De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De IE reflex bevorderen Module 6B De boodschap verkopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De IE reflex bevorderen Module 6B De boodschap verkopen."— Transcript van de presentatie:

1 De IE reflex bevorderen Module 6B De boodschap verkopen

2 Inhoud De juiste argumenten Populaire vormen van IE-events Praktijkervaring uit Frankrijk Oefeningen Pauze Perscommuniqués

3 "Wat heb ik met IE te maken?" Kmo's zien de relevantie van IE voor hen niet in – IE dat is iets voor grote ondernemingen De meeste zijn niet actief in octrooieerbare domeinen...... Maar, ze werken allemaal met © en merken! De meeste zien IE als duur, complex en risicovol De meeste weten niet dat er ook geld aan kan worden verdiend en dat IE ook nieuwe kansen schept

4 Focus op het gemakkelijke "Onze onderneming heeft geen enkele IE" Vertel hen over © en niet-geregistreerde IE Zodra ze door hebben dat ze al IE-rechten aanhouden, is het makkelijker om hen te overtuigen van de relevantie van IE Leg, zelfs bij octrooien, de klemtoon op octrooi-informatie als strategie; of het in licentie nemen; eerder dan op octrooi- eigendom

5 Octrooien – wat niet zeggen Het omschrijven van octrooien als een middel om de deur voor concurrenten dicht te houden is voorbijgestreefd Slechts weinig kmo's hebben overigens de middelen om de naleving ervan af te dwingen Slechts weinig kmo's bekommeren zich om een monopoliepositie te handhaven! Uitleggen hoe een octrooi moet worden aangevraagd is veel minder belangrijk dan toelichten waarom een aanvraag moet worden ingediend

6 Octrooien in de juiste context Inzicht hebben in octrooirecht is niet hetzelfde als inzicht hebben in een octrooistrategie Voorbeelden van hoe een octrooistrategie, als onderdeel van een algemeen businessplan, commerciële voordelen kan opleveren, komt heel wat overtuigender over dan het houden van een lezing over octrooirecht Spreek de kmo-taal: klinkklare munt

7 Populaire event formats Kmo's hebben geen tijd te verliezen Bied bv. een 2 uur durend programma aan in de avond Werk samen met een gerespecteerd partner Werk met een mix van sprekers - bv. een advocaat gespecialiseerd in IE recht, een bedrijfsconsulent - en werk een casestudy uit Kmo's hebben vaak meer vertrouwen in boodschappen vanuit de privé dan vanuit de openbare sector

8 Populaire event formats (2) Bouw het event op rond een specifiek thema, waarbij IE slechts één aspect is, bv. Exportregels Focus het event op een specifieke bedrijfstak, waarbij IE opnieuw slechts één aspect is, bv. softwareontwikkeling Verwerk uw boodschappen in kmo-meetings Neem verschaffers van risicodragend kapitaal op in het publiek en als spreker om het voor kmo’s aantrekkelijker te maken Betrek ook anderen bij het gebeuren door “iets bijzonders” te bieden hebben voor kmo’s

9 Samenwerkingsverbanden aangaan "Business Advice Open Days" (VK) Ongeveer één per maand over heel het VK Uitnodiging gebaseerd op de nieuwe btw- inschrijvingen Brengt heel wat adviserende en ondersteunende diensten samen op een plek Op een typische dag meer dan 2000 gasten http://www.businessadviceday.gov.uk/

10 Benchmarken van Nationale en Regionale kmo-ondersteunende diensten in het vlak van Intellectuele en Industriële Eigendom http://www.proinno-europe.eu/admin/ uploaded_documents/Benchmarking- Report-SME.pdf http://www.kmuforschung.ac.at (Alfred Radauer) Neem voor een kopie contact op met Lisbeth Bahl-Poulsen lisbeth.bahl-poulsen@ec.europa.eu

11 UK IPO: "What is de key?“ (Waar gaat het om?) Samenwerking met het Chartered Institute of Patent Agents & Institute of TM Attorneys Stimulans voor kmo's om de vragenlijst in te vullen – kans op een gratis IE-audit Advocaten wordt de kans geboden om potentiële klanten te ontmoeten UK IPO verzamelt statistieken over kmo's en IE UK IPO heeft de mogelijkheid om casestudy’s te schrijven

