De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Werkbezoek raadsleden gemeente Delft,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Werkbezoek raadsleden gemeente Delft,"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Werkbezoek raadsleden gemeente Delft, 16 april 2009 Drs. H.A. (Manus) Twisk Bestuursdienst/Hoofd Begrotingszaken

2 Gemeente Rotterdam 22 Inhoud 1.Gemeente Rotterdam in kerncijfers 2.Spelers in het bestuurlijke veld 3.Rotterdamse aanpak  meetbare doelen 4.Planning&Control-cyclus 5.Begrotingsopzet 6.Collegeprioriteiten: opzet 7.en werking … 8.Meetbare doelen: schieten we door?

3 Gemeente Rotterdam 3 Gemeente Rotterdam in kerncijfers 585.000 inwoners 14.000 ambtenaren 17 gemeentelijke diensten concernmodel 13 deelgemeenten (2010: Rozenburg: 12.000 inw) begroting: € 4,2 mld College van B&W: 1+8 (PvdA, CDA, VVD en GL)

4 Gemeente Rotterdam 4 15 Diensten Beleidsvoorbereiding, uitvoering, verantwoording College B&W Spelers in het bestuurlijke veld Rekenkamer Onderzoek Ombudsman Klachten Bestuursdienst (17 e ) Advisering, toetsing, consolidatie 13+1 Deel- gemeenten Gemeenteraad COR ASR (16 e Audit Services R’dam) Externe accountant

5 Gemeente Rotterdam 5 De Rotterdam se aanpak Enkele kernpunten: Uitvoeringsgericht Resultaatgericht Afrekenbaar Instrumenten: Collegeprioriteiten Veiligheids- en sociale index Stadsmariniers, jeugdconsul Hulpstructuren (Pact op Zuid, Sociaal Programma) Collegeprioriteit 9b: Jaarlijks worden 600 hennepkwekerijen ontmanteld

6 Gemeente Rotterdam De Rotterdam se aanpak: Collegeprogramma. Collegeprogramma is politieke / bestuurlijke inzet. Indeling naar 4 pijlers. Met 53 doelstellingen: - SMART geformuleerd - vierjaarsperspectief - in P&C opgenomen - oordeel Rekenkamer 6

7 Gemeente Rotterdam 7 Meetbare doelen: Rotterdamse traditie (1). Periode 1998-2002:. Bakens (40 stuks). Geen consequente sturing. Onderzoek Rekenkamer: “Bakens in de mist”. Periode 2002-2006:. Targets (88 stuks). Definitieboekje. Aparte maandrapportages, jaarrapportage. Onderzoek Rekenkamer: “Resultaten tellen”

8 Gemeente Rotterdam 8 Meetbare doelen: Rotterdamse traditie (2) Periode 2006-2010:. Collegeprioriteiten (53, gegroepeerd in 4 pijlers). Rapportages: - met stoplichtenmodel - in P&C-documenten (elk kwartaal). Definitieboek (incl. nulmetingen, mijlpalen en ex ante toets op uitvoerbaar- en meetbaarheid). Onderzoek Rekenkamer: - oordeel elk jaar èn over 4 jaar - advies inzake definitieboek gevraagd (niet gekregen)

9 Gemeente Rotterdam 1 e kwartaal- rapportage 9 Diensten, BSD Planning & Control in Rotterdam dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb Begroting Kader- stellende notitie voorstellen in/ex tensivering - beleidsprioriteiten -doelstellingen - prestaties -financieel kader Management- contract evaluatie vigerend beleid -Collegeprogramma -Jaarverslag(en) -Staat v/d Stad -Pijler-informatie -Omgevingsanalyse Retraite (allocatie ) uitwerking opdrachten - incl financiële consequenties Satellieten Diensten Diensten, BSD BSD 2 e kwartaal- rapportage 3 e kwartaal- rapportage Jaarverslag Kader- brief

10 Gemeente Rotterdam 10 Begrotingsopzet. In begroting 22 Beleidsvelden met elk drie W’s: 1) Wat willen we bereiken (effecten  outcome) 2) Wat gaan we daar voor doen (m.b.v. prestatie- indicatoren  output) 3) Wat mag dat kosten (  input). 53 Collegedoelstellingen  prioriteiten. Uitvoering: Bestuursrapportages (per kwartaal). Spiegelbeeld in jaarverslag: drie H’s

11 Gemeente Rotterdam 11 Programmabegroting en productraming 89 Producten 22 Beleidsvelden Dienst College Gemeenteraad 53 collegedoelstellingen Sociaal programma Pact op Zuid

12 Gemeente Rotterdam 12 Beleidsveld Jeugd: 1 e W-vraag Wat willen we bereiken (de gewenste effecten)?. Jongeren moeten het kunnen maken in R’dam. Als ze willen krijgen ze van ons alle kans. Als ze echt niet kunnen, onze hulp. Maar voor wie niet wil, stellen we grenzen en treffen we maatregelen. Jongeren krijgen kansen om hun ambities waar te maken en grijpen die ook: onze inzet is niet vrijblijvend.

