De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016 Mr. J. Zwagemaker april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016 Mr. J. Zwagemaker april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016 Mr. J. Zwagemaker april 2016

2 Belastingdienst Reorganisatie Belastingdienst  Workload: per jaar 150 mln. brieven, 15 mln. telefoontjes en 250.000 bezwaarschriften  Nieuwe opzet in 5-7 jaar  Modernisering interactie burgers / bedrijven  Informatiegestuurde handhaving, data & analytics; ICT op orde  5.000 ‘overplaatsingen’ > € 150 mln. > 1.500 nieuwe medewerkers met ‘vaardigheden voor nieuwe opzet’  Wet elektronisch berichtenverkeer BD  IB 2017 alleen nog digitaal; Campagne Vaarwel Blauwe Envelop  Vervallen alle aangiften 2018? >>> SBR  Beperkte jaarrekening micro-entiteiten

3 Belastingdienst Reorganisatie Belastingdienst Fiscus opent jacht op zwart geld  Project KB Lux; opbrengst tot juli 2015 € 239 mln.  Project HSBC bank (Lagardelijst); opbrengst € 2,2 mln.  Belgische rente: opbrengst ruim € 4 mln.  Niet-ingezetenen: opbrengst 31 mln.  Afgezonderd Particulier vermogen: opbrengst € 65 mln.  Uitvraag UBS ?  Pilot: stille inkeerders  Pilot: Debit-Credit cards

4 Belastingdienst Reorganisatie Belastingdienst  Fiscus opent jacht op superrijken  Programma ZVP: hoe kan fiscale behandeling ZVP het beste worden vormgegeven (gereed medio 2016)  Limiet ZVP ≥ € 25 mln.  2.200 huishoudens >> ten minste 55 miljard!  Individuele klantbehandeling > Team 10 ambtenaren  Belastingheffing geïntegreerd aangepakt  Onzakelijke leningen met DGA, concernonderdelen  Allocatie concernonderdelen  Gratis wonen in luxe villa’s  AB heffing ontgaan / schenking Ook veelverdieners met hoog maatschappelijk profiel

5 De DGA als statutair en/of titulair directeur DGA als bestuurder  Statutair directeur  Taak, opdracht en uitvoering  Groter risico persoonlijke aansprakelijkheid DGA als werknemer  Titulair directeur  Taak, opdracht en uitvoering  Beperkter risico persoonlijke aansprakelijkheid

6 De DGA als statutair en/of titulair directeur Regeling aanwijzing dga (01-01-2016)  Uitgangspunt HR: DGA per definitie in dienstbetrekking, formeel ondergeschikt aan AV Niet verzekerd indien bestuurder + zeggenschap Statutair directeur / bestuurder BV, indien: 1.Ontslag tegen te houden > meerderheid stemmen (met echtgenoot) 2.Familietoets: 2/3 beginsel. DGA heeft aandelen in BV (minderheid) én samen met bloed- en aanverwanten (tot 3 de graad) ten minste 2/3 stemmen in AV. DGA moet in ieder geval één aandeel hebben. 3.Holding-BV = statutair bestuurder werk-BV en DGA is vanuit holding met managementcontract feitelijke bestuurder werk-BV 4.Bestuurders bezitten samen alle aandelen BV en als aandeelhouders een (vrijwel) gelijk deel van het BV-kapitaal vertegenwoordigen

7 DGA Holding Werk-BV Statutair bestuurder Management ovk + feitelijk bestuurder DGA kind 1kind 2 15% 40% BV 3-den 30% Statutair bestuurder De DGA als statutair en/of titulair directeur

8 DGA Holding Werk-BV Statutair bestuurder AB C 1 x 2 x BV D Statutair bestuurder De DGA als statutair en/of titulair directeur 20% echt- genoot C 40% Statutair bestuurder E STAK 1 x 2 x broers

9 BP 2015 : salaris DGA kan wel omhoog Doelmatigheidsmarge  Per 2015: van 30% naar ?  Zodanig dat maatregel € 150 mln. oplevert  Vergelijk voorstel cie. Van Dijkhuizen  Van 30% naar 10% DGA: kan mijn salaris niet wat omlaag? De DGA als directeur 25%

10 Drie aanpassingen 12A LB Loon DGA (+ partner) is het hoogste van: a. 75% loon meest vergelijkbare dienstbetrekking; b. hoogste loon overige werknemers in BV + verbonden BV (1/3 belang) c. € 44.000.  Opmerkelijke overgangsregeling 2015 e.v. 3. Verdeling bewijslast De DGA en box 1: salaris

