De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016"— Transcript van de presentatie:

1 DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016
Mr. J. Zwagemaker april 2016

2 Reorganisatie Belastingdienst
Workload: per jaar 150 mln. brieven, 15 mln. telefoontjes en bezwaarschriften Nieuwe opzet in 5-7 jaar Modernisering interactie burgers / bedrijven Informatiegestuurde handhaving, data & analytics; ICT op orde 5.000 ‘overplaatsingen’ > € 150 mln. > nieuwe medewerkers met ‘vaardigheden voor nieuwe opzet’ Wet elektronisch berichtenverkeer BD IB 2017 alleen nog digitaal; Campagne Vaarwel Blauwe Envelop Vervallen alle aangiften 2018? >>> SBR Beperkte jaarrekening micro-entiteiten

3 Reorganisatie Belastingdienst
Fiscus opent jacht op zwart geld Project KB Lux; opbrengst tot juli 2015 € 239 mln. Project HSBC bank (Lagardelijst); opbrengst € 2,2 mln. Belgische rente: opbrengst ruim € 4 mln. Niet-ingezetenen: opbrengst 31 mln. Afgezonderd Particulier vermogen: opbrengst € 65 mln. Uitvraag UBS ? Pilot: stille inkeerders Pilot: Debit-Credit cards

4 Reorganisatie Belastingdienst
Ook veelverdieners met hoog maatschappelijk profiel Reorganisatie Belastingdienst Fiscus opent jacht op superrijken Programma ZVP: hoe kan fiscale behandeling ZVP het beste worden vormgegeven (gereed medio 2016) Limiet ZVP ≥ € 25 mln. 2.200 huishoudens >> ten minste 55 miljard! Individuele klantbehandeling > Team 10 ambtenaren Belastingheffing geïntegreerd aangepakt Onzakelijke leningen met DGA, concernonderdelen Allocatie concernonderdelen Gratis wonen in luxe villa’s AB heffing ontgaan / schenking

5 De DGA als statutair en/of titulair directeur
DGA als bestuurder Statutair directeur Taak, opdracht en uitvoering Groter risico persoonlijke aansprakelijkheid DGA als werknemer Titulair directeur Beperkter risico persoonlijke aansprakelijkheid 5

6 De DGA als statutair en/of titulair directeur
Regeling aanwijzing dga ( ) Uitgangspunt HR: DGA per definitie in dienstbetrekking, formeel ondergeschikt aan AV Niet verzekerd indien bestuurder + zeggenschap Statutair directeur / bestuurder BV, indien: Ontslag tegen te houden > meerderheid stemmen (met echtgenoot) Familietoets: 2/3 beginsel. DGA heeft aandelen in BV (minderheid) én samen met bloed- en aanverwanten (tot 3de graad) ten minste 2/3 stemmen in AV. DGA moet in ieder geval één aandeel hebben. Holding-BV = statutair bestuurder werk-BV en DGA is vanuit holding met managementcontract feitelijke bestuurder werk-BV Bestuurders bezitten samen alle aandelen BV en als aandeelhouders een (vrijwel) gelijk deel van het BV-kapitaal vertegenwoordigen

7 De DGA als statutair en/of titulair directeur
Management ovk + feitelijk bestuurder DGA kind 1 kind 2 Statutair bestuurder Holding 3-den 40% 15% 15% Statutair bestuurder 30% Werk-BV BV

8 De DGA als statutair en/of titulair directeur
echt- genoot C A B C D E 40% 40% broers 20% 1 x 1 x Statutair bestuurder 1 x 2 x 2 x Holding Statutair bestuurder STAK Statutair bestuurder Werk-BV BV

9 BP 2015: salaris DGA kan wel omhoog
De DGA als directeur BP 2015: salaris DGA kan wel omhoog Doelmatigheidsmarge Per 2015: van 30% naar ? Zodanig dat maatregel € 150 mln. oplevert Vergelijk voorstel cie. Van Dijkhuizen Van 30% naar 10% DGA: kan mijn salaris niet wat omlaag? 25%

