De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riolering & regie in Haarlem Joost Bolwidt + Herman Wals, gemeente Haarlem RIONED-dag, 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riolering & regie in Haarlem Joost Bolwidt + Herman Wals, gemeente Haarlem RIONED-dag, 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Riolering & regie in Haarlem Joost Bolwidt + Herman Wals, gemeente Haarlem RIONED-dag, 4 februari 2016

2 Uitgangspositie (1)  traditionele, technische georiënteerde vakafdelingen  Civiel & Haven ♦ Natuur & Landschap ♦ RATD ♦ Verkeer & Vervoer  iedere afdeling voor zich ► openbare ruimte als optelsom  omvangrijke eigen onderhoudsploegen  intuïtief en incident-gestuurd beheer & onderhoud ► opzichter  kennis over areaal vooral in hoofden  geen beheerinstrumentarium  organisatie ► operationeel ♦ technisch ♦ monodisciplinair

3 Uitgangspositie (2)  management stuurde op budget  geen verantwoording prestaties + effect  vervangingsinvesteringen ad hoc  geen areaalmutaties  jarenlange bezuinigingen  achterstallig onderhoud ► 83 miljoen euro  Rekenkamercommissie-onderzoek achterstallig onderhoud (2005)  bewuste keuzen gemeenteraad  geen (adequaat) beleid ♦ ontoegankelijke cijferbrij  In 2006 13,6 miljoen euro erbij

4 Septic man (2013)

5 Veranderingen  uitvoering verzelfstandigd  RATD (2005) ► Spaarnelanden ◄ SBH erbij (2009)  logica van de gebruiker ► openbare ruimte als geheel  vijf pijlers ► techniek ♦ geld ♦ beleid ♦ organisatie ♦ ruimtelijke kwaliteit  één opdrachtgever voor beleid, ontwerp, inrichting, beheer + onderhoud  organisatie ► strategisch ♦ integraal ♦ externe oriëntatie  opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd  instrumentarium opgebouwd ► beheerkostenberekeningen ♦ beheersystemen ♦ overdrachtsdocumenten e.d.  kennis van het areaal ► omvang ♦ kwaliteit ♦ kostenkengetallen  rationeel + programmatisch onderhoud ► bestekken ♦ meerjarenprogramma  beleid op orde ♦ maar nogal eens onderling strijdig  ruimtelijke kwaliteit ► handboeken inrichting openbare ruimte ► profielen ♦ materialen ♦ objecten  relatie tussen kwaliteit en budget vastgelegd  verantwoording prestaties + effect  achterstallig onderhoud onder controle ► werkvoorraad  maar ► reorganisaties…

6 The fugitive (1993)

7 GOB van start  ingangsdatum 1 mei 2013  ontstaan uit Stedelijke Projecten + Wijkzaken  kleine hoogwaardige organisatie ► Amersfoort inhalen  forse vermindering aantal fte’s  na uitvoering nu ook beheer naar de markt drie pijlers  gebiedsgericht werken ► aanzet al bij voorganger Wijkzaken  werken in regie ► alleen nog concept  bedrijfsvoering steviger verankerd in organisatie

8 Het organisatiemodel

9 Ook wel zo…

10 Reorganisatieplan (1) criteria voor het in regie zetten  kwaliteit van uitvoering blijft gelijk of verbetert  uitbesteding verkleint kwetsbaarheid van organisatie  niet afhankelijk worden van kennis van derden  basiskennis blijft voorhanden bij gemeente ► wegzetten in plaats van maken  uitbesteden aan partij die taken + mensen eenvoudig over kan nemen  kosten worden verlaagd  in regie werken moet politiek haalbaar zijn

11 Reorganisatieplan (2) niet meer zelf doen  projectmanagement  werkvoorbereiding  plannen  directievoering + toezicht  inspecties  klachten, meldingen, piket  advisering over groot onderhoud + vervanging  beheer- + beleidsproducten  (technisch beheer)

12 De praktijk anno 2014  takenpakket dagelijks beheer & onderhoud was nog op de oude organisatie afgestemd  75 verschillende onderhoudscontracten  ondoorzichtig geheel zonder synergie  naast de 25 overeenkomsten met Spaarnelanden…  … ruim 50 contracten met marktpartijen  verdeling over aannemers en Spaarnelanden onlogisch  arbeidsintensieve frequentiebestekken  dagelijks beheerders besteedden vrijwel al hun tijd aan meldingen  areaal niet goed vastgelegd ► zowel kwantiteit als kwaliteit  verslaving aan meerwerk