11 Aanpassingen 1. Doelmatigheidsmarge omlaag  Als gebruikelijk loon > € 44.000 (= ondergrens)  Marge ter voorkoming conflicten  Van 30% naar 25% (Cie. Van Dijkhuizen: terug tot 10%)  Verschil DGA’s en gewone werknemers reduceren  Beoogde opbrengst € 150 mln. De DGA en box 1: salaris Heeft DGA doelmatigheidsmarge wel benut ? Circa 220.000 DGA’s: 34% onder € 44.000, 5% op € 44.000, 61% kan doelmatigheidsmarge benutten MvT: “en het overgrote deel zal dat ook doen” Marge niet benut? Gebruikelijk loon -/- 25%

12 Soortgelijke dienstbetrekking > meest vergelijkbare dienstbetrekking  Soms is er geen soortgelijke dienstbetrekking  Orthodontisten werken niet in loondienst (?)  Altijd‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’  Niet met naam en toenaam. Maar wel: gegevens om vergelijking te kunnen beoordelen (motie Nepperus)  Uitzondering: loon is vastgesteld op ander bedrag dan in economisch verkeer gebruikelijk  Meerdere vergelijkbare dienstbetrekkingen?  Welke komt het vaakste voor? Middelen? Gevolgen voor DGA’s / PH’s in samenwerkingsverbanden De DGA en box 1: salaris

13 A B C D E PH Maatschap Werk-BV 20% Gelijke participatie, gelijke managementfee, verschil in salaris uit PH De DGA en box 1: salaris

14 Koppeling met hoogste loon overige werknemers bij BV of verbonden BV’s (1/3 belang) wordt bij BV of lichamen waaruit werkgever een voordeel onder dnv kan genieten >> direct of indirect >> van 1/3 belang naar 5% aandelenbezit Treft met name participanten/maten vanuit holding-BV (via coöperatie) in werk-BV met belang < 1/3 : nieuwe regeling wél te vergelijken met salaris van andere maten De DGA en box 1: salaris

15 Uitkoop niet functionerende vennoot Uitkoopsom ineens aftrekbaar? Hoge Raad: twee mogelijkheden qua motivering uitkoop  vergroting winstaandeel >> activeren + afschrijven, of  het bedrijfsbelang de handhaving van de uitgekochte vennoot in een leidende functie niet gedoogt, omdat hem een zodanige functie niet langer kan worden toevertrouwd’ >> ineens aftrekbaar (BNB 1955/229)  Hof Den Haag (29-10-2013, nr. BK-12/00313) Aftrek ineens verleend / disfunctioneren: vrijwaren maatschap oplopen verliezen + niet bijdragen aan de omzet  HR: Niet bijdragen aan omzet >> vergroten winstaandeel Vrijwaren oplopen verliezen onvoldoende gemotiveerd Verwezen naar Hof Amsterdam ( Hoge Raad, 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3597) ( Hoge Raad, 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3597 De DGA en box 1: salaris

16 Overgangsregeling 2015 e.v. Afspraken DGA-salaris > € 44.000 opgezegd! Afspraak opgezegd? Dan: loon DGA 2015 = 75/70 loon 2014, zolang opgezegde afspraak zou lopen tenzij inspecteur / belastingadviseur contact opneemt om nieuwe afspraak te maken >> aanpassing : nieuwe regeling Geen afspraak? Geen safe harbour De DGA en box 1: salaris

17 Meest vergelijkbare dienstbetrekking  Altijd vergelijking > Einde afroom methode? NEEN  Afroommethode wel steeds verder beperkt  HR: Bij meer werknemers / fee-earners in BV  HR: Bij winstaandeel mede afhankelijk van maten  Hof Den Haag: Afromen akkoord, mits consequent toegepast (Hof Den Haag 20 mei 2015 BK-14/00605, Fida 20153408)  RB NH: niet bij DGA-eenpitters zonder specifieke deskundigheid, mits goede marktvergelijking ( Rechtbank Noord-Holland 11- 11-2014, nr. 14/841, bevestigd Hof Amsterdam 12-01-16, nr. 14/01023) De DGA en box 1: salaris

