De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meneer John van Lith meneer Jan Kroezen. Groep 5?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meneer John van Lith meneer Jan Kroezen. Groep 5?"— Transcript van de presentatie:

1 meneer John van Lith meneer Jan Kroezen

2 Groep 5?

3 Groep 5!

4 Wat brengt deze avond? Wie staan er voor de klas? De Zilverberg en opbrengstgericht werken. Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod? Snuffel even aan de methodes waarmee wordt gewerkt. Cito leerlingvolgsysteem Sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonnetje van de week en de zeven zilveren Zilverbergregels. Overige informatie Rondvraag / sluiting

5 Wie staan er voor klas? -Op de maandag, dinsdag en woensdag staat meneer John voor de groep (op 16 bapo-dagen na). -Op donderdag en vrijdag is meneer Jan in de klas.

6

7 IGDI Fase 1. Terugblik Fase 2. Oriëntatie Fase 3. Uitleg Fase 4. Begeleide (in)oefening(denken-delen-uitwisselen) *Service rondje Fase 5. Zelfstandige verwerking * extra verwerkingsstof aan goed presterende leerlingen * Verlengde instructie aan de zwak presterende leerlingen *Service rondje Fase 6. Evaluatie/feedback

8 Na de instructie aan de slag

9 Groepsplannen Voor het maken van de groepsplannen maken we eerst een groepsoverzicht met daarin de gegevens van de cito-toetsen en kindkenmerken. Van daaruit worden de leerlingen verdeeld in 3 arrangementen: - Basis arrangement - Verdiept arrangement - Intensief arrangement. Dit proces verloopt altijd in overleg met de intern begeleider.

10 Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod?

11 Lekker lezen (technisch lezen) Lezen in beeld (begrijpend lezen) Lezen: We werken met de methode ‘Lekker Lezen’, daarnaast heeft ieder kind een eigen leesboek. De werkvormen variëren: met meer of minder instructie, stil voor jezelf, duo-lezen. We werken op drie niveaus. Daarnaast starten we iedere ochtend met het op tempo lezen van woordrijen, 5 minuten. Om goed de tekst te kunnen begrijpen is het belangrijk dat je zelf technisch goed kan lezen. De methode “Lezen in beeld” leert de kinderen leesstrategieën toe te passen. – Verken de tekst. – Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. – Controleer of je begrijpt wat er staat. – Bepaal de bedoeling van de schrijver. – Verwerk de informatie uit de tekst. – Kijk terug. Trek conclusies. Om goed de tekst te kunnen begrijpen is ook een goede woordenschat van belang. Moeilijke woorden komen meerdere keren terug in de les en kunnen met een computerprogramma ingeoefend worden.

12 Wizwijs Rekenen: We gebruiken de methode “Wizwijs”. Dit jaar gaan we leren: -Getallen en bewerkingen. -Verhoudingen, breuken en decimale getallen. -Meten en meetkunde. -Informatieverwerking. We nemen een kijkje!

13 Taal in beeld Taalbeschouwing: woord- en zinsbouwoefeningen, het alfabet. Luisteren en spreken: gespreksregels, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Effectief spreken en luisteren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. Leerlingen oefenen de gespreksvaardigheden. Woordenschat. Taal in beeld besteedt veel tijd aan woordenschat. Igdi-model. Stellen/schrijven: kinderen schrijven verschillende soorten teksten en leren schrijfstrategieën.

14 Taal in beeld (vervolg) Leesbegrip: leerlingen ontdekken wat de schrijver bedoelt met een tekst. Wat voor soort tekst is het? Hoe werkt de opbouw in alinea’s?

15 Spelling in beeld Spelling: Zelfde werkwijze als bij ‘Lezen in beeld’ en ‘Taal in beeld’. Via spellingregels leren kinderen de juiste spelling toe te passen. Er wordt gebruik gemaakt van spellingsstrategieën. (Klank-, regel- en weetwoorden). De woorden van de week publiceren we in de zilverbergexpres.

16 Spellingregels

17 Schrijven in de basisschool Schrijven: Methode ‘Schrijven in de basisschool’. In groep 5 gebruiken kinderen een vulpen. In onze groep besteden we veel tijd aan het schrijfwerk. Op de lijnen blijven, lange lussen, hoofdletters. Leesbaar en vloeiend kunnen schrijven, daar profiteren kinderen nog heel lang van. Het betekent nl. ook vlot leren schrijven.

18 DE ZAAKVAKKEN

19 Zaakvakken Aardrijkskunde: De nadruk in groep 5 ligt op de school, de buurt, plattegronden en wat is nieuw en oud. Geschiedenis: ‘Bij de tijd’. Een thema wordt behandeld via de tijdlijn. Natuur: We volgen ‘Nieuws uit de natuur’ en krijgen via het MEC projecten aangeboden. Dat zijn er gemiddeld 3 per jaar. De thema’s variëren. Verkeer: We werken met de verkeerskrant ‘Op voeten en fietsen’.

