De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectief handelen van de pedagogisch medewerker: herkennen, versterken en monitoren. Utrecht, 16 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectief handelen van de pedagogisch medewerker: herkennen, versterken en monitoren. Utrecht, 16 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Effectief handelen van de pedagogisch medewerker: herkennen, versterken en monitoren. Utrecht, 16 april 2015

2 -Gezin Centraal: korte introductie. -De zoektocht naar wat werkt en versterking effectiviteit: Evaluaties VraaG onderzoek Ontwikkelen kwaliteitsmonitor ambulant ism Praktikon Volgende stap monitor gezinsgerichte groepen….. Agenda

3 Ambulante methodiek Methodiek voor ambulante gezinshulpverleners Programma Gezin Centraal Samenwerking ambulant, naschoolse daghulp en residentieel project

4 Direct aanbod van hulp wanneer gezin wordt aangemeld Hulp aan het hele gezin (niet alleen aangemelde jeugdige) Het resultaat van de hulp is dat het thuis met het gezin en de gezinsleden beter gaat Het probleemoplossend vermogen van gezin is vergroot Bij ieder gezin en hulpvragen uniek passende hulp Gezin heeft te maken met zo min mogelijk hulpverleners en de hulp is zo gewoon mogelijk Geschiedenis; ons ideaal

5 Gezin Centraal is een systeem- en oplossingsgerichte interventie voor hulp bij gezins- en opvoedvragen. De methodiek richt zich op het versterken van de eigen kracht en vaardigheden van het gezin, in de context van de directe leefomgeving De interventie bestaat uit 3 basiselementen: basisattitude (vraag- en oplossingsgericht en systeemgericht), een aantal vaste procedures en middelen en technieken. Gezin Centraal Wat….

6 Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin. Bij de gezinnen is sprake van opvoed- en opgroeiproblemen. Onbalans tussen draagkracht en draaglast leidt tot ontwrichting van het dagelijkse gezinsleven en daardoor ontstaan ernstige bedreigingen voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Gezin Centraal Voor wie….

7 Starten met een ambulante fase: gezin bepaalt eerst doelen en stelt op basis daarvan zorgarrangement samen. Een verblijfmodule is 1 van de opties en werkt ook ten dienste van gezinsdoelen Alle doelen hebben betrekking op gezinssituatie Maatwerk en deeltijdsplaatsingen Wat niet stuk is,…. Gezinsgericht: gezin betrekt hulp bij hun leven (180 graden andersom) Wat is kenmerkend?

8 Systeemgericht & vraag / oplossingsgericht Twee pijlers

9 Start- / Afstemmingsgesprek met hele gezin Fasering: Startfase (aanmelding/afstemming/inventariseren) Veranderfase (werken aan doelen en werkpunten) Afrondingsfase (afronden/evalueren/activeren netwerk/organiseren evt. vervolghulp) Wekelijkse gesprekken minimaal. Afbouw van frequentie mogelijk in tweede helft van de hulp. Procedureel

10

11 Driehoeksgesprekken

12 Middelen en technieken  SMART-Doelen die interactioneel zijn en door het gezin gesteld  Samenwerkingsrealtie vormt de basis  Werken met hulpverleningscyclus: (van einddoel naar werkpunt)  Consequent oplossingsgericht werken  Theorie drie gebeurtenissen (Inzoomen S-R-C)  CAB: Werken met werkplannen & huiswerk  Oefenen van communicatie- en opvoedingsvaardigheden  Netwerkverkenning- en vergroting  Vergoten van veiligheid  Parallel proces

13 Think, act & reflect…. “ De beste therapeuten zoeken altijd naar feedback op eigen handelen” Miller, Hubble and Duncan (1999).

14 Waarbij hulpverleners zicht thuis voelen Dat als een wezenlijke leidraad geldt Recht doet aan de eigenheid en het professionele initiatief van hulpverleners Waarvan gezinnen zeggen dat zijn door de hulpverlener erkend en gehoord zijn en de hulp geleid heeft tot wezenlijke verbetering Ambitie Kenniscentrum Gezin Centraal Het ondersteunen van een effectief en betaalbaar methodisch hulpverleningsprogramma

15 Het VraaG onderzoek Promotie onderzoek Janneke Metselaar Cliënt/Gezin ervarings- deskundigheid participatie en regie in dialoog tot consensus leefomgeving gezin / gezinssysteem Hulpverlener professionele deskundigheid vraaggerichte attitude hulpvraag centraal gelijkwaardige partners

16 . Verrichtingenlijst Voor ambulant gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers

17 veel beperkingen door beperkte respons. het programma kan als veelbelovend of in theorie effectief aangeduid worden. Conclusies voor vervolgonderzoek: Voor het uitvoeren van onderzoek is het van belang dat het onderzoek ingebed wordt in het dagelijks hulpverlenend handelen en dat de verzamelde gegevens benut worden in het primaire proces en beleid…… Conclusies VraaG onderzoek (2012)

18 Verrichtingenlijst is verder uitgewerkt tot de GGV-GC. In dit instrument komen de werkende bestanddelen terug van de hulpverlener. Een vorm van protocollering waarin de hulpverlener geen rigide stappenplan krijgt opgelegd maar wel gedwongen wordt de interventie te monitoren en te reflecteren op eigen handelen. De interventie is meer uitgewerkt en het vraaggericht werken is verder geoperationaliseerd (o.a. door gebruik van de CBI en gebruik CDOI). Naar aanleiding van het onderzoek ook meer aandacht besteed aan het werken aan concrete gedragsverandering. Uitgewerkt in bijvoorbeeld het werken met CAB en de methode van de drie gebeurtenissen. Dit heeft geleid tot de volgende verbeteringen:

19 -Effectmeting: begin en eind meting. -Tussentijdse meting T3, T10, T15 en T30 GGV (evalueren gezinsgesprek door hulpverlener) CBI (feedback over gesprek door cliënt) - Feedback via video opnames Opzet monitor:

20 Factsheet (conclusies)

21 Ontwikkelen monitor voor de pedagogisch medewerkers bij: -Maashorst -Oosterpoort -Jarabee??? Verder ontwikkelen monitor ambulant: -Aanpassing vragenlijsten -Ingevoerd bij Oosterpoort, Triade (?), Entrea (?) Volgende stap…..

22 Hoe jullie bezig met versterken effectief handelen? Tips & adviezen voor doorontwikkeling monitor PM? Hoe voor jullie nuttig deze bijeenkomst?

23 Contact: Buro Bolt, training en ontwikkeling in de jeugdzorg Arjan Bolt, Renske van Bemmel & Ella Tacq Info@burobolt.orgInfo@burobolt.org en www.burobolt.orgwww.burobolt.org Telefonisch: 06 24684866 of 06 28959593 Feedback en afsluiting


Download ppt "Effectief handelen van de pedagogisch medewerker: herkennen, versterken en monitoren. Utrecht, 16 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google