18 Koppeling meestverdienende werknemer  Advocaat participeert via PH in maatschap  Vaststelling gebruikelijk loon in discussie  Hoge Raad: geen afroommethode als winstaandeel (mede) afhankelijk is van medematen en werknemers in de maatschap (Plas Bossinade; 9-11-2012, nr. 11/03555)  Koppelen aan loon best betaalde medewerker in maatschap?  HR: neen, werknemers in dienst van maatschap kunnen niet tevens worden aangemerkt als werknemers van één of meer van de maten (of hun PH)  Loon meestverdienende werknemer in maatschap niet maatgevend Hoge Raad, 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3440 De DGA en box 1: salaris

19 Starters?  Geen speciale regeling voor start-ups  Financiën: voldoende mogelijkheden voor tegenbewijs  Ook onder € 44.000  Vooroverleg met fiscus aanbevolen  Financiële situatie BV  Benodigde middelen voor op- en uitbouw activiteiten  Vraagt u nog wel eens een VSO-salaris dga aan? De DGA en box 1: salaris

20 Lager gebruikelijk loon?  WKR-loonbegrip: loon is  al hetgeen uit (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten  daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking  Vergoedingen en verstrekkingen >> loon  ook als daarin geen beloningselement of voordeel zit  noodzakelijk is om werknemer in staat te stellen werk naar behoren te verrichten  naar maatschappelijke opvattingen niet als loon ervaren De DGA en box 1: salaris

21 Lager gebruikelijk loon?  Vergoedingen en verstrekkingen >> loon  Ook als die onder een gerichte vrijstelling vallen en belastingvrij verstrekt / vergoed worden  Tellen dus mee bij invulling gebruikelijk loon! >> Lager (belastbaar) salaris in geld NB. Niet bij intermediaire kosten Vallen niet onder loonbegrip De DGA en box 1: salaris

22 Rekening-courant schuld DGA  DGA: fiscaal gedreven laag salaris + meer uitgaven >> opnamen in rekening-courant >> Schuld rc loopt ongemerkt (!) steeds verder op >> Dekking in privé neemt af  Speerpunt controle Belastingdienst in 2016?  Hoogte, buitensporig, renteloos, onzakelijk  Financiën ontkent specifieke actie (23-12-2015) De DGA als bestuurder / directeur Schuld in r.c. zonder meer afboeken! Op tv, bij Harry Mens: VRB-advies https://vrbadvies.nl/belastingvrij-afboeken-schuld-dga-aan-bv/

23 Rekening-courant schuld DGA  Onzakelijke lening?  Dan had de fiscus die jaren geleden moeten corrigeren! Kans verspeeld ……  Geen navordering, want geen nieuw feit ….  To good to be true:  Actie per tijdstip wijziging status lening  Geen nieuw feit ?  Vermogensdaling BV > onderdekking PEB: afkoop 72% De DGA als bestuurder / directeur

24 Rekening-courant schuld DGA Problemen met lenen van  Lening van de BV : debetstand insolvabele DGA of een (vergeten) dividenduitkering?  Lening van de BV: of ‘genoten’ pensioen-/stamrechtuitkering  Fictieve afkoop art. 19b LB (52% + revisierente) De DGA als bestuurder / directeur

25 Lenen: van of aan  De DGA leent van de BV >> box 3: VRH forfaitair 1,2% heffing (tot 2017)  De DGA leent aan de BV >> box 1: TBS-regeling: max 45,76% heffing (52%-12% TBS-vrijstelling)  Lening of rekening-courant  Rente, aflossing en zekerheid  RC = direct opeisbaar + wisselend positief / negatief: box 1, box 3 >> tot € 17.500 rentevrije positie, mits …. (resolutie1-12-2008,CPP2008/520M, BNB 2009/33) De DGA als bestuurder / directeur

26 Lenen: van of aan  Is sprake van een reële lening of …  Herkwalificatie vereist?  Waar ligt de grens tussen echte lening, schijnlening, bodemloze putlening, en vooral: de onzakelijke lening?  Op welk tijdstip te beoordelen? De DGA als bestuurder / directeur

27 Opgelopen rek.crt. schuld  Bij echtscheiding veelal eerste confrontatie voor echtgenoot van DGA  Gemeenschap van gdrn: onderdeel te verdelen vermogen!  Er is veel minder te verdelen dan gedacht  Waaraan is al dat geld besteed?  DGA: ik moet aflossen > tast mijn draagkracht pali aan  Door schuld pensioen e.b. ongedekt: WVP lukt niet  Alimentatiegerechtigde stelt opnamen zijn inkomen  Hoe heeft onderneming opnames gefinancierd?  Lopende cashflow, extern, interen? De DGA als bestuurder / directeur