20 CREATIEVE ONTWIKKELING D.m.v. muziek, drama, handvaardigheid en tekenen werken we aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. Denk aan het open podium. De meeste ideeën komen hier van kinderen zelf. Thema’s komen door het hele jaar voldoende de school binnen en daar wordt altijd bij aangesloten. Kinderboekenweek, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, enz. Ook werken wij ieder jaar aan een schoolbreed project. Bv. vorig schooljaar was dit kunstzinnige oriëntatie. Onderwerp: onze omgeving.

21 Schoolklimaat en veiligheid Allereerst staat iedere week een regel van de ‘Zeven Zilveren Zilverbergregels’ centraal. Leefstijl: Met deze methode leren de kinderen hoe ze op een positieve manier met elkaar leren omgaan. In feite zijn we hier buiten de methode om de hele week door mee bezig. Hoe gaan we om met conflicten, verschillen, uiterlijk, vrienden, etc. De methode biedt werkvormen om al die dagelijkse dingen onder de aandacht te brengen. Vorig jaar is daar een levensbeschouwelijk deel aan toegevoegd.

22 PESTPROTOCOL. Wanneer lln. ruzie met elkaar hebben proberen wij dit via een aantal stappen op te lossen. - Stap 1: ‘Stop hou ermee op!’ - Stap 2: Het probleem wordt met leerkracht besproken. - Stap 3: De leerkracht maakt met beide partijen afspraken om herhaling te voorkomen. - Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie wordt een ‘negatief’ dossier aangemaakt waarin de toedracht wordt beschreven. Bij de derde melding worden ouders van beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. Belangrijk is dat u aan de leerkracht meldt als je kind gepest wordt. Onze interne vertrouwenspersoon is ‘juffrouw Gerry Hoho’.

23 Dyslexieprotocol.

24 Dyslexieprotocol Alle kinderen worden gevolgd op spelling en leesgebied d.m.v. diverse toetsen die worden verwerkt in het lvs. Zo ontstaat er een doorgaande lijn voor alle groepen, waardoor kinderen op hun niveau kunnen werken. Aan de hand van de resultaten worden groepsplannen geschreven. De kinderen worden hierbij geclusterd op niveau en krijgen zo instructie naar behoefte. Indien er sprake is van langdurige lees- en of spellingsproblemen, dan wordt deze leerling besproken met de intern begeleider. In overleg met de IB’er kan het zijn dat het kind besproken wordt in de zorggroep van Condor en die bepaalt of het kind evt. voor een onderzoek in aanmerking komt. Niet alle kinderen met lees- en of spellingsproblemen zijn dyslectisch. Dit alles gebeurt altijd in overleg met ouders.

25 Cito leerlingvolgsysteem In januari-februari én in mei-juni krijgt uw kind een landelijke toets op diverse vakgebieden. Deze worden geregistreerd in het ‘Leerlingvolgsysteem’ en zijn dus ook bedoeld om uw kind te kunnen ‘volgen’. Tijdens oudergesprekken worden deze toetsen besproken en toegelicht. Soms is het nodig eerder een afspraak te maken en zal door leerkrachten hiertoe het initiatief worden genomen. Als u zelf ongerust bent of vragen heeft, vinden wij het fijn wanneer u ons hierover aanspreekt. De cito-score werkt tegenwoordig met een 5 puntschaal (I t/m V). De resultaten worden tijdens de rapportgesprekken besproken.

26 Communicatie.

27 Communicatie Heel belangrijk is het dat wij, de leerkrachten, de ouders maar ook de kinderen helder maken aan elkaar waar we vragen over hebben of wat we van elkaar verwachten. Anders gaan gedachten een eigen leven leiden of worden zaken onnodig groot. Kom dus gerust bij ons binnen na school of maak een afspraak als u dit nodig vindt. Wij als duo’s zijn op de hoogte van gesprekken die ieder van ons heeft gevoerd of vragen die ieder heeft gekregen. Iedere maandag dragen wij e.e.a. aan elkaar over. Wij hebben beide de zorg over álle kinderen en hebben de groep niet verdeeld.

28 Overige informatie Gesprek met leerkracht(en) / contact via mail. Mailadressen ouders. Wanneer neemt de leerkracht contact met u op? Gymles op dinsdag om 14.30 uur en donderdag om 13:15 uur vertrekkend vanuit school. Wij zijn op zoek naar: contactouders, kamouders, biebouder. Verlof/ziekte: ruilen meneer John en meneer Jan (indien mogelijk).

29 Verjaardagen vieren


Download ppt "Meneer John van Lith meneer Jan Kroezen. Groep 5?"

Verwante presentaties


Ads door Google