De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Nieuwe Jeugdwet. Informatiebijeenkomst nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud A. Achtergrond stelselwijziging B. Doelen stelselwijziging C. Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Nieuwe Jeugdwet. Informatiebijeenkomst nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud A. Achtergrond stelselwijziging B. Doelen stelselwijziging C. Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Nieuwe Jeugdwet

2 Informatiebijeenkomst nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud A. Achtergrond stelselwijziging B. Doelen stelselwijziging C. Inhoud concept Jeugdwet D. Planning wetsvoorstel E. Implementatie en ondersteuning T-bureau

3 3 Inhoud A. Achtergrond stelselherziening jeugd

4 1. Het stelsel zorg voor jeugd werkt niet goed -een toename (van 8 – 50% per jaar) van gespecialiseerde, complexe zorg -1 op de 10-12 kinderen in jeugdzorg, passend onderwijs of wajong -een versnipperde aanpak en veel regeldruk en bureaucratie 4

5 5 2. Verschillende financieringsstromen belemmeren integrale aanpak.

6 6 Inhoud B. Doelen stelselherziening jeugd

7 Verschillende doelen van de stelselherziening Jeugd. Inhoudelijk (‘transformatie’)  ‘van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij’  ‘van complexe naar eenvoudige zorg’  ‘van verkokerde naar integrale aanpak’ Bestuurlijk (‘transitie’)  verantwoordelijkheid van VWS, V+J, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten  in samenhang met andere stelselwijzigingen (passend onderwijs, mogelijke wijzigingen sociale zekerheid, awbz/wmo) Financieel  bundeling financieringsstromen  harmonisatie bekostigingssystemen  Bezuiniging/ombuiging 7

8 Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk voor: JGZ, preventief jeugdbeleid Wmo, J-GGZ, J-LVG, Jeugdzorg (ambulant + residentieel, inclusief JZplus), Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en AMHK. Decentralisatie draagt bij dat eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in gemeenten beter worden benut Eén gezin, één plan, een regisseur is uitgangspunt bij decentralisaties in sociaal domein voor probleemgezinnen Bezuiniging van netto 450 miljoen(= 15%) Schrappen extra eigen bijdrage 70 miljoen Invoering in 2015 Samen met VenJ, maar coördinatie VWS 8

9 Van 2012 Decentralisatie en bundeling verantwoordelijkheid Naar 2015 Preventie Wmo 2 (gemeente) Maatwerkdeel JGZ (gemeente) Prov. jeugdzorg (provincie) Begeleiding (Awbz) jeugd-VB (Awbz) Jeugd-GGZ (Zvw/Awbz) Gesloten jeugdzorg (Vws) 9 Preventie en jeugdhulp (gemeente)

10 10 C. Inhoud concept Jeugdwet

11 Consultatieronde (170 reacties) VNG/gemeenten: meer beleidsruimte, eenvoudiger kwaliteitsregime GGZ-sector: niet overhevelen J-GGZ, géén knip Cliëntenorganisaties: kwaliteit, klachtrecht en medezeggenschap Jeugdzorg: één kwaliteitskader en professionalisering (juridische) Adviesraden: rechtsbescherming van kinderen JGZ: samenhang wet PG 11

12 Inhoud concept Jeugdwet Verantwoordelijkheid gemeenten Toegang Kwaliteit en Toezicht JGGZ Awbz > Jeugdwet Financiering 12

13 Sturingsfilosofie/verantwoordelijkheid gemeenten Beleidsvrijheid gemeenten Waarborgen jeugdige/ouder -Jeugdhulpplicht, voorzieningen waar nodig -Uitvoering kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering -Waar mogelijk aansluiten bij uitgangspunten Wmo -Horizontale verantwoording (beleidsplan en verordening) -Betrekken burger bij beleidsvorming gemeente Aanpassingen n.a.v. consultatie -Uitgangspunten artikel -Meer beleidsvrijheid voor gemeenten (minder “hoe”, meer “wat”) 13

14 Toegang tot jeugdhulp Gemeenten bepalen vormgeving toegang. Verantwoordelijk voor laagdrempelig aanbod en deskundige toeleiding naar en inzet van jeugdhulp Inzet eigen kracht, deskundigheid inschakelen, zorg op maat Mogelijkheid tot stellen deskundigheidseisen toegangsfunctie Bevoegdheid huisarts voor het inzetten van jeugdhulp Gemeente bepaalt wat vrij toegankelijk is Gemeente schakelt indien nodig RvdK in Gecertificeerde instelling bepaalt inzet jeugdhulp vanuit JB/JR Samenvoeging AMK/SHG tot AMHK Aanpassingen n.a.v. consultatie -Positie huisarts -Wettelijke verankering AM HK in WMO 14

15 Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Instellen bovenlokaal AMHK. De taken in de Wmo Gemeenten bepalen zelf schaal en werkwijze Uitwerktraject met het land Evt. aanvullende kwaliteitseisen in Amvb 15

16 Toegang jeugdbescherming: De Raad inschakelen als de ontwikkeling van een kind in gevaar is en de ouders geen hulp kunnen of willen aanvaarden. Melding bij Raad door gemeente, door de gemeenten aangewezen jeugdhulpverlener en/of het AMHK In crisissituaties kan iedereen rechtstreeks een melding doen. De Raad informeert de gemeente daar meteen over. Gemeente en de Raad leggen de wijze van samenwerking vast in een protocol. Om misverstanden te voorkomen: de rechter beslist.