28 Waardering pensioen eigen beheer  Commerciële vs. fiscale waardering  Verschil rekenrente, na-indexatie, leeftijd- terugstelling, buffer bij vooroverlijden, CAP en U- rendement  Dividenduitkering of fictieve afkoop pensioen?  Verrekening bij echtscheiding  Voorkom WVP: aanpassen huw. voorwaarden Versoepeling op komst voor ca. 85.000 BV’s? Rapportage ss Wiebes aan 2 de Kamer De DGA; pensioen in eigen beheer

29 Mogelijke versoepeling Brief Financiën 6-12-2013, DB/2013/576 + Brief ss Wiebes 2 juni 2014 Uitgangspunt: pensioenkapitaal in onderneming houden voor bedrijfsuitoefening A. Fiscaal op commercieel waarderen? Onbetaalbaar, kost ca. 10 miljard B. Fiscale waardering = basis uitkeringen Problemen pensioenrechten voor ex / nabestaanden C. Fiscale pensioenreserve voor oudedag: OBR Geen rechten/plichten, vrijval pensioendatum / aankoop uitkering D. Oudedagssparen in eigen beheer: OSEB Spaarverplichting is vreemd vermogen E. Toch maar laten vrijvallen? (stand per november 2015) De DGA; pensioen in eigen beheer

30 Mogelijke oplossing; OSEB of afkoop Brief ss Wiebes 17 december 2014  Uitfaseren = afschaffen + stimuleren afkoop  Fiscaal geruisloos terugboeken pensioenrechten tot fiscale waarde  Geen loonheffing, geen VPB, geen revisierente  20% korting als bij Lloop/ stamrecht-BV, géén revisierente  In één jaar, idealiter 2017  Daarna opbouw bij professionele verzekeraars  Of bevroren in eigen BV, geen verdere opbouw in BV, wél extern  Werkgevers: slecht plan vanwege drain € 2 miljard ondernemingsvermogen >> voorkeur OSEB  Tweede Kamer mag het zeggen, vóór krokusreces  Tijdig voor maatregelen per 2017 De DGA; pensioen in eigen beheer

31 Mogelijke oplossing Brief ss Wiebes 15 maart 2016 (33 pagina’s)  Wiebes: afkopen / uitfaseren blijft voorkeur  Pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot fiscale waarde  Geen loonheffing, geen VPB, geen revisierente  Bij afkoop 30% korting, géén revisierente; idealiter in 2017  Daarna opbouw bij professionele verzekeraars  Of bevroren in eigen BV, geen verdere opbouw in BV, wél extern  Kritiek: vergt teveel liquiditeiten / onttrekking OV!  DGA’s kunnen / willen niet afkopen  Nieuw: spaarvariant bij uitfasering  OSEB, zonder verdere opbouw in eigen beheer  Fiscaal geruisloos afstempelen tot fiscale waarde  Oudedagsverplichting + heffen over pensioenuitkeringen (tzt)  Positie partner is / blijft lastig: toestemming vereist  Bij professionele verzekeraar onder te brengen (mits liquiditeiten) De DGA; pensioen in eigen beheer Opbrengst uitfaseren structureel 65 mln. Terugsluizen? (i) VPB-tarief 20% schijf verlengen of (ii) Aftrek arbeidsbeloning DGA

32 Vermogensoverdracht?  Sr. draagt PEB over aan pensioen-BV  Fiscale reservering € 315.000,  Commercieel € 1.045.000, waarvan € 255.000 indexatie  Overdragende BV: verlies € 475.000 + € 255.000 activeren als vooruitbetaalde premie (Vpb besparing € 95.000 tot € 120.000)  Overnemende pensioen-BV: winst jaar 1 van € 475.000 + € 255.000 passiveren (VPB-heffing € 108.750)  Schenking certificaten pensioen-BV aan kids voor € 1  Wiebes-vrijval = ca. € 520.000 in pensioen-BV tgv kids  Besparing AB € 125.000 + schenkbelasting € 75.000 De DGA; pensioen in eigen beheer Overdracht binnen FE