10 Drie aanpassingen 12A LB Loon DGA (+ partner) is het hoogste van:
De DGA en box 1: salaris Drie aanpassingen 12A LB Loon DGA (+ partner) is het hoogste van: a. 75% loon meest vergelijkbare dienstbetrekking; b. hoogste loon overige werknemers in BV verbonden BV (1/3 belang) c. € Opmerkelijke overgangsregeling 2015 e.v. 3. Verdeling bewijslast

11 Gebruikelijk loon -/- 25%
Marge niet benut? Gebruikelijk loon -/- 25% De DGA en box 1: salaris Aanpassingen 1. Doelmatigheidsmarge omlaag Als gebruikelijk loon > € (= ondergrens) Marge ter voorkoming conflicten Van 30% naar 25% (Cie. Van Dijkhuizen: terug tot 10%) Verschil DGA’s en gewone werknemers reduceren Beoogde opbrengst € 150 mln. Heeft DGA doelmatigheidsmarge wel benut ? Circa DGA’s: 34% onder € , 5% op € , 61% kan doelmatigheidsmarge benutten MvT: “en het overgrote deel zal dat ook doen”

12 Soortgelijke dienstbetrekking
Gevolgen voor DGA’s / PH’s in samenwerkingsverbanden De DGA en box 1: salaris Soortgelijke dienstbetrekking > meest vergelijkbare dienstbetrekking Soms is er geen soortgelijke dienstbetrekking Orthodontisten werken niet in loondienst (?) Altijd‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ Niet met naam en toenaam. Maar wel: gegevens om vergelijking te kunnen beoordelen (motie Nepperus) Uitzondering: loon is vastgesteld op ander bedrag dan in economisch verkeer gebruikelijk Meerdere vergelijkbare dienstbetrekkingen? Welke komt het vaakste voor? Middelen?

13 De DGA en box 1: salaris Gelijke participatie, gelijke managementfee, verschil in salaris uit PH A B C D E PH PH PH PH PH 20% 20% 20% 20% 20% Maatschap Werk-BV

14 Koppeling met hoogste loon overige werknemers
De DGA en box 1: salaris Koppeling met hoogste loon overige werknemers bij BV of verbonden BV’s (1/3 belang) wordt bij BV of lichamen waaruit werkgever een voordeel onder dnv kan genieten >> direct of indirect >> van 1/3 belang naar 5% aandelenbezit Treft met name participanten/maten vanuit holding-BV (via coöperatie) in werk-BV met belang < 1/3 : nieuwe regeling wél te vergelijken met salaris van andere maten

15 Uitkoop niet functionerende vennoot
De DGA en box 1: salaris Uitkoop niet functionerende vennoot Uitkoopsom ineens aftrekbaar? Hoge Raad: twee mogelijkheden qua motivering uitkoop vergroting winstaandeel >> activeren + afschrijven, of het bedrijfsbelang de handhaving van de uitgekochte vennoot in een leidende functie niet gedoogt, omdat hem een zodanige functie niet langer kan worden toevertrouwd’ >> ineens aftrekbaar (BNB 1955/229) Hof Den Haag ( , nr. BK-12/00313) Aftrek ineens verleend / disfunctioneren: vrijwaren maatschap oplopen verliezen + niet bijdragen aan de omzet HR: Niet bijdragen aan omzet >> vergroten winstaandeel Vrijwaren oplopen verliezen onvoldoende gemotiveerd Verwezen naar Hof Amsterdam (Hoge Raad, 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3597)

16 Overgangsregeling 2015 e.v. Afspraak opgezegd?
De DGA en box 1: salaris Overgangsregeling 2015 e.v. Afspraken DGA-salaris > € opgezegd! Afspraak opgezegd? Dan: loon DGA = 75/70 loon 2014, zolang opgezegde afspraak zou lopen tenzij inspecteur / belastingadviseur contact opneemt om nieuwe afspraak te maken >> aanpassing : nieuwe regeling Geen afspraak? Geen safe harbour

