De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 Jo Hoornaert Leerkracht PAV RHIZO School voor mens & samenleving Kortrijk Vakdidactische sessie PAV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 Jo Hoornaert Leerkracht PAV RHIZO School voor mens & samenleving Kortrijk Vakdidactische sessie PAV."— Transcript van de presentatie:

1 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 Jo Hoornaert Leerkracht PAV RHIZO School voor mens & samenleving Kortrijk Vakdidactische sessie PAV

2 Inhoud PAV? - Focus op 3 e graad Leerlijnen en leerplandoelen Eindopdrachten Actua Natuurwetenschappen en moderne vreemde talen in PAV Aanpak vakwerkgroep Opbouw thema’s Gebruik opzoekboekje Vakoverschrijdend werken Aanpak GOK-leerlingen

3 Wat is PAV? Project Algemene Vakken  Bekeken vanuit leerplan vrije netleerplan  Leerplan PAV in 2 e & 3 e graad: gelijklopend, gradueel moeilijker (Leerplan 2 e graad, 3 e graad: graadsleerplan. Leerplan 3 e graad 3 e leerjaar: jaarleerplan.)

4 Thema’s 2 e graad 3 e jaar4 e jaar Actua doorheen het jaar, bv actua zomer Goed geregeldSOS (samen op stap) Brussel, Oostende, Hasselt ZakgeldNatuur op drift WaterVandalisme WO IMedia... Aansluiten bij leefwereld jongere: algemeen studierichting actualiteit

5 Thema’s 3 e graad 5 e jaar6 e jaar7 e jaar Op weg naar stage met kinderen De bankWonen: huren of kopen Jong is outUitgaan en verkeer(On)vruchtbaarheid EuropaRecht op rechtOp zoek naar een job WO IIFilmIn goede papieren: belastingen verzekeringen, kredieten Verantwoord consumerenKansarmoede Actua: zomer, jaaroverzicht, opdracht leerlingen Pinterest BelgiëKinderrechten Voorbereiding GIP Actua Voorbereiding GIP Actua

6 Uitgangspunten leerplan: Gradueel opgebouwd: Leerplan 3 e graad (5 e & 6 e jaar) én 7 e jaar:  Optimale organisatie:  groepering per 2 lesuren (voor opdrachten, uistappen)  Max 12 tot 16 lln ‘In Project Algemene Vakken ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en attitudes om adequaat en zinvol te functioneren in de onmiddellijke leefomgeving en ten aanzien van een wereldbetrokkenheid. PAV begeleidt de leerlingen in hun individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming. Maatschappelijke zelfredzaamheid staat centraal. Doel is dat leerlingen adequaat kunnen optreden en handelen in de context van hun persoonlijke leven, hun beroepsleven en hun deelname aan de multiculturele samenleving. Een interactieve aanpak is hierbij belangrijk. Leerlingen leren hun problemen niet te isoleren en om te gaan met de diversiteit binnen de groep. Zij leren op een verantwoorde en verantwoordelijke manier functioneren en ontwikkelen sociaal relevante attitudes, goede leer- en leefgewoonten en zelfvertrouwen. De leerlingen worden gestimuleerd tot persoonlijke groei en weerbaarheid met waardering en respect voor anderen en voor zichzelf. Regelmatig ingebouwde reflectiemomenten spelen bewust op dit groeiproces in.’

7 4 leerlijnen De leerplandoelstellingen worden vanuit 4 leerlijnclusters opgebouwd:  informatieverwerving en -verwerking  probleemoplossend denken  individueel werk en groepswerk  maatschappelijke participatie ‘Deze leerlijnclusters vormen geen afzonderlijke didactische eenheden. Ze dienen ter ondersteuning van graadoverschrijdende vakgroepwerking en van de individuele leraar. Ze hebben hun weerslag op het didactisch handelen, op aangeboden materiaal en werkvormen, op een gradueel groeiende zelfstandigheidsdidactiek en op de daaraan gekoppelde evaluatiemethodieken.’