33 VAR > BGL > Voorbeeldovereenkomsten  VAR per 1-1-2016 vervangen door voorbeeldovereenkomst  6 algemene modelvoorbeeldovereenkomsten + diverse individuele beoordeeld (ruim 400, 350 te gaan)  Coördinerende stralingsdeskundige  Docent masterclass  Geen fictieve dienstbetrekking (gelijkgestelden)  Sec voor Loonheffing, niet ondernemerschap ZZP-er / BTW  Eigen overeenkomsten: ter goedkeuring voorleggen  Verplichte verwijzing naar voorbeeld!!  Geldigheidsduur 5 jaar, tenzij …. wetswijziging etc.  Geen aansprakelijkheid BD voor schade door gebruik Uitstel tot 1-5- 2016 Implementatie tot 1-5-2017 Uitstel tot 1-5- 2016 Implementatie tot 1-5-2017 De DGA als opdrachtgever / - nemer Opdrachtgever: meer continue toezicht op naleving vereist

34 Kinderalimentatieverplichting  Wet hervorming kindregelingen (WHK)  Aftrek levensonderhoud geschrapt per 2015 >> uitsluiting aftrek in box 3 vervallen  Foutje >> herstellen  Geen aftrek meer van verplichting per 2017  2017? >> Uitvoeringsperikelen met VA’s De DGA als echtgenoot

35 Initiatief wetsvoorstel PALI (vvd/pvda/d66)  Anders en korter + andere grondslag  Behoefte vervangen door compensatie verlies aan verdiencapaciteit  Uitzondering bij kinderen tot 12 jaar  Eenmalig vaststellen, geen index, geen herziening  Van 12 jaar naar ½ duur huwelijk, maximaal 5 jaar  Uitzonderingen: huwelijk korter dan 3 jaar (nihil); kinderen tot 12 jaar / > 15 jaar huwelijk (langer)  Contractvrijheid: partijen kunnen zelf regelen De DGA als echtgenoot

36 Fictieve vervreemding bij emigratie (art. 4.16 1 H IB)  AB-claim vaststellen ten tijde van emigratie  Conserverende aanslag: uitstel van betaling gedurende 10 jaar + geen zekerheid meer + kwijtschelding na 10 jaar  Hugo de Lasteyrie du Saillant  EU-Hof (11 maart 2004, zaak C 9/02) aanslag strijdig met EU-recht  Financiën: zekerheid voor conserverende aanslag vervalt  De zaak N  EU-Hof (30 maart 2006, zaak C 470/04): conserverende aanslag zonder zekerheid + aanpassingen nadien wel toegestaan! De DGA als AB-houder

37 DGA – AB-heffing vermijden >> DGA + BV naar het buitenland  Emigratie BV = afrekenen (art. 15c / 1art 15d VPB)  Emigratie DGA fictieve vervreemding (art. 4.16 1 H IB)  AB-meerwaarde afrekenen aan de grens: > Conserverende aanslag (art.25, 8 IW)  Uitstel van betaling 10 jaar + kwijtschelding MITS: 1. Geen vervreemding AB in die 10 jaar, 2. Geen uitkering van ≥ 90% winstreserves BV (in combinatie met ≥ 90% staking onderneming) De DGA als AB-houder

38 DGA – AB-heffing >> buitenland  Uitkering 89% reserves + rest na kwijtschelding! Aanpak >> claimbehoud  Winstuitdeling na emigratie altijd belast, uitstel van betaling wordt evenredig ingetrokken (tenzij ….)  Conserverende aanslag blijft bestaan, ook na 10 jaar, totdat die is voldaan  BV fictief in NL zolang conserverende aanslag niet volledig is voldaan Per direct vanaf 15 september 2015, 15.15 uur Verdragsrechtelijk geen probleem: heffing in NL, inning in buitenland De DGA als AB-houder

39 DGA – AB-heffing >> buitenland Aanpak aangescherpt  Ook van toepassing op winstbonusaandelen door BV uitgegeven ná emigratie  Bij dividend / verkoop van die aandelen  Vanaf 29 oktober 2015, 23.15 uur.  Zijn winstbonusaandelen afkomstig uit ‘oude’ winst, van vóór emigratie, of uit daarna gemaakte winst?  Is goodwill bij emigratie oude of nieuwe winst? De DGA als AB-houder

40 DGA – AB-heffing >> buitenland  Winstuitdeling na emigratie altijd belast, uitstel van betaling wordt evenredig ingetrokken (tenzij ….)  SS: ongeacht of dividend afkomstig is uit winst van vóór of ná emigratie  Geen AB-voorbehoud in Verdrag: dubbele heffing  Tenzij…. >> uitstel wordt niet ingetrokken indien en voor zover over dividend in buitenland de facto belasting is betaald De DGA als AB-houder