17 Meest vergelijkbare dienstbetrekking
De DGA en box 1: salaris Meest vergelijkbare dienstbetrekking Altijd vergelijking > Einde afroom methode? NEEN Afroommethode wel steeds verder beperkt HR: Bij meer werknemers / fee-earners in BV HR: Bij winstaandeel mede afhankelijk van maten Hof Den Haag: Afromen akkoord, mits consequent toegepast (Hof Den Haag 20 mei 2015 BK-14/00605, Fida ) RB NH: niet bij DGA-eenpitters zonder specifieke deskundigheid, mits goede marktvergelijking (Rechtbank Noord-Holland , nr. 14/841, bevestigd Hof Amsterdam , nr. 14/01023)

18 Koppeling meestverdienende werknemer
De DGA en box 1: salaris Koppeling meestverdienende werknemer Advocaat participeert via PH in maatschap Vaststelling gebruikelijk loon in discussie Hoge Raad: geen afroommethode als winstaandeel (mede) afhankelijk is van medematen en werknemers in de maatschap (Plas Bossinade; , nr. 11/03555) Koppelen aan loon best betaalde medewerker in maatschap? HR: neen, werknemers in dienst van maatschap kunnen niet tevens worden aangemerkt als werknemers van één of meer van de maten (of hun PH) Loon meestverdienende werknemer in maatschap niet maatgevend Hoge Raad, 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3440

19 Starters? De DGA en box 1: salaris
Geen speciale regeling voor start-ups Financiën: voldoende mogelijkheden voor tegenbewijs Ook onder € Vooroverleg met fiscus aanbevolen Financiële situatie BV Benodigde middelen voor op- en uitbouw activiteiten Vraagt u nog wel eens een VSO-salaris dga aan?

20 Lager gebruikelijk loon?
De DGA en box 1: salaris Lager gebruikelijk loon? WKR-loonbegrip: loon is al hetgeen uit (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Vergoedingen en verstrekkingen >> loon ook als daarin geen beloningselement of voordeel zit noodzakelijk is om werknemer in staat te stellen werk naar behoren te verrichten naar maatschappelijke opvattingen niet als loon ervaren

21 Lager gebruikelijk loon?
De DGA en box 1: salaris Lager gebruikelijk loon? Vergoedingen en verstrekkingen >> loon Ook als die onder een gerichte vrijstelling vallen en belastingvrij verstrekt / vergoed worden Tellen dus mee bij invulling gebruikelijk loon! >> Lager (belastbaar) salaris in geld NB. Niet bij intermediaire kosten Vallen niet onder loonbegrip

22 De DGA als bestuurder / directeur
Rekening-courant schuld DGA DGA: fiscaal gedreven laag salaris + meer uitgaven >> opnamen in rekening-courant >> Schuld rc loopt ongemerkt (!) steeds verder op >> Dekking in privé neemt af Speerpunt controle Belastingdienst in 2016? Hoogte, buitensporig, renteloos, onzakelijk Financiën ontkent specifieke actie ( ) Schuld in r.c. zonder meer afboeken! Op tv, bij Harry Mens: VRB-advies https://vrbadvies.nl/belastingvrij-afboeken-schuld-dga-aan-bv/ 22

23 Rekening-courant schuld DGA
De DGA als bestuurder / directeur Rekening-courant schuld DGA Onzakelijke lening? Dan had de fiscus die jaren geleden moeten corrigeren! Kans verspeeld …… Geen navordering, want geen nieuw feit …. To good to be true: Actie per tijdstip wijziging status lening Geen nieuw feit ? Vermogensdaling BV > onderdekking PEB: afkoop 72% 23