8 Voorbeeld: thema 5 e jaar Thema op weg naar stage met kinderen

9

10 YouTube: ‘normale’ versie: Dichter draagt voor: Marc groet...Dichter draagt voor: Marc groet... Versie Chris & co: ‘Herman groet ‘s morgens de dingen’Herman groet ‘s morgens de dingen

11 Vrij naar Paul van Ostaijen Verschenen in DS, 21 november 2015: Wout Hertens, 15 jaar. Leerling 3 BSO school in Visitatie Mariakerke, schreef dit gedicht in de lessen PAV

12 Leerlijn: maatschappelijke participatie,

13 Leerlijnen en leerplandoelen Leerplandoelen: LPD 30 *Respect opbrengen voor: het leefmilieu; het historisch-cultureel erfgoed; LPD 32 *Belangstelling tonen voor: vormen van creatieve expressie; jeugd- en adolescentenliteratuur en poëzie. LPD 33 33 *Bereidheid en durf tonen om: te luisteren, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven; het taalgebruik te verzorgen.

14 Nadien: zelf een gedicht zoeken.  Opbouw volgens OVUR-principe  Oriënteren: 3 sites, op zoek naar gedichten van bepaalde auteurs, bv ; Toon Tellegen,..  Voorbereiden 1 gedicht kiezen, bronvermelding noteren (Opzoekboekje), waarom dit gedicht?  Uitvoeren voordragen: aandacht voor taal, intonatie, tempo, gebaren, extra’s zoals attributen  Reflecteren voldoende inspanning geleverd? afspraken? tijdsbewust?

15

16 LPD 13 Zelfstandig opdrachten individueel realiseren via volgende stappen: de planning; de organisatie; de uitvoering; de reflectie; de evaluatie; de bijsturing. Ook leerplandoelen van leerlijn: Individueel werk (en groepswerk): LPD 18 Over eigen bijdrage, (teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat) reflecteren. LPD 19 De eigen bijdrage, (de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat) evalueren en bijsturen.

17 Vervolg thema

18 Vervolg thema: Bib leren kennen, uitleg door bibliothecaris Improviseren, & elkaar evalueren Zelf een kleuterverhaal zoeken (+ waar vind je dit in de bib?) Improviseren: elkaar evalueren

19 Evaluaties: m.b.v. ‘rubrics’  Bv. www.slo.nlwww.slo.nl  Gratis registreren  Zoekwoord ‘rubrics’ Toelichting + reeks voorbeelden  Bv. http://www.softskills.nl/rubric-voor-leraren-om-na-te- denken-over-de-les-2/http://www.softskills.nl/rubric-voor-leraren-om-na-te- denken-over-de-les-2/

20 Thema, 7 e jaar: In goede papieren Digitaal stadsspel: ‘No credit, game over’ Leerlijn Maatschappelijke participatie ‘Aan de hand van digitale media dient de jongere zich een weg te banen door de stad in een poging de schulden van zijn personage af te lossen. Hierbij dient hij zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW mutualiteiten, vakbonden, banken…) aan te spreken en praktische oplossingen te zoeken. Interviews, foto’s en documenten dienen aan te tonen dat de jongere niet alleen de/ zijn weg vindt in de wereld van de media, maar ook in de -soms keiharde- realiteit. Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. Een nabespreking zorgt ervoor dat we hun gedrag en beslissingen kunnen evalueren. Dit brengt een belangrijke dialoog op gang, die tevens een eerste aanzet vormt/ geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.’ LPD 22 * Bereid zijn een eigen standpunt in te nemen, te nuanceren en te beargumenteren.

21 Leerlijn probleemoplossend denken Tijdens het spel: LPD 12 Zelfstandig een probleem analyseren: bei ̈ nvloedende factoren achterhalen; LPD 13 Een gepaste oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren. LPD 14 De uitvoering, het proces en het resultaat van de gevolgde oplossingsstrategie evalueren, bijsturen en optimaliseren. Leerlijn individueel werk en groepswerk LPD 16 Om een doel te bereiken, met een team overleggen en onderhandelen over  aanpak; taakverdeling; verantwoordelijkheid. Bespreking achteraf: LPD 18 Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat reflecteren. LPD 19 De eigen bijdrage, de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat evalueren en bijsturen. LPD 20 Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat verslag uitbrengen. LPD21 * Bij het werken in team empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen.

