De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciebestuur Limburg Provinciale Salk-middelen Presentatie aan de Taskforce Limburg vrijdag 27 september 2013 Salk - presentatie 27/09/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciebestuur Limburg Provinciale Salk-middelen Presentatie aan de Taskforce Limburg vrijdag 27 september 2013 Salk - presentatie 27/09/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciebestuur Limburg Provinciale Salk-middelen Presentatie aan de Taskforce Limburg vrijdag 27 september 2013 Salk - presentatie 27/09/2013

2 SALK = kern waarrond hele provinciaal beleid geweven wordt 2 SALK Provinciaal beleid Europa Deze verwevenheid uit zich dubbel: inzet van de beschikbare provinciale reserve van 50 miljoen euro voor de realisatie van de SALK-projecten en –doelstellingen de maximale afstemming van het regulier provinciaal beleid tijdens de legislatuur op de SALK-strategie.

3 Provincie Limburg: afstemming in de legislatuurnota 4 prioritaire doelstellingen STERK LIMBURG Limburg verder uitbouwen tot een economisch veerkrachtige regio DUURZAAM LIMBURG de Limburgse ambitie inzake klimaatneutraliteit omzetten in duurzame welvaartsgroei en duurzaam ondernemerschap SOCIAAL LIMBURG Het Limburgs welvaarts- en welzijnsniveau handhaven en verbeteren voor elke Limburger Community formation – de provincie als:  een sterke partner tav de andere bestuurlijke niveaus en van alle socio-economische actoren,  als een kennis- en dienstverleningscentrum ten behoeve van de Limburgse gemeenten,  als een performant en efficiënt bestuur dat ook in een beperkt budgettair kader en na de interne staatshervorming erin slaagt haar intermediaire bestuurlijke rol maximaal in te vullen. 3

4 SALK-toets voor co-financiering Europese projecten 4 Nieuwe programmaperiode 2013-2020: sterke focus op Europe2020 = innovatieve, duurzame en inclusieve groei In de provinciale co-financiering : inzet bijna 35 miljoen € aanvullend en complementair focussen op SALK: Zowel vanuit provinciale reserve 12,25 mio € EFRO 1 mio € ESF Als vanuit regulier budget: 21,7 mio € Doelstelling 2 Interreg Deze projecten moeten veelvoud van subsidies creëren in te zetten voor projecten die voldoen aan de zogn. SALK-toets :  performant ondernemersklimaat  Jobcreatie  Verbeterde werking arbeidsmarkt

5 SALK-toets voor co-financiering Europese projecten 5 SALK 12,25 miljoen euro EFRO 1 miljoen euro ESF Doel-stelling 2 10,5 miljoen euro Interreg 10 miljoen euro (A) 1,2 miljoen euro (B+ C,...)

6 SALK-strategie gefinancierd vanuit Europa + Vlaanderen + LSM + (provincie)³ 6 50 miljoen euro uit de provinciale financiële reserve  voor de medefinanciering van projecten die bijdragen aan het socio- economisch herstel. Bijkomend op de functionele beleidsenveloppes (BBC 2014-2019) :  een hele reeks van uitgaven – werking en subsidies– die in min of meerdere mate een bijdrage leveren aan de SALK-strategie. Ook met LSM-middelen zijn de voorbije jaren veel middelen vrijgemaakt  voor de medefinanciering van strategische projecten o.m. op het vlak van zorg, clean tech, energyville, acquisitie,… Deze inspanningen zullen maximaal worden gecontinueerd.

