De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 5 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 5 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 5 april 2016

2 Inhoud presentatie  Toezichthoudend ambtenaar Wmo (20 min)  Beschermd Wonen (15 min)  Innovatie: voorstel voor vervolg 2016 (20 min)  Innovatie: Presentaties voortgang projecten 2015 (40 min)  Sociaal Domein Vrijwilliger  Integrale dagbesteding  Begeleiding via de I-pad  Social Parents 22

3 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (1) 3 Wat is het toezicht?  B&W wijst gemeentelijke toezichthouders aan (art. 6.1, eerste lid, Wmo 2015);  na te gaan of aan (wettelijke) vereisten en verplichtingen wordt voldaan;  monitoring kwaliteit van de uitvoering door aanbieders;  = gedaan door 4 B&W’s Leidse regio.

4 4 Uitgangspunten toezicht  onafhankelijk;  professioneel;  transparant;  selectief ingevuld;  slagvaardig zijn, snel kunnen inspelen op signalen;  samenwerkend worden ingevuld en waar mogelijk gebruik maken van bestaande andere organen. Toezichthoudend ambtenaar Wmo (2)

5 5 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (3) Calamiteiten en (gewelds)incidenten  Eerste plaats verantwoordelijkheid instelling, zodat incidenten en calamiteiten worden voorkomen;  Indien toch incident: voldoende interne procedures, correctiemechanismen hebben, om dat te corrigeren;  Instellingen hebben wettelijke verplichting eventuele optredende incidenten te melden bij toezichthouder;  Taak toezicht: toezien dat instellingen voldoende interne maatregelen hebben getroffen om incidenten te voorkomen en bij incident goed hebben gehandeld.

6 6 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (4) Samenhang contractbeheer Wmo  Contractbeheer: naleving van de eisen in contracten; eventueel maatregelen;  Bevindingen van de toezichthouder ook naar contractbeheer Wmo;  Contractbeheer Wmo geeft signalen aan de toezichthouder.

7 7 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (5) Samenhang met klachten- en bezwaarprocedures  Klachtenprocedures: klacht van cliënt in eerste instantie bij de betrokken instelling; belangrijk dat instellingen goede eigen klachtenprocedures hebben;  Toezicht: nagaan of dat inderdaad zo is;  Toezicht gaat niet over beslissingen gemeente.

8 8 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (6) Het toezichtarrangement  Doelen: hoge kwaliteit of naleving regels;  Welke risico’s zijn er/waar worden doelen niet gehaald?  Welke risico’s zijn (het meest) relevant?  Mogelijk komen tot horizontaal toezicht (instellingen verklaren beargumenteerd zelf dat hun kwaliteit op peil is).

9 9 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (7) Tijdelijke en permanente invulling  Nu tijdelijk ingericht;  In 2016 voorstel voor definitieve inrichting in Leidse regio, hoe en waar;  Komt ook voorstel voor inrichting fraudebestrijding.

10 10 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (8) Vragen, wensen en ideeën?

11 11 Toezichthoudend ambtenaar Wmo (9) Evert den Hartog Gemeente Leiden email: toezichtWmo@leiden.nl Contact

12 12 Beschermd Wonen (1) Beleidsoverleggen 1 februari en 3 maart. Onderwerpen van gesprek:  thuis wonen met intensieve begeleiding  urgentieplekken  ontwikkelingsgerichte aanpak Thuis wonen met intensieve begeleiding  Kan in principe al maar is uitzondering, is vorm van volledig pakket thuis;  Gemeente wil dit graag verder uitwerken (bijvoorbeeld modulair werken onderzoeken);  Valt ook samen met toekomstvisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.

13 13 Beschermd Wonen (2) Urgentieplekken  Intern plaatsingsprobleem: cliënt past niet op locatie/in de groep; Als interne oplossing niet paraat is, meer de samenwerking zoeken, bijvoorbeeld via werkgroep BW  Crisissituatie thuis: voorrang op de wachtlijsten  De gemeente verzamelt momenteel wachtlijstgegevens Ontwikkelingsgerichte aanpak Constatering: er is niet altijd noodzaak tot extra financiering om uitstroom te bevorderen. De begeleiding is hier in principe op aangepast. De indicering is ook meer gericht op tijdelijkheid en op ambitie om uit te stromen. Behoefte aan intensieve begeleiding ná uitstroom is er ook.