41 Voorbeeld Emigratie DGA: conserverende aanslag € 2,5 miljoen (AB van 25% x BV-aandelen € 10 miljoen; 10 jaar uitstel van betaling) Ná emigratie keert de BV € 5 miljoen dividend uit Nederland:15% dividendbelasting = € 750.000 > vermindert c-aanslag Buitenland, stel heffing 7,5%; aanvullende belastingheffing: € 375.000 Totale heffing € 750.000 + € 375.000 = € 1.125.000 Heffing igv DGA in NL bel.pl.: 25% van € 5 miljoen = € 1.250.000 Verschil > intrekken uitstel van betaling c-aanslag= € 125.000 Conserverende aanslag pro resto € 1.625.000 Dividend € 5 miljoen: vermindering c-aanslag met € 875.000, niet € 1.250.000 Verschil € 375.000 (de in het buitenland betaalde belasting) >> tzt dubbele heffing Procedures een kwestie van tijd De DGA als AB-houder

42 42 Handel in BV met stille/fiscale reserves  Grootaandeelhouder met 1/3 belang in BV + BV bezittingen ≥ 30% of meer beleggingen  Verkoop aandelen: aansprakelijk voor VPB over stille en fiscale reserves  Bewaken belastingclaim bij ‘leeghalen’ BV  Rechtspraak 2014: geen aansprakelijkheid bij gedegen onderzoek betrouwbaarheid koper + BV heeft voldoende middelen voor VPB  Financiën: wetgeving aanscherpen De DGA als AB-houder

43 43 Handel in BV met stille/fiscale reserves Vrijwaring verkoper: 3 voorwaarden  Aansprakelijkheid betreft VPB over fiscale reserve of stille reserves op vermogensrechten en roerende en onroerende zaken, én  Rechten en zaken waarop reserves betrekking hebben, blijven ten minste zes maanden na aandelenverkoop nog tot BV-vermogen behoren, én  Verkoper bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat vermogen BV ontoereikend is om verschuldigde VPB te kunnen betalen NB 1 Geen vrijwaring meer voor HIR (in combinatie met art. 12a VPB) NB 2 Aansprakelijkheid voor natuurlijke - én rechtspersonen Ingang per direct: 15 september 2015, 15.15 uur De DGA als AB-houder

44 44 Implementatie M-D Richtlijn Deelnemingsvrijstelling beperkt  Aanpassing voor hybride leningen en andere deelnemings-verhoudingen.  Mismatches: lening eigen vermogen  Bij ontvangende vennootschap moet door de door dochter betaalde vergoeding tot de winst worden gerekend voor zover die winst in de lidstaat van dochter ‘naar haar aard in aftrek kan komen voor de winstbelasting’  Reikwijdte: wereldwijd Fiscale concernproblematiek

45 45 I mplementatie M-D Richtlijn Antimisbruikbepaling inzake heffing van bronbelasting op uitgekeerde winsten Aanpassing buitenlandse ab-regeling / div. bel. coöperatie  Substance-toets structuur buitenlandse moeder - NL BV  Dubbele toets:  Subjectief: Aanhouden belang met als hoofddoel – of één van de hoofddoelen – om belastingheffing te ontgaan?  Objectief: ‘Geldige zakelijke redenen die economische realiteit weerspiegelen’ ?  Heeft moeder voldoende substance?  Tophoudster, onderneming drijven; schakelfunctie met substance!;  Neen: dan buitenlands ab-plichtig! / inhouding bronbelasting! Fiscale concernproblematiek

46 46 Nieuwe documentatieverplichtingen (1) NL-Multinationals groepsopbrengst ≥ € 750 mln.  Vanaf 2016 jaarlijks indienen bij de NL Belastingdienst een landenrapport (country-by-country report) >> Overzicht bedrijfsindicatoren, zoals omzet, winst, betaalde belasting en aantallen werknemers. >> Vertrouwelijk gedeeld met betrokken landen Niet adequaat nageleefd?  Bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, waaronder omkering van bewijslast (vide Hoofdstuk VIIa wet VPB) Fiscale concernproblematiek BEPS