7 Limburgs economisch clusterbeleid : gericht op versnelde doorbraken V²O-principe : Limburgse focus op de speerpunteneconomie = juiste en weldoordachte keuze.  Bestaande speerpunten dienen echter te worden versterkt,  de ontwikkeling van relatief nieuwe speerpunten dient te worden versneld  sterke groeisectoren dienen te worden ontwikkeld. Het uitvoeringsplan heeft dit vertaald in de zogn.businesscases. Deze Limburgse selectieve focus op bepaalde clusters moet leiden tot:  Sterk omgevingskader voor nieuw en innovatief ondernemerschap  Jobcreatie  Verder uitbouw Limburgse kenniseconomie  Reverse van de braindrain Ook klassieke maakindustrie = zeer belangrijk Flankerend economisch beleid – moet versnelling hoger 7

8 SALK Provincie: Ruimtelijke Processen versnellen Door inzet van 1.840.000 € op decretale opdracht : Versnellen van ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijventerreinen, toerisme en recreatie: Coördineren en versneld opstarten PRUP’s : o Vrijetijdseconomie o Regionale Bedrijventerreinen: versnelling taakstelling RSV Activeren van lokale besturen: inzetten op het bestemmen van voldoende ruimte voor lokale bedrijventerreinen (cfr. SALK – aanbeveling) Deze planvorming = complementair op beleid POM-Limburg inzake ruimtelijke economie. Met een totale inzet provinciale subsidie van bijna 3.800.000 € (regulier) : verdere ontwikkeling ENA Kwalitatieve en duurzame inrichting & ontsluiting Limburgse bedrijventerreinen Strategische projectontwikkeling via het A.P.B. ‘Limgrond.be : 2.050.000€ Digitale ontsluiting provincie: knelpuntanalyse : 200.000 € Waterstof-pilot: 200.000 € Gouverneur als turbomanager 8

9 SALK Provincie: Bouwsector Limburgse bouwsector = sterk economisch Limburgs speerpunt met veel jobcreatie Ovv de nieuwe Europese verplichtingen inzake energieneutraal bouwen, dient de sector zich verder te specialiseren en te transformeren in een bouw-milieucluster. Op het vlak van duurzame woningrenovatie: – naast de in SALK geplande renovatieprogramma’s van de Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen en van Nieuw Dak Genk, – Uitbouw Proeftuin energetische renovaties in woningbouw : Inbreng van 3,4 miljoen euro in een rollend fonds voor de renovatie van woningen (kwaliteitsvolle en energetische woningrenovaties) – Opstart kennisplatform zodat kennis en expertise van de proeftuin wordt opgebouwd, geborgen en naar de sector verspreid Construction Academy (Confederatie Bouw): voor praktijkgerichte opleiding en onderzoek en voor een sterkere en snellere transfer van kennis en innovatie in de sector: – Cofinanciering Provincie Limburg - aanvullend op de 1 miljoen euro gereserveerde EFRO-subsidie, – met 0,750 miljoen euro. 9

10 SALK Provincie: Medtech/Biotech - zorgeconomie Life sciences en healthcare = belangrijk speerpunt in SALK Deputatie zet, aanvullend op de SALK-middelen, 2.400.000 € in voor: – Uitbouw van medisch wetenschappelijk onderzoek via het Limburg Clinical Research Programme (LCRP) samenwerking UHasselt – ZOL en Jessa – voor een Patient Safety & Medical Simulation Center. Nood aan personeel in Limburgse zorgsector: – POM : jaarlijks ong. 2 000 nieuwe medewerkers nodig, – Om deze arbeidsbehoefte in te vullen heeft POM Limburg, samen met de VDAB, de zorgsector en de onderwijsinstellingen, diverse initiatieven uitgewerkt. Deze initiatieven zijn reeds succesvol toegepast en dienen te worden gecontinueerd. – Bovenop de platformwerking bij het Platform Zorglandschap Limburg (2.300.000€) zet de deputatie in op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de arbeidsbehoefte in de zorgeconomie.  het realiseren van een verhoogde instroom van nieuwe zorgmedewerkers via o.m. collectieve instroom, innovatieve opleidings- en vormingstrajecten  een impulsprogramma voor stageplaatsen: een collectief stage-coördinatiecentrum voor kwalitatieve stages voor alle zorgberoepen  het ondersteunen van innovatieve arbeidsorganisaties en arbeidsformules in de zorg  de promotie van de zorgsector met de campagne Werkgoesting in de Zorg  de deelname aan de proeftuinwerking CareVille Het zorglandschap = in beweging. De zorgverlening vraaggestuurd. – Vele zorgvragen moeten kort bij de woon- en thuissituatie van de zorgvrager worden ingevuld – Daarom versnelde ontwikkeling provinciale zorgkaart – Versterking provinciale rol in gemeentelijke taakstelling zorgstrategische planning Voor de realisatie van de arbeidsmarktprojecten en de zorgstrategische planning voorziet de deputatie 2.700.000 € 10

