De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 1.Praktijk, informatie en de vraagstukken a)Context en visie – wat is de opgave b)Planning c)AWBZ / Wmo d)Participatie e)Jeugd & Passend Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 1.Praktijk, informatie en de vraagstukken a)Context en visie – wat is de opgave b)Planning c)AWBZ / Wmo d)Participatie e)Jeugd & Passend Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda 1.Praktijk, informatie en de vraagstukken a)Context en visie – wat is de opgave b)Planning c)AWBZ / Wmo d)Participatie e)Jeugd & Passend Onderwijs

2 Over wie gaat het? http://www.tubechop.com/watch/972384

3 2. Inleiding: tot nu toe…. Eind 2011: start Begin 2012: pva regio + lokaal 2012: val kabinet, regeerakkoord 2013: brief Plasterk, contouren participatiewet, concept jeugdwet

4 context: bezuinigingen regeerakkoord AWBZ-begeleiding en verzorging: -25% WMO Huishoudelijke Hulp: -75% Maatwerk inkomensondersteuning: -45% Participatiewet: -50% op participatiebudget, tekorten I-deel en SW niet opgelost Jeugdzorg: -15% En ……Één plus: 250mio wijkverpleging? (waar?)

5 Werkwijze GemeenteRijk =>Transitie Ander systeem Transformatie

6 Problemen nu: versnippering

7 Problemen nu: aanbod gestuurd

8 Problemen huidig systeem Hulp behoevende burgers worden (deels) gecreëerd: voor iedere vraag wordt naar de overheid gekeken WE KUNNEN DIT ALLEMAAL NU AANPAKKEN!

9 ‘Het model’ Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Hoge kosten maatschappij Lage kosten

10 Beweging door te duwen Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Hoge kosten maatschappij Lage kosten Beweging door te trekken

11 Hoeveel beweging moeten we op gang krijgen? Het model in Gouda Nu: totaal kosten begroting 2013 sociaal domein exclusief overhead Decentralisaties: kosten die er nu mee gemoeid zijn (voor zover in beeld) 2017: hoe ziet het er dan uit?

12 2013: bedragen in €miljoen Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Individueel: 47 Algemeen: 29 Soc.netw: 1

13 2013: met decentralisaties erbij Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Individueel: 65 Algemeen: 33 Soc.netw: 1

14 2017: na de bezuinigingen Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Individueel: 52 Algemeen: 30 Soc.netw: 1

15 2017: na de bezuinigingen Indiv. Voorz. Algemene voorziening Sociaal netwerk Eigen kracht Individueel: 52 Algemeen: 30 Soc.netw: 1 -20% -10%

16

17 1.De inwoner centraal, eigen regie 2.De gemeente voert de regie en stuurt op resultaat 3.Eigen kracht vormt de basis 4.Iedereen kan meedoen 5.Investeren in preventie, de pyramide: beweging naar beneden 6.1-1-1 aanpak 7.Iedereen geeft het goede voorbeeld (social return) 8.Binnen de financiële kaders, aandacht voor risico management

18 Planning op hoofdlijnen voor Raden PeriodeBesluitvorming in Raad over: 1 e K 2013Visie sociaal domein 3 e K 2013PGB ja/nee en zo ja, hoe Wat lokaal en wat regionaal organiseren (in perspectief van vorming De Nieuwe Regio) Definitieve visie jeugdhulp 4 e K 20131Participatiewet beleid + verordeningen 2Jeugdhulp concept beleidskader 3WMO aanpassing en aanvulling ivm nieuwe taken en bezuinigingen 4Beleid vervoer 1 e K 2014Start implementatie lokaal en regionaal AWBZ en Jeugd Invoering Participatiewet Verordeningen jeugdhulp Verordeningen WMO 3 e K 2014Inspraak en participatie sociaal domein

19 Verdeelmodel Hoeveel € komt er op basis waarvan? Vraag Hoeveel mensen komen met welke vraag hier? Vernieuwing Welk effect hebben experimenten? Bezuiniging Macro budget minder15-75%: effect? ? ? ? ?

20 Vraagstukken Regionale samenwerking / brief VNG en Plasterk Wat is de boodschap aan onze burgers? Integraal werken in een hokjes wereld Eerste jaar (jaren?): hoe overgang in te vullen? Eigen kracht: hoe maken we het mogelijk?

21 AWBZ / WMO http://www.youtube.com/wa tch?v=opjLshP-0fg

22 Van zorgrecht naar compensatieplicht Huidige AWBZ functie Verpleging Persoonlijke verzorging BehandelingBegeleidingKortdurend verblijf Intramurale zorg (ZZP) WMO Resultaatgebieden in 2015 Een huishouden voeren Zich verplaatsen in en om de woning Persoonlijke verzorging? Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Het dagelijks leven structureren en daarover regie voeren

23 Huidig budget AWBZ +/- 10 mln. : korting 25 %

24 nieuwe ontwikkelingen Persoonlijke verzorging Afschaffing ZZP 1 t/m 4 Discussie over dagbesteding Aanvullende maatregelen : HbH wordt inkomensafhankelijk in 2015

25 Verbinding en vernieuwing Decentralisaties in samenhang:  Mogelijkheden voor inzet WWB-ers voor WMO in de wijk ?  Combinatie van vervoersstromen: leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding voor kinderen? Inclusieve samenleving  Pilot Special Heroes Inzet van eigen kracht en sociaal netwerk  Pilot toeleiding van busje naar openbaar vervoer  Kortere trajecten van professionele ondersteuning

26 Vraagstukken Continuïteit voor de huidige klanten versus vernieuwing Regie en keuzevrijheid van de klant in relatie tot beleidsvrijheid van de gemeente Omslag in denken: aanspreken op eigen kracht en inzet sociaal netwerk Omslag naar oplossingen dichtbij Veranderende doelgroep