13 RAW-bestek

14 Ratatouille (2007)

15 Proces (1) definitiefase (zomer 2013 – maart 2014)  van onderop ▼  Van de Bunt  voorbeelden bij andere gemeenten ▼  second opinion HaskoningDHV ontwerpfase (maart – augustus 2014)  taskforce 1.0 ► kaders  contractsystematiek ► UAV-gc 2005  Cyber + Aratis  arealen + kostenkengetallen ► normbudgetten  overdrachtsdocumenten met nulsituatie

16 Proces (2) aanbestedingsfase (september – december 2014)  Europees niet-openbaar aanbesteed ► vijf partijen per domein  inbesteding Spaarnelanden  inschrijvingen ► beoordelingsteams per domein  ondertekening 19 december 2014 uitvoering (januari 2015 – december 2018)  transitieperiode ► inrichting processen ♦ meldingen ♦ incidenten  kwaliteitsborgingsplan ♦ operationeel uitvoeringsplan  overleg op verschillende niveaus monitoring & evaluatie (idem)  risicodossiers  rapportages contractpartij ► kwartaal ♦ tweewekelijks operationeel  toetsen door auditbureau

17 Rekenmatrix EMVI-score K&O

18 Domeinen markt  openbare verlichting (perceel) ► Volker Infra (2016)  VRI’s (perceel) ► Vialis (2016)  civiele kunstwerken + oevers (perceel) ► Volker Infra  beweegbare bruggen (perceel) ► Strukton  riolering + grondwater ► BAM  asfalt + markeringen (perceel) ► BAM Spaarnelanden  afval & reiniging  elementenverhardingen + straatmeubilair (perceel)  groen & spelen  parkeren  coördinatie piket & meldingen

19 Delicatessen (1991)

20 Kaders stellen  werkzaamheden clusteren in samenhangende domeinen  domeingericht contracteren en gebiedsgericht sturen  van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting  gefixeerd budget  samenwerking centraal  looptijd vier jaar + (twee keer) verlenging van twee jaar  verlaging van kwaliteitsniveaus door bezuinigingen kadernota 2014  één opdrachtnemer per domein  verdeling van de domeinen over marktpartijen en Spaarnelanden  kiezen voor de van-gevel-tot-gevel benadering  totale volume DVO’s Spaarnelanden blijft gelijk ► 29,5 miljoen euro  identieke opzet voor Spaarnelanden + marktpartijen  convenanten Spaarnelanden versus DDO’s ► allonge

21 Kwaliteitsambitie

22 Contractstructuur (UAV-gc 2005) Opbouw domeindienstverleningsovereenkomsten (DDO’s)  basisovereenkomst ► juridische mantel  vraagspecificatie algemeen ► geest van de overeenkomst  vraagspecificatie processen ► uitvoering van de overeenkomst ► facturering ♦ wijzigingen ♦ meldingen ♦ schades ♦ rapportages ♦ inspecties ♦ enzovoort  vraagspecificatie resultaten ► resultaatbladen

23 DDO in schema

24 Procesblad meldingen

25 Resultaatblad lijngoten

26 Teenage Mutant Ninja Turtles

27 Kenmerken (1)  contractpartner neemt verantwoordelijkheid voor domein  van voorschrijven naar samenwerken  verschuiving van beheer- en planningstaken naar contractpartijen  behandeling van meldingen + schades  verantwoordelijkheid voor inspecties + schouwen  kennispartner ► advisering + meedenken  maatschappelijke + bestuurlijke gevoeligheid  vastgesteld kwaliteitsniveau realiseren  taakstellende budgetten ► geen geld meer bij gemeente  geen meerwerkfacturen!

28 Kenmerken (2)  contractpartner heeft kwaliteitssysteem ► kwaliteitsborgingsplan  werkt risico-gestuurd op basis van risicodossier  jaarlijks operationeel uitvoeringsplan  rapportages door marktpartijen + Spaarnelanden  auditbureau ► systeemtoetsen ♦ procestoetsen ♦ producttoetsen  beoordeling uitvoering contract + samenwerking  escalatieladder ► Vialis  raakvlakken tussen domeinen ► neven-opdrachtnemersoverleg  als werkwijze aan eisen voldoet ► vertrouwen in goed eindresultaat