11 Salk provincie - Vrijetijdseconomie Met jaarlijks 4 miljoen overnachtingen en 1,1 miljard € omzet wil de provincie inzetten op een grotere toeristische aantrekkingskracht binnen de Euregio. 4.000.000 € Strategische versterking van de toeristische positionering rond: Mijnerfgoed kindvriendelijk erfgoed Eco-toerisme 1.250.000 € Versterking van de competitiviteit en innovatiekracht van de toeristische sector: Verbeteren kwaliteit logies, financiële impulsen voor innovatie, R&D-centrum Tourville 2.500.000 € Versterking fietsroutenetwerk en het domein Bokrijk. 11

12 SALK Provincie: Fruitteelt, land- en tuinbouw Versterking Fruitkolom : meerbepaald in innovatie, productie, verwerking en export.  Bestrijding van bacterievuur en het little cherry virus.  Robotisering en nevenstromen (cross-over naar food en farma)  Wijnbouw In totaal reserveert de deputatie hiervoor 1.500.000 € Land- en tuinbouw Versterking tuinbouwpotenieel: Groenten Innovatie Fonds - Het GIF wordt aangewend voor projecten inzake nieuwe teelten met potentieel voor hoogwaardige valorisatie en de valorisatie van nevenstromen. Agropolis Cluster Duurzame Landbouw Met een totale financiële input van 1.625.000 € 12

13 SALK Provincie: Creatieve economie De deputatie voert een ondersteunend beleid om de creatieve economie verder tot ontwikkeling te brengen. Reeds genomen en door provincie Limburg ondersteunde initiatieven: – Mad-Faculty, – de uitbouw van Z33 als experimenteel cultuurcentrum, – diverse onderzoeksprojecten inzake design, – de uitbouw van een Fabrication Laboratory (een zogenaamd Fablab) op de site van C-mine waar prototypes kunnen worden gemaakt, – de oprichting van de platformwerking IDE – Innovation and Design Euregio van waaruit, bedrijven in de maakindustrie, de zorg en de mode worden ondersteund op het vlak van designinnovatie. – Hiervoor werkt de provincie nauw samen met de partners: de steden Genk en Hasselt, UHasselt, PXL en de KHlim. Op het kruispunt tussen economie en cultuur wordt verder ingezet op de verdere ontwikkeling van de Limburgse creatieve economie. – Voor de verdere operationele uitbouw van het Limburgs platform IDE wordt in het ontwerp provinciaal budget meer dan 2 miljoen euro voor deze legislatuur voorzien in co-financiering op reguliere Vlaamse middelen. – Verder wordt ook 600.000 € vrijgemaakt voor de organisatie van enkele grote exposureprojecten die Limburg op het vlak van creatieve economie op de Vlaamse en Euregionaal kaart dient te zetten. 13

14 SALK Provincie: Arbeidsmarkt Limburgse arbeidsmarkt - bijzonder negatieve evolutie. Significante stijging werkloosheid en de Limburgse jeugdwerkloosheid in het bijzonder. Samenwerkingsovereenkomst met VDAB: Samen met de lokale besturen zal de provincie, samen met de VDAB, sterk inzetten op een actief, maatgericht provinciaal en gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de deputatie ingevuld enerzijds: – met een flankerend provinciaal arbeidsmarktbeleid – door projectwerking via de beschikbare budgetten van het huidige en nieuwe ESF-programma via de ESF- enveloppe ten bedrage van 16,5 miljoen euro, voorzien in het extra toegewezen Europees budget van 66,5 miljoen euro. Op de provinciale meerjarenbegroting wordt voor het flankerend provinciaal arbeidsmarktbeleid voor deze legislatuur 3 miljoen euro ingeschreven: – 1,5 miljoen euro voor de subsidiëring van vacaturegerichte kortlopende opleidingen – 600 000 euro voor sociale economie – 900 000 euro voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst provincie Limburg/sociale economie en voor een actief, maatgericht provinciaal en gemeentelijk arbeidsmarktbeleid 14