22 Thema: In goede papieren:  Belastingen  kredieten: nu grotendeels vervangen door ‘No credit, game over’  Verzekeringen: groepswerk  Belangrijkste verzekeringen komen aan bod: auto-, brand-, hospitalisatie-, reis, familiale verzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.  Opzoeken in brochure ‘op eigen benen’ & brochures KBC, Argenta, AXA, Vroeger ook met belgopocket - opgedoekt (hier ook differentiatie)

23 Leerlijn informatie verwerven & verwerken  Voorbeelden: kleuterverhaal, GW verzekeringen, thema Wonen,..

24 Groepswerk verzekeringen LPD 1 Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vinden en selecteren uit:  diverse tekstsoorten;  beeldmateriaal;  ICT-bronnen en ICT-toepassingen;  kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 3 e graad en 7 e jaar: idem

25 Groepswerk verzekeringen LPD 2 Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie kritisch beoordelen:  essentie uit schriftelijk en mondeling materiaal, beeldmateriaal, ICT-materiaal  kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 3 e graad tegenover 7 e jaar: stap verder:

26

27 Groepswerk verzekeringen LPD 3 Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vergelijken en integreren:  essentie uit schriftelijk en mondeling materiaal, beeldmateriaal, ICT-materiaal  kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 3 e graad tegenover 7 e jaar: stap verder: Bv rekenmodule: via een verzekeraar,...

28 Thema Wonen: idem Leerlijn informatie verwerven & verwerken Veel zelfstandige opdrachten:  inhoudelijke vragen over een huurcontract, met een modelhuurcontract & extra info, op te zoeken in brochure: ‘Op eigen benen’.  Filmpje ‘Explania’ over indexatie huurprijs, nadien toepassen: formule zoeken op site & rekenmodule huurcalculator gebruikenindexatie huurprijssite  Situatie: koppel verhuist, overname gas & elektriciteit, met formulier VREG en brochure met info.  Een advertentie over een huis, waarbij de lln de notariskosten gaan berekenen. Doorbreken met quiz, gemaakt met Kahootquiz Hoe werken met Kahoot?

29 Taalbeleid Thema’s, opdrachten sluiten ook aan bij de richtlijnen rond: Taalbeleid : aandacht voor instructietaal en lesstructuur Leren en denken gebeurt in taal. Als we ‘goed’ onderwijs willen voor allen, is het belangrijk om in alle vakken aandacht te besteden aan taal. Om de taalvaardigheid van leerlingen te bevorderen, kan de leraar onder meer:  de voorkennis van de leerling activeren;  zorgen voor een duidelijke en transparante lesstructuur;  aanschouwelijk werken met authentiek of levensecht materiaal;  voldoende aandacht besteden aan schooltaalwoorden;  leerlingen vanuit een functionele opdracht regelmatig met tekstmateriaal aan de slag laten gaan;  de invuldidactiek verlaten door leerlingen ook opdrachten te geven waarin ze (beperkte) teksten moeten produceren, hetzij mondeling of schriftelijk;  de eigen instructietaal verzorgen, zowel in lessen, opdrachten als bij evaluatie.

30 Eindopdrachten / evaluaties Voorbeeld 5 e jaar:  eindopdracht stage met kinderen  Evaluaties, reflecties bij uitvoeren van een opdracht 6 e jaar idem 7e jaar: nog steeds een examen, maar daarin worden de vaardigheiden getest.

31 Actualiteit Actua zomer:  Overzicht aan de hand van cartoons Voorbeeld 5 e jaar: pinterestpinterest Aanslagen Parijs: overzicht van feiten (chronologie gebeurtenissen, situering op een kaart, enkele foto’s die de wereld zijn rondgegaan) Heel veel suggesties in leerplan zelf, ideeënfiches p 56-57  Bv. Bij verkiezingen ‘doe de stemtest’...

32 Natuurwetenschappen in PAV In voege op 1 sept 2014 Bv. ET 3: Opdracht erfelijkheid, met brochures. Nadien klassikale les met presentatie & extra’s zoals filmpje kleurenblindheid,..filmpje kleurenblindheid

33 Moderne Vreemde Talen in PAV

34 Aanrader: duolingo App en site,site Vanuit het Nederlands kan je Engels leren Na inloggen kan je wisselen tussen toestellen: laptop, smartphone, tablet Op eigen tempo, vaardigheidstesten om instapniveau te bepalen

