervaring veel meer dan ze denken en kunnen het gedrag vaak prima interpreteren. Juist deze gegevens zijn heel waardevol om te kunnen vaststellen of ergens jonge vogels lopen en een goede inschatting te maken van de aantallen. Voor hen is de volgende professionalisering geen grote stap. -Broedpaar- en alarm/gezinstellingen zijn noodzakelijke instrumenten om resultaat (vliegvlugge pullen) te kunnen meten. -Gegevens zijn nodig voor aanpassing beheer en inzicht effect: beheermonitoring. Datum van deze cursus: vermoedelijk….

21 Hoe nu verder?  Kijk om u heen en denk na over wie u zou kunnen vragen eens met u mee te lopen. Zo zijn de meesten van ons begonnen!  Bent u bereid om uw kennis en ervaring in te zetten als mentor? Wilt u/uw groep een ‘groentje’ meenemen het land in? Ook als u zelf niet meer het land in kunt, maar wel buiten komt, kunt u zeer waardevol zijn door te vertellen wat u ziet.  Blijf vooral doen wat u leuk vindt, en denk in het belang van de weidevogels. Misschien kunt u nog iets meer bijdragen?  De NVWK promoot de belangrijke rol van de vrijwilliger bij alle instanties: zonder boeren zouden er geen weidevogels zijn, maar zonder vrijwilligers zijn ze vogelvrij!  Volg de informatie op de site www.nvwk.nl en uw e-mail.www.nvwk.nl


Download ppt "Een andere aanpak vanaf 2016 voor Weidevogelbescherming  1. Hoe is de weidevogelbescherming nu gestructureerd?  2. Conclusies na ruim 30 jaar weidevogelbescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google