15 SALK Provincie: Arbeidsmarkt In het provinciaal arbeidsmarktbeleid worden drie elkaar versterkende klemtonen gelegd: Gebiedsgerichte focus De negatieve evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt en de te verwachten uitstroom nav de sluiting van Ford en de toeleveranciers manifesteren zich zeer sterk in sommige Limburgse gemeenten en regio’s. Het historisch zeer kwetsbaar arbeidsmarktprofiel van de vroegere mijngemeenten komt opnieuw aan de oppervlakte. Doch ook de andere Limburgse regio’s worden geconfronteerd met een groeiende werkloosheid. Gedifferentieerd beleid op maat per regio is dus wenselijk. Sectorgerichte focus Sectorgericht prioritiseert de deputatie diverse sectoren, m.n. industrie, logistiek, zorgeconomie, bouw, industrie, voeding, vrijetijdseconomie, toerisme,… Een focus op bepaalde doelgroepen. Vaststelling dat de stijging van de Limburgse werkloosheid zich voltrekt in twee doelgroepen: de jongeren met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren, de 50-plussers en de kansengroepen (sociale economie) 15

16 SALK Provincie: Arbeidsmarkt - jeugdwerkloosheid Via regulier budget (ESF planperiode 2007-2013) : In het kader van de recente ESF-oproep betreffende de Werkinlevingstrajecten (WIJ!) heeft de deputatie gevraagd aan het ESF-Agentschap, om gelet op de groeiende jeugdwerkloosheid, een bijkomend contingent van 500 WIJ!-trajecten te onderzoeken. Voortrajecten Kwetsbare Groepen: Die niet of onvoldoende bereikt worden door reguliere begeleidingsinstanties. ESF-middelen: 360.000€ 3 gemeenten m.n. Genk, Maasmechelen en Hasselt en cluster van gemeenten, mn. Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren worden uitgenodigd voor een partnerschap. Maatschappelijk kwetsbare jongeren: Inzet: 2.000.000 € Focus: jongeren die owv hun afkomst, thuissituatie, statuut,… een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting Doel van project = evolueren van “sociaal overleven” (overlevingsmodus) naar “sociale mobiliteit”. Vanuit jeugdwerking: – begeleiding op maat, – geven van perspectief Vanuit onderwijsoogpunt: – ongekwalificeerde uitstroom verminderen – Jeugdwerkloosheid aldus terugdringen – Jongeren motiveren de draad op te pakken en hun onderwijsloopbaan te finaliseren – Jonge leerkrachten leren omgaan met specifieke doelgroepen 16

17 SALK Provincie: Arbeidsmarkt Afstemming onderwijs/arbeidsmarkt: inzet: 1.500.000 € Afstemming onderwijs/arbeidsmarkt: – Technisch- en beroepsonderwijs is niet afgestemd op arbeidsmarkt – Tekort aan stageplaatsen – Onvoldoende technisch opgeleiden om aan de vraag van de arbeidsmarkt tegemoet te komen Jongeren moeten hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen zodat ze, ondanks het watervalsysteem, toch gemotiveerd worden op en opleiding te volgen waarin ze later ook hun toekomst willen uitbouwen. Taalstimulering – student tutoring: inzet: 1.000.000 € – Specifieke preventieve acties organiseren – In kleuter- en lager onderwijs – Om taalachterstand bij aanvang van het onderwijs terug te dringen Taalstimulering: Limburgs Kapitaal: inzet 500.000 € Dit project heeft tot doel onderwijs/opleiding en arbeid beter op mekaar af te stemmen. Het beoogt het inzetten op de verbetering van de algemene taalvaardigheid enerzijds en op de arbeidsmarkt toegespitste taalvaardigheden anderzijds. 17