24 Rekening-courant schuld DGA
De DGA als bestuurder / directeur Rekening-courant schuld DGA Problemen met lenen van Lening van de BV : debetstand insolvabele DGA of een (vergeten) dividenduitkering? Lening van de BV: of ‘genoten’ pensioen-/stamrechtuitkering Fictieve afkoop art. 19b LB (52% + revisierente)

25 Lenen: van of aan De DGA als bestuurder / directeur
De DGA leent van de BV >> box 3: VRH forfaitair 1,2% heffing (tot 2017) De DGA leent aan de BV >> box 1: TBS-regeling: max 45,76% heffing (52%-12% TBS-vrijstelling) Lening of rekening-courant Rente, aflossing en zekerheid RC = direct opeisbaar + wisselend positief / negatief: box 1, box 3 >> tot € rentevrije positie, mits …. (resolutie ,CPP2008/520M, BNB 2009/33)

26 De DGA als bestuurder / directeur
Lenen: van of aan Is sprake van een reële lening of … Herkwalificatie vereist? Waar ligt de grens tussen echte lening, schijnlening, bodemloze putlening, en vooral: de onzakelijke lening? Op welk tijdstip te beoordelen?

27 De DGA als bestuurder / directeur
Opgelopen rek.crt. schuld Bij echtscheiding veelal eerste confrontatie voor echtgenoot van DGA Gemeenschap van gdrn: onderdeel te verdelen vermogen! Er is veel minder te verdelen dan gedacht Waaraan is al dat geld besteed? DGA: ik moet aflossen > tast mijn draagkracht pali aan Door schuld pensioen e.b. ongedekt: WVP lukt niet Alimentatiegerechtigde stelt opnamen zijn inkomen Hoe heeft onderneming opnames gefinancierd? Lopende cashflow, extern, interen?

28 Waardering pensioen eigen beheer
De DGA; pensioen in eigen beheer Waardering pensioen eigen beheer Commerciële vs. fiscale waardering Verschil rekenrente, na-indexatie, leeftijd-terugstelling, buffer bij vooroverlijden, CAP en U-rendement Dividenduitkering of fictieve afkoop pensioen? Verrekening bij echtscheiding Voorkom WVP: aanpassen huw. voorwaarden Versoepeling op komst voor ca BV’s? Rapportage ss Wiebes aan 2de Kamer

29 Mogelijke versoepeling
De DGA; pensioen in eigen beheer Mogelijke versoepeling Brief Financiën , DB/2013/576 + Brief ss Wiebes 2 juni 2014 Uitgangspunt: pensioenkapitaal in onderneming houden voor bedrijfsuitoefening A. Fiscaal op commercieel waarderen? Onbetaalbaar, kost ca. 10 miljard B. Fiscale waardering = basis uitkeringen Problemen pensioenrechten voor ex / nabestaanden C. Fiscale pensioenreserve voor oudedag: OBR Geen rechten/plichten, vrijval pensioendatum / aankoop uitkering D. Oudedagssparen in eigen beheer: OSEB Spaarverplichting is vreemd vermogen E. Toch maar laten vrijvallen? (stand per november 2015)

30 Mogelijke oplossing; OSEB of afkoop
De DGA; pensioen in eigen beheer Mogelijke oplossing; OSEB of afkoop Brief ss Wiebes 17 december 2014 Uitfaseren = afschaffen + stimuleren afkoop Fiscaal geruisloos terugboeken pensioenrechten tot fiscale waarde Geen loonheffing, geen VPB, geen revisierente 20% korting als bij Lloop/ stamrecht-BV, géén revisierente In één jaar, idealiter 2017 Daarna opbouw bij professionele verzekeraars Of bevroren in eigen BV, geen verdere opbouw in BV, wél extern Werkgevers: slecht plan vanwege drain € 2 miljard ondernemingsvermogen >> voorkeur OSEB Tweede Kamer mag het zeggen, vóór krokusreces Tijdig voor maatregelen per 2017