29 Samenwerkingsmonitor

30 Relatie tussen plannen (BAM)

31 Toets-cyclus (PHBM ♦ PPES)

32 Kenmerken (3) contractdriehoek per domein  procesmanager ► proces + contractsturing  technisch adviseur ► technische + inkoopexpertise  beheerder gebied ► expertise B&O + kennis van het areaal overlegstructuur  operationeel overleg ► dagelijkse zaken  tactisch overleg ► uitvoering van het contract  strategisch overleg ► directieniveau

33 3 september 1967

34 Omslag (1)  verschuiving van beheertaken ► meldingen ♦ piket ♦ schades ♦ evenementen  taakstellende budgetten  ‘scharrelruimte’ nu in contracten ingebouwd ► minder flexibiliteit  loslaten van vertrouwde werkwijze  samenwerking zoeken  overlegstructuur draaiend krijgen & houden  van denken in prestaties + acties ► denken in processen + resultaten  niet meer meteen handelen ► eerst kwestie aankaarten zonder oplossing voor te schrijven  van zelf controleren naar (laten) toetsen

35 Eredivisie

36 Omslag (2)  bezetting kwam uit oude organisatie  verschil in abstractieniveau gemeente en marktpartijen  contractdriehoeken nog sterk operationeel gericht  bij beheerders spagaat tussen gebied en stadsbreed domein  duidelijkheid creëren voor medewerkers ► maar management was zelf nog zoekende  kennis opbouwen van werken in regie  ook competenties + vaardigheden verbeteren en versterken  sleutelen aan houding & gedrag  ‘daar ben ik niet meer van’ of ‘daar hebben we geen geld meer voor’  je bent er nog steeds van, maar anders  draagvlak bij andere afdelingen  ‘ketenprocessen’ herzien

37 Het Philippo-dilemma

38 Ontwerpteams  meldingen  spagaat van de beheerder  resultaattoets  producttoets  proces/systeemtoets  risicomanagement  inkoopproces  raakvlakken B&O – POW-projecten

39 Brown paper-sessies

40 Proces meldingen

41 Alligator (1980)

42 Succesfactoren  door afslanking geen weg terug  tijdsdruk door aflopen contracten per 1 januari 2015  na aanloopfase heldere visie ► UAV-gc structureerd  (maar geen geschikte voorbeelden bij andere gemeenten)  sterke sturing door taskforce  competente adviseurs aangetrokken  blijven uitleggen  perspublicaties ► Cobouw ♦ Binnenlands Bestuur (nummer 2!)  vragen vanuit andere gemeenten  expertisetafel 18 juni 2015  CROW ♦ TU Twente (met BAM!) ♦ Dag van de Openbare Ruimte ♦ Nationaal Openbare Ruimtecongres ♦ RIONED-dag

43 Lessen GOB  bottom up werkte niet ► top down overgepakt  daarna collega’s meenemen in de nieuwe werkwijze…  contractmanagers, technisch adviseurs + beheerders in hun rol krijgen ► onduidelijkheden in organisatie  andere kennis + vaardigheden nodig  hoogwaardig versus met dezelfde mensen doen ► bereid zijn om te investeren in de organisatie  lager kwaliteitsniveau kan afstralen op B&O-contracten  politieke belangstelling voor dagelijks beheer & onderhoud gering  (behalve voor bomen + toekomst Spaarnelanden ♦ en na perspublicaties)  eerst nadenken over (beheersen van) risico’s, dan reorganiseren ► tussenstap Tilburg  stoppen met grootschalig reorganiseren ► Den Bosch ► 2018… contractpartners  transitiefase ► areaal eigen maken ♦ inrichting processen ► werk blijft doorgaan  meldingen…  politieke + maatschappelijke gevoeligheid ► training van Haarlemse School  paaltjesdiscussies  asset-management

44 Naar asset-management (BAM)

45 Dit jaar B&O-contracten  transitieperiode ► Spaarnelanden  herstructureren processen afronden ► meldingen ♦ schades ♦ evenementen ♦ VTW’s ♦ inspecties ♦ mutaties  nieuwe cyclus toetsproces doorlopen  operationele uitvoeringsplannen 2016  cursussen + trainingen ► regieacademie ♦ deels samen met contractpartners  aanbesteding OV + VRI fasen (2) + (3)  in regie zetten van POW-projecten ► kennis ophalen ♦ denktank  idem dito ontwikkelprojecten

46 De lerende organisatie

47 De regieacademie

48 The third man (1949)


Download ppt "Riolering & regie in Haarlem Joost Bolwidt + Herman Wals, gemeente Haarlem RIONED-dag, 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google