47 47 Nieuwe documentatieverplichtingen (2) Ondernemers omzet ≥ € 50 mln. Vanaf 2016 groepsdossier + lokaal dossier opstellen en in administratie opnemen  Groepsdossier (master file): overzicht beleid vaststelling verrekenprijzen binnen concern  Lokale dossier (local file): overzicht intercompany-deals Niet adequaat nageleefd?  Bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, waaronder de omkering van bewijslast. Fiscale concernproblematiek BEPS

48 Art. 39 IW 1990  Hoofdelijke aansprakelijkheid voor VPB  Geheven over een tijdvak van de FE  Elke dochter die in dat tijdvak deel van de FE was Ook voor buitenlands hoofdhuis bij FE met VI in NL  Materieel criterium: indien en voor zover VPB- schuld is ontstaan in het jaar waarin maatschappij gevoegd was (‘opgegaan in de FE’ )  Géén disculpatiemogelijkheid  Bij voeging en splitsing in de loop van het jaar exacte tijdstippen aanhouden, tenzij ‘uitzakken’in nieuwe D  Geen aansprakelijkheid voor andere belastingschulden! Fiscale eenheid VPB Aansprakelijkheid VPB

49 Verrekenen VPB in FE Geconsolideerde vs. vennootschappelijke jaarrekeningen Mogelijkheden (Rj 272. 803): a. M rekent met D af alsof D zelfstandig bel.plichtig is b. M rekent af met D obv fiscaal resultaat D + toerekening (desbetreffend) fiscaal voordeel c. M rekent af net D obv commercieel resultaat D d. M draagt volledige VPB-heffing VVerrekening obv A / B bij D in VW + Balans latente vordering/schuld VVerrekening obv C: Bij D in VW balastingpost, niet in Balans “Het verdient aanbeveling de wijze van doorbelasting contractueel vast te leggen”. Fiscale eenheid VPB Verrekening VPB

50 Verrekenen VPB in FE  Waarom? Gevolgen onjuiste verrekening?  Fiscaal: besmette transactie ex art. 15ai VPB?  Overdracht binnen FE van activum/passivum tegen boekwaarde waar WEV hoger (niet lager!) is + sanctie bij verbreking FE : afrekening WEV  Bij faillissement / hoofdelijke aansprakelijkstelling  D = failliet en  Curator stelt dat doorbelasting VPB onverschuldigd is c.q. M is verrijkt  Curator betwist VPB-vordering M op D (M is vol draagplichtig)  Curator claimt bij M carryback obv verlies D  Bij hoofdelijke aansprakelijkstelling  Hoofdelijk aansprakelijk > omvang regresrecht Fiscale eenheid VPB Verrekening VPB

51 Wie is rechthebbende VPB in FE? Hoge Raad 30-10-2015, nr. 14/01724, V-N 2015/61.15  FE sinds 2001 tussen BV A met BV B  Verlies 2003: carry-backvordering € 95.000  BV B cedeert medio 2005 die vordering aan accountant X en advocaat Y; Belastingdienst keert de gecedeerde bedragen uit in oktober 2015  BV B failliet op13-10-2016, curator eist geld van X en Y terug  Hof den Haag civiele kamer: akkoord  Wet VPB: geen voorschriften voor toerekening belastingvordering  Materiele toets: wie heeft aan vordering bijgedragen >> BV B  Hoge Raad: BV A is als M ogv wettekst de rechthebbende tot VPB-teruggaaf >> Hof Amsterdam Fiscale eenheid VPB Verrekening VPB

52 Art. 24, 2 IW 1990 Uit te betalen belasting te verrekenen met te innen belasting Bijv. BV 2 BTW teruggave verrekenen met LB afdracht BV 5  Moeder + dochtermaatschappijen voor alle belastingen + heffingen waarvan de inning aan ontvanger is opgedragen  Mits verschuldigdheid materieel is ontstaan in of over tijdvak waarin die BV deel uitmaakt(e) van die FE  Ook als D failliet is of bij surseance!  Verrekening ook na verbreking FE over oud FE tijdvak!  Carry back ná verbreking FE met FE resultaat >> tijdens FE!  FE (aandeel) verlies verrekend met voorvoegingswinst >> # tijdens FE  Voeging + ontvoeging binnen één boekjaar > geen FE: verrekening ongedaan gemaakt Fiscale eenheid VPB Belastingverrekening Door verrekening onderlinge vordering-schuld? >> verrekenovereenkomst!

53 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016 Mr. J. Zwagemaker april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google