De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Waarom nieuwe Wmo 2015? -Brede herziening langdurige zorg (Wlz. Zvw en Wmo; -AWBZ (1968) werd te duur; -AWBZ is teruggebracht naar kern (Wlz per 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Waarom nieuwe Wmo 2015? -Brede herziening langdurige zorg (Wlz. Zvw en Wmo; -AWBZ (1968) werd te duur; -AWBZ is teruggebracht naar kern (Wlz per 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1.Waarom nieuwe Wmo 2015? -Brede herziening langdurige zorg (Wlz. Zvw en Wmo; -AWBZ (1968) werd te duur; -AWBZ is teruggebracht naar kern (Wlz per 2015 alleen voor verblijfsindicaties); -Wmo uit 2007 was al eerste stap, aansluiting op Wvg en Welzijnswet 1994; -eerst alleen HV over naar Wmo (2007), later zou ook BG en PV overgaan naar gemeenten; -eerste poging : gestrand wijzigingsvoorstel Wmo 2012 (Rutte-I) overgang begeleiding en kortdurend verblijf en wijzigingen keuzevrijheid; -in 2015 transitie delen AWBZ naar Wmo 2015 en Zvw en Jeugdwet;

2 -Begeleiding (o.a. dagopvang) + vervoer dagopvang; -Beschermd wonen (43 centrumgemeenten); -Tijdelijk verblijf i.v.m. mantelzorgondersteuning; -Doventolkzorg in leefsituatie (landelijk geregeld via VNG). -Inhoud Wvg, Welzijnswet 1994 en Wmo, inhoudelijke aansluiting qua doelgroep en plaats bij gemeenten; -Wmo 2007 werkte niet goed -> project de Kanteling: 1 e fase 2009-2011, van voorzieningsgericht naar resultaatgericht. Wat gaat naar de Wmo-2015?

3 - Idee achter term maatschappelijke ondersteuning; - Geschiedenis in RGSHG, Wvg, AWBZ en Welzijnswet 1994; - Inhoud begrip maatschappelijke ondersteuning (art. 1.1.1); 1.Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid voorzieningen (VN-Verdrag), veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en voorkomen en bestrijden huiselijk geweld. 2.Ondersteunen van zelfredzaamheid (HH) en participatie van mensen met beperkingen/chronische psychische problemen en psychosociale problemen (= doelgroep). Doel : zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 3.Bieden van beschermd wonen en opvang. Doel: terugkeer naar eigen woonomgeving/zelfstandigheid (m.n. opvang). Maatschappelijke ondersteuning

4 -Zwaartepunt van de wet; -Individuele meldingen en aanvragen; -Procedure volgens “gekanteld” principe (denken in resultaten, niet in voorzieningen); -Eerst melding behoefte aan ondersteuning, dan mogelijk aanvraag (art. 2.3.2 Wmo 2015); -Ondersteuning door gemeente via algemene en maatwerkvoorzieningen (en PGB) mogelijk. Ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie

5 1.Melding en onderzoek binnen 6 weken; 2.Mogelijkheid indienen plan door burger (7 dagen); 3.Onderzoek naar: a.behoeften, persoonskenmerken; b.eigen mogelijkheden of mogelijkheden gebruikelijke hulp; c.mantelzorg/sociale netwerk; d.behoefte aan mantelzorgondersteuning; e.mogelijkheden via algemene voorziening of maatschappelijk nuttige activiteiten; Procedure ondersteuningsvraag (art. 2.3.2 Wmo 2015)

6 Onderzoek na melding (vervolg) f.Afstemming dienstverlening met Zvw, publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen etc. g.Welke bijdragen in de kosten verschuldigd zijn. Verder aandacht voor plan, keuzemogelijkheid PGB. Procedure ondersteuningsvraag (art. 2.3.2 Wmo 2015)