31 Mogelijke oplossing De DGA; pensioen in eigen beheer
Opbrengst uitfaseren structureel 65 mln. Terugsluizen? (i) VPB-tarief 20% schijf verlengen of (ii) Aftrek arbeidsbeloning DGA De DGA; pensioen in eigen beheer Mogelijke oplossing Brief ss Wiebes 15 maart 2016 (33 pagina’s) Wiebes: afkopen / uitfaseren blijft voorkeur Pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot fiscale waarde Geen loonheffing, geen VPB, geen revisierente Bij afkoop 30% korting, géén revisierente; idealiter in 2017 Daarna opbouw bij professionele verzekeraars Of bevroren in eigen BV, geen verdere opbouw in BV, wél extern Kritiek: vergt teveel liquiditeiten / onttrekking OV! DGA’s kunnen / willen niet afkopen Nieuw: spaarvariant bij uitfasering OSEB, zonder verdere opbouw in eigen beheer Fiscaal geruisloos afstempelen tot fiscale waarde Oudedagsverplichting + heffen over pensioenuitkeringen (tzt) Positie partner is / blijft lastig: toestemming vereist Bij professionele verzekeraar onder te brengen (mits liquiditeiten)

32 Vermogensoverdracht? De DGA; pensioen in eigen beheer
Sr. draagt PEB over aan pensioen-BV Fiscale reservering € , Commercieel € , waarvan € indexatie Overdragende BV: verlies € € activeren als vooruitbetaalde premie (Vpb besparing € tot € ) Overnemende pensioen-BV: winst jaar 1 van € + € passiveren (VPB-heffing € ) Schenking certificaten pensioen-BV aan kids voor € 1 Wiebes-vrijval = ca. € in pensioen-BV tgv kids Besparing AB € schenkbelasting € Overdracht binnen FE

33 VAR > BGL > Voorbeeldovereenkomsten
De DGA als opdrachtgever / - nemer VAR > BGL > Voorbeeldovereenkomsten VAR per vervangen door voorbeeldovereenkomst 6 algemene modelvoorbeeldovereenkomsten + diverse individuele beoordeeld (ruim 400, 350 te gaan) Coördinerende stralingsdeskundige Docent masterclass Geen fictieve dienstbetrekking (gelijkgestelden) Sec voor Loonheffing, niet ondernemerschap ZZP-er / BTW Eigen overeenkomsten: ter goedkeuring voorleggen Verplichte verwijzing naar voorbeeld!! Geldigheidsduur 5 jaar, tenzij …. wetswijziging etc. Geen aansprakelijkheid BD voor schade door gebruik Uitstel tot Implementatie tot Opdrachtgever: meer continue toezicht op naleving vereist

34 Kinderalimentatieverplichting
De DGA als echtgenoot Kinderalimentatieverplichting Wet hervorming kindregelingen (WHK) Aftrek levensonderhoud geschrapt per 2015 >> uitsluiting aftrek in box 3 vervallen Foutje >> herstellen Geen aftrek meer van verplichting per 2017 2017? >> Uitvoeringsperikelen met VA’s

35 Initiatief wetsvoorstel PALI (vvd/pvda/d66)
De DGA als echtgenoot Initiatief wetsvoorstel PALI (vvd/pvda/d66) Anders en korter + andere grondslag Behoefte vervangen door compensatie verlies aan verdiencapaciteit Uitzondering bij kinderen tot 12 jaar Eenmalig vaststellen, geen index, geen herziening Van 12 jaar naar ½ duur huwelijk, maximaal 5 jaar Uitzonderingen: huwelijk korter dan 3 jaar (nihil); kinderen tot 12 jaar / > 15 jaar huwelijk (langer) Contractvrijheid: partijen kunnen zelf regelen