13 Gemeente Rotterdam 13 Beleidsveld Jeugd: 2 e W-vraag Wat gaan we daar voor doen?. Collegeprioriteit 5b: “Ieder kind wint”. Collegeprioriteit 15a: Kindvriendelijke wijken. Overige doelstellingen: - Rotterdam Jongerenhoofdstad in 2009 - Agenda voor de jeugd 13

14 Gemeente Rotterdam 14 Beleidsveld Jeugd: 3 e W-vraag Wat mag het kosten? (Begroting 2008). Baten: € 22,2 mln. Lasten: € 83,8 mln. Meerjarencijfers (t-2 t/m t+3). Horizontale toelichting (aansluiting met Begr t-1). Uitsplitsing naar twee producten: - Jeugd en opvoeding (  dienst JOS) - Jeugd gezondheidswerk (  GGD) 14

15 Gemeente Rotterdam 15 Collegeprioriteit: Kindvriendelijke wijken (1) Kindvriendelijke wijken (nr 15a, pijler Wonen):. Doelstelling: In 2010 zijn 7 van de 62 R’damse wijken aantoonbaar kindvriendelijk doordat minstens 26 van 36 factoren van de voorlopige index zijn verbeterd t.o.v. de meting 2007. Mijlpaal per 31 december 2008: - uitvoeringsplannen voor minimaal 7 wijken èn - start uitvoering in minimaal 3 wijken 15

16 Gemeente Rotterdam 16 Collegeprioriteit: Kindvriendelijke wijken (2) Definitieboekje met:. Wie is verantwoordelijk (wethouder Geluk, dienst JOS en ambtelijke contactpersoon). Welke instumenten (kindvriendelijkheidsindex als onderdeel van de sociale index). Welke brongegevens. Nulmeting. Mijlpalen per december 2008, 2009 en 2010 16

17 Gemeente Rotterdam 17 Intermezzo: Verantwoording via stoplichtmodel Groen: realisatie ligt op schema Oranje: achter op schema, maar doel wordt nog gehaald Rood: doel wordt niet gehaald zonder bestuurlijke maatregelen Rekenkamer: Blauw: status niet vast te stellen College: extra [Wit] geen mijlpaal / tussenresultaat

18 Gemeente Rotterdam 18 Collegeprioriteit: Kindvriendelijke wijken (3). Nulmeting: echter index nog niet gereed. t/m 3 e kwartaal 2008: prognose - eind 2008  oranje (nog geen 4 plannen gereed) - eind 2009  oranje (plannen niet uitgevoerd). Oranje = problemen in de uitvoering, maar er zijn maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat eindresultaat wordt gehaald. Probleem echter: Meetbaarheid “Kindvriendelijk” nog niet mogelijk!! 18

19 Gemeente Rotterdam 19 Collegeprioriteiten per 31 december 2008 (voorlopig) Sociaal: 17 Veilig: 14 Wonen: 8 Economie: 14 Groen Oranje Rood Groen Rood 5 2 3 1 12 4 1 9 4 Groen 12

20 Gemeente Rotterdam 20 Bijsturing door het college Vormen van bijsturing: Vrijmaken van extra budget Ingrepen in de organisatie / aansturing Bijstellen (naar boven of beneden) van doel Aanpassen van definities Aanpassen van de systematiek / administratie Uitvoeren nulmeting

21 Gemeente Rotterdam 21 Bijsturing door college: voorbeelden Oranje  bijsturen (strakkere aansturing òf intensivering en dus extra middelen, her-allocatie). Veilig ondernemen. Kindvriendelijke wijken Rood  afwegen haalbaarheid (wel/niet door extra inspanningen en wel/niet externe factoren). Startersleningen. Bouwrijpe grond businesspark Schieveen

22 Gemeente Rotterdam 22 Meetbare doelen: schieten we door? (1)

23 Gemeente Rotterdam 23 Meetbare doelen: schieten we door ? (2). Onderdeel van P&C-cyclus  4 maal per jaar: te veel?. Stoplichtenmodel  discussie over de kleurtjes?. Wel SMART geformuleerd  maar ook afrekenbaar?. Focus  zijn 53 prioriteiten te veel? 23

24 Gemeente Rotterdam Meetbare doelen: schieten we door ? (3). Insteek college  sturingsinstrument, maar ….. - stuurbaar? (output versus outcome) - wakkert ambitie aan (wordt onrealistisch) - beschikbare middelen: a) toch inputgericht? b) budgetmaximalisatie versus onderuitputting - dynamiek (wat als doel eerder bereikt is)

25 Gemeente Rotterdam 25 Meetbare doelen: schieten we door ? (4). Insteek Rekenkamer  controle. Ondanks toets vooraf op Definitieboekje …... toch kritiek Rekenkamer: zijn collegeprioriteiten wel: - meetbaar? - controleerbaar? - bruikbaar?. Rekenkamer komt soms tot ander oordeel dan college of een mijlpaal gehaald is. 25

26 Gemeente Rotterdam 26 Meetbare doelen: schieten we door ? (5). Insteek gemeenteraad  instrument voor politieke verantwoording, maar …. - beïnvloedbaar? - voldoende actueel? - herkenbaar? - en … nog wel afrekenbaar?

27 Gemeente Rotterdam 27 Tot slot Zijn er nog … ?


Download ppt "Gemeente Rotterdam Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Werkbezoek raadsleden gemeente Delft,"

Verwante presentaties


Ads door Google