12 WP4: Module 6B Hoe kan een kmo worden overtuigd van het belang van IE voor haar strategie? Het voorbeeld van: IEEPI in Frankrijk

13 De praktijkervaring in Frankrijk De situatie Het probleem Hoe het probleem aanpakken

14 Feiten & Cijfers Er werden in Frankrijk slechts een beperkt aantal octrooien ingediend : 17.000 / jaar Dit laag cijfer is voornamelijk toe te schrijven aan een gebrek aan interesse vanwege de kmo Amper 1.500 op een totaal van 2 miljoen kmo dienen jaarlijks een octrooiaanvraag in  NOOD AAN INTENSIEVE ACTIE

15 ... maar, een bewezen impact Kmo’s die OCTROOIEN indienen: scheppen extra werkgelegenheid zetten een sterke groei in omzet neer halen een hoger rendement  Getuigen daarom van een grotere vitaliteit dan de gemiddelde kmo Bron: OSEO-INPI studie van december 2004

16 Een gebrekkige kennis van IE kmo’s weten weinig of niets van IE OMWILLE VAN: beperkte universitaire opleiding weinig training traditie van geheimhouding

17 De praktijkervaring in Frankrijk De situatie Het probleem Hoe het probleem aanpakken

18 Hoe bedrijfsleiders benaderen en voor een zaak warm maken die : geen tijd hebben? over onvoldoende financiële middelen beschikken? over onvoldoende menselijke middelen beschikken? training zien als tijdverlies?

19 Hoe contact opnemen met bedrijfsleiders en voor een zaak warm maken die:  Een negatief beeld hebben van octrooien en ze ervaren als complex? duur? moeilijk afdwingbaar?

20 De praktijkervaring in Frankrijk De situatie Het probleem Hoe het probleem aanpakken

21 Doelstellingen Eerste stap: de IE-bewustwording stimuleren Tweede stap: aanstellen van een “IE adviseur” binnen de onderneming  DOEL: bedrijfsleiders van kmo’s  Focus: industriële sectoren met hoge toegevoegde waarde (mechanica, plastics, …)

22 Verkoopsbenadering Principe: 3-traps benadering 1.Beknopte presentaties door tussenpersonen (Kamers van Koophandel, enz.) 2.1 ste, korte trainingsessie: ½ tot 1 dag (algemene inleiding  bewustwording) 3.2 de, diepgaande trainingsessie: 1 of 2 dagen, gericht op de toekomstige interne IE adviseur

23 1 ste stap: Presentatie Beknopte presentatie: Duur: 30 tot 45 minuten Tussenpersonen:  volgens de sector: beroepsverenigingen of sectoren  volgens de geografische zone: Kamers van Koophandel en sector federaties, werkgeversorganisatie, clubs van bedrijfsleiders… Wanneer?  tijdens de jaarlijkse algemene vergadering of bij een andere activiteit

24 De boodschap verkopen! Boodschap: IE is belangrijk voor u omdat  het u beschermt  het de waarde van uw producten en van uw onderneming verhoogt  het inkomsten genereert

25 Belang van de woordkeuze HOU HET EENVOUDIG: vermijd technische en/of wettelijke begrippen "Commerciële ontwikkeling" eerder dan "innovatie" “Aanvragen van octrooien, inschrijven van handelsmerken of registreren van modellen en tekeningen" eerder dan "Intellectuele Eigendom" “Inbreuk" eerder dan “schending van IE rechten"  Doel: De onderneming ertoe overhalen om zich aan te melden voor een korte trainingssessie!

26 2 de & 3 de stap: Cursusmethodologie Ga op verschillende manieren te werk! Klassieke benadering: klas theorie/casestudy’s/ uitwisselen van ideeën en informatie Training – actie: breng een bezoek aan ondernemingen met een presentatie en een debat over praktijkcases E-learning: portaal die continu kan worden bijgewerkt en een vraag-en-antwoordforum

27 Conclusies Uitvoerige benadering wegens: uiteenlopende bedrijfsprofielen uiteenlopende profielen van de ondernemers/bedrijfsleiders tijdsgebrek Maar, een NOODZAKELIJKE benadering: kmo’s zijn een ESSENTIELE bron van innovatie en van werkgelegenheid Het is BELANGRIJK om IDEEEN en INFORMATIE uit te wisselen om de effectiviteit van dergelijke oefeningen te VERBETEREN