7 Indien geen oplossing mogelijk aanvraag indienen: Beschikking na 2 weken: -Maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid of participatie; -Maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang; -Maatwerkvoorziening compenseert problemen op bovengenoemde terreinen; - Eis in de wet: passende bijdrage aan realiseren zelfredzaamheid etc. - verder spiegelbeeld van artikel 2.3.2: als resultaat niet kan worden behaald op eigen kracht etc.  voorziening. Vervolgprocedure aanvraag

8 Weigering maatwerkvoorziening mogelijk bij aanwezigheid of mogelijkheid Wlz-indicatie (art. 2.3.5. lid 6) Uitzonderingen: - Bepaalde lage AWBZ/Wlz-indicaties (art. 2.3.5 lid 7 Wmo); - Bepaalde voorzieningen in 2015 (art. 8.6. a Wmo). Doel is duidelijke(r) scheiding van verantwoordelijkheden : -Zelfstandig wonenden Wmo (gemeenten); -Mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen Wlz (Rijk). Vervolgprocedure aanvraag

9 -Alleen op (gemotiveerd) verzoek cliënt; -Indien cliënt met PGB om kan gaan naar oordeel B & W; -Waarborg inkoop goede hulpmiddelen en diensten; -Evt. nadere voorwaarden besteding PGB in verordening; Persoongebonden budget 1 (art. 2.3.6. Wmo 2015)

10 Keuze voor PGB kan geweigerd worden: -als PGB duurder is dan natura; -bij eerdere fraude/misbruik door cliënt; Verder van belang m.b.t. PGB: -PGB is geen subsidie (in Wlz wel); -PGB geeft trekkingsrecht bij SVB, geen directe betaling meer. Persoongebonden budget 2 (art. 2.3.6. Wmo 2015)

11 -landelijk kader in Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; -concrete regeling in eigen beleid gemeente (zie www.hetcak.nl);www.hetcak.nl -geen bijdrage voor rolstoel (net als voorheen); -NIEUW: wel bijdrage mogelijk voor woningaanpassingen voor kinderen < 18 jaar (via ouders); -NIEUW: Wtcg-korting vervallen per 01-01-2015 (33 %), dus mogelijk 50 % hogere bijdrage t.o.v. 2014; -Bijdrage maatwerkvoorziening en PGB wordt vastgesteld en geïnd door het CAK b.v. in Den Haag (niet voor opvang); -Bijdrage algemene voorzieningen hoeft niet via CAK. Bijdrage in de kosten

12 -Nieuwe regeling; -Vervangt landelijke regeling via oude Wmo (werd tot 01-01- 2015 door SVB uitgevoerd); -Verplichte regeling, maar gemeente mag zelf bepalen hoe zij die invult, eigen gemeentelijk beleid is dus leidend. Mantelzorgcompliment

13 -vervanging Wtcg en CER-regeling uit Zvw; -niet verplicht, maar gemeente kregen hier wel geld voor; -veel gemeenten hebben wel regeling: soms bedrag, soms aanvullende polis, soms bijzondere bijstand of eigenstandig inkomensbeleid; -soms vervanging van oude Wmo-financiële tegemoetkomingen voor verhuiskosten, auto- of taxikosten (?). Tegemoetkoming meerkosten.

14 -meer definities (PGB, gebruikelijke hulp, algemene en maatwerkvoorziening etc.); -woningaanpassing zonder toestemming eigenaar; -geen verwijderingsverplichting WAP (zie ook Wlz); -Informatie- en medewerkingsplicht cliënt in wet; -gegevensuitwisseling geregeld in de wet; -heronderzoeksplicht gemeenten; -terugvordering bij fraude via beschikking met executoriale kracht. Verder nieuw in Wmo 2015 (1)

15 -Verhaal van kosten geregeld; -Veel aandacht voor kwaliteit; -Toezicht en handhaving wettelijk geregeld. Verder nieuw in Wmo 2015 (2)


Download ppt "1.Waarom nieuwe Wmo 2015? -Brede herziening langdurige zorg (Wlz. Zvw en Wmo; -AWBZ (1968) werd te duur; -AWBZ is teruggebracht naar kern (Wlz per 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google