14 14 Beschermd Wonen (3) Voorstel ontwikkelingsgerichte aanpak:  Aanbieders maken analyse van zittende cliëntenbestand om te bepalen hoeveel cliënten kunnen uitstromen naar zelfstandigheid (eerder is om casussen gevraagd, nu dus concreter met aantallen);  We gaan uit van cliënten met ZZP 3 of ZZP 4;  Aanbieder maakt inschatting van termijn die nodig is om uit te stromen;  Zorgaanbieder en cliënt maken afspraak vanaf welk moment traject naar uitstroom wordt ingezet;  Vanaf dat moment intensievere begeleiding gericht op uitstroom;  Administratief nader onderzoeken: hoe voorkomen we extra intakes en beschikkingen?

15 15 Beschermd Wonen (4) De gemeente heeft bovenstaand voorstel gedaan met mogelijkheden voor langere en korte trajecten. Zodra trajecten intensiever worden, heb je hierdoor mogelijkheid om boven de gestelde indicatie zorg te leveren. Het verschilt per aanbieder wanneer de extra inzet plaatsvindt; aan het begin van het traject of juist aan het einde. 12 april: bijeenkomst over de toekomstvisie. Komt allen! Tariefvoorstel

16 16 Innovatie: voorstel voor vervolg 2016 (1) Innovatiegame = spelvorm om in vrijheid te kunnen denken en los van het bestaande aanbod los van belangen van organisaties en los van bestaande (schotten tussen) financieringsstromen ‘nieuwe’ antwoorden te vinden op vragen van burgers.

17 17 Innovatie: voorstel voor vervolg 2016 (2)  Vraagstelling De vraag van de burger staat centraal. We kunnen ervoor kiezen om meerdere sessies te doen en uitgaande van de levensloop afwisselend jongeren/gezinnen en alleenstaanden/senioren centraal te stellen. We vragen een acteur om aan de hand van een realistische vraagstelling een rol te spelen. Een ‘echte’ zorgvrager kan kwetsbaar zijn en de verwachting hebben dat zijn probleem ter plekke opgelost wordt.  Gesprek Aan de hand van de vraag gaan we in gesprek over mogelijke antwoorden en oplossingen. Daarbij is het de kunst om elkaar uit te dagen en te prikkelen om anders te denken en tot andersoortige oplossingen te komen. De vorm (bv. een binnen- en buitenring) moeten we nog nader bepalen.

18 18 Innovatie: voorstel voor vervolg 2016 (3)  Fictieve situatie Uitgaan van een fictieve wijk heeft de voorkeur, omdat de inhoud van de vraag dan centraal kan staan. Gaan we met de werkelijke situatie aan de slag, dan bestaat het risico dat eigen belangen een rol gaan spelen wat effect zal hebben op de onderlinge dynamiek.  Deelnemers We stellen een divers gezelschap samen en nodigen mensen met een frisse blik uit: De mensen om wie het gaat, burgers (zonder zorgvraag), hun netwerk, vrijwilligers, andere minder voor de hand liggende partijen b.v. sociaal ondernemers en kleine initiatieven in de wijk en welzijns- en zorgprofessionals.  Code/spelregels We maken afspraken over regels waar iedereen zich aan te houden heeft, b.v. niet vanuit eigen belang denken maar meespelen vanuit de rol van burger.

19 19 Innovatie: voorstel voor vervolg 2016 (4)  Begeleider We gaan op zoek naar iemand die vaardigheden/ervaring heeft om het spel te kunnen leiden.  Opbrengst Aan het eind van spel maken we de balans op. Welke conclusies kunnen we eruit trekken? Wat zijn mogelijke consequenties voor de praktijk?  Vervolg In een volgende fase gaan we aan de slag met implementatie van nieuwe inzichten/oplossingen. Intentie is dat we onze oplossingen vorm en inhoud geven in de werkelijkheid, zodat burgers daadwerkelijk iets van ons spel gaan merken.

20 20 Innovatie: Presentaties voortgang projecten 2015  Sociaal Domein Vrijwilliger  Integrale dagbesteding  Begeleiding via de I-pad  Social Parents

21 Vragen 21


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 5 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google