28 Ondersteunende oefeningen Spelletje: begrijpen van het IE- universum – Perceptie van juist en fout Quiz - Multiplechoicetest

29 “Ik dien een aanvraag in voor IE-bescherming opdat de IE niet zou worden gekopieerd.” Dit is fout! Wanneer we een aanvraag indienen voor het registreren van een model of tekening, voor het inschrijven van een handelsmerk of van een octrooi, enz. worden we blootgesteld aan het risico van kopiëren zodra de betrokken zaak publiek wordt gemaakt door het betrokken Merkenbureau. Copyright (auteursrecht) beschermt ons literair, artistiek en wetenschappelijk werk waarbij we die niet dienen in te schrijven, maar we zijn wel blootgesteld aan kopiëren zodra ons werk publiekelijk wordt vrijgegeven. Waarom zouden we ons dan interesseren voor IE-bescherming of waarom zouden we dan nog een IE-aanvraag indienen? Omdat IE-rechten garant staan voor exclusieve rechten die u kunt gebruiken en in staat stellen om anderen te verbieden om uw beschermde zaak te gebruiken. U bent gemachtigd om gerechtelijke stappen te zetten tegen de overtreder.

30 “IE-rechten, dat is niets voor mij. Dat is een veel te dure aangelegenheid.” Dit is een misvatting! De kosten verschillen van het ene IE-recht tot het andere en van geval tot geval. Bepaalde IE-rechten moeten zelfs niet worden ingeschreven om van kracht te zijn (bv. het copyright of het niet-geregistreerde Gemeenschaps- model). Andere (bv. handelsmerken, klein brevet of geregistreerde modellen) zijn zelfs betaalbaar voor een individu; een kmo is in die gevallen dus nog beter geplaatst. Octrooien kunnen duur zijn, maar een uitgekiende IE-strategie en een financiële planning helpen de kosten te drukken.

31 “Octrooien beschermen allerhande soorten van innovaties.” Dit is fout! Octrooien beschermen UITVINDINGEN … en niet alle uitvindingen. Om octrooibaar te zijn, moet een uitvinding (wereldwijd) NIEUW zijn, een INVENTIEVE STAP inhouden en INDUSTRIEEL BRUIKBAAR zijn. En daar blijft het niet bij: Er kunnen uitvindingen zijn die gewoon niet octrooibaar zijn (bv. uitvindingen waarvan de uitbating ethisch niet verantwoord is). Kennis, IE, kan door verschillende IE-rechten worden beschermd, met uiteenlopende functies en doelen. U moet dus de hele waaier van IE- rechten onder de loep nemen om te achterhalen welke rechten het best uw belangen dienen.

32 “Mijn resultaten zijn nagelnieuw. Ik neem er een octrooi op. En omdat dat een dure zaak is, zal ik de octrooiaanvraag zelf schrijven, (als ingenieur kan mij dat toch niet moeilijk vallen).” Zijn uw resultaten werkelijk nagelnieuw? Werd er een degelijk onderzoek uitgevoerd naar de laatste stand van de technologie in het domein waarin u beweert nieuw te zijn? Het opstellen van een octrooiaanvraag is een complexe zaak. Men moet niet alleen over de ter zake vereiste technische kennis beschikken, maar evenzeer erg bedreven zijn in het opstellen van octrooiaanvragen.

33 “Ik verzuimde mijn werk te registreren en wordt nu gekopieerd …Ik kan geen enkel recht meer laten gelden.” Het copyright beschermt uw artistiek, literair of wetenschappelijk werk vanaf het moment dat u het creëerde. Over het algemeen is er dan ook geen enkele reden om dit werk te octrooieren en hoeft u verder ook geen enkele formaliteit te vervullen. Waarom zou ik mijn werk dan inschrijven in een Bureau voor IE? Het inschrijven van uw met een copyright beschermd werk, verleent u ten minste het vermoeden van auteurschap en dat kan nuttig zijn bij een eventueel geschil. Verleent het Bureau voor IE mij het recht om een copyrightsymbool (©) bij mijn werk te plaatsen? Neen. Het copyrightsymbool (©) wordt bij het werk geplaatst door de copyrighthouder. Het geeft aan dat het werk beschermd is en bij wie men terecht kan wanneer men het werk wenst te gebruiken.

