De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling wijkzorg in Amsterdam. pagina 2 pagina 3 Hoofdlijnen Intramurale zorg alleen nog voor mensen met zware zorgvraag Zorg thuis: 2 financieringsstromen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling wijkzorg in Amsterdam. pagina 2 pagina 3 Hoofdlijnen Intramurale zorg alleen nog voor mensen met zware zorgvraag Zorg thuis: 2 financieringsstromen:"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling wijkzorg in Amsterdam

2 pagina 2

3 pagina 3 Hoofdlijnen Intramurale zorg alleen nog voor mensen met zware zorgvraag Zorg thuis: 2 financieringsstromen: zvw en Wmo (‘knip’)  gemeente + zorgverzekeraar samen verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis Toegang/indicatiestelling op de schop Spilfunctie wijkverpleegkundige Meer nadruk op gebiedsgerichte werkwijze en ontwikkeling integrale arrangementen (verbinding zorg, welzijn, 1 e lijn) Taakstellingen gekoppeld aan overheveling budgetten  meer doen met minder geld voor steeds zwaarder wordende doelgroep Professionals steeds grote rol bij “ontzorgen”

4 pagina 4 Ondersteuning in de Wmo Al in Wmo: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden Nieuw in 2015: ambulante begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen ggz NB: Wmo kent geen verzekerd recht! Budgetkorting  andere, soberder keuzes Andere afwegingen bij beoordeling toegang Meer aandacht voor en betrokkenheid van mantelzorgers Andere mix vrijwilligers-professionals Meer focus op herstel of bevorderen zelfredzaamheid Verschillen tussen gemeenten

5 Zorg thuis in de zorgverzekeringswet Indicatiestelling CIZ verdwijnt  wijkverpleegkundige (niveau 5) krijgt instrument om zelf te indiceren obv normenkader V&VN Volumebeheersing belangrijk uitgangspunt: wijkverpleegkundige krijgt opdracht terughoudend te zijn met zorg. Alle huidige clienten uiterlijk 1 mei 2015 opnieuw beoordeeld Declaratie bij eigen zorgverzekeraar cliënt (dus niet zorgkantoor) Nu nog p*q financiering, maar op termijn gemiddelde tarieven voor het leveren van verpleging en verzorging aan groepen cliënten Op termijn: inkoop thuisverpleging in samenhang met huisartsenzorg pagina 5

6 Wijkverpleging in de zorgverzekeringswet Niet-toewijsbare zorg S1 (40 miljoen) Individuele toewijsbare zorg S2 (3 miljard) Focus Wijk/buurtIndividuele verzekerde Taken Signaleren Netwerktaken Stimuleren Indiceren Zorgverlening Coördinatie van zorg Inkoop Zorgverzekeraar obv afspraken met gemeente Zorgverzekeraar

7 Hoe komt de patiënt aan zorg? Verwijzing via huisarts Via ziekenhuis Zelf benaderen aanbieder Via via doorverwijzing WMO-loket (loketten, helpdesk) CIZ tot 2015 Mozaak Etc. Vanaf 2015: belangrijke rol voor wijkzorgteam!!

8 A’dam: Gebiedsgerichte zorg en welzijn in 22 gebieden (40.000 inwoners) 0 e lijn: de burger en zijn netwerk zelf 1 e lijn: lichtere vormen van hulp en ondersteuning (zorg, welzijn, respijtzorg) door professionals; ook 1 e lijn participeert in wijkzorgteams 2 e lijn: specialistische / langdurige (dure) professionele zorg wijkbudgetten Regelarm (geen indicatie) Op basis van wijkanalyses (wat is hier nodig?) Op indicatie (deels stedelijk georganiseerd)

9 pagina 9 Wat is een wijkzorgteam? Wijkverpleegkundigen, medewerkers huisartsenpraktijk, verzorgenden, maatschappelijke dienstverleners, social workers en MEE-consulent. Geen fysiek team, maar netwerkorganisatie Wijkteam werkt samen met de huisartsen en informele netwerken, vrijwilligersorganisaties, inloopvoorzieningen. Professionals in wijkzorgteam bepalen samen met cliënt of en welke ondersteuning nodig is. Algemeen aanbod: verwijzing volstaat Maatwerk: indicatie nodig Zelfredzaamheidsmatrix belangrijk instrument, basis voor opstellen integraal ondersteuningsplan

10 pagina 10 Afstemming in de 3-hoek

11 Waar staan we nu in Amsterdam? In 2014 zijn in 5 (van de 22) gebieden proeftuinen gestart met wijkzorg, aanvankelijk alleen V&V doelgroep, later uitbreiding met GGZ en VB Ervaringen wat betreft afstemming zorg en welzijn positief; voor huisarts is wijkzorg nog ‘ver van mijn bed show’ Voorliggend aanbod (0 e lijn) niet erg transparant; lastig om daar goed naar toe te leiden Nog te vroeg om effecten op zorggebruik en zelfredzaamheid zichtbaar te maken Gemeente heeft kader voor Wmo vrijwel af; onduidelijk of Achmea hierin meegaat.

12 Verwachting 2015 Inzet zorg en ondersteuning nog steeds via meerdere routes mogelijk Op gebiedsniveau (door)ontwikkeling wijkzorgnetwerken. S1 wijkverpleegkundigen zullen daarin verbindende rol spelen. Wijkzorgnetwerken belangrijke rol bij vraagverheldering, 1 e lijns ondersteuning en toeleiding naar voorliggend aanbod. Ook aanvraag indicatie in geval van Wmo-maatwerkvoorziening bij wijkzorgteam belegd. Echter: vooralsnog zal alleen voor cliënten met Wmo-vraag of meervoudig probleem (zvw en wmo) ZRM ondersteuningsplan nodig zijn. Enkelvoudige vraag naar thuisverpleging wordt door S2 wijkverpleegkundige beoordeeld.

13 Transferverpleegkundige en de thuiszorg Gaat POINT volledig naar de verpleegkundige op de afdeling? TFV meldt aan bij de teams met een inschatting van de zorg Ontwikkeling indicatie-instrument OMAHA Aanmelden MSVT blijft bij de tfv. Laagcomplex te krappe tijd?

14 pagina 14 Vragen?


Download ppt "Ontwikkeling wijkzorg in Amsterdam. pagina 2 pagina 3 Hoofdlijnen Intramurale zorg alleen nog voor mensen met zware zorgvraag Zorg thuis: 2 financieringsstromen:"

Verwante presentaties


Ads door Google