27

28 De Participatiewet Decentralisatie uitvoering re-integratie en inkomensvoorziening van mensen met een arbeidshandicap (WSW en Wajong)

29 Planning besluitvorming rijk Contourennota d.d. 21 december 2012 Planning: Indiening TK 2e kwartaal 2013 Indiening EK 4e kwartaal 2013 Inwerkingtreding 1 januari 2014

30 Participatiewet (gevolgen voor mensen met een arbeidshandicap) Wet Sociale Werkvoorziening vervalt Voortbestaan beschutte werkplekken? Wajong alleen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid anders WWB De “polisvoorwaarden” voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden gelijk getrokken (criteria voor vermogen en partnerinkomen bepalen het recht op inkomensondersteuning)

31 Participatiewet (gevolgen voor gemeenten) Gemeente wordt verantwoordelijk voor aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Meer mogelijkheden voor integrale benadering van de cliënt (decentralisatie AWBZ en Jeugd). Meer mogelijkheden voor bemiddeling naar werk: Quotumregeling voor werkgevers; loondispensatie; no- risk polis. Te besteden budget wordt minder.

32 Ontwikkeling Participatiebudget 20132014201520162018 Landelijk P-budget736685634594544 Landelijk tekort WSW-136-174-203-256 Landelijk restant736573520486451

33 Globale aantallen (waar hebben we het over) Huidige regeling# Cliënten d.d. 2012 # instroom WWB± 1300 WSW-dienstverband500-600 WSW – wachtlijst Waarvan met WWB ± 50 ± 20 Wajong waarvan met recht op WWB ± 60 ??

34 Een nieuwe doelgroep Niet alleen aan het werk helpen maar ook aan het werk houden wordt belangrijk.

35 Uitgangspunten huidige beleid Inzet re-integratiebudget voornamelijk tbv cliënten (met een uitkering) Afstand tot de arbeidsmarkt is bepalend voor de inzet op bemiddeling naar werk.

36 Ontwikkelingen wetgeving afwachten Afspraken met werkgevers over invoering quotumregeling. Wettelijke verplichtingen tav re-integratie inspanningen ‘nieuwe NUGgers’. Voorwaarden loondispensatie

37 Pilots / kansen voor vernieuwing Werkcentrum; Scholing en werken met behoud van uitkering ipv externe inkoop re- integratietrajecten Werkservicepunt (regionale samenwerking van werkgeversdienstverlening)

38 Invoeringsvraagstukken gemeente Gouda Lange termijn Hoogte van het budget Ontschotting budgetten (WMO, Jeugd, Participatie) 100.000 – plus Korte termijn Budget Bepaling doelgroep voor re-integratie Noodzaak indicatiestelling Regionale afstemming Positie Promen (WSW gerechtigden ) Organisatie beschut werken versus dagbesteding Mogelijkheden/ beperkingen tegenprestatie

39

40 Jeugd http://www.tubechop.com/watch/972488

41 Jeugd, de basis Stelselwijziging: transities en transformatie Van rijk, provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars naar GEMEENTEN: Beleidsmaker, opdrachtgever, uitvoerder en financier voor alle ondersteuning, hulp, begeleiding en zorg voor jeugd Signalering, toeleiding, coördinatie en uitvoering, ook voor ‘zware’, specialistische jeugdzorg (zoals gesloten Jeugdzorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) Invoeringsdatum: 01-01-2015 15 % korting op macrobudget

42 Jeugd, de basis

43 Jeugd, aantallen en kosten Aantallen (2011) Prov. Jeugdzorg:538 Ambulante JZ: 269 Deeltijd JZ: 67 Residentiële JZ: 67 Pleegzorg: 45 Jeugdbescherming: 65 Jeugdreclassering: 25 Jeugd GGZ: 1.493 Jeugd LVB: ? Jeugdzorg Plus: ? Kosten (2011) € 5.435.500 (excl.JB/JR) € 1.210.500 € 1.273.000 € 2.412.000 € 540.000 ? € 2.156.000 (excl. PGB) € 2.310.000 (excl. PGB) ?

44 Nieuwe ontwikkelingen jeugdwet Wijzigingen n.a.v. consultatie 1 e concept: Algemeen: meer beleidsruimte Preventie: wel beleidsplicht maar geen voorzieningenplicht/ wettelijke kwaliteitseisen Kwaliteitseisen vereenvoudigd, maar wel opdracht aan gemeenten voor vertrouwenswerk Huisarts doorverwijzer naar alle vormen van jeugdhulp AMHK in Wmo 1 toezichthouder: Rijk(inspectie jz/gezondheidszorg) Gemeente geen uitvoeringsorganisatie voor heffen eigen bijdrage

45 Pilots / kansen voor vernieuwing Future4Families (integrale aanpak gezinnen in Oost) Alert4you (vroegsignalering in kinderopvang) Voorlopersaanpak passend onderwijs (verbinding jeugdhulp op school- en gezinsniveau)

46 Vraagstukken jeugd Rol en positie huisarts Centrum voor Jeugd en Gezin ook ‘poort’ voor zware, intensieve zorg? Positionering deskundigheid Bureau Jeugdzorg/ uitvoering JB/JR maatregelen na decentralisatie Verbinding samenwerkingsverbanden onderwijs en gemeenten i.k.v. passend onderwijs 100% preventie bestaat niet: hoe omgaan met verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind?


Download ppt "Agenda 1.Praktijk, informatie en de vraagstukken a)Context en visie – wat is de opgave b)Planning c)AWBZ / Wmo d)Participatie e)Jeugd & Passend Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google