34 Ondersteunende oefeningen Spelletje: begrijpen van het IE- universum – Perceptie van juist en fout Quiz - multiplechoicetest

35 1. Een kmo moet zijn geïnteresseerd in nieuwe technologieën en in innovatie: a)Niet noodzakelijkerwijs, kmo's werken voornamelijk volgens de oude methoden. b)Inderdaad. Op die manier wordt immers het concurrentievermogen aangescherpt. c)Neen, dat is immers te duur. d)Neen, dat soort dingen zijn voor grote ondernemingen.

36 a)Juist, want het geeft de kmo een concurrentie- voordeel en biedt tegelijk extra groeikansen b)Fout, IE-bescherming is te duur en niet geschikt voor de kmo-wereld c)Fout, de IE van kmo's wordt door de Commissie beschermd d)Juist, omdat het de kmo de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten 2. Het is voor een kmo belangrijk dat ze haar IE beschermt:

37 a)Uitsluitend in het thuisland, omdat dit volstaat om haar IE te beschermen in alle landen waar de kmo handelsactiviteiten ontplooit b)In de hele wereld, anders heeft het geen zin c)Uitsluitend in het thuisland, omdat een kmo nooit de internationale toer op gaat d)In het thuisland en in alle landen waar de kmo handelsactiviteiten ontplooit 3. Een kmo moet haar IE geografisch beschermen:

38 a)Fout, kmo's zijn altijd al bezorgd geweest over de bescherming van hun IE. b)Juist, maar dat geldt alleen maar voor kmo's die activiteiten ontplooien buiten Europa. c)Fout, in het verleden investeerden kmo's meer in het beschermen van hun IE. d)Juist, IE neemt alsmaar aan belang toe in een hoog competitieve geglobaliseerde markt. 4. IE is vandaag de dag voor kmo's belangrijker dan in het verleden:

39 a)Integendeel, het verarmt de kmo omdat er zoveel geld gaat naar het verwerven van IE-rechten b)Inderdaad, het opent wellicht ook de weg naar strategische partnerschappen c)Dat klopt, maar het maakt tezelfdertijd de producten van de kmo een stuk duurder d)Helemaal niet 5. Een sterke IE-rechtenportfolio verhoogt de handelswaarde van een kmo:

40 a)is de zaak voor haar afgedaan en kan ze terug rustig verder gaan met de dagelijks werking b)moet ze nagaan hoe ze haar kennis direct of indirect te gelde kan maken, bv. door het verlenen van licenties aan derden, en, indien nodig, haar IE-rechten afdwingen ten aanzien van overtreders c)moet ze haar IE-rechten ogenblikkelijk verkopen om op die manier er zoveel mogelijk aan te verdienen d)moet ze de kennis geheim houden en die nooit meer aan anderen meedelen 6. Zodra een kmo haar kennis met IE- rechten heeft beschermd:

41 a)moet ogenblikkelijk een dure advocaat inhuren b)kan gebruik maken van diverse gratis ondersteunende diensten, zoals de IPR-helpdesk, de kmo-rubriek op de website van WIPO (World Intellectual Property Organisation - Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom), of InnovAccess c)moet aankloppen bij een grotere onderneming in de sector om advies in te winnen d)moet wachten op een goed onderbouwd artikel in de lokale pers 7. Een kmo die zich algemeen wil informeren over IE:

42 a)niet noodzakelijkerwijze, er bestaan tal van Europese initiatieven ter ondersteuning van innovatieve kmo's, zoals de EU Framework Programmes en het Competitiveness & Innovation Programme b)juist, nagenoeg alle ondersteunende activiteiten voor innovatieve kmo's gaan uit van het nationale niveau c)juist, door hun aard zijn kmo's niet bedoeld om transnationale samenwerkingsactiviteiten op te zetten d)juist, de Europese Commissie stelde duidelijk dat steun aan kmo’s uitsluitend uitgaat van het nationale niveau 8. Innovatieve kmo's kunnen enkel op nationaal niveau steun vinden:

43 a)niet noodzakelijkerwijze, kmo’s met een middelhoog of laag technologiepeil kunnen evenzeer deelnemen om hun vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. b)juist, nagenoeg alle onderzoeksprojecten zijn bedoeld voor hightech kmo's. c)juist, kmo’s met een middelhoog of laag technologiepeil krijgen geen financiering. d)juist, tenzij ze samensmelten met een grotere onderneming. 9. Enkel hightech kmo's kunnen deelnemen aan EU gefinancierde projecten:

44 a)kan men de SME Tech Web service, het National Contact Points Network of een soortgelijke dienst consulteren b)kan men de website van het WIPO (World Intellectual Property Organisation) consulteren c)moet men de Aanbeveling van de Commissie over de definitie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen consulteren d)moet men geregeld Google controleren 10. Om informatie te verkrijgen over deelneming van kmo’s aan EU gefinancierde projecten:

45 Pauze

46 Perscommuniqués Oefening – perscommuniqué van het Bosarian Octrooibureau Dit communiqué is een ramp! Identificeer de inherente problemen –Neem het paragraaf na paragraaf door –Waarom een journalist dit communiqué niet zou gebruiken? –Waar ging het mis? –Focus niet op de factuele inhoud of nauwkeurigheid, focus liever op de volledigheid in het opwekken van interesse en het nut om een verhaal voor te bereiden

47 Anatomie van een Perscommuniqué Wat soort van nieuws is interessant? Wie, wat, waar, wanneer, waarom De“kapstok” – waarom is dit nieuws vandaag? Citaten Beeldmateriaal “Noot voor de redactie” “White label”-kopij – uitgeschreven artikels

48 Perscommuniqué #1 – wat is nieuws? Doel van journalistiek werk is … onderhouden Slecht nieuws heeft een hogere nieuwswaarde Verhalen over “risico”, “bedreiging” en “gevaar” Verhalen gaan over mensen, niet over dingen Statistieken & enquêtes Wedstrijden, overwinningen, successen

49 Perscommuniqué #2 – kerngegevens De eerste en de tweede zin van om het even welk perscommuniqué moeten altijd een antwoord bieden op volgende vragen: Wie? Wat? Wanneer? Waar? Waarom?

50 Perscommuniqué #3 – de “kopstok” Elke journalist is geïnteresseerd in de vraag: “Waarom is dit vandaag nieuws?” De opening of de start van iets Het aflopen of het einde van iets Een belangrijke verjaardag Schrijf het communiqué voor de cruciale datum, eerder dan 3 dagen na het gebeuren! (“embargo”)

51 Perscommuniqué #4 - citaten Het opnemen van twee of drie citaten van betrokkenen, maakt het makkelijker om achteraf het perscommuniqué om te zetten in een artikel Citaten verhogen de “human interest” Schrijf het citaat en leg het vervolgens ter goedkeuring voor aan de betrokken persoon Als u de betrokken persoon vraagt om een citaat te schrijven, krijgt u nooit precies wat u wilt of wat u nodig hebt

52 Perscommuniqué #5 – illustratiemateriaal Een sterk beeld verhoogt de kans dat het verhaal wordt gepubliceerd Foto’s van mensen, vooral gezichten, maken twee keer meer kans om te worden gebruikt dan beelden van voorwerpen of plaatsen Stuur samen met het communiqué lage resolutie beelden en hou hoge resolutie beelden klaar voor journalisten die ernaar vragen

53 Perscommuniqué #6 – Noot voor de redactie De “Noot voor de redactie” is een bijlage Ze moet extra informatie bevatten die het schrijven van een artikel ondersteunt Geef in het perscommuniqué zelf niet te veel details – verschuif zoveel mogelijk van dergelijke informatie naar de “Noot voor de redactie” Geef ook een aanspreekpunt op waar men terecht kan voor bijkomende inlichtingen

54 Perscommuniqué #7 – white label Persagentschappen (bv. Reuters, Belga, …) zetten perscommuniqués om in korte artikelen voor publicatie in de media die hier op willen inpikken U kunt dat ook doen! Stel een beknopte reportage samen of schrijf een kort artikel en stop dat ter ondersteuning bij het perscommuniqué Journalisten die het te drukken hebben, nemen dan wellicht uw artikel of reportage zonder meer over

55 Perscommuniqués #8 - Slotoefening Oefening – het Dávid Bánky perscommuniqué Dit communiqué staat model voorbeeld Geef aan waar het de hoofdprincipes naleeft –Doorloop het paragraaf per paragraaf –Hoe werd de informatie gestructureerd? –Hoe kan het nog beter?

56 Ik dank u voor uw aandacht! Ik wens u verder nog een fijne dag


Download ppt "De IE reflex bevorderen Module 6B De boodschap verkopen."

Verwante presentaties


Ads door Google