17 Kwaliteit Consultatieversie: 1.Gemeentelijke kwaliteitseisen 2.Kwaliteitseisen aan alle jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 3.Aanvullende kwaliteitseisen aan gecertificeerde instellingen, jeugdhulp met verblijf, intensief ambulante jeugdzorg in gedwongen kader en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 4.Certificeren (gezins)voogdij, jeugdreclassering en jeugdzorg+. Aanpassingen n.a.v. consultatie - Vereenvoudiging en uniformering kwaliteitsregime door schrappen onderscheid algemene en extra kwaliteitseisen gemeenten krijgen opdracht invulling te geven aan vertrouwenswerk Geen opdracht aan gemeenten om kwaliteitseisen te stellen - Schrappen certificering JZ+ 17

18 Certificering JB/JR Een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering wordt uitsluitend uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. Een aangewezen certificerende instelling beslist over de afgifte, weigering, intrekking, schorsing certificaat. Een certificaat voor een periode van vier jaar en een voorlopig certificaat voor een periode van twee jaar. Via AMvB praktische zaken nader uitwerken.

19 Toezicht Consultatieversie: Gemeente houdt toezicht op de algemene wettelijke kwaliteitseisen en de kwaliteitseisen die ze zelf stelt. Het Rijk houdt toezicht op de extra eisen die de wet stelt en op de algemene eisen bij instellingen die ook hulp bieden waarop extra eisen van toepassing zijn. Aanpassingen n.a.v consultatie - De keuze voor één kwaliteitsregime, maakt het logisch om: daarop integraal toezicht te houden dit toezicht bij één landelijke inspectie (IJZ+IGZ) te beleggen. -Ook handhaving bij landelijke inspectie -Uitbreiding handhavingsinstrumenten (bestuurlijke boete / stillegging) 19

20 Jeugd-GGZ Rapport ‘gemeenten aan zet’ 24/11 naar TK met maatregelen: Gemeenten moeten verantwoordelijk zijn voor het doorontwikkelen van kwaliteit. Zij zullen hier op landelijk niveau afspraken over moeten maken. Landelijke inkoop voor minimaal specialistische Jeugd-GGZ De medisch specialist kan rechtstreeks doorverwijzen naar Jeugd-GGZ Zorgverzekeraars en gemeenten maken afspraken over de rol van de huisarts bij doorverwijzen naar Jeugd-GGZ en de doorstroom naar volwassen-ggz De wetten van de gezondheidszorg blijven gelden voor de Jeugd-GGZ De IGZ moet toezicht blijven houden op de Jeugd-GGZ 20

21 AWBZ > Jeugdwet Voornemen: Alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking overhevelen uit AWBZ naar Jeugdwet. Mogelijk blijft een deel van de verblijfszorg voor vb-jeugdigen dit levenslang nodig hebben in de AWBZ. Reden: niet wenselijk en niet haalbaar om alleen de zorg voor lvb- jeugdigen (IQ>50) over te hevelen. De functies begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf voor alle grondslagen voor jeugdigen overhevelen uit AWBZ naar Jeugdwet. Reden: gemeenten worden in principe al verantwoordelijk voor deze functies. Door deze geheel naar de Jeugdwet over te hevelen ontstaat er geen ‘knip’ binnen 1 functie. 28-5-2016 21

22 Financiering Vijf sectoren komen bij elkaar bij de gemeente Gemeente ontvangt een vrij besteedbaar budget voor de uitvoering van de Jeugdwet Budget gemeente is gebaseerd op: Huidige kosten (historisch budget) Toekomstige behoefte (objectieve kenmerken jeugdigen) Verwachte opbrengst via eigen bijdragen Inkopen of subsidiëren is aan de gemeente, waar nodig uniformering tbv bekostiging vastleggen PGB en eigen bijdrage conform Wmo 22

23 Planning Jeugdwet Bestuurlijk overleg Rijk-VNG21 december 2012 Bestuurlijk overleg Rijk-VNG-IPOeind januari 2013 CET/WKB/Actal toets + verwerken in wet januari - maart 2013 Wetsvoorstel via MR naar RvSmaart/april 2013 Behandeling door RvSapril - juni 2013 23