36 Fictieve vervreemding bij emigratie
De DGA als AB-houder Fictieve vervreemding bij emigratie (art H IB) AB-claim vaststellen ten tijde van emigratie Conserverende aanslag: uitstel van betaling gedurende 10 jaar + geen zekerheid meer + kwijtschelding na 10 jaar Hugo de Lasteyrie du Saillant EU-Hof (11 maart 2004, zaak C 9/02) aanslag strijdig met EU-recht Financiën: zekerheid voor conserverende aanslag vervalt De zaak N EU-Hof (30 maart 2006, zaak C 470/04): conserverende aanslag zonder zekerheid + aanpassingen nadien wel toegestaan!

37 DGA – AB-heffing vermijden >> DGA + BV naar het buitenland
De DGA als AB-houder DGA – AB-heffing vermijden >> DGA + BV naar het buitenland Emigratie BV = afrekenen (art. 15c / 1art 15d VPB) Emigratie DGA fictieve vervreemding (art H IB) AB-meerwaarde afrekenen aan de grens: > Conserverende aanslag (art.25, 8 IW) Uitstel van betaling 10 jaar + kwijtschelding MITS: 1. Geen vervreemding AB in die 10 jaar, 2. Geen uitkering van ≥ 90% winstreserves BV (in combinatie met ≥ 90% staking onderneming)

38 Verdragsrechtelijk geen probleem: heffing in NL, inning in buitenland
De DGA als AB-houder DGA – AB-heffing >> buitenland Uitkering 89% reserves + rest na kwijtschelding! Aanpak >> claimbehoud Winstuitdeling na emigratie altijd belast, uitstel van betaling wordt evenredig ingetrokken (tenzij ….) Conserverende aanslag blijft bestaan, ook na 10 jaar, totdat die is voldaan BV fictief in NL zolang conserverende aanslag niet volledig is voldaan Per direct vanaf 15 september 2015, uur

39 DGA – AB-heffing >> buitenland
De DGA als AB-houder DGA – AB-heffing >> buitenland Aanpak aangescherpt Ook van toepassing op winstbonusaandelen door BV uitgegeven ná emigratie Bij dividend / verkoop van die aandelen Vanaf 29 oktober 2015, uur. Zijn winstbonusaandelen afkomstig uit ‘oude’ winst, van vóór emigratie, of uit daarna gemaakte winst? Is goodwill bij emigratie oude of nieuwe winst?

40 DGA – AB-heffing >> buitenland
De DGA als AB-houder DGA – AB-heffing >> buitenland Winstuitdeling na emigratie altijd belast, uitstel van betaling wordt evenredig ingetrokken (tenzij ….) SS: ongeacht of dividend afkomstig is uit winst van vóór of ná emigratie Geen AB-voorbehoud in Verdrag: dubbele heffing Tenzij…. >> uitstel wordt niet ingetrokken indien en voor zover over dividend in buitenland de facto belasting is betaald

41 Voorbeeld De DGA als AB-houder
Emigratie DGA: conserverende aanslag € 2,5 miljoen (AB van 25% x BV-aandelen € 10 miljoen; 10 jaar uitstel van betaling) Ná emigratie keert de BV € 5 miljoen dividend uit Nederland:15% dividendbelasting = € > vermindert c-aanslag Buitenland, stel heffing 7,5%; aanvullende belastingheffing: € Totale heffing € € = € Heffing igv DGA in NL bel.pl.: 25% van € 5 miljoen = € Verschil > intrekken uitstel van betaling c-aanslag= € Conserverende aanslag pro resto €   Dividend € 5 miljoen: vermindering c-aanslag met € , niet € Verschil € (de in het buitenland betaalde belasting) >> tzt dubbele heffing Procedures een kwestie van tijd