35 Werking vakwerkgroep Alle thema’s, opdrachten, presentaties staan op Smartschool (of dropbox) De collega’s staan (of stonden) in verschillende leerjaren Iedereen brengt z’n expertise mee vanuit zijn vakgebied Vergadermomenten: formeel & vooral informeel  2 vergaderingen 2 e en 3 e graad  3 vergaderingen voor 2 e graad en 3 e graad  Binnen 1 bepaald leerjaar heel veel vergadermomenten, bv voor start v.e. thema, bij maken EO. In de wandelgangen worden veel afspraken gemaakt.  bv. Actua: Parijs: overzicht, presentatie  bv remediëringsopdracht, vervangingsopdracht Elk thema wordt ieder jaar herbekeken & bijna steeds aangepast. Soms verschuift een thema naar een ander leerjaar of wordt info in meerdere leerjaren gebruikt (bv verkiezingen, actua)

36 Opbouw thema Aantrekkelijk voorblad Inhoudstafel Doelstellingen (vooraan of achteraan) Achteraan bronnenlijst  Opletten met gebruik foto’s, tip: geavanceerd zoeken op Google (via licentie)Google  Meer tips over auteursrecht in de klas: mediawijs.be Evaluatieformulieren van sommige opdrachten Illustratie met korte filmpjes (enkele minuten), tip: Explania Vaak ondersteund met presentaties

37 Google  instellingen

38 Mediawijs.be  ‘flowchart’, filmpje, dossierflowchartfilmpje

39 Opzoekboekje Naslagwerk  Mag steeds gebruikt worden, ook bij eindopdrachten Op papier én online In de loop van de jaren aangevuld

40 Vakoverschrijdend werken

41 Bv. Brief aan ouders

42 Bv. Thema kinderrechten Enkele leerdoelen uit het beroepsgericht leerplan Kinderzorg komen aan bod in PAV:  De betrouwbaarheid van een bron kunnen controleren.  De 3 soorten kinderrechten in het verdrag kunnen verduidelijken.  De 3 P’s kunnen opsommen, verduidelijken en illustreren met een voorbeeld.  De 4 basisprincipes in het kinderrechtenverdrag kunnen opsommen en verduidelijken.  Bij een artikel uit het IVRK verduidelijking en voorbeelden kunnen geven.  Kunnen verwoorden in welke situaties de eigen rechten eventueel al geschonden zijn geweest.  Quiz: kahootkahoot

43 Aanpak GOK-leerlingen Vanuit GOK-beleid: Begeleidingsplan voor  leerlingen met dyslexie, ADHD, dyscalculie  anderstalige leerlingen Hallo Ik ben Sofie. De dkoter hefet mij gezeged dat ik disleksie heb. Voor mji dnasen de letetrs rond. Smos lahcen ze mji uit asl ik meot voolrezen in de kals of asl ik dome vauten schijfr. Ik wodrt er zo meo van… Hallo Ik ben Sofie. De dkoter hefet mij gezeged dat ik disleksie heb. Voor mji dnasen de letetrs rond. Smos lahcen ze mji uit asl ik meot voolrezen in de kals of asl ik dome vauten schijfr. Ik wodrt er zo meo van… V IND JIJ HET OOK LASTIG OM DEZE TEKSTBALLON TE LEZEN ? Z O ERVAART EEN LEERLING MET DYSLEXIE ELKE TEKST ! Wie niet goed ziet, mag een bril dragen. Wie in een rolstoel zit, hoeft niet mee te doen aan een looptest. Wie dyslexie heeft, mag een spellingskaart gebruiken of langer aan zijn examen werken. Logisch toch?!

44 W EET JIJ NIET WAAR EERST KIJKEN ? E EN LEERLING MET ADHD OOK NIET. Wie niet goed ziet, mag een bril dragen. Wie in een rolstoel zit, hoeft niet mee te doen aan een looptest. Wie ADHD heeft, mag zijn plaats in de klas kiezen om zijn aandacht beter bij de les te houden. Logisch toch?!

45 Aanpak GOK-leerlingen Vanuit PAV: Spellingskaart gebruiken  Geen puntenverlies voor werkwoordspelling & spelling,  Leerlingen moeten wél hun fouten verbeteren. Opzoekboekje gebruiken Duidelijke structuur in cursussen Doelstellingen steeds vermeld Bij opdrachten steeds duidelijk wat geëvalueerd wordt Lange tekst: ev. vooraf lezen Voorlezen van vragen Kernwoorden onderlijnen...

46 Nog vragen,...? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 Jo Hoornaert Leerkracht PAV RHIZO School voor mens & samenleving Kortrijk Vakdidactische sessie PAV."

Verwante presentaties


Ads door Google