24 Implementatie en ondersteuning Transitiebureau Jeugd samenwerking ministeries VWS, VenJ en de VNG 24

25 25 Definitiefase tot maart 2012 DefinitiefaseOntwerpfase Uitwerking BA in transitieagenda Contouren wetsvoorstel gereed Uitvoeringsscan wetgeving Nulanalyse feiten en cijfers jeugdzorg Start risico analyses Landelijke communicatie Start transitiecommissie Uitvoerings- AmvB/modelverordening Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en organisaties in en rond de jeugdzorg (de samenhang) Vaststellen verdeelmodel Overdragen kennis provincies /zorgverzekeraars naar gemeenten uitrollen financieringsystematiek Herinrichting uitvoering jeugdzorg Concrete overheveling taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar gemeenten B. Programma: Transitie jeugdhulp in stappen Realisatiefase Contouren wet: eind 2012 Publicatie Staatsblad 1 januari 2014 Inwerking 2015

26 Kaders Rijk 1.Wetsvoorstel VWS/VenJ: uiterlijk 1-7-2013 bij TK 2.Frictiekosten / overgangsmaatregelen: uiterlijk 31-3-2013 3.Informatie over aantallen/ budget /verdeelmodel: uiterlijk 1-5- 2013 4.Regionale Samenwerking: toets landelijke dekking per 1-9- 2013 5. Amvb’s ter uitvoering van de wet: uiterlijk 1-1-2014 26

27 Bovenlokale samenwerking -Bestuursakkoord Rijk-VNG: Deens Model: gemeenten eerst zelf aan zet (uiterlijk 1-1-2014), stok achter de deur in jeugdwet om samenwerking af te dwingen. Periodieke monitor door VNG. -Rutte II: 100.000+ gemeenten uitgangspunt decentralisatie: moet nog worden uitgewerkt hoe dit vorm krijgt: Decentralisatiekader Rijk. -Rapportage VNG november 2012 40 samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op terrein jeugd; sterke variatie qua inwoneraantal; samenwerking in visievorming, nog géén concrete afspraken gemaakt over welke taken op welk niveau worden georganiseerd en hoe inkoop zorg plaatsvindt. -T-bureau werkt aan handreiking over schaalgrootte en samenwerkingsvormen. 27

28 Met andere gemeenten Samenwerken moet Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Specialistische zorg Met zorgaanbieders en bestaande financiers Kennis en ervaring bij zorginkoop Informatie over cliënten Continuïteit van zorg Risico’s beheersen 28-5-2016 28

29 Activiteiten Transitiebureau Jeugd Nieuwe website transitie jeugd (www.voordejeugd.nl ) Netwerk gemeentelijke transitiemanagers jeugd Informatie verstrekking in het land / organisatie van (expert)bijeenkomsten Verspreiding goede voorbeelden i.s.m NJI (en VNG) Proeftuin ondersteuning / koplopers onderwijs-zorg Afstemming met T-bureaus Wmo/begeleiding en werken naar vermogen 29

30 Produkten T-bureau Instrumenten en concepten / handreikingen: inkoop/opdrachtgeverschap, samenwerking CJG-huisartsen, JB/JR, aansluiting justitie keten, toegang, kwaliteit, bovenlokale samenwerking Facts & figures over aantallen cliënten en zorggebruik (april op website geplaatst, zsm update per gemeenten) Clientportretten (op website) Kennisateliers gespecialiseerde zorg / andere thema’s zoals toegang en inkoop, jeugdbescherming en jeugdreclassering Spoorboekje (website, zsm update op basis van nieuwe jeugdwet/bestuurlijke afspraken) 30

31 Spoorboekje voor gemeenten -Hierin staan alle stappen die gemeenten moeten zetten om op tijd klaar te zijn voor hun nieuwe taken per 1-1-2015 (zie vervolgsheets) -In het spoorboekje staat dit ook uitgewerkt voor zorgaanbieders 28-5-2016 31

32 32

33 33

34 Monitoring: Transitiecommissie Taak Volgen voorbereiding overdracht jeugdhulp aan gemeenten door (met bijzondere aandacht voor JB/JR): -toetst voortgang transitieproces; -koppelt stavaza terug aan opdrachtgevers (Rijk/IPO/VNG); -signaleert knelpunten en ontwikkelingen; -voert adhv voortgang gesprekken in de regio en met gemeenten; -voert kwalitatief onderzoek uit om inzicht te krijgen en te houden op voortgang en knelpunten. Leden -Leonard Geluk (vz), voorzitter RvB ROC Midden-Nederland; -Tom van Yperen, hoogleraar (RUG) monitoring en kwaliteitsontwikkeling van de zorg voor jeugd; -Wim Slot, hoogleraar (VU) organisatie jeugdzorg en kinderbescherming. 34

35 28-5-2016 35

36

37 Vragen? 37


Download ppt "Informatiebijeenkomst Nieuwe Jeugdwet. Informatiebijeenkomst nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud A. Achtergrond stelselwijziging B. Doelen stelselwijziging C. Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google