42 Handel in BV met stille/fiscale reserves
De DGA als AB-houder Handel in BV met stille/fiscale reserves Grootaandeelhouder met 1/3 belang in BV + BV bezittingen ≥ 30% of meer beleggingen Verkoop aandelen: aansprakelijk voor VPB over stille en fiscale reserves Bewaken belastingclaim bij ‘leeghalen’ BV Rechtspraak 2014: geen aansprakelijkheid bij gedegen onderzoek betrouwbaarheid koper + BV heeft voldoende middelen voor VPB Financiën: wetgeving aanscherpen

43 Handel in BV met stille/fiscale reserves
De DGA als AB-houder Handel in BV met stille/fiscale reserves Vrijwaring verkoper: 3 voorwaarden Aansprakelijkheid betreft VPB over fiscale reserve of stille reserves op vermogensrechten en roerende en onroerende zaken, én Rechten en zaken waarop reserves betrekking hebben, blijven ten minste zes maanden na aandelenverkoop nog tot BV-vermogen behoren, én Verkoper bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat vermogen BV ontoereikend is om verschuldigde VPB te kunnen betalen NB 1 Geen vrijwaring meer voor HIR (in combinatie met art. 12a VPB) NB 2 Aansprakelijkheid voor natuurlijke - én rechtspersonen Ingang per direct: 15 september 2015, uur

44 Implementatie M-D Richtlijn Deelnemingsvrijstelling beperkt
Fiscale concernproblematiek Implementatie M-D Richtlijn Deelnemingsvrijstelling beperkt Aanpassing voor hybride leningen en andere deelnemings-verhoudingen. Mismatches: lening < > eigen vermogen Bij ontvangende vennootschap moet door de door dochter betaalde vergoeding tot de winst worden gerekend voor zover die winst in de lidstaat van dochter ‘naar haar aard in aftrek kan komen voor de winstbelasting’ Reikwijdte: wereldwijd

45 Implementatie M-D Richtlijn
Fiscale concernproblematiek Implementatie M-D Richtlijn Antimisbruikbepaling inzake heffing van bronbelasting op uitgekeerde winsten Aanpassing buitenlandse ab-regeling / div. bel. coöperatie Substance-toets structuur buitenlandse moeder - NL BV Dubbele toets: Subjectief: Aanhouden belang met als hoofddoel – of één van de hoofddoelen – om belastingheffing te ontgaan? Objectief: ‘Geldige zakelijke redenen die economische realiteit weerspiegelen’ ? Heeft moeder voldoende substance? Tophoudster, onderneming drijven; schakelfunctie met substance!; Neen: dan buitenlands ab-plichtig! / inhouding bronbelasting!

46 Nieuwe documentatieverplichtingen (1)
BEPS Fiscale concernproblematiek Nieuwe documentatieverplichtingen (1) NL-Multinationals groepsopbrengst ≥ € 750 mln. Vanaf 2016 jaarlijks indienen bij de NL Belastingdienst een landenrapport (country-by-country report) >> Overzicht bedrijfsindicatoren, zoals omzet, winst, betaalde belasting en aantallen werknemers. >> Vertrouwelijk gedeeld met betrokken landen Niet adequaat nageleefd? Bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, waaronder omkering van bewijslast (vide Hoofdstuk VIIa wet VPB)

47 Nieuwe documentatieverplichtingen (2)
BEPS Fiscale concernproblematiek Nieuwe documentatieverplichtingen (2) Ondernemers omzet ≥ € 50 mln. Vanaf 2016 groepsdossier + lokaal dossier opstellen en in administratie opnemen Groepsdossier (master file): overzicht beleid vaststelling verrekenprijzen binnen concern Lokale dossier (local file): overzicht intercompany-deals Niet adequaat nageleefd? Bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, waaronder de omkering van bewijslast.

