De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul 20 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul 20 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul 20 april 2015

2 Onderzoek toekomstscenario … 1.welke mogelijkheden bestaan er om de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang binnen gemeente vorm te geven? 2.welke voor- en nadelen hebben de verschillende uitwerkings- mogelijkheden van de harmonisatie? 3.wat zijn de (financiële) consequenties van de verschillende scenario’s?

3 Peuterwerk en dagopvang naast elkaar… Dagopvang - aanbod voor 0 t/m3 jarigen - uitsluitend toegankelijk voor 2-verdieners* - aanbod in dagdelen van ca. 5,5 of 11 uur / dag, het gehele jaar - 2 beroepskrachten per groep van 16 peuters - gefinancierd door ouders die deel kosten verhalen op inkomensafhankelijke toeslag * plus alleenstaande ouders met werk en specifieke groepen ‘op weg naar werk’ Peuterspeelzaalwerk - aanbod voor 2 of 2,5 t/m 3 jarigen - toegankelijk voor zowel 2-verdieners als kostwinners - aanbod in dagdelen van ca. 2,5 uur / dag, 40 weken per jaar - niveau 1: 1 beroepskracht per groep van 16 peuters - niveau 2 / VVE: 2 beroepskrachten per groep van 16 peuters - gefinancierd door gemeenten die deel kosten verhalen op ouders middels ouderbijdrage

4 Het bereik van voorschoolse voorzieningen onder peuters in de gemeente Valkenburg …

5 Landelijk peuterbeleid Asscher: een betere basis voor peuters Vanaf 2017 2-verdienersgezinnen naar toeslagregeling kinderopvang kostwinnersgezinnen blijven aangewezen op gemeentesubsidie VVE: regie en financiering VVE blijft bij gemeente 1 kwaliteitskader kinderopvang en peuterwerk = einde peuterspeelzalen ambitieniveau 1 (vrijwilligers) overheveling budget van gemeente naar Rijk en verminderen regeldruk kinderopvangondernemers Op termijn structurele scholing PM-ers (mn taal) betere mix MBO en HBO op werkvloer kindvolgsysteem versterkt overgang naar primair onderwijs

6 Brief Asscher 17 juni 2014: een betere basis voor peuters

7 Peuterwerk en kinderopvang naast elkaar (2)… Dagopvang Peuterspeelzaalwerk Ambitieniveau 1 Ambitieniveau 2

8 Ambitieniveau 1 zalen in Nederland …

9 Financiering peuterspeelzaalwerk nu: Peuterspeelzaal (PSZ) gemeente - regulier - VVE

10 Financiering peuterspeelzaalwerk na omvorming Asscher: Peuteropvang / Speelleergroep (KDV) gemeente - regulier - VVE

11 Verschuiving in financiering heeft gevolgen voor gemeentefinanciën … Tweeverdieners kunnen vanaf 2017 Rijks-gefinancierde kinderopvangtoeslag aanvragen voor peuterwerk. Door deze extra financieringsbron voor peuterspeelzalen kan de subsidiebijdrage van gemeenten omlaag. No free ride: SZW kort op decentralisatie uitkering gemeenten om extra toeslaglasten te dekken. en ongeveer € 36.000 daarvan komt uit Valkenburg ….

12 Financiële en administratieve consequenties omvorming naar peuteropvang alle groepen naar 2 beroepskrachten (+1 per groep) per 2017 (of eerder als financiering via toeslag eerder moet starten) = extra kosten aanbieder korting decentralisatie uitkering van Rijk voor gemeente (-€ 36.000) = minder dekking gemeente hogere ouderbijdrage van ouders met toeslagaanspraak = meer ouderbijdrage ouders met toeslag = meer dekking hogere eisen aan administratieve organisatie (o.a. contractering facturering, infokoppeling BD = extra kosten door hogere overhead belasting andere netto ouderbijdrage voor gebruik peuterspeelzaal door ouders zonder toeslagaanspraak = hogere/lagere ouderbijdrage ouders zonder toeslag afhankelijk van gezinsinkomen

13 Consequenties harmonisatie op ouderbijdrage: lage inkomens minder, hoge inkomens meer …

14 Uitvoeringsvormen van peuteropvang … Na omzetting blijft peuteropvang vaak een apart circuit …

15 Stappenplan omvorming …. 1.Overzicht benodigde (uren) extra beroepskrachten en leidsters (rekening houdend met vier-ogenprincipe). 2.Plaatsingsovereenkomsten/contracten opstellen (voor ouders). 3.Uitwerken administratieve procedures o.a. 1.innen ouderbijdrage (automatische incasso?) 2.aanpassen inhoud intakegesprekken 3.planning en plaatsing peuters 4.contracten ouders (regelen ondertekening) 5.Gegevensuitwisseling Belastingdienst 4.Registratie locaties als kinderopvanglocaties in het Landelijke Register Kinderopvang, waarna GGD-inspectie volgt en eventuele aanpassingen (financiering?).

16 Stappenplan omvorming …. (2) 7.Eventueel nieuw personeel aantrekken en inwerken. 8.Instellen van een oudercommissie per locatie. 9.Ouders informeren over veranderingen en eventueel ondersteunen bij aanvraag kinderopvangtoeslag. 10.Aanpassen informatiemateriaal, zoals informatieboekje en/of website.

17 Afweging voor bestuur SPV: zelfstandig omvormen of synergie zoeken met partner organisatie In meerdere gemeenten gaat omvorming naar peuteropvang samen met overdracht van het aanbod van gespecialiseerde peuterspeelzaalwerk aanbieders naar kinderopvang aanbieders. De peuterspeelzalen in de gemeente Meerssen zijn per 1 januari 2011 gefuseerd met de stichting Spelenderwijs. Stichting Peuterspeelzalen Boskoop (SPB) valt sinds 1 januari 2013 onder Junis Kinderopvang. Vanaf augustus 2015 worden de peuterspeelzalen in Almere overgenomen door kinderopvangorganisaties in de stad. Bron: Peuterspeelzaalwerk 2014: facts & figures, (BM&C 2014)

18 Tot slot …


Download ppt "Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul 20 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google