18 SALK Provincie: arbeidsmarkt : kansengroepen - Sociale economie Negatieve evolutie op de arbeidsmarkt dreigt watervalsysteem te veroorzaken naar de zogn. kansengroepen De doelstelling = behoud van de bestaande tewerkstelling binnen de sociale economie. Koppeling van jobcreatie voor kansengroepen/personen met een arbeidsbeperking Bijkomende financiering nodig om economische werkloosheid en mogelijk ook jobverlies bij groenondernemingen in de sociale economie in Limburg te vermijden, Bijkomende inzet van 3.500.000 € (ism Minster Vandenbossche) 18

19 SALK Provincie: Sociaal Limburg : Extra plaatsen in de kinderopvang 19 Op een duurzame manier extra opvangplaatsen creëren in Limburg, samen met K&G en de VDAB die prioritair ter beschikking zijn van ouders die een opleiding volgen in het kader van een begeleiding door de VDAB. Inzet Salk Provincie: 3.000.000 € De organisatoren van opvangplaatsen krijgen 7000 euro per kind per jaar van de provincie. De ouders betalen een bijdrage naargelang hun inkomen. K&G zal alle extra plaatsen binnen de termijn van 4 jaar overnemen binnen de reguliere subsidiëring als IKG-opvangplaatsen. = bijkomende impuls om tussen de 100 en 400 opvangplaatsen bijkomend te erkennen en te subsidiëren door het Vlaamse Kind & Gezin in Limburg.

20 SALK Provincie: Duurzaam Limburg 20 Provincie= voortrekker als Vlaamse, Euregionale en Europese regio Daarom blijft provincie Limburg optreden als initiator en stimulator : tav de Limburgse samenleving als geheel Tav de verschillende doelgroepen en segmenten (economie, huisvesting, landbouw, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen,…) Provincie : principes van duurzame ontwikkeling maximaal toepassen Op maatschappelijk vlak: via creatie gelijke kansen op vlak van onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting, vrijetijdsbesteding, zorgverlening,… Op economisch vlak: energie- en grondstofefficiëntie, gebruik hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit,… Profleren als inspirerend voorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

21 21 SALK Vl. ESF Salk EFRO Salk SALK provincie STERK Limburg 1.1 Arbeidsmarkt : Zorgeconomie/zorgstrategische planning 44.75 2. 672.500 1.2 Sociale Economie (ism Min.Vandenbossche)10.75 3.500.000 1.3 Maatsch.kwetsbare jongeren 2.0000.000 1.4 Medtech/Biotech5 52.400.000 1.5 Versterking Toer.positionering (waardeketen)4 4.000.000 1.6 Versterking Competitiviteit toer.sector (ON-schap) 51.250.000 1.7 Fietsparadijs Limburg 1.500.000 1.8 Bokrijk 1.000.000 1.9 Onderwijs/werk (fiche OTT) 1.500.000 1.10 Creatieve economie : exposureprojecten 600.000 1.11 Fruit2 1.500.000 1.12 Land- en Tuinbouw 1.625.000 1.13 Bedrijventerreinen 400.000 1.14 Ruimtelijke processen versnellen 2.540.000 1.15 Impulsbeleid panden sociale huisvesting 1.350.000 SOCIAAL Limburg 2.1 Extra plaatsen in de kinderopvang 3.000.000 2.2 Eureg.Cultur. evenementen 250.000 2.3 Case onderwijs/ welzijn/armoede (student tutoring) 1.000.000 2.4 Case onderwijs/ welzijn/armoede (taal) 500.000 DUURZAAM Limburg 3.1 Bouw/Limburg Klimaatneutraal 3.443.750 3.2 Construction Academy 750.000 EEN Limburg Co-financiering EFRO 12.250.000 Co-financiering ESF 1.000.000 TOTAAL


Download ppt "Provinciebestuur Limburg Provinciale Salk-middelen Presentatie aan de Taskforce Limburg vrijdag 27 september 2013 Salk - presentatie 27/09/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google