48 Art. 39 IW 1990 Fiscale eenheid VPB
Aansprakelijkheid VPB Art. 39 IW 1990 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor VPB Geheven over een tijdvak van de FE Elke dochter die in dat tijdvak deel van de FE was Ook voor buitenlands hoofdhuis bij FE met VI in NL Materieel criterium: indien en voor zover VPB-schuld is ontstaan in het jaar waarin maatschappij gevoegd was (‘opgegaan in de FE’ ) Géén disculpatiemogelijkheid Bij voeging en splitsing in de loop van het jaar exacte tijdstippen aanhouden, tenzij‘uitzakken’in nieuwe D Geen aansprakelijkheid voor andere belastingschulden!

49 Verrekenen VPB in FE Mogelijkheden (Rj 272. 803): Fiscale eenheid VPB
Verrekening VPB Verrekenen VPB in FE Geconsolideerde vs. vennootschappelijke jaarrekeningen Mogelijkheden (Rj ): a. M rekent met D af alsof D zelfstandig bel.plichtig is b. M rekent af met D obv fiscaal resultaat D + toerekening (desbetreffend) fiscaal voordeel c. M rekent af net D obv commercieel resultaat D d. M draagt volledige VPB-heffing Verrekening obv A / B bij D in VW + Balans latente vordering/schuld Verrekening obv C: Bij D in VW balastingpost, niet in Balans “Het verdient aanbeveling de wijze van doorbelasting contractueel vast te leggen”.

50 Verrekenen VPB in FE Waarom? Gevolgen onjuiste verrekening?
Fiscale eenheid VPB Verrekening VPB Verrekenen VPB in FE Waarom? Gevolgen onjuiste verrekening? Fiscaal: besmette transactie ex art . 15ai VPB? Overdracht binnen FE van activum/passivum tegen boekwaarde waar WEV hoger (niet lager!) is + sanctie bij verbreking FE : afrekening WEV Bij faillissement / hoofdelijke aansprakelijkstelling D = failliet en Curator stelt dat doorbelasting VPB onverschuldigd is c.q. M is verrijkt Curator betwist VPB-vordering M op D (M is vol draagplichtig) Curator claimt bij M carryback obv verlies D Bij hoofdelijke aansprakelijkstelling Hoofdelijk aansprakelijk > omvang regresrecht

51 Wie is rechthebbende VPB in FE?
Fiscale eenheid VPB Verrekening VPB Wie is rechthebbende VPB in FE? Hoge Raad , nr. 14/01724, V-N 2015/61.15 FE sinds 2001 tussen BV A met BV B Verlies 2003: carry-backvordering € BV B cedeert medio 2005 die vordering aan accountant X en advocaat Y; Belastingdienst keert de gecedeerde bedragen uit in oktober 2015 BV B failliet op , curator eist geld van X en Y terug Hof den Haag civiele kamer: akkoord Wet VPB: geen voorschriften voor toerekening belastingvordering Materiele toets: wie heeft aan vordering bijgedragen >> BV B Hoge Raad: BV A is als M ogv wettekst de rechthebbende tot VPB-teruggaaf >> Hof Amsterdam

52 Art. 24, 2 IW 1990 Fiscale eenheid VPB Belastingverrekening
Door verrekening onderlinge vordering-schuld? >> verrekenovereenkomst! Art. 24, 2 IW 1990 Uit te betalen belasting te verrekenen met te innen belasting Bijv. BV 2 BTW teruggave verrekenen met LB afdracht BV 5 Moeder + dochtermaatschappijen voor alle belastingen + heffingen waarvan de inning aan ontvanger is opgedragen Mits verschuldigdheid materieel is ontstaan in of over tijdvak waarin die BV deel uitmaakt(e) van die FE Ook als D failliet is of bij surseance! Verrekening ook na verbreking FE over oud FE tijdvak! Carry back ná verbreking FE met FE resultaat >> tijdens FE! FE (aandeel) verlies verrekend met voorvoegingswinst >> # tijdens FE Voeging + ontvoeging binnen één boekjaar > geen FE: verrekening ongedaan gemaakt

53 EINDE Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "DGA-Actualiteiten RB Studiekring Utrecht 12 april 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google